slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PAANO ANG PAGSAPI SA RAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PAANO ANG PAGSAPI SA RAM - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

PAANO ANG PAGSAPI SA RAM. Konstitusyon ng RAM ARTIKULO III KASAPIAN

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PAANO ANG PAGSAPI SA RAM' - nike


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Konstitusyonng RAM

ARTIKULO III

KASAPIAN

Seksyon 1. Sinumangmamamayang Pilipino o naninirahansaPilipinas, 18 taonggulangpataas, anumanangkasarian at oryentasyon, paniniwalangrelehiyon at sumasang-ayonsamgalayuninng RAM, handangsumunodsaKonstitusyonnito, tumupadsakapasyahanngorganisasyon, pamunuan, at pumaloobsaisangtsapter, komitiba o mgaorganong RAM at handanggumampanngmgatungkulinsaabotngkanyangmakakaya, ay maaaringmagingkasapi.

Seksyon 2. Tatanggapingkasaping RAM angisangnirereklutamatapos, bigyanngoryentasyon, sang-ayunan at pasumpainngTsapter o Balangaynanagrekluta. 

Seksyon 3. Lahatngkasaping RAM ay pasusumpainngBalangaynanagreklutasakanila. Angsumpang RAM ay angsumusunod:

slide3

Akosi ____________________________________ naitinalagabilang ___________________ ng __________ ngbagongRebolusyonaryongAlyansangMakabansa ay taimtimnananunumpasabandilang Pilipino nagagampanankoangmganakatalaanamgakatungkulannaipinagkatiwalasa akin: nalubosakongmananalig at magigingmatapatsakilusan; naitataguyod at ipagtatangolkoangmgasimulain at mithiinnito; namagmamalasakitakoupangmatagumpayitosapakikibakanganglayunin ay matamoangisang MAKATARUNGAN, DEMOKRATIKO at MAUNLAD NA LIPUNAN, sapamamagitanngpamahalaangmalinis, matapat at tumutugonsamgapangangailanganngSambayanang Pilipino; natutuparinkoangmgaalituntunin at kapasyahangipapahayagngmgapinunong KILUSAN; namatapatakongmaglilingkod at ipaglalabanangkapakananngSambayanang Pilipino at ng REBOLUSYONARYONG ALYANSANG MAKABANSA ngwalangpasubali.

Kasihan nawa ako ng Diyos!

ano ang mandato pakay misyon at mga programa ng ram
ANO ANG MANDATO, PAKAY,

MISYON AT MGA PROGRAMA NG RAM

slide5

HANGARIN AT MISYON

Angmgakasapinabinubuongmgamulatnaindibidwal at organisasyonnanagmulasaibatibanguringlipunang Pilipino ay nagkakaisasaisangrebolusyonaryongalyansangpakikibakaparamakamitangtunaynapambansangkasarinlan at demokrasya: angmapalayaangsambayananmulasalahatnguringpampulitika, sosyal at pang ekonomiyangpananamantala.

Inaalayng RAM sabayangPilipinasangmgamithiin at angmgapangarapnitongpagbabago, angmagingganapnamalayabilangnagsasarilingbansana may makataonggobyerno, may tunaynadiwangnasyunalismo, may respetosabatas at may demokrasya.

Kami ay kikilosupangmaitayoangisangpamahalaanngtaongbayannanagtataguyodng KATOTOHANAN, KATARUNGAN at KALAYAAN ngsagayonanglahatngmga Pilipino ay magtatamasangkasaganaan, hustisya, kaparatiran at pagkakapantaypantay.

Kami ay walangpasubalingmagtataguyod at magpapatupadsaKonstitusyongito, nangsagayon “Angatingmgapangarap ay manatilingbuhay” hanggangsatagumpay!

(Konstitusyonng RAM ARTIKULO I PREYAMBULO)

slide6

Ang RAM ay magpupursigina:

Mulingmakuhangmamamayanangmabubutingkaisipan at pagkamakabayannitotuladngkanyangmgabayani at martir

Bansang may kaayusangpampulitikana may tunaynahustisyasademokrasya kung saananghalalan ay pinagpapasyahanhindingpandarayangimpluwensyangpera at pananakotngbarilsubalitsakapangyarihanngkaisipan

Angatingkabuhayan ay patatakbuhinngatingmalawaknalikasnayaman, lilikhangkabuhayan at pagkakaroonngoportunidadsapag-unladngbawatisa

Angpanlipunangkaayusan ay lumayamulasapaniniilngpagkakaiponngyaman kung saanangbawattao, kababaihan at bata ay mamumuhayna may pagkakasundobilangmgadisentengtaosailalimngrehimenngkapayapaan at

demokrasya.

Gagawin naming makatotohananangmgapangarapnaito:

Tunaynakasarinlan, isangnagsasarili at indipendyentengbansa, isangmakatwiran at matalinongpamahalaan, tunaynamakabansa, gumagalangsakautusanngbatas, pangkalahatangkaunlaranpantao at kalayaansapinakabuodnitongkahulugan. Kami’ynaghahangadparasademokrasyanapanandaliangnatamasangmgarebolusonaryong Pilipino noon 1896 bagoitomalingnagamitngmgasumunodnadekadangpaglupig at paniil.

mga layunin ng ram artikulo ii konstitusyon ng ram

MGA LAYUNIN NG RAM (Artikulo II, Konstitusyonng RAM)

Seksyon 1. AngkagyatnalayuninngRAM ay ipagtagumpayangpakikibakaparasakasarinlan at demokrasya, ipagwagiangpinakamalawaknamgakalayaan at karapatan, at kamtinangmgaekonomiko’tpanlipunangrepormaparasasambayanan.

Seksyon 2. Layuninnitongpaunlarinangkamulatanngkasapian at ngmgamamayan at mapayabongangpagkakaorganisasakanilaupangmaitaasangkanilangispontanyongpakikipaglabansaantasngmulat at mahinahongpakikidigmaparasakalayaan at pagbabago.

Seksyon 3. Nilalayonng RAM napalaganapinangdiwangrebolusyong 1896, at gawinitong integral nabahagingpakikiisasalahatngmgaprogresibongpwersa at mgasamahanngmgamulatnamamamayanparasamakamitangtunayPambansangKalayaan, Kasarinlan at Demokrasya at Pagkakapantaypantayngsagayunmakamtannangsambayananangkasaganaansamahinahongparaan.

Seksyon 4. Nilalayon din ng RAM angmangalapngpondonadilangnakalimitamulasadonasyon, subsidyo, kontribusyon at butawngkasapiankundipatinarinsamgakaalyadongorganisasyon - pribado man o gobyerno at ngmgapamahalaanglokal at dayuhanparasapagsusulongnganim (6) Programang RAM - Programang Pang-organisasyon, Pampulitika, Pang Ekonomiya, Pang Sosyal at Pang Militar at Pang Kalikasan.

Seksyon 5. Makipagkaisasamgalokal at internasyunalnamgaorganisasyon o mgasamahanna may kahalintuladngmgalayuninng RAM.

slide8

Programa(Program)

AngmgaPuntongUsapanngKilusannapanimulangipinirisentanoong 1992 sausapangpangkapayapaan, ay nanatilingbalangkas (framework) ng RAM sapormulasyonngprogramanito. AnglimangPuntongUsapannito ay angmgasumusunod:

a. Pagkakamitngmabuti, matapat, maka-tao, may kakayahanna

pamahalaanparasapagpapanibago at pagbabagong-anyo.b. Pagpapatupadngmgarepormangpanghalalanupangmatiyakang

malinis, matapat, at may kaayusan, at malayanghalalan.k. Pagpapatupadngmgapatakaran at programana may makabansangpag-unladngkabuhayan.d. Pagsasagawangtunaynahustisyangpanlipunangprogramasa

positibongpagtugonsakahirapan, kawalannghanapbuhay, at kriminalidad.e. Pagbabalik –aral at mulingpaghahanayngPambansangdepensa at

seguridadnatutugma/o itotonoangpananagutannitosamgabatayangpangangailangan at hangarinngmga Pilipino.

slide9

AngmgaPuntongUsapan ay nilinaw at binalangkassamgasumusunod:

MgaProgramangPampulitika (Political Programs)

Magdeklarangsaligangbatasnasasalaminsapambansangkalooban, kilalaninangwalangkaparisnapluralismonglipunang Pilipino, at tugunanangmatindinghangarinngmamamayanparasatunaynademokrasya, kasarinlan, at may mataasnakapangyarihan.

Mapanumbalikangpropesyonal at may kakayahangserbisyopublikonamulasagobyernonakayangmagpatupadngbatas, mamahalangmgapampublikongkapakanan at paglingkuranangsambayanan.

Gawingmakabagoangprocesonghalalanupangmasiguro and malinis, matapat, at nasakaayusan, at malayanghalalan.

Makamitangmabuti, matapat, makatao at may kakayahangpamahalaanparasapagpapanibago at pagpapanibagong – anyo.

mga programang pangkabuhayan economic programs

Mga Programang Pangkabuhayan (Economic Programs)

PaunlarinangmakabansangekonomiyananakabataysaPag-asasasarili (self-reliance) at produktibong may pagbibigay-diinnamakapag-sarili (self-sufficiency) sabatayangpangangailanganbilangdi-maiiwasangpundasyonparasabalansyadong (balanced) pang- agrikultural at pang-industriyalnapaglago (growth) at sapagtuloy-tuloynapag-unlad (sustainable development) nadapatmagamit (utilize) angatingmalawaknapantao (vast human) at likasnayaman (natural resources).

Buuinangmakabago (modern) sapat (adequate) naimprastrukturaupangmapabilisangpag-unlad at industriyalisasyon.

Magpatakbonghinggilsamayroonoryentasyon- pagpapaunladsabadyet.

slide11

MgaProgramangPanlipunan(Social Programs)

* Itaguyodangmatuwidnapamamahagingsalik (factor) ngproduksyon at kasiyahanbungangpag-unladsaloobngbalangkasngmalayangkalakalan (free enterprise)

* Ipamahagi (dispense) at pangasiwaanngparehas at mabilisanghustisya

* Simulanangmgarepormasasistemang pang-edukasyon. Mapagbutiangserbisyongpangkalusugan at angdemograpikongbalangkas (demographic profile).

* Puksainangkatiwalian at kabulukan.

* Itaguyodangpangkalahatangpantaongpag-unladna may pagdidiinhinggilsamoralidad, sapagpapanibagolalo’thigitangpagrespetosakarapatangpantao at kagalingan

slide12

MgaProgramangMilitar (Military Programs)

Panatilihingpapag-isahin, kapanipaniwala at propesyonalangSandatahanglakasparasapambansangdepensa at seguridad, at lumikhangpanteritoryongahensyangkapulisanparasapagpapatupadngbatas at pagmimintinangkaayusan at katahimikan.

Bumalangkasngmakabagongprogramananakabataysanapakalinawnapatakaranpandepensanakinapapaloobanng

1. Pagbabawal (Interdiction) sapinaka-maagangpanahonnganumangpanlabasnapuwersa (external forces).

2. Organisasyonngisangpinakamataasnamakilos(highly mobiles) sakagamitan (well equipped) at mabilisnapanlatagpwersa (rapid deployment force). (“lean and mean” standing forces) backed-up ngmalakasnareserbangpwersana may kakayahansapakikidigmanggerilya (guerilla warfare).

k. Palakasinangnabal at angbantaysapaligidngkaragatan (coast guard) na may ispesyalnakapabilidadupangprotektahanangteritoryongmarino at likasnayamanna gating bansa.

basehan ng mga alituntunin ng pamatnugutan basis of code of conduct

Basehan ng Mga Alituntunin ng Pamatnugutan (Basis of Code of Conduct)

AngmgaalituntuninngPamatnugutanng RAM ay nanggalingsainspirasyonnamasidhingpagtagubilinngBonifacio, Mabini at ngiba pang mgabayani at martir, parasaatingmamamayanupangmahalinangDiyos, Bayan at Sambayanan.

Sa pagdaanngmgataon, angbansa ay binitagsaisangsosyo-ekonomiyangangsistemangpampulitika ay nilamonngkasakiman at materyososawari’ynaligawngmganagsi-sunurangmganamunonanatalisamgapatakarangipinatawnakumubabawsaatinupangdi-makagalawsapamamagitanngkoloniyalisasyon. Angsistemangito ay nataposlamangsapagsasamantalasaatingmgamamamayan at saatinmgalikasnayamanparasakapakinabanganngilanlamang. Higit pa sapaghanapngyaman, kabanalan at likassaatimgmganinunoginawaangkanilangsimplengpamumuhay, nalikhainangmalakasnabansa, tayo’ynagingbansasawari’ynapahamaknanagingisasapinakamalalasabuongmundonitongmilenyo.

slide15

Upangtayo’ysumulong, kailangannatingmatutuhanangbagongmgaalituntuninngPag-uugalinamagingnakasentrosaDiyos, maka-kalikasan, at maka-tao. Angatingpansarilingpag-uugali, pulitika at pagpapatakbongpamahalaannadapatsumailalimsamgaalituntuninngpag-uugalisasimula pa lang, “kung saan at may pagpapahalaga, hindinanangangailanganngmgabatas at kung saannamayroongmgabatassubalitwalangpagpapahalaga, angmgabatas ay hindimaipapatupad.” Itongalituntuninngpag-uugaliangdapatmagingpilosopiyaparasakapayapaan, pulitika at sapagpapatakbongpamahalaan. Dapattayongmagingmamamayan, nakayangmagtayongmalakasnabansa.

Dahilditoanglahatngkasapian ay hinimok at tinatagubilinannamamuhaypamatnugutanangkanilangmgasarilingalinsunodsa

mgasumusunodnapanuntunan:

nakasentro sa diyos god centered

Nakasentro sa Diyos (God-centered)

Paniniwala sa Diyos ng walang hanggang pagmamahal.

Gumawa at sundin ang pangaral ng kabanalan at pananampalataya

Galangin ang paniniwala ng iba.

makakalikasan pro nature

Makakalikasan (Pro Nature)

Pangalagaan at kalingainangInangDaigdig,

angbukalngpagsustenangatingbuhay.

makatao pro people

Makatao (Pro People)

Paniniwalasakapatiranngtao, diwangkomunidad at makabansa

Tanggapinangresponsibilidadpansibiko at tungkulin at igalangangkarapatanngiba

Makilahoksamga Gawain ngestado, at magtaguyodngmgapagbabago o reporma s a pamamagitanngmapayapangkaparaanan

Lumabanparasabansabilangmakabansa at taongmakabayan

Itaguyodangisangmatapat at disentengpamumuhay.

mga karapatan at obligasyon ng mga kasapi artikulo iv ram constitution

MGA KARAPATAN AT OBLIGASYON NG MGA KASAPI (ARTIKULO IV RAM Constitution)

Seksyon 1. AngmgakarapatanngmgaGanapnaKasapi (Full Pledge Members) o mgaIndibidwalnakasapi ay angsumusunod:

a.  MahalalbilangdelegadosamgaAsembleyangBalangay, Kumperensyang Distrito, Probensya, Rehiyon at PambansangKongreso;

b.   Maghalal at mahalalbilangnamumuno;

k.   Lumahoksamgatalakayan at bomotosapagbubuongdesisyon;

d.    Maghapagnganumangpanukala, kritisismo, o pahayagparasapagpapaunladngmgagawain o sistemangpagkilosalinsunodsamgasistemangisinasaadsaKonstitusyon o itinatakdang RAM.

slide20

e.    Mag-apelasanakatataasnaorganohinggilsaanumangdesisyonnahindiniyasinasang-ayunanhabangipinatutupadangkanyangobligasyongsundinangnasabingdesisyon at tumanggapngresponsablengtugon;

g.   Magharap at makipagdayalogoparasanaiibangmgapatakaran at mungkahi, kabilangnaangisangalternatibongplataporma kung may substansyalnapagkakaibangnakikitakaugnayngPrograma, Konstitusyon at Plataporma;

h.   MagpaabotsaPambansangPamunuan (National Board of Directors) ngmgasulatingnaglalamanngsarilingpagsusuri, opinyon o pagtinginhinggilsaanumangusaping pang organisasyon. Obligasyonng NBOD naipalaganapitosabuongkasapianmaliban kung makasisiraitosapagkakaisasapagkilosng RAM.

i.     Pumunasaanumangorgano at sinumanglidersatamangmgaporumngAlyansa;

l.     Tamasahinangkarapatansa due process sakalingsampahanngakusasyon o kaso, na may karampatangaksyongpandisiplina kung napatunayangnagkasala;

slide21

m.   Matratobilangkasama at kapatid at tamasahinangkarapatansapantay-pantay at walangpagkilingnapagpapatupadsaKonstitusyonsalahatngkasapi;

n. Makalahok at Makatanggapnganumangprogramangorganisasyonnamakakatulongsakasanayanngkanilangpampulitika, pang sosyal at pang- ekonomiyangpag-unlad.

o.    Kusangmagbitiw. Sinumangkasapingnagnanaismagbitiwsa RAM ay dapatmagsumitengnakasulatnapaliwanagsabatayanngkanyangpagbibitiw at ilinawitosapulongngkinabibilangangBalangay.

Seksyon 2. Angmgakarapatanngmga Di GanapnaKasapi o Associate Members ay katuladngsamgaGanapnaKasapimalibansabomoto at magpabotosaanumanposisyonng RAM at bomotosamgadisisyonngorganisasyon.

seksyon 3 ang mga obligasyon ng mga kasapi ay ang sumusunod

Seksyon 3.   Ang mga obligasyon ng mga kasapi ay ang sumusunod:

a.   Magingtapat at sundinangKonstitusyongito, magingaktibosaisangkomitiba, yunit, organo o Balangayng RAM at ipailalimsadireksyonng RAM anglahatngpampulitikangaktibidad, ipatupadangmgapatakaran at desisyonngnamumunongmgaorgano, at gumampannggawainsaabotngmakakaya.

b.   Tiyakingnapauunladangpag-unawangmgakasapisamgaPrograma, Layunain at Adhikainng RAM, pataasinang pang- ideolohiya at pampulitikangantasupangmatugunanangmahigpit, maigting at walang-kompromisongpagbatikossamgamapagsamantala.

k.   Lumahoksamgapag-aaral at iba pang edukasyon, pagsasanaynaipagkakaloobngalyansa.

slide23

d.    Palakasinangpagkakaisang RAM at ipagtanggolitomulasalahatngbabatikos o katunggalingpwersalabas man o loobngAlyansa. Ipagtanggolangmgaadhikain at layuninsalahatngpagkakataonnangwalangbinibitawanganumangkonsesyon. Pangalagaanangseguridad at ipagtanggolangprestihiyongpagigingkasaping RAM.

e.   Palawakin, palakasin at paunlarinang RAM at angimpluwensyanitosalahatngsektorngmamamayang Pilipino sapamamagitanngmasigasignapagkumbinsisakanilasaPrograma, layunin at mgaadhikain at mgapatakaran at pagpapasapisakanilasa RAM.

g.    Ipatupadangmgadesisyonng RAM.

h.   Maagapnamag-ulatsakinauukulangnamumunongorgano, hanggangsaPambansangKonseho (NBOD) at PambansangKongreso, hinggilsaanumangnalalamangpaglabagngsinumangkasapisaKonstitusyon at mgadesisyon at patakaran at saanumangpangyayaringmakasisirasa RAM.

i.    Tratuhinanglahatngkasapibilangmgakapatid at kasama;

l.     Maagapnamagbayadngbutaw, magbigay at mangalapngdagdagnakontribusyongmateryal at pinansyal.

slide25

ARTIKULOVIIIPAMBANSANG KONGRESO

ARTIKULO IXPAMBANSANG KONSEHO

ARTIKULO XPAMBANSANG KOMITENG TAGAPAGPAGANAP (PKT) o National Executive Committee (NEC) NG PAMBANSANG KONSEHO O NBOD

ARTIKULO XI

MGA KAWANIHAN

ARTIKULO XII

MGA PAMBANSANG PINUNO NG RAM

ARTIKULO XIII

PANREHIYON, PANG DISTRITO/PAMPROBINSYA AT PANG BAYAN/LUNGSOD NA ORGANISASYON NG RAM

Artikulo XIVTSAPTER

national officers

NATIONAL OFFICERS

CHAIRMAN - GEN DANILO D. LIM

SECRETARY GENERAL - WILLY CALDERON

TREASURER - ENGR. MELVIN “BONG’ CONTAPAY

National Council Members -

COL ROBERTO ROCIO

COL FLORENCIO FLORES

HORACIO FLORES

SABELLO BIBIT III

COL NESTOR FLORDILIZA

NATIONAL OD BUREAU :

BONG CONTAPAY - National Organizational Development Coordinator

REY ENALES - Deputy for National development Coordinator

COL ROBERTO ROCIO

LT ROMAN VICENTE

slide27

MARAMING SALAMAT!

National Organizational Development Bureau