ang kurikulum sa filipino batayan ng pagtuturo sa sekondarya l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya - PowerPoint PPT Presentation


 • 5470 Views
 • Uploaded on

Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya. Lydia B. Liwanag , Ph. D. Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang Filipino sa ating mga paaralang pambansa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ang Kurikulum sa Filipino: Batayan ng Pagtuturo sa Sekondarya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang filipino sa ating mga paaralang pambansa
Dalawa ang pangunahing dahilan kung bakit itinuturo ang Filipino sa ating mga paaralang pambansa.
slide3
Ang mga dahilang ito ay nakatadhana sa umiiral na patakarang pangwika na ipinatutupad kaugnay ng gagamiting wikang panturo sa mga paaralan.
slide4

Una, ituturo ito bilang isang sabjek o aralin na bahagi ng kurikulum sa elementarya at sekundarya.

 • Ikalawa, gagamitin ang Filipino bilang wikang panturo sa mga tiyak na sabjek o aralin na iniatas sa Patakarang Bilinggwal noong 1974 at 1986.
slide5

Malinaw ang pagkakaiba ng dalawang layunin subalit magkatuwang ng kaganapan sa pagkatuto.

 • Kinakailangang matutuhan ang Filipino bilang isang wikang may sariling kakanyahan upang magamit ito sa pagkatuto ng iba pang sabjek na itinuturo sa Filipino at magiging tulay din ito sa pagkatuto ng Ingles na pangalawang wika ng mga mag-aaral.
ang pagtuturo ng wika batay sa deped kurikulum sa filipino
AngPagtuturongWikaBataysaDepEdKurikulumsa Filipino
 • Sa ipinatupadnakurikulumngDepEdparasapagtuturong Filipino may mgapananaw at simulainsapagkatutongwikanabinibigyangpansin. Una ay angpagkakaroonnginteraksyonsapagitanngmgamag-aaral, ngguro at ngteksto.
slide7

Masmabisaangpagkatuto kung nabibigyanngpagkakataonangmgamag-aaralnamag-isip, magpalitang-kuro at tumanggapngideyamulasaiba. Ikalawa, angpagkakaroonngintegrasyonsamgakasanayan at gawainsapagtuturongwika. Angapatnamakrongkasanayansawika ay nakikita o naituturosaisangkabuuan at hindinahiwa-hiwalaynatuladngginagawadati (Whole Language Approach and Integrative Approach).

slide8

Ikatlo, mahalagaangkontekstosapag-aaralngwika. Ditoginagamitangnilalamanngibangaralin o disiplinasapagtuturongwika (Content-based Instruction / Literature-based Instruction).

slide9

Naritoangmgapagdulog at istratehiyasapagtuturongwikanaangkopsamgasimulainngkurikulumsa Filipino.

komunikatibong pagtuturo ng wika communicative language teaching
KomunikatibongPagtuturongWika(Communicative Language Teaching)
 • Inilarawannina Richards at Rodgers (1986) ang CLT bilangisanglapit (approach) sahalipnaisangpamaraansadahilangito ay nagrerepresentasaisangpilosopiyangpagtuturonabataysakomunikatibonggamitngwika. Nagsimulaanglapitnaitosamganaisulatnangliteraturananauukolsakonseptongnosyonal-functional at paglinangngkasanayangkomunikatibosahalipnasagramar o istrukturangwikanakatuonangpagtuturo.
slide11

Sa lapitnaitobinibigyangpansinangsumusunodnapananaw o simulain:

  • Pagbibigaydiinsagamitngwikasakomunikasyonsahalipnasapag-aaralngkayarianngwika.
  • Pagkakaroonngkatatasansapagsasalitasahalipnasapagiging tama o wastosakayarian o gramarngwika.
slide12

Pagbibigaypansinsamgagawaingaktwalnaginagamitangwikasahalipnapagsasanay o drill samgabahagingwika.

 • Pagkakaroonngkamalayansaiba’tibanggamit o tungkulinngwikaayonsapagkakataonsahalipnapagbibigaypansinlamangsawika.
slide13

Sa komunikatibonglapitsapagtuturongwika, nililinangangmgakasanayangkognitibotuladngkaalamansagramarngwika, pagpilingangkopnabokabularyo at kasanayangsosyolinggwistika o angkopnapaggamitngwikasaiba’tibangsitwasyon. Gayundinnililinangangmakagawi o behavioral naaspektongmgamag-aaralsapaggamitngwikasaaktwalnasitwasyon (Littewood 1984).

slide14

May mgamungkahinghakbangnamagagamitnggurosapagtuturongwikanasinusunodangmgasimulainngpagdulognakomunikatibo. Naritoangmgahakbang at angpaliwanagsabawatisa.

slide15

PagtiyaksaLayunin. Isa samgasimulainngpagdulognakomunikatibo ay angpagkakaroonngkamalayanngmgamag-aaralsaginagawanilasaklase at sakahalagahannitosakanilang pang-araw-arawnabuhay. Magigingmakahuluganangaralin kung malinawsabawatmag-aaralanglayuninnito. Sa hakbangnaitoipinaaalamsamgamag-aaral kung anoangnilalayonngaralin. Halimbawa: Angtatalakayinnatingaralin ay tungkolsapaghingi at pagbibigayngpayo. Maaari ring ipakitaangmgalarawannanauukolsamgasitwasyonnanagpapakitangmgagawaingpangwika o kayanaman ay dayalogonamaglalamanngaktwalnanangyayarisapag-uusap.

slide16

Paglalahad.Ditoipinakikita o ilalahadangmgakayarianngwikanagagamitinsaisangsitwasyon o kontekstonaangtuon ay sagamit o tungkulinngwika. Pag-uusapanditoanglayuninng nag-uusap, mgaparaannaginagamitupangmagkaunawaantuladng kilos o mgapahiwatignasalita.

slide17

Pagsasanay. Pagkataposnamatutuhanngmgamag-aaralangmgakayariannaangkopgamitinsasitwasyon, bibigyanglayaangmgamag-aaralnagamitinangmgaitosaiba’tibangsitwasyon. Dito, iba’tibanggawainangibibigaynggurotuladngpag-uusaptungkolsanapapanahongpaksa, paglutasngsuliranin, mgarole-playnaisasakilos o mgalarongpangwika.

slide18

Paglilipat. Paggamitngmganatutuhangkayarian at kasanayansamakatotohanangsitwasyon. Angmgamag-aaral ay iisip o pipilingmgasitwasyonsatunaynabuhaynaipinakikitaangaktwalnapaggamitngwika. Halimbawa: Pagdedebatetungkolsaisangpaksa, paghingingpayo, at pagpapaturosapagsasagawangisangbagay.

mga gawaing maaring ihanda ng guro a yon sa mga simulain ng pagdulog na komunikatibo

MgaGawaingMaaringIhandangGuroayonsamgaSimulainngPagdulognaKomunikatiboMgaGawaingMaaringIhandangGuroayonsamgaSimulainngPagdulognaKomunikatibo

slide20

Paghahandangmgasitwasyon o cuecards, nagagamitinsarole-playngmgamag-aaral.

 • Halimbawa:
  • Paksa: Pagsalisa club o samahan
  • GamitngWika: Paghikayat, pagtanggi
  • Kayarianggagamitin: Pandiwa, pang-abay
  • Sitwasyon: Dalawangmag-aaralang nag-ussap

Isangmag-aaralangnanghihikayatsakaklase o kaibigannasumalisa club. Sasabihinniyaangangkahalagahanngpagsalisa club, kung kailan at saansilamagmimiting, at mgaginagawa. Angkaklasenaman ay tatanggi at ipaliliwanag kung bakitayawniyangsumali.

slide21

Sa pagbibigayngmgasitwasyonnaisasagawangmgamag-aaral, maaringdalawangparaananggawin.

1. Una, sitwasyonna may cue nailalagayna cue cards ngmgamag-aaralangsasabihinnila.

Halimbawa:

Paksa: Panonoodng sine

Gamitngwika: Pagtatanong, pagpili, paghikayat

Kayarianngwika: Mgapananongna

Sino, Ano, Alin, Bakit

Sitwasyon: Magkamag-aralnanasalugarngmgasinehan. Naisnilangmanoodng sine. Bawatisa ay may gustongpanoorin.

slide22

Mag-aaral A

Itanong kung aling sine anggustongpanoorin.

Magmumungkahinggustongpanoorin.

Hihikayatinangkausapnagustongpanoorin.

Itatanong kung anongpagkainangdadalhinsaloobngsinehan.

Sasang-ayonsakausap.

slide23

Mag-aaral B

Sasabihinghindi pa alam kung ano.

Hindi sasayong-ayonsasinabingkausap at sasabihinangdahilan.

Sasang-ayon din sakausap.

Pipilingpagkain at itatanongsakausap kung gusto rinito.

slide24

2. Ikalawa, maaringsitwasyonna may impormasyonsamgamag-aaralngunitmalayasilasapagbuongusapanayonsahinihingisasitwasyon.

Halimbawa:

Paksa: Pagpapaalamparasumamasa field trip

Gamitngwika: Pamamaalam, panghihikayat, pagpapaalala

Kayarianggagamitin: Mgapangungusapnanakikiusap, nagpapaliwanag, mgamagagalingnaekspresyontuladngmaaripoba, sigenapo, at mag-ingat ka.

slide25

KardngMag-aaral A

Galing ka saeskwela. Sinalubong ka ngnanay mo. Nagmano ka. Sinabi mo na may field trip kayo sadaratingnaSabado. Nagpapaalam ka sakanya. Hihikayatin mo siyanapayagankangsumama at magbigay ka ngdahilan. Magpapasalamat ka sapagpayagngina at hihingi ka rinngperapambayadsa bus at pambilingbaon.

slide26

KardngMag-aaral B

Tatanungin mo angdahilan kung bakit may field trip, saan, sino, angmgakasama, gaanokatagalitogagawin. Papayagananganakmataposmarinigangpaliwanag. Magpapaalamsaanak. Bibigyanngperaanganakparasa field trip.

slide27

B. Paghahandangmgagawaingaktwalnaginagawasaloob at labasngpaaralan (simulation)

Ito ay masasabingsimplikasyonngmgatunaynasitwasyonsabuhay. Angmgahalimbawangganitonggawain ay angsumusunod:

1. Pagsasagawangeleksyonngpamunuanngklase.

2. Pagpupulongng club o samahan

slide28

3. Pagpupulongngklasetungkolsa field trip

 • Pakikipanayamsabisitasaklase.
 • Pagtatalongmgapaksangnauuolsakasalukuyangmgaisyusabansa.
 • Pagsasagawangpag-aaralsapaaralantungkolsapagkaingbinibilingmgamag-aaral at tungkolsamgagawisapag-aaral (study habits).
slide29

Paghahandangmgasitwasyonnaisasadulangmgamag-aaralnangdaglian o unscripted play

Maarinamangmulasamgakuwentonabinasasaaklatsapagbasa o panitikan ay makabuong script angmgamag-aaralnaisasadulasaklase.

slide30

Pagtitiponngmgabiswaltuladngmga poster, anunsyo, mapa, tsart, grap, karikatura, movie page, at TV programs napagkukunanngimpormasyon at pag-uusapansaklase.

Anghalimbawangganitongbiswal ay angkarikaturatungkolsapagputolngmgakahoysakagubatan. Maaringpag-usapansaklaseangmgaepektonito, angmgaparaannadapatgawinupangmaiwasanangpagkakalbongkagubatan, atbp.

slide31

E. Paghahandangmgalarongpangwika

Iba’tibanglarongpangwikaangmaihandangguronamagsasanaysamgamag-aaralupangmahasasapagpapahayag. Angilansamgaito ay angsumusunod:

1. Dugtungan Mo

Ito ay isangdugtungangpagkukuwento. Sisimulanngguro o isangmag-aaralangkuwento at ito ay durugtunganngiba pang mag-aaralsabawatpangkat.

slide32

Ihatid Mo

Sa larongito, papangkatinngguroangmag-aaral. Bibigyannggurongmensaheangliderngbawatpangkat at sasabihinnamanngliderangmensahenangpabulongsaisasakanyangkapangkathanggangmakaratingitosakahuli-hulihangkasapi. Anghulingmag-aaral ay siyangmag-uulatngmensahesaklase. Angpangkatnamakapag-ulatngbuo at malinawnamensahe ay may puntos.

slide33

MagbugtunganTayo

Ilalarawanngmgamag-aaralangmgabagay, tao, hayo o lugar at pahuhulaanitosamgakaklase.

slide34

Ituloy Mo

Bubunot o kukuhasakahonangmgamag-aaralngkapirasongpapelna may nakasulatnapahayagnahinditapos. Itutuloynilaangmgapahayagayonsakanilangpalagay o pananaw.

Halimbawa:

Nababahalaakosamga…

Maraminangayongnangyayari…

slide35

Paghahandangmgagawaingtranscoding

Ito ay isangparaanngpagsasalinmulasaisanganyongpagpapahayagtungosaiba pang anyo. Angmgahalimbawangganitonggawain ay angmgasumusunod:

1. Isangpatalastas o anunsyonaisasalinsaanyongtuluyan.

2. Isangpagpapahayagnagagawinganyongtelegrama

3. Isangtala o impormasyongnabasanagagawingbalita

4. Kuwentonagagawingdula-dulaan

5. Mapangisanglugarnailalahadsaisangtalata

slide36

Sa pagsasaayos ng kurikulum inilapat ang Understanding by Design (UBD) na modelo nina Jay Mctighe at Grant Wiggins. Narito ang mga elemento ng kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010.

slide37

Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga

 • Tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at maisagawa ng mag-aaral sa loob ng isang markahan, yunit o kurso; makikita sa bahaging ito ng Gabay sa Kurikulum ang mga pamantayang pangnilalaman, pamantayan sa pagganap, mga kakailanganing pag-unawa at mahalagang tanong.
slide38

A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman ay ang mahahalagang paksa o konsepto na dapat maunawaan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na, “Ano ang nais nating matutuhan at maisagawa ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit?”

slide39

A.2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay ang tiyak na produkto o pagganap at ang antas o lebel na inaasahang maisagawa ng mag- aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Sinasagot ng bahaging ito ang tanong na: “Paano isasagawa ng mag-aaral ang inaasahang produkto o pagganap? Anong antas o lebel ng pagganap ang dapat magawa ng mag-aaral upang makapasa siya sa pamantayan?”

slide40

B. Ang Mga Kakailanganing Pag- unawa ay ang mahahalagang konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura. Mga konseptong hindi makakalimutan at magagamit ng mag-aaral sa kanyang pamumuhay.

slide41

C. Ang Mahahalagang Tanong ay mga tanong na nasa mataas na lebel at inaasahang masasagot ng mag-aaral pagkatapos ng isang markahan o yunit. Kinakailangang ang mga ito ay nasasagot ng Mga Kakailanganing Pag-unawa.

slide42

Antas 2: Pagtataya

 • Ito ang mga inaasahang produkto o pagganap; inaasahang antas ng pag-unawa at pagganap ng mag-aaral; at mga kraytirya o panukat na gagamitin sa pagtatay ng inaasahang produkto o pagganap.
slide43

A. Ang Produkto o Pagganap ay ang inaasahang maisasagawa pagkatapos ng isang paksa o markahan. Ito ang magpapatunay na natutuhan niya ang mahahalagang konseptong nakapaloob sa isang markahan/asignatura.

slide44

B. Ang Antas ng Pag-unawa ang susukat sa iba’t ibang aspekto ng pag-unawa ng mag-aaral sa mahalagang konseptong dapat niyang matutuhan. Masasabing may pag-unawa na ang mag-aaral kung siya’y may kakayahan nang magpaliwanag, magbigay ng sariling kahulugan, makabuo ng sariling pananaw, makadama at makaunawa sa damdamin ng iba, makapaglapat, at makilala ang kanyang sarili.

slide45

C. Ang Antas ng Pagganap ay ang inaasahang produkto o pagganap na maisasagawa ng mag-aaral. Makikita rin sa bahaging ito ang kraytirya sa pagtataya ng nasabing produkto o pagganap.

slide46

Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto

 • Mga gawaing instruksyunal at mga kagamitan na gagamitin ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum na makatutulong upang matamo ang mga pamantayan. Inaasahan ang pagiging malikhain ng guro sa pagpapatupad ng antas na ito dahil nakasalalay ang ikapagtatagumpay ng pagtuturo-pagkatuto.
slide47

A. Ang Mga Gawaing Instruksyunal ay binubuo ng mga gawaing isasagawa ng guro at mag-aaral sa loob ng klasrum upang matamo ang mga pamantayan, matutuhan ang mga kakailanganing pag-unawa at masagot ang mahahalagang tanong.

slide48

B. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng mga guro at mag-aaral upang maisakatuparan ang mga gawaing instruksyunal.

slide50

Pamantayang Pangnilalaman

  • Masasalamin ba sa Pamantayang Pangnilalaman ang resulta o inaasahang bunga? Ang mahalagang ideya, isyu, prinsipyo o konsepto na dapat matutuhan ng mag-aaral sa bawat asignatura na magagamit niya maging sa labas ng paaralan?
  • Masusukat at matatamo ba ng mag-aaral ang mga binuong pamantayan?
slide51

Pamantayang Pagganap

  • Masasalamin ba sa Pamantayan sa Pagganap ang mga kraytirya kung paano tatayain ang produkto o pagganap ng mag-aaral?
 • Masasagot ba nito ang tanong na: Ano ang inaasahang magagawa ng mag-aaral?
slide52

Pamantayang Pag-unawa

  • Ito ba ang malalaki at mahahalagang konsepto na nais maipaunawa sa mag-aaral?
  • Masasailalim ba dito ang mga manginahing suliranin, isyu na dapat malaman ng mag-aaral?
slide53

Mahahalagang Tanong

  • Nakatuon ba ang mga tanong sa mahahalagang isyu o suliranin?
  • Ang mga tanong ba ay masasagot ng Kakailanganing Pag-unawa?
  • Ang mga tanong ba ay may kabuluhan sa buhay ng mag-aaral? Sa lipunan?
  • Ang mga tanong ba ay kaagad na masasagot ng mag-aaral?
  • Akma ba ang tanong sa kawilihan, edad at kakayahan ng mag-aaral?
slide54

Narito ang mga Katangian ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010

  • nakatuon sa mahahalagang konsepto at kakailanganing pag-unawa
  • mataas ang inaasahan (batay sa mga pamantayan) – tinitiyak kung ano ang dapat matutuhan at ang antas ng pagganap ng mag-aaral
  • mapanghamon- gumagamit ng mga angkop na istratehiya upang malinang ang kaalaman at kakayahan ng mag-aaral
  • inihahanda ang mag-aaraltungo sa paghahanapbuhay kung di man makapagpapatuloy sa kolehiyo
  • tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral ay magagamit sa buhay.
slide55

Batayang Konseptwal ng Filipino (Deskripsyon)

 • Tunguhin ng Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 (Secondary Education Curriculum) ang Kapakipakinabang ng Lietrasi para sa lahat (Functional Literacy For All) na ibinatay sa mithiing Edukasyon para sa Lahat 2015 (Education For All 2015).
slide56

Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng Filipino na malinang ang (1) kakayahang komunikatibo, at (2) kahusayan sa pag-unawa at pagpapahalagang literasi ng mga mag-aaral sa lebel sekondari. Lilinangin ang limang kasanayan – pakikinig, pagbasa, panonood, pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t ibang dulog at pamamaraan tulad ng Komunikatibong Pagtuturo ng Wika (KPW), Pagtuturong Batay sa Nilalaman (PBN) ng iba’t ibang tekstong literari (rehiyunal, pambansa, saling-tekstong Asyano at pandaigdig), at Pagsasanib ng Gramatika at Retorika sa tulong ng iba’t ibang Teksto (PGRT).

slide57

Isinasaalang-alang din ang pagsasanib ng mga pagpapahalagang pangkatauhan (Values Integration) sa pag-aaral at pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari.

 • Sa pamamagitan nito at matapos mapag-aralan, masuri at magamit ang iba’t-ibang teorya sa pagkatuto at paggamit ng wika, at pagsusuring literasi, inaasahang matatamo ng mga guro ng Filipino ang mga layuning nabanggit batay sa inilarawan sa batayang konseptwal.