slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONCEPCE DVOJKY… PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONCEPCE DVOJKY…

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
nelle-guerra

KONCEPCE DVOJKY… - PowerPoint PPT Presentation

54 Views
Download Presentation
KONCEPCE DVOJKY…
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONCEPCE DVOJKY…

 2. TŘI CÍLOVÉ SKUPINY…

 3. ČLENOVÉ

 4. ČLENOVÉ Oddíl bude mít 21 skautů (věkové rozložení 11-14let).

 5. ČLENOVÉ Účast skautů na družinových podnicích bude alespoň 80%. Účast skautů na oddílových podnicích bude alespoň 60%. Každý skaut alespoň jednou za dva měsíce udělá něco navíc pro oddíl.

 6. ČLENOVÉ Alespoň jedna schůzka za dva měsíce bude mimo prostory skautské klubovny. Alespoň jedna schůzka za dva měsíce bude s účastí někoho cizího (lektor, osobnost…). Alespoň jedna schůzka za dva měsíce bude mít symbolický rámec (scénky, obleky…). Alespoň jedna schůzka za 6měsícu bude spojena s jinou skupinou dětí (jiný oddíl, zájmový kroužek…).

 7. ČLENOVÉ Členové na táboře řeknou alespoň pět okamžiků, co jim spolužáci závidí.

 8. ČLENOVÉ Každý skaut dovede na konkrétním příkladu říct, zda to byl příklad přijatelného nebo nepřijatelného chování. Alespoň 90% skautů bude schopno publikovat za uplynulé dva měsíce alespoň 5dobrých skutků. Žádný skaut nebude ponižovat nikoho ze svého okolí. Na schůzkách (ani mimo ně) se nebude tolerovat vulgární chování. Každý skaut bude znát skautský zákon a slib a bude schopen vysvětlit, co se jednotlivými body myslí. Každý skaut bude vědět, jestli si jeho okolí myslí, zda se chová dle skautských principů. Každý skaut je si vědom svých slabých stránek a dokáže konkrétně říct, co dělá, aby je eliminoval.

 9. ČLENOVÉ Vedení bude jedince znát (bude znát jeho silné a slabé stránky, ví, co ho baví a co ne, jaké má rodinné zázemí…). Vedení má individuální plán jeho rozvoje, nebo diskutuje nad jednotlivými body stezky a dává mu směr. Oddíl jedinci (alespoň jednou měsíčně) dává zpětnou vazbu, jak se mu daří plnit jeho cíle.

 10. ČLENOVÉ

 11. Sounáležitost • ČLENOVÉ 90% skautů uvede alespoň 3 principy efektivního fungování týmu, které si sami společně formulují. Každý skaut uvede, kdo je dle jeho názoru v jeho družině vhodným vůdcem Každý skaut uvede, která ze zmíněných rolí mu nejvíce a která nejméně vyhovuje. Všechny družiny skautů splní některou z označených týmových aktivit tak, aby v závěrečné reflexi alespoň 75% skautů účastnících se této aktivity a 90% vedení (kteří byli při aktivitě přítomni) byla s výsledkem spokojena (na škále ano/ne). Skauti budou držet při sobě.

 12. ČLENOVÉ 90% skautů je schopno pomocí mapy se lokalizovat. Každý skaut bude bezpečně ovládat práci s jednoduchými nástroji (sekera, pila, dláto, poříz, nůž, kladivo) míru bezpečného ovládání stanoví vůdce. 90% skautů ví, co je potřeba si zabalit na putovní výpravu. 90% skautů postaví samostatně stan do 10 minut

 13. ČLENOVÉ 90% skautů je schopno vyhledat na internetu relevantní informace o zadaném tématu. 90% skautů používá emailovou schránku. 90% skautů zná zásady slušné komunikace. Každý skaut se bude orientovat v oddílovém webu, bude v něm schopný vyhledat zadané informace. Každý skaut dokáže říci alespoň jednu nástrahu informačního světa.

 14. ČLENOVÉ Každý skaut je schopen dosáhnout alespoň 6 bodů z 10 ve zvládnutí modelové krizové situace. 90% skautů zná správnou odpověď na 90% otázek z hry Buď připraven.

 15. ČLENOVÉ 60% skautů zvýší svojí týdenní dotaci sportu mimo skautskou činnost minimálně o jednu hodinu.

 16. VEDENÍ

 17. VEDENÍ 1 vůdce a zástupce vůdce 1 oddílový rádce a podrádce bude. 1 Družinový rádce a podrádce na jednu družinu Alespoň 50% jelit má na starost lidé mimo oddílovou radu. Každý člen vedení ví, kdo převezme jeho funkci.

 18. VEDENÍ Vůdce a zástupce vůdce bude mít VLK. Oddílový rádce a podrádce bude mít ČLK. Družinový rádce a podrádce bude mít RK. Všichni z vedení budou mít přehled o svých slabých stránkách a jednou za měsíc si řeknou, jak nové slabé oblasti vyřeší. Vedoucí oddílu ví o slabých stránkách svých vedoucí a pomáhá jim je řešit.

 19. VEDENÍ Celé vedení souhlasí s tvrzením, že působení v oddílové radě je rozvíjí a uvedou alespoň jeden rozvíjející aspekt. Celé vedení souhlasí s tvrzením, že působení v oddílové radě je nevyčerpává. Celé vedení ví, co získává za svoji práci pro oddíl (jaké má výsady). Na hodnotové škále baví/nebaví celé vedení řekne, že je baví vést a působit v ODDRE

 20. RODIČE

 21. RODIČE Všichni rodiče budou vědět alespoň alespoň 6 měsiců před akcí termín. Všichni rodiče budou vědět alespoň měsíc dopředu konkretní info. Všichni rodiče budou znát vedení (vzdělání, fotka, kompetence, kontakt, bydlení, praxe) Všichni rodiče ví, že se můžou zapojit, ví kde se můžou zapojit, ví na koho se obratit…

 22. RODIČE