a hat s gi enged lyez si iroda feladatai l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Hatósági Engedélyezési Iroda Feladatai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Hatósági Engedélyezési Iroda Feladatai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46
nida

A Hatósági Engedélyezési Iroda Feladatai - PowerPoint PPT Presentation

70 Views
Download Presentation
A Hatósági Engedélyezési Iroda Feladatai
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az ATI-KTVF szervezeti felépítésében hozoztt változások hatása az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra. Szeged, 2009. november 25. A Hatósági Engedélyezési Iroda Feladatai Csókásiné Dr. Király Anikó Hatósági Engedélyezési Irodavezető

 2. A Felügyelőség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint egyéb jogszabályokban megjelölt hatósági eljárásokban a Kormány által kijelölt • a) környezetvédelmi, • b) természetvédelmi, • c) vízügyi elsőfokú hatóságként, illetve elsőfokú szakhatóságként jár el. A Felügyelőség másodfokú hatóságként jár el a települési önkormányzat jegyzője hatósági jogkörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyekben.

 3. A Felügyelőség alaptevékenységének anyagi jogi szabályait a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízgazdálkodási tárgyú törvények, kormány- és miniszteri rendeletek, eljárási szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény, valamint a közérdekű és környezeti adatokra vonatkozó jogszabályok részleteiben határozzák meg. A Felügyelőség illetékességi területét a 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet határozza meg.

 4. Az ATI-KTVF illetékességi területe

 5. A Hatósági Engedélyezési Iroda szervezeti felépítése

 6. Az Engedélyezési Jogi Titkárság feladat- és hatáskörébe tartozik: a) az egységes engedélyezési és szakhatósági jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi engedélyezési eljárások lefolytatása, és azok törvényességének biztosítása, c) más eljáró hatóság előtt indult eljárásban a Felügyelőség mint szakhatóság eljárása törvényességének biztosítása. A Természet- és Tájvédelmi Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik a Felügyelőség természet-, táj- és állatvédelmi szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatainak ellátása.

 7. A Komplex Engedélyezési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik a) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárással, b) a környezetvédelmi engedélyezési eljárással, c) az önkéntes teljesítményértékeléssel, d) a teljes körű felülvizsgálati eljárással, e) az előzetes vizsgálati eljárással kapcsolatos szakértői hatósági feladatok ellátása. A Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik a Felügyelőség hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, zaj-, rezgés- és sugárvédelmi szakértői hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatainak ellátása.

 8. A Vízimunka- és Vízilétesítmény-engedélyezési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozik a Felügyelőség felszíni- és felszín alatti vízvédelemmel, továbbá talajvédelemmel kapcsolatos, valamint vízügyi szakértői, hatósági, továbbá szakhatósági és igazgatási feladatainak ellátása A Kirendeltség a) felszín alatti vízvédelmi és talajvédelmi, b) felszíni vízvédelmi, c) hulladékgazdálkodási, d) levegővédelmi, e) természet-, táj- és állatvédelmi, f) vízügyi, g) zaj-, rezgés- és sugárvédelmi szakértői, hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatokat lát el.

 9. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi engedélyezési eljárások Az engedély - jogi hatású közigazgatási cselekmény, - jogok és kötelezettségek sorozata, - címzettje mindig meghatározott személy, - kérelemre induló eljárás, - kötött eljárási rend. Az engedélyezési eljárás során a hatóság véleményt formál arról, hogy az engedélyt kérő rendelkezik-e a tevékenység folytatásához - eszközökkel, - képesítéssel, szakértelemmel, - egyéb feltételekkel.

 10. Az engedélyezéssel kapcsolatos általános eljárási szabályok - A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet - Az illetékekről szóló 1990. XCIII. törvény - A Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény - A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény

 11. A Felügyelőség engedélyezési eljárásait megalapozó jogszabályok - A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény - A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény - A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény - A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet - A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet - A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet

 12. Az 1995. évi LIII. tv. a környezethasználat engedélyezéséről A környezet használatának engedélyezése tekintetében azalábbi engedélyeket adhatja ki a környezetvédelmi hatóság: a) környezetvédelmi engedély, b) egységes környezethasználati engedély, c) környezetvédelmi működési engedély, d) egyéb határozat. Kapcsolódó jogszabály: 314/2005.(XII.25.) Korm, rendelet 1.) Előzetes vizsgálati eljárás, előzetes konzultáció, 2.) Környezeti hatásvizsgálati eljárás (KHV) 2.1. kötelező Korm. r. 1. sz. mell. 2.2. hatóság mérlegelésétől függ Korm. r. 3.sz.mell.

 13. 2.3. Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás (Espooban 1991-ben aláírt egyezmény) - eljárás kibocsátó félként - eljárás hatásviselő félként 3.) Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC) - a tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése, - környezeti elemeket terhelő kibocsátások csökkentése, illetve megszüntetése, - az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedések előírása, megállapítása. 4.) A KHV és IPPC eljárás - összevonása - összekapcsolása

 14. 5.) Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás - az egyes tevékenységek ( művelet, technológia folytatása, felújítása, felhagyása) környezetre gyakorolt hatásának feltárása, megismerése, - környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzése, - a tevékenység gyakorlója, vagy a tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa az érdekelt, - a környezetvédelmi hatóság az érdekeltet teljes körű, vagy részleges felülvizsgálatra kötelezheti tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerése érdekében, ill. kötelezi, ha környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést észlel, környezetvédelmi engedélyhez vagy IPPC engedélyhez kötött tevékenységet ezen engedélyek nélkül kezdett meg, vagy folytat.

 15. 6.) Környezetvédelmi teljesítményértékelés - az érdekelt tevékenysége átvilágítására, tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére felmérést végezhet. 7.) Bejelentési kötelezettség A környezethasználat szerinti engedélyekben alapul vett körülmények megváltozását, illetve tervezett megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. 106/1995.(IX.8.) Korm. r. (Csődeljárás, Fa eljárás, Va) - a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének nyilatkozata, környezetkárosodás, környezeti teher - környezeti állapotvizsgálatra kötelezés- Bíróság értesítése

 16. Az egyes környezetvédelmi szakterületekre vonatkozó engedélyezési eljárások A Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos engedélyek A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény hulladék: bármely a Hgt. 1.számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy meg- válni köteles. Hulladékkezelés: hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása. - hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédel- mi hatóság engedélyével végezhető

 17. 1.) Hulladékgyűjtés és begyűjtés - a hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtése a hulladék termelőjének vagy birtokosának köte- lezettsége, - a hulladék termelőítől vagy más birtokosaitól történő rendszeres összeszedése, elszállítása begyűjtőhelyre, hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére 2.) Hulladékszállítás - hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállító felelőssége. 3.) A hulladék behozatala, kivitele és átszállítása. - csak hasznosításra - környezet állapotának nem veszélyeztető, nem szennyező módon, környezetkárosítás kizárásával. OKTV hatáskör.

 18. 4.) Hulladékhasznosítás - újrafeldolgozás - visszanyerés - energetikai hasznosítás Követelmény: a hasznosítással előállított termék az elsődleges alapanyagból előállított terméknél ne okozzon nagyobb környezetterhelést. 5.) Hulladékártalmatlanítás - hulladéklerakóban történő lerakással - termikus ártalmatlanítással - más kémiai, biológiai vagy fizikai ártalmatlanítással 6.) A települési hulladékokkal kapcsolatos szabályozás 213/2001.(XI.14.) Korm.r.

 19. 7.) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek szabályozása 98/2001. (VI.15.) Korm.rendelet Hgt. Veszélyes hulladék meghatározása: a 2. sz.mell. felso- rolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, ill. ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, ösz- szetétele, koncentrációja miatt az egészségre, környezetre kockázatot jelentő hulladék. 8.) A hulladéklerakás és – lerakók szabályozása 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet Közös szabály: a) cégbejegyzés vagy vállalkozói igazolvány b) személyi és tárgyi feltételek biztosítása c) környezetvédelmi, ill. más hatósági engedély megléte d) megfelelő mértékű pénzügyi garancia biztosítása e) telephely megléte

 20. Zajvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások Környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, ill. rezgésterhelést okoznak. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet - tevékenységek, ill. létesítmények melyek környezeti zajt, ill. rezgést okoznak vagy okozhatnak, - környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítmény terve- zése, megvalósítása úgy történjen, hogy a védendő területen a zaj-és rezgésterhelés feleljen meg a zaj-és rezgésterhelési követelményeknek.

 21. A felügyelőség gyakorolja az első fokú hatósági jogkört: a) azon létesítmény, berendezés , tevékenység végzése esetén, ahol nem a települési önkormányzat jegyzője az engedélyező hatóság, b) az előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenység zaj- és rezgésvédelmi ügyében, c) a fokozottan zajos területekkel kapcsolatos eljárásokban. A felügyelőség gyakorolja a másodfokú hatósági jogkört a jegyző hatáskörébe tartozó engedélyezési eljárásoknál.

 22. Üzemi vagy szabadidős zajforrás - a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj-és rezgés- forrás üzemeltetője környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell, hogy kérje. Építési zaj-és rezgésforrás működtetése - kivitelező felelőssége az építőipari tevékenység során - felmentés a zajterhelési határértékek betartása alól

 23. Természetvédelemmel kapcsolatos engedélyezési eljárások Az általános szabályokat a természet védelméről szóló 1996. évi LVIII. törvény tartalmazza Természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek: erdő, gyep, nádas, művelés alól kivett földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál vagy ha nem áll bányaművelés alatt, mező-és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület. Védett természeti terület: Tvt. vagy más jogszabály által védetté, vagy fokozottan védetté nyilvánított földterület A felügyelőség engedélye szükséges 1.) Természeti területen: - gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához, - gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez.

 24. 2.) Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges különösen: a) kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, kivéve, ha a kutatást országos jelentőségű védett természeti területen az igazgatóság végzi; b) a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; c) a terület helyreállításához, jellegének, használatának megváltoztatásához; d) termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének, termőföld művelési ágának a megváltoztatásához; e) az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágásához, telepítéséhez;

 25. f) nád és más vízinövényzet égetéséhez, irtásához, aratásához, gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetéséhez, valamint - a kijelölt és kiépített tűzrakóhely kivételével - erdőterületen tűz gyújtásához; g) növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználásához; h) horgászathoz; i) közösségi és tömegsportesemények rendezéséhez, sportversenyhez, technikai jellegű sporttevékenység folytatásához; j) járművel történő közlekedéshez, az arra kijelölt utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó - külön jogszabályokban erre feljogosított - személyek járművei kivételével.

 26. Levegővédelem 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályakról Hatálya: tevékenység, létesítmény, termék levegőterhelést okoz vagy okozhat. a) Helyhez kötött légszennyező pontforrások b) Helyhez kötött diffúz légszennyező forrás Közös szabály: kibocsátási határérték üzemeltetési feltételek mérési módszerek és gyakoriságuk havaria esetén alkalmazandó intézkedések

 27. Vízjogi engedélyezési eljárás Legalapvetőbb hatósági eszköz, mely a műszaki tervezéstől, egészen a használatbavételig meghatározza a vizekbe való beavatkozással, vízhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket. Jogszabályi háttér: 1995. évi LVII. törvény 1.) Elvi vízjogi engedély kérhető a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízhasználat, vízimunka és vízilétesítmény műszaki tervezéséhez. 2.) Létesítési vízjogi engedély kell a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez. 3.) Vízhasználat gyakorlásához, vízilétesítmény használatbavételéhez vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.

 28. A felszíni vizek védelme A felszíni vizek minősége védelmének szabályait a 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet tartalmazza. Cél: A felszíni víztest jó állapotának elérése, fenntartása. Hatálya kiterjed: - azon tevékenységekre, illetve létesítményekre melyek működése a felszíni vizekben vízszennyezést okoz vagy okozhat - közcsatornába szennyvizet bocsát - zárt gyűjtőben gyűjtött szennyvizet közcsatornába bocsát Szennyvízkibocsátás engedélyezése - kibocsátási határérték - vízszennyezés megelőzése - takarékos vízhasználat - havaria estén azonnalli intézkedések

 29. A felszín alatti vizek védelme A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szól. Cél: A vizek jó állapotának biztosítása és fenntartása. A szennyezések csökkentése és megszüntetése. A hasznosítható készletek hosszú távú védelme A földtani közeg kármentesítése. Hatálya kiterjed: - felszín alatti vízre, földtani közegre és a szennyező anyagra - felszín alatti vizek és földtani közeg állapotát érintő tevé- kenységre

 30. Vízkivétel engedélyezése: a) amennyiben nem veszélyezteti a környezeti célkitűzések elérését, b) az érintett víztestre jogszabályban, vízgyűjtő gazdálkodási tervben megállapított intézkedések megvalósítását. Szennyező anyagok a) elhelyezése b) a földtani közegbe való közvetlen bevezetése c) a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése engedélyköteles tevékenység. Kármentesítési eljárás - tényfeltárás - műszaki beavatkozás - monitoring

 31. A felügyelőség szakhatósági jogköre Ügyintézési határidő: 22 munkanap 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet Nemzeti Hírközlési Hatóság 362/2008. (XII.31.) Korm.r. Nyomvonalas, nyomvonal jellegű építményekkel és egyéb műtárgyakkal kapcsolatos eljárások. Ha az elektronikus hírközlési építmény, egyéb műtárgy engedélyezéséhez, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 260/2006. (XII.20.) Korm.r. Sajátos építményfajtákkal kapcsolatos hatósági eljárások. Ha a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges.

 32. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 260/2006. (XII.20.) Korm.r. Villamosenergia -ipari építésügyi engedélyezési eljárások. Ha a létesítmény, tevékenység külterületen, továbbá - egyedi tájérték, természeti terület, országos jelentőségű védett természeti terület vagy Natura 2000 terület esetén - belterületen valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges. Nyomvonal kijelölésére irányuló vezetékjogi eljárásban és 20 MW feletti erőmű létesítésére irányuló eljárásban, ha az az ingatlan-nyilvántartásból megállapíthatóan külterületen, továbbá - egyedi tájérték, természeti terület, országos jelentőségű védett természeti terület vagy Natura 2000 terület esetén - belterületen valósul meg, és a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges. Ha a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges, erőmű engedélyezési eljárásban, valamint önállóan vagy vezetékjogi engedélyezési eljárás részeként belterületen vagy annak határától számított 100 méteren belül létesülő átalakító berendezés engedélyezési eljárásban. Éghető folyadékok és olvadékok tároló-tartályainak létesítési, használatba-vételi és javítási engedélyezési eljárásai. Tárolótartály létesítése, használatba vétele, átalakítása és megszüntetése esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges.

 33. Rendőrség329/2007. (XII.13.) Korm.r. Pirotechnikai tevékenység engedélyezési eljárása. Pirotechnikai termék védett természeti területen való felhasználásának engedélyezése. Jegyző 222/2007. (VIII.29.) Korm.r. A cirkuszi menazséria létesítése és működtetése, Üzletek működésének engedélyezése ha nem veszélyes hulladékot értékesítenek, motorkerékpár-javítást folytatnak, vagy az üzletben kapcsolódó szolgáltatásként végzett tevékenység telepengedély köteles tevékenység lenne és a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges ÁNTSZ 362/2006. (XII.28.) Korm.r. A Szolgálat eljárásai. 1. a fürdővíz használatának engedélyezése 2. fürdőhely kijelölése 3. fürdővíz profil megállapítása 4. gyógyhellyé nyilvánítás. Minden esetben.

 34. Sugáregészség-ügyi Decentrum és az Országos Tisztiorvosi Hivatal 362/2006. (XII.28.) Korm.r. Atomenergiával kapcsolatos eljárások. A radioaktív anyag tárolása, használata, felhasználása és átalakítása tekintetében. Nyitott sugárforrás esetén. A radioaktív anyag termelése, előállítása, forgalmazása tekintetében. Minden esetben. A radioaktív anyag termelését, előállítását, tárolását, használatát, felhasználását, átalakítását szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítése, üzembe helyezése, üzemeltetése, átalakítása, javítása, megszüntetése tekintetében. Minden esetben. Az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés előállítására, átalakítására, üzemeltetésére, üzemeltetésének megszüntetésére, valamint a berendezés előállítását, üzemeltetését szolgáló létesítmény létesítésére, üzemeltetésére, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó eng. elj.-ban. Minden esetben. Radioaktív hulladék átmeneti tárolójának és végleges hulladéklerakó létesítése, üzemeltetése, átalakítása, megszüntetéséhez, lezárása, és az aktív, valamint passzív intézményes ell.-re történő áttérés tekintetében. Minden esetben.

 35. Bányászati hatóság /Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 267/2006. (XII.20.) Korm.r. A bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó építményekre, valamint ezen létesítmények elvi építésének, építésének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának, megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának engedélyezési eljárásai. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.  A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások. Kutatásra vonatkozó műszaki üzemterv jóváhagyása / Szénhidrogén szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítményeinek engedélyezése / Bányatelek megállapítása / Feltárásra és kitermelésre készített műszaki üzemterv jóváhagyása, módosítása, szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyása A bányászati szakigazgatással kapcsolatos eljárások. Védőpillér kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése / Bányabezárás, tájrendezés végrehajtása, bányászati tev. befejezése / Tájrendezési feladatokkal összefüggő bányahatósági eljárások, a felszín alatti vízkészletet érintő bányatavak fennmaradása és hasznosítása feltételeinek meghatározása / Hasznosítás jóváhagyása / Védőpillér lefejtést előirányzó műszaki üzemi terv

 36. Közlekedési hatóság263/2006. (XII.20.) Korm.r. Utak építési engedélyezési eljárásai. Gyorsforgalmi út esetén  Főút, összekötő út, bekötőút és állomáshoz vezető út, belterületi gyorsforgalmi út, belterületi elsőrendű főút, belterületi másodrendű főút, gyűjtőút, zajárnyékoló fal, zajárnyékoló töltés, valamint – a nem kizárólag gyalogos vagy kerékpár forgalom lebonyolításra szolgáló – híd, felüljáró, alagút, aluljáró engedélyezése esetén. Légiforgalmi berendezések engedélyezési eljárásai. Ha a légiforgalmi berendezés védett természeti területen, Natura 2000 területen történik, vagy ezekre közvetlen hatással van, valamint a légiforgalmi berendezés telepítéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.  Kikötő, valamint komp- és révátkelőhely elvi építési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezési eljárásai. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges.  Hajókiemelő berendezés elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezési eljárásai. Csak csónakok fogadására alkalmas kikötők elvi létesítési, létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezési eljárásai. Úszóműves rakodóhelyre, hajóállomásra, úszóműállásra, hajóhídra, veszteglőhelyre, vízisportpályára és vízi repülőtérre vonatkozó létesítési, használatbavételi, fennmaradási, rendeltetéstől eltérő használati és megszüntetési engedélyezési eljárásai.

 37. Magyar Energia Hivatal 157/2005. (VIII.15.) Korm.r. Hőtermelő létesítmények létesítési és vezetékjog engedélyezési eljárásai. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges, valamennyi hőtermelő létesítmény esetében, valamintha a távhővezetéket külterületen, továbbá – egyedi tájérték, természeti terület és országos jelentőségű védett természeti terület vagy Natura 2000 terület esetén – belterületen valósítják meg.Jegyző(134/2005. (VII.14.) Korm.r. Területrendezési hatósági eljárások. Minden esetben. Kulturális Örökség-védelmi Hivatal(308/2006. XII.23.) Korm.r.) Régészeti feltárások engedélyezési eljárásai. Ha a régészeti feltérést nem védett természeti területen, továbbá nem barlangban végzik.1.a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken végzendő, 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló változtatás2.régészeti lelőhelyen 30 cm mélységet meghaladó tereprendezési munkák;

 38. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 274/2006. (XII.23.) Korm.r. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban erdőként nyilvántartott földterület nem felel meg e törvény (Evt) előírásainak, az erdészeti hatóság az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezi a földterület más művelési ágban való nyilvántartását.” Ezt a kezdeményezést megelőzően az eljáró hatóság beszerzi a KTVF véleményét! Ha az országos jelentőségű védett természeti területet vagy Natura 2000 területet érint. Fás szárú energetikai ültetvények védett természeti területen és Natura 2000 területen történő engedélyezési eljárás.Minden esetben. Növényvédelmi technológia-zárlat elrendelésének engedélyezési eljárása (362/2008. Korm. r. 6.§ (3)) Országos jelentőségű védett természeti területen. Talajvédelmi hatósági eljárások.1. A hígtrágya nitrátérzékeny területen történő mezőgazdasági felhasználása engedélyezési eljárása. Minden esetben.2. Szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése és az engedély meghosszabbítása, a nem mg-i eredetű nem veszélyes hulladék mg-i felhasználásának engedélyezése és az eng. meghosszabbítása. Minden esetben.

 39. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 274/2006. (XII.23.) Korm.r. Élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárás.1. az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemeinek égetését vagy együttégetését végző üzem működési engedélyezése Minden esetben.2. a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység ill. fajtaszelekciós munka céljára a külön jsz-ban meghatározott, tilalmazott Mo.-on nem honos károsítónak, ill. az egyéb Mo-on nem honos, életképes növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Mo-ra való behozatalának engedélyezése. Minden esetben.3. az állati hulladékok begyűjtési és szállítási tevékenységének engedélyezése. Minden esetben.4. az állati hulladékgyűjtő hely, az állati hulladékgyűjtő-átrakó telep, állati hulladékkezelő és –feldolgozó üzem, valamint a biogáz és komposztáló telep működésének engedélyezése. Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges. Vadászati hatósági eljárások:1.a vadászterület természetvédelmi érdekből történő különleges rendeltetésének megállapítása Minden esetben.2. Mo. állatföldrajzi környezetében nem honos állatfaj vadászterületen történő vadászati célú telepítésének engedélyezése3. a vadaskert védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő létesítése4. a vadaspark védett természeti területen vagy Natura 2000 területen történő létesítése5. a védett természeti területen vagy Natura 2000 területen található nemzetközi vagy kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken történő vízivadvadászat rendjének szabályozása.6. vizes területek védősávjának ólomsörét használatának vonatkozásában való kijelölése.Ha a vizes terület védett természeti területen vagy Natura 2000 területen található.

 40. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 274/2006. (XII.23.) Korm.r.7 a vadgazdálkodási, vadászati létesítmények és berendezések védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen történő létesítésének engedélyezése. Minden esetben. 8. védett természeti területen a) szelektív mérgeknek a vadgazdálkodási, humán- vagy állat-egészségügyi indokok alapján történő alkalmazása b) a mesterséges vadtenyésztési tev. folytatására, vad zárt téri tartására, valamint vad vadászterületre történő kiengedése.  Halászati hatósági eljárások :a védett természeti területen, Natura 2000 területen található halászati vízterületen vagy annak egy részéna halászati tilalmi időtől való eltérésre feljogosító mentesítése, ill. a mentesítés meghosszabbítása mesterséges szaporításhoz szükséges tenyészállatok begyűjtése, tudományos kutatás vagy rendkívüli állománymentés érdekében az egyes halfajok egyedének fogására vonatkozó halászati tilalmi idő alóli mentesítése Minden esetben. 2. természeti, országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen a halászati mértekorlátozás alól meghatározott időtartamra adott felmentés megadása. 3. a halgazdálkodási terv jóváhagyása, ill. a jóváhagyott halgazd. terv módosítása, ill. a halgazd. tervtől való eltérés- vízilétesítmény esetén- természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen

 41. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 274/2006. (XII.23.) Korm.r. 4. a hal szaporodása, telelése és a halivadék nevelése érdekében kíméleti területté nyilvánított halászati vízterület kíméleti területi minőségének megszüntetésének eng. eljárása.Minden esetben.5. halfaj külföldről származó egyede vagy ennek továbbtenyésztéséből származó utódja telepítésének engedélyezése. Erdészeti hatósági eljárások: védett természeti területen található erdő esetén erdészeti magánút, annak tartozékát képező műtárgy, erdei vasút, valamint az állandó jellegű erdészeti kötélpálya és épület kivételével erdészeti létesítmény építése, korszerűsítése, értéknövelő felújítása, használatba vétele, megszüntetése eng. eljárása erdészeti szaporítóanyag felújítás alatt álló erdőrészletekben való gyűjtésének eng.-e tízéves erdőgazdálkodási üzemterv, éves erdőgazdálkodási terv jóváhagyása üzem tervezetlen erdőre vonatkozó éves terv felülvizsgálata és jóváhagyása káros természeti hatás miatt az erdő állapotában bekövetkező jelentős romlás esetén a károsítók elszaporodásának megakadályozása érdekében a veszélyforrást jelentő beteg és elhalt fák eltávolításának engedélyezése az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi hozzájárulás megadása az erdőterület igénybevételének engedélyezése az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásának engedélyezése fenyőgyanta gyűjtésének engedélyezése erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása nevelővágás elrendelésének eljárása Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges. védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területeken található erdő esetén erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása az erdőgazdálkodó által engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérően telepített faállomány fennmaradásáról határozó elj. az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi hozzájárulás megadása z erdőterület igénybevételének engedélyezése

 42. Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 274/2006. (XII.23.) Korm.r. tájképvédelmi rendeltetésű erdő esetén: nevelővágás elrendelése (ha azt az üzemterv tartalmazza új erdő telepítésekor az erdő elsődleges rendeltetésének megállapítására vonatkozó eljárás (kivéve, ha a rendeltetés megállapítását a KTVF kezdeményezte az erdő elsődleges rendeltetése megváltoztatása eng.az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi hozzájárulás megadása az erdőterület igénybevételének engedélyezése Ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély nem szükséges. partvédelmi és vízvédelmi rendeltetésű erdő esetén: erdészeti magánút, annak tartozékát képező műtárgy, erdei vasút, valamint az állandó jellegű erdészeti kötélpálya és épület kivételével erdészeti létesítmény építése, korszerűsítése, értéknövelő felújítása, használatba vétele, megszüntetése eng. eljárása erdészeti szaporítóanyag felújítás alatt álló erdőrészletekben való gyűjtésének eng.-e tízéves erdőgazdálkodási üzemterv, éves erdőgazdálkodási terv jóváhagyása üzem tervezetlen erdőre vonatkozó éves terv felülvizsgálata és jóváhagyása káros természeti hatás miatt az erdő állapotában bekövetkező jelentős romlás esetén a károsítók elszaporodásának megakadályozása érdekében a veszélyforrást jelentő beteg és elhalt fák eltávolításának engedélyezése az erdőterület igénybevételére vonatkozó elvi hozzájárulás megadása az erdőterület igénybevételének engedélyezése az erdőgazdálkodási üzemtervtől eltérő gazdálkodási feladatok engedélyezése5. erdőterületen található védett növénytársulásokkal kapcsolatos erdészeti hatósági eljárás Minden esetben.6. a növényi, űllati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek országos jelentőségű védett természeti területen található erdőterületen történő tömeges elszaporodása esetén az erdőgazdálkodó szükséges védekezés elvégzésére kötelezés.

 43. Honvédség Közegész-ségügyi Járvány-ügyi Szolgálata 71/2006. (IV.3.) Korm.r. a radioaktív anyag rendszeresítését használatba vételét, birtoklását, termelését előállítását, tárolását, felhasználását, átalakítását szolgáló épület, építmény, helyiség, műtárgy létesítési, üzembe helyezési, üzemeltetési, átalakítási, javítási, megszüntetési eljárás az 1. pontban meghatározott tevékenységet szolgáló nem nukleáris létesítmény létesítési, üzembe helyezési, üzemeltetési, átalakítási, javítási, megszüntetési eljárása a radioaktív hulladék átmeneti tárolása céljára szolgáló építmények, helyiségek létesítési, üzembe helyezési, üzemeltetési, átalakítási, javítási, megszüntetési eljárás Minden Országos Atomenergia Hivatal (114/2003. (VII.29.) Korm.r.)a nukleáris létesítmény telepítéséhez, létesítéséhez, bővítéséhez, üzembe helyezéséhez, üzemeltetéséhez, tervezett üzemidején túli üzemeltetéséhez, üzemen kívül helyezéséhez, megszüntetéséhez szükséges nukleáris biztonsági engedélyezés, valamint az atomenergiáról szóló tv szerinti Időszakos Biztonsági Jelentés jóváhagyásaaz üzemelő nukleáris létesítmény átalakításának elvi engedélyezéséhez, valamint az átalakításhoz szükséges nukleáris biztonsági eng. elj.3. a nukleáris létesítményekke összefüggő építmények hatósági engedélyezési eljárásában, a nukleáris berendezés tekintetében az üzembe helyezéssel, üzemeltetéssel, átalakítással (javítással), üzemen kívül helyezéssel, leszereléssel kapcsolatos tev-ek nukleáris biztonsági eng. eljárásban, továbbá az üzemelő nukleáris létesítmények rendszereinek, építményeinek és berendezéseinek átalakítása, módosítása elvi engedélyezése.

 44. Építésügyi hatóság (Jegyző) 193/2009. (IX.15.) Korm.r. Építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi ellenőrzésekről. Ha az építési munka, illetve az építményben folytatott tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, és 1. arra országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, vagy barlang védőterületén, települések külterületén kerül sor, továbbá ha az a települések belterületén természeti területet, Natura 2000 területet érint;2. a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabály szerinti szennyező anyag elhelyezésével, a földtani közegbe történő közvetlen bevezetésével, a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetésével, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő bevezetést is, a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetésével jár együtt;3. a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyag juttatásával jár együtt;4. az építmény, illetve a tevékenység a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló külön jogszabályban a védőterületek és a védőidomok övezeteire vonatkozó mellékletben szerepel;5. arra parti sávban, nagyvízi mederben kerül sor;6. az hulladék kezelésével kapcsolatos építmények építése, bővítése vagy átalakítása engedélyezésére irányul;7. az építmény a kistérségi székhely település jegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- vagy rezgéskibocsátással üzemel;8. az építmény a kistérségi székhely település jegyzőjének hatáskörébe nem tartozó zaj- és rezgéskibocsátással, légszennyező anyag kibocsátással üzemel.

 45. Földhivatal 338/2006. (XII.23.) Korm.r. Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó eljárás. Ha a földrészlet az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van. Termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás. Ha a termőföld vízvédelmi területen, az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van. Termőföld időleges más célú hasznosítására vonatkozó engedélyezési eljárás. Ha a termőföld vízvédelmi területen, az ingatlan-nyilvántartás szerint országos jelentőségű védett természeti területen vagy Natura 2000 területen van. Engedély nélküli más célú hasznosítás esetén a más célú hasznosítás folytatásához való hozzájárulás megadására irányuló eljárás.

 46. Köszönöm a figyelmet !