publikuj nebo zhy ale kde a jak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak? - PowerPoint PPT Presentation


  • 98 Views
  • Uploaded on

Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?. Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, dedicova@lib.vutbr.cz. Výběr časopisu Web of Science Scopus ERIH Seznam recenzovaných neimpaktovaných Tipy a triky pro výběr Tipy k struktuře a vzhledu článku. Výběr časopisu. buďte realističtí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?' - niesha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
publikuj nebo zhy ale kde a jak

Publikuj nebo zhyň! Ale kde a jak?

Petra Dědičová, Ústřední knihovna VUT, dedicova@lib.vutbr.cz

slide2

Výběr časopisu

Web of Science

Scopus

ERIH

Seznam recenzovaných neimpaktovaných

Tipy a triky pro výběr

Tipy k struktuře a vzhledu článku

v b r asopisu
Výběr časopisu

buďte realističtí

seznamte se s tématem časopisu

dodržujte pokyny pro autory

zjistěte si způsob odevzdání článku

kter asopisy jsou rkovan
Které časopisy jsou čárkované

Web of Science – Impakt Faktor

Scopus

ERIH

Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů

po ty asopis a pokryt
Počty časopisů a pokrytí

Zdroj: http://www.jisc-adat.com/adat/search_result.pl

web of science
Web of Science

Kde hledat?

http://apps.webofknowledge.com/

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

nebo

https://www.vutbr.cz/knihovny/eiz/seznam-databazi

impakt faktor
Impakt faktor

B/C = 1992 impakt faktor

B= citace článků publikovaných v roce 1990-91

C= počet článků publikovaných v daném časopise v roce1990-91

p epo et if do riv
Přepočet IF do RIV

Hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor

kde: Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057))

kde N je normované pořadí časopisu, N = (P - 1) /(Pmax - 1)

P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v řadě seřazené sestupně podle IF

Je používána hodnota IF platná v roce uplatnění výsledku, není používána hodnota IF-5.

Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report

V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů, bude normované pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.

scopus
Scopus

Kde hledat?

Databáze Apollo → Výzkum a vývoj →Monitoring VaV →Externí databáze

http://www.vutbr.cz/knihovny/eiz

http://www.scopus.com

Body RIV 12 bodů za každý článek

slide10
ERIH

Kde hledat?

https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

Body ERIH: INT1 30 12

INT2 20 11

NAT 10 10

recenzovan neimpaktovan asopisy
Recenzované neimpaktované časopisy

Kde hledat?

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=1374

Body 4 body za každý článek

asopisy pro va e obory
Časopisy pro Vaše obory

http://www.scribd.com/doc/114587492/Cesa

springer journal selector
Springer Journal Selector

http://www.springer.com/authors/journal+authors/helpdesk?SGWID=0-1723213-12-817204-0

nej ast j d vody odm tnut l nku
Nejčastější důvody odmítnutí článku

Dle editora Paul Haddad z časopisu Journal of Chromatography A:

Článek nezapadá do tematické oblasti daného časopisu

U článku nejsou dodrženy formální požadavky daného časopisu

Autor nedoporučil správné recenzenty, nebo nedoporučil žádné

Autor neadekvátně reagoval na požadavky recenzenta nebo nereagoval

Špatná angličtina

Autor znovu poslal do recenzního řízení neupravený článek

Doporučení dle Gerrit Borchard z University v Ženevě:

Pošlete článek pouze do jednoho časopisu

Buďte realističtí při výběru

Nepublikujte salámové články

Dávejte pozor na strukturu článku

Dbejte na správnou angličtinu – většinou se píše v trpném rodě

Dbejte na pokyny časopisu

Dodržujte etické standardy

v b r t matu aneb co hledaj edito i a recenzenti asopis
Výběr tématu aneb co hledají editoři a recenzenti časopisů

Originalitu –nové řešení, zpracování výsledků?

Relevantnost k dané oblasti a rozšíření daných poznatků

Postavení Vaší práce – přispívá k existující teorii, dává novou perspektivu?

Metodologie výzkumu –platné a objektivní závěry?

Srozumitelnost, struktura a kvalita psaní – komunikuje Vaše práce dobře? Logická posloupnost argumentů.

Teoretické a praktické uplatnění

Aktuálnost a relevance zdrojů/citací

Mezinárodnost / globální zájem

Dobrý nadpis, klíčová slova a dobře napsaný abstrakt

auto i
Autoři

Uvést všechny autory

Mít souhlas všech s publikováním v konkrétním časopise

Uvést autory ve správném pořadí

n zev instituce
Název instituce

Brno University of Technology

nadpis
Nadpis

Atraktivní, krátký, výstižný

Reflektující obsah článku a informativní

Bez zkratek a technického žargonu

Prodiskutovaný

Splňuje podmínky daného časopisu

Vyvarujte se slov jako: A Study of…, Action of …

abstrakt
Abstrakt

Splňuje podmínky daného časopisu

Zajímavý, pochopitelný, stručný, konkrétní

Neobsahuje zkratky a žargon, citace a odkazy na tabulky a obrázky v textu

Obsahuje popis: problému, metody, výsledků a závěrů

kl ov slova
Klíčová slova

Jednoslovné i víceslovné

Často součástí názvu

Vystihují obsah textu

Používané výrazy

Splňuje podmínky daného časopisu

slide22
Úvod

Stručný, obsažný

Jeden až dva odstavce

Publikovaný abstrakt nebo předběžná zpráva - ocitovat v úvodu

Vysvětleny zkratky a specifické termíny

Psán v přítomném čase

Obsah:

definice problému (hypotézy, popis)

zasazení do kontextu (shrnutí výsledků jiných studií na dané téma)

výzkumná metoda (základní popis, vysvětlit její volbu)

cíle výzkumu

materi ly a metody
Materiály a metody

Seznamte se s podmínkami daného časopisu

Vysvětlit použitou metodu

Zdůvodnit její výběr

Umožnit rekonstrukci výzkumu

Nová metoda - detailní popis

Již použitá metoda - stručný popis s odkazy

v sledky
Výsledky

Souhrnný popis základních zjištění

Jasnost a srozumitelnost výsledků

Dílčí výsledky v textu

Větší počet dat – tabulka nebo graf

Konkrétní výsledky formou tabulky/grafu (odkazujeme v textu na konkrétní tabulku: tabulka 1.2, ilustrace 10 apod.)

diskuse
Diskuse

Shrnutí a interpretace poznatků z výzkumu

Extrémní rozdíly ve výsledcích nezamlčovat

Interpretace výsledků v kontextu předešlých studií

Vysvětlete teoretický/praktický přínos

Stanoviska nesmějí přesáhnout tvrdá data

Vyvarujete se nepřesným vyjádření „higher temperature“

z v r
Závěr

Neopakujte abstrakt

Obecné a specifické závěry z Vašeho výzkumu

Výčet možných užití Vámi vyzkoumaných dat

Doporučení pokračování výzkumu, nebo dalších experimentů

Závěr a Diskuse může být jedena podkapitola

seznam pou it literatury
Seznam použité literatury

Seznamte se s podmínkami daného časopisu

Vyvarujte se přílišnému autocitování

Vyvarujte se přílišnému citování publikací pouze z Vašeho regionu

Přiměřené množství citací

Co je v seznam literatury musí být i v textu

Citační manažery: Ciatce PRO (https://citace.lib.vutbr.cz/)

Zotero(http://www.zotero.org/)

EndNoteWeb

(http://apps.webofknowledge.com/)

Kurz citace: https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=1000101

Vstupní heslo do kurzu: citace2012

posledn doporu en
Poslední doporučení

Žádost o přepracování článku je dobrá zpráva!

asov osa p ijet l nku
Časová osa přijetí článku

Ideální případ 3 až 3,5 měsíce

pou it a doporu en literatura
Použitá a doporučená literatura

BORCHARD, G. How to Publish a World Class Paper. Elsevier, 2012.

ELSEVIER. Understending the Publishing Process. Elsevier.

KRATOCHVÍL, J. Pravidla pro psaní odborného článku: interaktivní tutoriál[online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2012-25-10]. ISBN: 978-80-210-5922-1. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/ps11/pravidla/web/index.html

MACHKOVÁ, R. Emerald in 2012 [online]. Praha: Emerald, 2012 [cit. 2012-25-10]. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/111110626/Emerald-in-2012-Presentation-Czech?secret_password=1k4yrmfookcg6v3nm7f

ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů 2012 [online]. 13. června 2012 [cit. 2012-25-10]. Dostupné z: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=650022