bilof terminal logistik n.
Download
Skip this Video
Download Presentation

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

LOGISTIKCENTRUM i Ljusdal Bidrar till ett SLAGKRAFTIGT NÄRINGSLIV och ett HÅLLBART SVERIGE. Bilof – Terminal & Logistik. PROJEKTREDOVISNING. Terminalfrågan i dödläge – men Vad händer om inget stort grepp tas?. Vad händer med alla andra aktörer och behov?. ?. Lastningsplats Östernäs

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - nerita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bilof terminal logistik

LOGISTIKCENTRUM i Ljusdal

Bidrar till ett

SLAGKRAFTIGT NÄRINGSLIV

och ett

HÅLLBART SVERIGE

Bilof – Terminal & Logistik

PROJEKTREDOVISNING

terminalfr gan i d dl ge men vad h nder om inget stort grepp tas

Terminalfrågan i dödläge – men Vad händer om inget stort grepp tas?

Vad händer med alla andra aktörer och behov?

?

Lastningsplats Östernäs

OK för Trätåg – men bör flyttas

Lastningsplats TallåsenProvisorium

x

x

Terminal/RundvirkeKläppa

OK för Trätåg

Biobränsle Skästra

Användbar för Sveaskog – men inte optimal

f rstudiens finansi rer

Förstudiens Finansiärer

Region Gävleborg

Ljusdals Kommun

Bilofs medlemmar (arbetstid)

motiv

Motiv

Stärka, utveckla företag och näringsliv med koppling till skogen

Tillvarata förnybara resurser, utnyttja den potential som läget och tillgångarna på råvara ger

Effektivisera logistiken för att möjliggöra marknads- och affärsutveckling

Gäller all transportintensiv verksamhet!

Förbättra miljön

Skapa mervärden ur ett nationellt hållbarhetsperspektiv.

Hållbar bränsleförsörjning handlar om förnybart bränsle och bra logistik!

terminal logistiknav som

Terminal/ logistiknav som

är öppen och tillgänglig

placeras på ett optimalt sätt utifrån transportflöden och miljöaspekter

tillgodoser olika, uttalade behov

möjliggör vidareutveckling/expansion

tillhandahåller markytor/infrastruktur som möjliggör för enskilda företag av bedriva verksamhet (lagring, lastning, bearbetning ..) i direkt anslutning till terminalen och dess infrastruktur

ägs och drivs av aktörer som är fristående från särintressen

arbetsgrupp

Arbetsgrupp

  • Viktiga kontakter/partners:
  • Owe Ljunghammer (järnvägsexpert ExTe)
  • Leif Bigsten (utvecklingschef, ansvarig för Skaraborg Logistic Center, Falköping)
  • Infranord
  • Reino Erixon, WSP (expert på terminalprojektering, delaktig i bl a Stockaryd och Nykvarn)
  • Green Cargo

Stefan Karlsson, Wallbergs Bränta

Jonas Olinder , Mellanskog

Mats Karlsson ExTe (VD)

Stefan Färlin, Närljus (Näringslivschef)

Peter Lidehäll (projektledare)

i nära samspel med bl a

Bilof (ordf Carl-Eric Lindquist och styrelsen)

Rolf Berg, Ljusdals kommun

f rprocess

Förprocess

Dialog med

aktörer som förväntas använda terminalen eller som bedriver verksamhet med koppling till logistiksektorn

större kunder

andra terminaler/ -projekt, experter

offentliga aktörer

tågoperatörer

Analys av tidigare förstudier/ andra planer

Kontinuerliga arbets- och avstämningsmöten

offentliga akt rer

Offentliga aktörer

Ljusdals kommun

Länsstyrelsen

Region Gävleborg

Skogsstyrelsen

Trafikverket

Regering, riksdag

f rv ntade anv ndare

Förväntade användare

Sveaskog

Holmen

Mellanskog

Trätåg / Stora Enso - Billerud Korsnäs

Neova

Större energiföretag

Setrasågen Färila

Wallbergs, ExTe

Övriga, mindre aktörer

skogsbruket en framtidsbransch

Skogsbruket – en framtidsbranSch?

Sågat virke: Efterfrågan styrs i hög grad av byggandet, vilket just nu är eftersatt i tillväxtregionerna. Intresset för trä som konstruktionsmaterial i flerbostadshus och högre byggnader ökar. Intressant exportpotential finns, bl a till Mellanöstern.

• Papper: Marknaden för tidningspapper försämras snabbt, förpackningar och mjukpapper utvecklas positivt. Totalt sett mindre efterfrågan på massaved.

• Energi: Fokuseringen på hållbarhet ökar efterfrågan på förnybart bränsle, framför allt biobränsle från skogen. Ett genombrott för biodrivmedel skulle öka intresset för skogsråvara väsentligt.

Ur ett regionalt perspektiv: Skogen växer och resurserna återskapas kontinuerligt, men konkurrenskraften bygger i hög grad på kostnadseffektiva transporter och bra logistik

m jliga volymer mer n 1 miljon ton per r 25 30 t g per vecka

Möjliga volymerMer än 1 miljon ton per år!25-30 tåg per vecka!!

Potential skogsflis: 600 GWh ≈ 220-240 tåg

Sveaskog: ≤ 250 000 ton

Holmen: ≤ 100 000 ton

Mellanskog: 100 000 – 150 000 ton

Setrasågen: 150 000 – 190 000 ton

Övriga: ?

Trätåg / Stora Enso - Billerud Korsnäs: 550 000 ton

potential grot

Potential GROT

2011: Anmält för GROT-uttag: 16 600 ha

Antag att hälften av utnyttjas:8 000 ha

Avkastning per ha: 80 MWh (i teorin är upp till 150 MWh möjligt)

Vilket ger 600 GWh per år,

uppskattad bruttointäkt: ca 145 milj kr

Sysselsättningseffekt från skog till terminal:

40-60 årsarbetare

Jämförelse: Fortum Värme behöver minst 1 700 GWh i Värtan

marknad f r biobr nsle

Marknad för biobränsle

Större energiföretag / Fjärrvärme

Fortum Värme: 8300 GWh + Värtan (1700 GWh) = 2500 tåg per år

Vattenfall: Nytt kraftvärmeverk planeras i Uppsala till 2018 (300-600 GWh skogsbränsle)

Eon: Begränsat behov av leveranser från Ljusdal

Mälarenergi : 1470 GWh

Söderenergi (Igelsta): Upp till 2000 GWh

Lokalt:

Ljusdal Energi: 95 GWh

Gävle Kraftvärme/Johannes: 80 GWh

Fjärrvärme Gävle totalt: ca 680 GWh

Stor variation i inflödet beroende på årstid och temperatur

vrigt underlag

Övrigt Underlag

Förstudier/ planer:

Ramböll, Trafikverket

Trätåg/ Kläppa

Sveaskog/ Skästra

Andra projekt/ terminaler:

Wasaåkarn

Skaraborg Logistic Center

Stockaryd

Storuman, Bastuträsk

Torsby

Nykvarn

Eskilstuna

terminal komponenter

Terminal - komponenter

Anslutning till stambanan

Växel

Signalsystem

Spårport/ korsning med väg 83

Anslutningsspår – överlämningsbangård

Elektrifierat industrispår till terminalområde

Bilväg parallellt med industrispår

Anslutningsväg till väg 84 – inkl lastbilsparkering

Terminalområde (minst 40 ha)

x parallella lastningsspår (med goda möjligheter till komplettering, förlängning)

Uppställningsspår

Lagringsytor för olika användare/ produkter (med goda expansionsmöjligheter)

Lastytor

Utrustning för mätning/vägning, lossning, bearbetning, lastning av rundvirke, sågade trävaror, bioenergiprodukter, containers, semitrailers ..

Servicefunktioner (tankning, reparationer, …)

Kontor, personalutrymmen, parkering

Stängsel, belysning

Lagerbyggnader

exemplet falk ping

Exemplet falköping

Skaraborg Logistic Centeri Falköping …

en terminal i kommunal regi, med stöd av statliga pengar.

Total kostnad ca 45 milj, varav kommunen satsat ungefär hälften.

Läget ca 1,5 km från stambanan och innehåller ungefär samma komponenter som är aktuella i Ljusdal

Driften sköts av en entreprenör

Trafikmängden är betydligt lägre än det vi tror om Ljusdal: I nuläget handlar det om 7-8 tåg per vecka

I anslutning till den kommunala terminalen har Trätåg en egen (likt Stockarydsmodell), med egna investeringar på ca 25 milj

Även Södra Skogsägarna/Sydved beslutat att också etablera sig inom området

andra exempel1

Andra exempel

Observationer:

… investeringarna i terminalprojekt finansieras till stor del via offentliga medel

… kommunernas insatser – som i allmänhet är betydande – balanseras genom terminalavgifter som motsvarar en rimlig avkastning på insatt kapital.

… ett stort inslag av rena bidrag reducerar kapitalkostnaden och därmed intäktskraven

… när det gäller Ljusdal har signalerna till näringslivet varit att besluten om investeringar ska göras på rent affärsmässiga grunder

f ruts ttningar

fÖRUTSÄTTNINGAR

Ljusdals kommun

Regionala infrastrukturmedel

Trafikverket

EU-bidrag

Privata aktörer:

Privata aktörer: 100 %

Gemensam infrastruktur

Terminal: x milj

Anslutningsspår: y milj

Vägar: z milj

Enskilda lösningar

Var och en löser detta utifrån sina behov

summering

Summering

Studien bekräftar de starka argument som finns för en slagkraftig och gemensam terminal!

Men: Utifrån de förutsättningar som gäller just nu, är terminalprojektet angeläget men sannolikt ogenomförbart!

Möjliga vägar vidare:

Sänka projektets kapitalkostnader, via bidrag från offentliga infrastrukturmedel!

Bredda finansieringsbasen genom en dialog med de stora energibolagen i Mellansverige!

Bromsa enskilda etableringar av permanenta lastningsplatser och hänvisa transportintensiv verksamhet till en gemensam terminal!

n sta steg

Nästa steg

De företag som är intresserade av att terminalfrågan får en lösning bör skapa en gemensam plattform med målet att bilda ett konsortium tillsammans med kommunen.

Kommunens politiker bör – genom ett formellt beslut - snarast slå fast att en öppen terminal ska byggas, i samspel mellan kommunen, näringslivet och Trafikverket.

Kommunen bör understryka detta ställningstagande genom att

a) Avsätta medel för att finansiera kommunens åtagande i terminalprojektet

b) Uppdra åt kommunledningen att tillsammans med näringslivet skapa ett konsortium för terminalfrågan

c) Klargöra att Ede kan fungera som en tillfällig omlastningsplats för omlastning av rundvirke fram till att terminalen är tillgänglig

Ett konsortialavtal klargör ansvars- och rollfördelning när det gäller projektering, etablering, finansiering och drift

Konsortiet bedöms ha möjligheter att få medel från Region Gävleborg för att genomföra projekt- och planeringsarbetet

Därefter förutsätts GENOMFÖRANDEPROCESSEN ta vid!

ad