Download
ecologie uman n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ecologie uman ă PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ecologie uman ă

Ecologie uman ă

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Ecologie uman ă

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ecologie umană Evoluţia culturală

 2. Evoluţia culturală • dezvoltarea tehnologiilor productive • apariţia şi evoluţia ulterioară a diverselor forme de manifestare artistică • subdiviziuni: • Paleoliticul • Mezoliticul • Neoliticul

 3. Paleoliticul • epoca veche a pietrei • cea mai lungă perioadă (Pleistocen) • 2.8 M.A. – 40.000 (10.000) ani • Homo erectus →Homo sapiens sapiens • evoluţie lentă, achiziţii tehnologice reduse • subdiviziuni: • inferior • mediu • superior

 4. Paleoliticul inferior • 2.8 M.A. – 300.000 ani • mare stabilitate tehnologică • cioplitorul, unealtă universală • Industrii: • Osteo-donto-keratică: unelte din os, lemn sau fildeş (H. habilis sau Australopithecus), pentru împungere, lovire (femure de ierbivore mari), tăiere etc.

 5. Paleoliticul inferior Industria Oldowan (“cultura de prund”): - Defileul Oldoway (Tanzania) - cea mai lungă perioadă culturală - unelte realizate prin cioplirea unidirecţională sau bifacială a unor bolovani de râu (uneori silex)→ unelte cu utilizare multiplă: lovit, cioplit, tăiat, răzuit; - bolovani folosiţi în forma iniţială - H. habilis – H. erectus

 6. Paleoliticul inferior Industria Acheuleană (Acheuliană) - St. Acheul - perfecţionare maximă a culturilor “de miez” - cioplitorul prelucrat complet şi finisat (percutoare) - formă stabilă 200.000 ani - forme artistice incipiente: scrijelituri, statuete din rocă vulcanică – rol ritual, mărgele din scoici perforate - locuinţe de tip cort improvizate în peşteri - primele morminte: rol în igienă, nu ritual - H. erectus; H. heidelbergensis

 7. Paleoliticul inferior • finalul perioadei: industriile de aşchiere • desprinderea unor bucăţi din miezul central prin lovire cu un corp dur • folosirea materialelor mai dure • unelte de dimensiuni mici • Industrii: • Clactonian • Levalloisian

 8. Paleoliticul mediu • H. neanderthaliensis (Europa) • 300.000 – 40.000 ani Cultura Mousteriană (Musteriană) • Le Moustier • combinarea culturii prin aşchiere cu cea de miez • aspecte culturale complexe → cultură nu industrie • confecţionarea îmbrăcăminţii: ace, pointere • morminte cu morţi pictaţi, legaţi, arşi • practicarea canibalismului, cultul vânătorii • obiecte de podoabă: brăţări cu figuri geometrice, mărgele, instrumente muzicale H. sapiens sapiens în Africa şi Orientul apropiat

 9. Paleoliticul superior • H. sapiens sapiens • 15.000 ani • apariţia manifestărilor artistice • tehnologii superioare de realizare a uneltelor • culturi europene: • Aurignaciană • Solutreană • Magdaleniană

 10. Paleoliticul superior Cultura Aurignaciană • Aurignac • cea mai îndelungată şi bogată în artefacte • vârfuri de săgeată, lame cu un singur tăiş, răzuitoare în evantai • Venus (statuete din lemn sau os) – cultul fertilităţii • gravuri parietale sau linii în argilă (burin sau gravor) • mâinile roşii şi ocru, linii de culoare nediferenţiate, sculpturi de lut

 11. Paleoliticul superior Cultura Aurignaciană • asocierea de cultul vânătorii: stăpânirea spiritului animal • mutilări rituale • apariţia castei preoţilor: reprezentări rituale în locuri greu accesibile • obiecte de îmbrăcăminte complexe • obiecte de podoabă din oase şi dinţi perforaţi, cu scop dublu: decorativ şi ritual

 12. Cultura Solutreană • Crôt du Charnier at Solutré • “frunza de laur”: cioplitor perfecţionat, cu dimensiuni variabile: tehnica prin presiune • răzuitoare frecvente pentru haine mai elaborate (perioadă de interglaciar) • basorelieful, asociat cu gravoare perfecţionate = unica forma de manifestare artistică • numeroase podoabe din oase şi scoici perforate • oase scrijelite cu semne ordonate: posibil calendar sau sistem de numerotare

 13. Cultura Magdaleniană • La Madeleine • maximul tehnologic şi artistic al Paleoliticului • unelte lamelare, de dimensiuni şi utilizări diferite • arcul, harpoanele din os, propulsoarele pentru suliţe, multe ornate geometric sau zoomorf = personalizare • arta parietală la expansiune: gravuri şi desene diverse , dominate de cultul vânătorii: • animale ucise sau prinse în capcane • reprezentări ale zonelor vitale (scop didactic) • reprezentări artistice “ucise” ritual

 14. Cultura Magdaleniană Aspecte religioase: • oameni în ipostaze ceremoniale, purtând costume • reprezentări ale zeităţilor, entităţi zooantropomorfe (tavanele peşterilor) • religie primitivă, confirmată de darurile funerare • simboluri falice şi idolii fertilităţii → menţinerea intactă a structurii • apariţia calendarului, bazat pe ciclurile lunii (reprezentări)

 15. Mezoliticul (Epipaleoliticul) • 40.000 (10.000) – 8-9.000 (3.000 Europa) • Epipaleolitic– vânători-culegători • Mezolitic– proto-agricultori (iniţial recoltare cereale sălbatice) • încălzire climatică → părăsirea peşterilor → zone cu resurse abundente (maluri de râuri şi lacuri, regiuni costiere, păduri) + stabilimente temporare • domesticirea animalelor (câinele) şi perfecţionare uneltelor şi procedeelor de vânătoare

 16. Mezoliticul (Epipaleoliticul) • microlite multifuncţionale (perfecţionarea prelucrării pietrei) • artistic = reprezentări schematice şi caricaturizate ale vieţuitoarelor, descriind aspecte din viaţa oamenilor • scopul artei este individul, nu reprezentarea cu tentă religioasă • complexitate →multitudine de culturi şi curente

 17. Neoliticul • circa 9.000 ani, Orientul Apropiat (cultura Natufiană), cu multe diferenţieri locale • Revoluţia Neolitică: trecerea la cultivatori şi crescători de animale • grâu, mei, orz; vaca, oaia, capra, măgarul şi porcul • piatra şlefuită, roata (olarului), cărămida • schimburi comerciale pe artere hidrografice • arta devine nonfigurativă → decorativă (olărit) • largă diferenţiere culturală: Europa – civilizaţia megalitică • ritualuri funerare frecvente = viaţa după moarte, zeităţi supreme naturale (fulger, soare, lună), spirite