1 / 9

JARO

JARO. Popiš toto roční období, které měsíce ho tvoří ?. Jaro (zastarale Vesna) je jedno ze čtyř ročních období. V mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. Do jara patří měsíce březen, duben, květen.

neviah
Download Presentation

JARO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. JARO Popiš toto roční období, které měsíce ho tvoří?

  2. Jaro (zastarale Vesna) je jedno ze čtyř ročních období. V mírném pásu se vyznačuje začátkem vegetativní aktivity rostlin a zvýšením aktivity živočichů. Prodlužují se dny, otepluje se. Do jara patří měsíce březen, duben, květen.

  3. Jaro v umění Primavera- Sandro Botticelli

  4. Pompei - La Primavera

  5. Rosina Wachtmeister- Primaveraart

  6. Lutz Baar

  7. Jose Royo- Primavera

  8. CAMARGO JESUSUS

  9. Které barvy vyjadřují jaro?Které děje popisují jarní konání?Nakresli obrázek s jarní tématikou.

More Related