kontrola obezbe enje kvaliteta kao preventivne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA KAO PREVENTIVNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA KAO PREVENTIVNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA KAO PREVENTIVNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA KAO PREVENTIVNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU. KONTROLA / OBEZBE ĐENJE KVALITETA .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA KAO PREVENTIVNE MERE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU' - nida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kontrola obezbe enje kvaliteta kao preventivne mere u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA

KAO PREVENTIVNE MERE

U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

slide2

KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA

DEFINICIJA: PLANIRANI SISTEM PROCEDURA ZA PROVERU PROIZVODA/PROCESA ČIJI JE CILJ DA SE UTVRDE NEUSAGLAŠENOSTI U PROIZVODIMA ili PROCESIMA KOJI SE KONTROLIŠUOSNOVNI KONCEPT KONTROLE/OBEZBEĐENJA KVALITETA JE PREVENCIJA GREŠAKA, ČIME SE UMANJUJE RIZIK NA RADNOM MESTUMERE ZA SMANJIVANJE RIZIKA održavanje sredstava za rad u ispravnom stanju, pregledi i ispitivanja sredstava za za rad, obezbeđivanje propisanih uslova za bezbedan i zdrav rad u radnoj okolini osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad i upoznavanje zaposlenog sa svim vrstama rizika; određivanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, njihovo održavanje, smeštaj, pregled i ispitivanje u utvrđenom roku

slide3

KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA – DIREKTIVA 89/391/EEC

OBLAST PRIMENE OBEZBEĐENJA KVALITETA PRAKTIČNO JE DEFINISANA DIREKTIVOM 89/391/EEC, tzv “FRAMEWORK DIREKITVA” I OBUHVATA - OPREMA (nabavka i korišćenje bezbedne opreme za rad) - RADNI PROSTOR - PROIZVODI I PROCESI (kontrola kvaliteta materijala, procesa) - SPECIFIČNI RIZICI (eksplozivne atmosfere)ZAHTEVI ZA POJEDINE OBLASTI DEFINISANI SU POJEDINAČNIM DIREKTIVAMA

slide4

KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETADIREKTIVE

OPREMA - Mašine (98/37/EC) - Liftovi (95/16/EC) - Sredstva lične zaštite (89/686/EEC) - Jednostavni sudovi pod pritiskom (87/404/EEC) - Oprema pod pritiskom (97/23/EC) - Uređaji sa ekranima 90/270 - Niskonaponska oprema LVD (73/23/EEC)

slide5

KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETADIREKTIVE

RADNI PROSTOR Radni prostor (89/654/EC), Oznake (92/58/EC)Emisija buke od gradilišta i opreme (79/113/EEC) Nivo jačine zvuka kompresora (84/533/EEC) Nivo jačine zvuka generatora snage (84/536/EEC) Nivo jačine zvuka bušilica za beton (84/537/EEC) Nivo jačine zvuka dizalica (84/534/EEC)

slide6

KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETA

MATERIJALI, PROIZVODI - Građevinski proizvodi (89/106/EEC) - Bezbednost proizvoda (92/59/EEC) - Klasifikacija, pakovanje i označavanje opasnih materijala (1999/45/EC) - Procena rizika postojećih materijala (Council Regulation EEC No 793/93) - Procena rizika novih materijala (93/67/EEC) - Transport opasnih materija (94/55/EC) - Transport opasnih materija železnicom (96/49/EC)

kontrola obezbe enje kvaliteta tehni ko zakonodavstvo
KONTROLA / OBEZBEĐENJE KVALITETATEHNIČKO ZAKONODAVSTVO

TEHNIČKO ZAKONODAVSTVO EVROPSKE UNIJEDirektive EU – snažan podsticaj za garantovanje bezbednosti proizvodaCILJ direktiva je da se ZAŠTITI JAVNI INTERES:-zdravlje i bezbednost ljudi - zaštita potrošača/korisnika - zaštita imovine i poslovnih transakcija - zaštita životne sredine Direktive su predviđene da SPREČE, koliko je to moguće, plasman na tržište i stavljanje u upotrebu nebezbednihproizvoda/oprema.

ocenjivanje usagla enosti deklaracija o usagla enosti mehani ke prese arp 160 lola sistem
OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTIDeklaracija o usaglašenosti mehaničke prese ARP-160, LOLA SISTEM

Izvor: Dr M. Đapić: Ocenjivanje usaglašenosti – razvoj infrastrukture, Monografija 2009)

Editori Monografije: Dr Predrag Popovič, INN VINČA i Dr Radivoje Mitrović, MF Beograd

slide12

SISTEM MENADŽMENTA U OBLASTI BZR

ZAŠTO JE POTREBAN SISTEM MENADŽMENTA ?1. DUGOROČNO ODRŽIV NAČIN ZA SMANJENJE UČESTANOSTI I OZBILJNOSTI RIZIKA NA RADU2. USPOSTAVLJANJE PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI NA ORGANIZOVAN NAČIN - RASPODELA ODGOVORNOSTI U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU NA SVIM NIOVIMA 3. INTEGRACIJA OH&S AKTIVNOSTI U POSLOVNI SISTEM I ODLUKE KOMPANIJE4. PROMENA STAVA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU – UČEŠĆE ZAPOSLENIH U DEFINISANJU I PRAĆENJU CILJEVA BZR

slide13

SISTEM MENADŽMENTA U OBLASTI BZR

ZAŠTO OHSAS 18001 ?1. GLOBALIZACIJA PODSTIČE ORGANIZACIJE DA PRIMENE NAJBOLJU PRAKSU U OBLASTI BZR 2. OHSAS 18001 JE MODEL MENADŽMENTA OPISAN U MEĐUNARODNOM STANDARDU I PREDSTAVLJA DOBRU SVETSKU PRAKSU U OBLASTI BZR3. OHSAS 18001 JE KOMPATIBILAN SA SISTEMIMA MENADŽMENTA za kvalitet poslovanja, zaštitu životne sredine, zaštitu informacija i podatakaOHSAS 18001 SE JEDNOSTAVNO UKLJUČUJE U INTEGRISANI SISTEM MENADŽMENTA

slide15
ZAŠTO OHSAS 18001 ?RAZLOZI ZA USPOSTAVLJANJE OHSAS 18001 ŠPANIJA 2009(izvor ISO Management Systems July-Avgust 2009.)
slide16

SISTEM MENADŽMENTA U OBLASTI BZR

ELEMENTI OHSAS 18001 1. DEFINISANJE POLITIKE I CILJEVA 2. PLANIRANJE MERA I AKTIVNOSTI 3. DOKUMENTOVANA KONTROLA PRIMENE SISTEMA4. PERIODIČNA (REDOVNA) ANALIZA PROBLEMA u OBLASTI BZR OD STRANE RUKOVODSTVA ORGANIZACIJE5. KOREKTIVNE I PREVENTIVNE MERE – STALNO UNAPREĐENJE SISTEMA

sistem menad menta u oblasti bzr
SISTEM MENADŽMENTA U OBLASTI BZR

INTERNE PROVERE – AUDITS (OHSAS 18001, tačka 4.5.4)

MOĆAN ALAT ZA

 • proveru primene OH&S sistema (ispravno primenjen i održavan)
 • proveru usaglašenosti OH&S sistema sa propisima i planiranom organizacijom OH&S
 • proveru efektivnosti sistema u odnosu na politike i ciljeve organizacije
 • Kvlitetno informisanja rukovodstva o rezultatima provere

Program interne provere mora biti zasnovan na rezultatima ocenjivanja rizika

Interne provere treba da sprovode lica koja nemaju direktnu odgovornost za aktivnosti koje se ispituju.

koristi od ohsas 18001 engleska izvor bsi management systems
KORISTI OD OHSAS 18001 ?ENGLESKA (izvor BSI Management Systems
 • 52% Značajno unapređenje u pogledu usaglašenosti sa zakonom
 • 32% smanjenje troškova akcidenata
 • 17% smanjenje premija osiguranja
  • Građevinska kompanija je smanjila premije osiguranja sa 1.5M na 1.25M
  • Proizvođač boja iz Liverpula je smanjio premije 11%
zaklju ak
ZAKLJUČAK
 • Osnovni koncept obezbeđenja kvaliteta je PREVENCIJA GREŠAKA
 • Obezbeđenje kvaliteta olakšava sprovođenje PREVENTIVNIH MERA (tehničkih i organizacionih)
 • Tehničke mere se zasnivaju na tehničkom zakonodavstvu EU koje se prenosi u nacionalno zakonodavstvo (DIREKTIVE I HARMONIZOVANI STANDARDI)
 • Efikasne organizacione mere zahtevaju uspostavljanje sistema menadžmenta zasnovanog na dobroj svetskoj praksi
 • OHSAS 18001 je međunarodni standard (specifikacija) čiji se zahtevi zasnivaju na dobroj praksi u oblasti BZR
 • Koristi od uspostavljanja sistema OHSAS 18001;
  • Povećana USAGLAŠENOST SA ZAKONOM
  • INTEGRACIJA BZR u poslovni sistem preduzeća i sistem odlučivanja
  • BOLJA ORGANIZOVANOST SISTEMA BZR i bolji sistem upravljanja dokumentacijom