prora un 2012 2014 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Proračun 2012. – 2014. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Proračun 2012. – 2014.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Proračun 2012. – 2014. - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Ministarstvo financija. Proračun 2012. – 2014. Slavko Linić Ministar financija. Zagreb, 10. veljače 2012. Makroekonomske projekcije. U narednom razdoblju očekuje se oporavak hrvatskog gospodarstva te realni rast bruto domaćeg proizvoda i to u: 2012. godini 0,8%, 2013. godini 1,5% te

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Proračun 2012. – 2014.' - niel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prora un 2012 2014

Ministarstvo financija

Proračun 2012. – 2014.

Slavko Linić

Ministar financija

Zagreb, 10. veljače 2012.

makroekonomske projekcije
Makroekonomske projekcije
 • U narednom razdoblju očekuje se oporavak hrvatskog gospodarstva te realni rast bruto domaćeg proizvoda i to u:
  • 2012. godini 0,8%,
  • 2013. godini 1,5% te
  • 2014. godini 2,5%.
 • Očekuje se da će se rast BDP-a u 2012. godini temeljiti na snažnom oporavku bruto investicija u fiksni kapital, dok će finalna potrošnja kućanstava i države te neto izvoz negativno doprinijeti gospodarskom rastu.
 • U 2012. godini očekuje se inflacija od 2,4% te njeno zadržavanje na razini od oko 2,5% u srednjoročnom razdoblju.
prihodi dr avnog prora una
Prihodi državnog proračuna
 • Osnovne odrednice prihodne strane državnog proračuna za razdoblje 2012. - 2014. čine:
  • zakonske izmjene u poreznoj politici,
  • daljnje prilagođavanje hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU te
  • punopravno članstvo RH u EU od 1. srpnja 2013. godine.
 • Ukupni prihodi državnog proračuna u 2012. godini projicirani su u iznosu od 109,0 milijardi kuna, što u odnosu na plan za 2011. godinu predstavlja rast od 1,4%.
 • U 2013. godini njihov rast predviđa se prema stopi od 2,0%, a u 2014. godini po stopi od 3,6%.
prihodi dr avnog prora una porezne izmjene
Prihodi državnog proračuna – porezne izmjene
 • Poreznim i općenito prihodnim mjerama stvorit će se preduvjeti za:
  • podizanje poduzetničke konkurentnosti– jače oporezivanje potrošnje i smanjivanje oporezivanja rada uz istovremeno smanjenje neporeznih davanja
  • jaču usmjerenost na socijalni položaj građana te
  • stvaranje nužnih uvjeta za buduće jače oporezivanje imovine
 • Utjecaj na poduzetništvo
  • smanjivanje stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranjes 15% na 13% - godišnji efekt smanjenje prihoda za oko 2,4 milijarde kuna
  • izmjenama Zakona o porezu na dobit uvodi se obveza plaćanja poreza po odbitku na dividende i udjele u dobiti
   • izmjenama se definiraju smanjenja osnovice poreza na dobit za dio ostvarene dobiti kojom se poveća temeljni kapital društva sukladno posebnim propisima
  • na razini 2012. godine projicirano je smanjenje vodnog doprinosa za 50%, što je prihod Hrvatskih voda
  • smanjenje doprinosa za Hrvatske šume za 50%
  • ukidanje indirektne spomeničke rente
prihodi dr avnog prora una porezne izmjene6
Prihodi državnog proračuna – porezne izmjene
 • Utjecaj na građanstvo
  • porez na dohodak – povećava se iznos osnovnog osobnog odbitka s 1.800 kuna na 2.200 kuna, a osobni odbitak umirovljenika s 3.200 na 3.400 kuna, mijenjaju se porezni razredi, a stope po kojima se ovaj porez plaća ostaju iste (12%, 25% i 40%) – postiže se veći stupanj progresivnosti
  • dodatak na mirovinuprema posebnim propisima postaje sastavni dio mirovine od 1. siječnja 2012. te stoga više nije oslobođen oporezivanja;
  • ukupni godišnji efekt ovih izmjena predstavlja smanjenje prihoda općeg proračuna za oko 290 milijuna kuna
prihodi dr avnog prora una porezne izmjene7
Prihodi državnog proračuna – porezne izmjene
 • Utjecaj na građanstvo
  • porez na dodanu vrijednost – povećava se opća stopa s 23% na 25%
  • na pojedine proizvode i usluge (jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, na isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži te na bijeli šećer od trske i šećerne repe) uvodi se stopa od 10% umjesto dosadašnjih 23%.
  • propisuje se ograničenje odbitka pretporeza za troškove reprezentacije te troškove korištenja automobila, plovila, zrakoplova i dr.
  • ukupni godišnji efekt izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost – 2,6 milijardi kuna
rashodi dr avnog prora una
Rashodi državnog proračuna
 • Ukupni rashodi državnog proračuna za 2012. godinu iznose 118,8 milijardi kuna
  • manji su za 3,4 milijarde kuna u odnosu na plan rashoda 2011. godine
  • doda li se ovome planirani porast prihoda za posebne namjene i pomoći u iznosu od 598,7 milijuna kuna i za isti iznos planirani porast rashoda financiranih iz tog izvora - ukupno smanjenje rashoda iznosi4,0 milijarde kuna. Navedeno smanjenje manje je za 0,6 milijardi kuna u odnosu na Smjernice, a odnosi se na:

- program regionalnog razvoja financiran sredstvima EIB-a u dodatnom iznosu od 238 milijuna kuna

-dodatna sredstva za aktivnu politiku zapošljavanja i naknade za nezaposlene u iznosu od 190 milijuna kuna

- manje ostvareno smanjenje poticaja u poljopriverdi u iznosu od 160 milijuna kuna

 • Rashodi za 2013. godinu iznose 120,2 milijarde kuna, a za 2014. godinu 122,6 milijardi kuna
rashodi dr avnog prora una10
Rashodi državnog proračuna
 • Mjere racionalizacije provedene na svim razinama
  • kako bi se stvorilo dovoljno prostora za nesmetano financiranje pojedinih kategorija koje se nisu smanjivale kao primjerice rodiljnih naknada, dječjeg doplatka, socijalnih naknada
  • s druge strane osigurao prostor za pokriće povećanja određenih kategorija rashoda kao što su primjerice rashodi za kamate, rashodi za mirovine i ostalo
rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene
 • Planirani u iznosu od 21,3 milijarde kuna - smanjenje od 6,5% odnosno 1,5 milijardi kuna u odnosu na plan 2011. godine
 • Navedenim iznosom nisu obuhvaćeni rashodi za zaposlene ustanova u zdravstvu koje su iskazani u okviru pozicije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (pozicije Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)
  • Rashodi za zaposlene ustanova u zdravstvu smanjeni su za 450 milijuna kuna
 • Time su ukupni rashodi za zaposlene u 2012. godini manji za 1,95 milijardi kuna u odnosu na prethodnu godinu
 • Navedeno je najvećim dijelom rezultat smanjenja na:
  • posebnim dodacima cca 1,1 milijardu kuna
  • rad na određeno vrijeme cca 400,0 milijuna kuna
  • prekovremeni rad cca 200,0 milijuna kuna
  • posebni uvjeti rada cca 90,0 milijuna kuna
materijalni rashodi
Materijalni rashodi
 • Ukupni materijalni rashodi u 2012. godini iznose 8,8 milijardi kuna
 • Smanjenje materijalnih rashoda koji se financiraju iz izvora koji utječu na deficit (izvor financiranja: opći prihodi i primici, doprinosi i namjenski primici) u 2012. godini u odnosu na plan 2011. godine iznosi 317,6 milijuna kuna
 • Međutim, kako materijalni rashodi koji se financiraju iz ostalih izvora, ponajprije pomoći EU, rastu za 104,8 milijuna kuna to rezultira ukupnim smanjenjem materijalnih rashoda financiranih iz svih izvora za 212,8 milijuna kuna ili 2,3% u 2012. godini u odnosu na 2011. godinu
 • Smanjenja provedena na većini kategorija materijalnih rashoda, od naknada troškova zaposlenima (najveće smanjenje), rashoda za materijal i energiju do rashoda za usluge
financijski rashodi
Financijski rashodi
 • U 2012. godini iznose 8,0 milijardi kuna i povećavaju se za 322,1 milijun kuna u odnosu na 2011. godinu zbog povećanja rashoda za kamate
 • U 2013. i 2014. godinu predviđeno je njihovo smanjivanje zbog manjih dospijeća ranije uzetih kredita
subvencije
Subvencije
 • U 2012. godini planiraju se u iznosu od 5,5 milijardi kuna što je za 14,6% odnosno 933,5 milijuna kuna manje u odnosu na 2011. godinu.
 • Smanjenja:
  • subvencije u poljoprivredi koje su smanjenje u odnosu na plan 2011. godine za 817,3 milijuna kuna, dakle s planiranih 3,6 milijardi kuna na 2,8 milijardi kuna
  • HŽ 284,7 milijuna kuna; uz ovo smanjenje, HŽ smanjuju se i pozicije kapitalnih pomoći za 258,7 milijuna kuna
 • Povećanja najvećim dijelom na pozicijama Ministarstva poduzetništva i obrta, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva rada i mirovinskog sustava te Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
 • Do povećanja došlo i uslijed promjena u klasifikaciji pojedinih transfera koji su u prethodnim godinama bili iskazani na pozicijama Izdataka za dionice i udjele u glavnici te Kapitalnih pomoći, a sada su planirana na pozicijama Subvencija
 • Slijedom navedenoga proizlazi da su subvencije, iskazane po staroj metodologiji, smanjene za 1,2 milijarde kuna
rashodi dr avnog prora un
Rashodi državnog proračun
 • Rashodovna strana obuhvatila i ugovorne obveze u poljoprivredi koje su prenijete iz 2011. godine s dospijećima u 2012. godini, ali i obveza koje su dospjele u 2011. godini, a ostale su nepodmirene i to u ukupnom iznosu od 952,5 milijuna kuna
 • Uz ovaj iznos, u 2012. godini osigurana su i dodatna sredstva u iznosu od 232,6 milijuna kuna koja su korisnici iskoristili putem komercijalnih banaka
  • tijekom 2011. godine izdavane odluke o odobrenju i isplati investicijske potpore za kapitalno ulaganje u poljoprivredi s rokom dospijeća 30. lipnja 2012. i 1. prosinca 2012.
 • Prema tome, za ranije preuzete obveze u poljoprivredi izvršit će se ukupne isplate u iznosu od 1,2 milijarde kuna, koje se planiraju u cijelosti podmiriti u prvom dijelu 2012. godine
pomo i
Pomoći
 • Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u 2012. godini smanjuju se za 135,8 milijuna kuna u odnosu na 2011. godinu te iznose 4,9 milijardi kuna
 • U 2013. godini navedeni rashodi rastu za 31,7% dosegnuvši razinu od 6,5 milijarde
  • planirana su sredstva doprinosa Republike Hrvatske proračunu EU od 1,6 milijardi kuna
 • U 2014. godini pomoći iznose 8,8 milijardi kuna, a planirani doprinos proračunu EU 3,5 milijardi kuna
naknade gra anima i ku anstvima
Naknade građanima i kućanstvima
 • Planirane u iznosu od 63,8 milijardi kuna u 2012. godini i smanjuju se u odnosu na 2011. godinu za 742,2 milijuna kuna
 • Smanjenje najvećim dijelom rezultat smanjenja na pozicijama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to rashoda za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 450,0 milijuna kuna
 • Efektivna ušteda na ovoj kategoriji rashoda 392,2 milijuna kuna
 • Većinu rashoda ove kategorije čine mirovine koje su u 2012. godini predviđene u iznosu od 35,2 milijarde kuna
  • u odnosu na 2011. godinu rastu za 322,5 milijuna kuna
 • Ova skupina rashoda obuhvaća i naknade utvrđene propisima o zdravstvenom i socijalnom osiguranju, rodiljne naknade i dječji doplatak koji ostaju na razini 2011. godine
prora unski deficit
Proračunski deficit
 • Slijedom ukupno planiranih prihoda i rashoda, manjak državnog proračuna u 2011. godini zabilježit će razinu od 9,9 milijardi kuna ili 2,8% bruto domaćeg proizvoda.
 • U 2013. godini manjak državnog proračuna projiciran je na razini od 9,1 milijardu kuna ili 2,5% dok će se u 2014. godini smanjiti na razinu od 7,4 milijarde kuna ili 1,9% bruto domaćeg proizvoda.

Manjak proračuna opće države

prora unski deficit esa 95 metodologija
Proračunski deficit – ESA 95 metodologija
 • Sukladno ESA 95 metodologiji, deficit konsolidirane opće države u 2012. godini se smanjuje s 5,5% BDP, koliko je iznosio plan za 2011. godinu, na razinu od 3,8% BDP-a ili za 1,6 postotnih bodova.
 • Planirani deficit proračuna opće države sukladno ovoj metodologiji za 2013. godinu iznosi 3,3% BDP-a odnosno za 2014. godinu 2,6% BDP-a.

Manjak proračuna opće države - ESA 95