1 / 57

Miješanje

Miješanje. Predavanja Branko Tripalo. MIJEŠANJE. je TO kojom se tvari smanjuje koncentracija ili temperaturni gradijent ili oba istovremeno Savršeno promješan medij u kome se u neizmjerno malom obujmu smjese komponente su ravnomjerno raspoređenei imaju jednaku temperaturu

nell
Download Presentation

Miješanje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Miješanje Predavanja Branko Tripalo

 2. MIJEŠANJE • je TO kojom se tvari smanjuje koncentracija ili temperaturni gradijent ili oba istovremeno • Savršeno promješan medij u kome se u neizmjerno malom obujmu smjese komponente su ravnomjerno raspoređenei imaju jednaku temperaturu • Izradu suspenzija, emulzija, intenzificiraju toplinsku i masenu izmjenu, kemijsku rekaciju itd.

 3. Strujanje oko miješalice zavisi o: • Brzini strujanja i viskoznosti kapljevine • Geometrijskim dimenzijama aparature • Veličini Re-broja • Laminarno strujanje – efekt miješanja je beznačajan

 4. Pri laminarnom strujanju lopatica miješalice savladava samo silu trenja, a oko lopatice nastaje granični sloj, preko kojeg se predaje tlak struji kapljevine Porastom brzine rastu sile inercije i poprimaju vrlo visoke vrijednosti Granični se sloj kapljevine otkida s površine lopatice i iza lopatice nastaju vrtlozi Najveća brzina strujanja kapljevine je na rubovima lopatica mješalice pri čemu je prema Bernoulijevoj jednadžbi tlak ovdje manji nego u kapljevini koja se nalazi ispred lopatice

 5. Razlika tlaka ispred i iza lopatice savladava se snagom koja se dovodi na vratilo miješalice

 6. Snaga mješalice • P = f (dimnzije, broja okretaja,fizička sviojstava mješanog medija) • Re-broj: • Obodna brzina: • Re<50 laminarno; Re>50 turbulentno

 7. Sila otpora koju pri gibanju u kapljevini savladava element lopatice površine dA se može izraziti :

 8. Lk dA h dx dm da

 9. Rad elementa lopatice dA kad pređe put y : • Element lopatice dA pređe put y za vrijeme t:

 10. Linearna brzina bi bila: Površina elementa lopatice je: Diferencijalna jednadžba snage za miješanje je:

 11. Integracijom jednadžbe za čitavu lopaticu od –dm/2 do dm/2dobije se jednadžba za snagu miješalice: K-konstanta, ovisi o geometrijskim dimenzijama miješalice

 12. Jednadžba kriterija snage za miješanje: Kriterij snage miješanja:

 13. Dimenzijskom analizom je dobiveno da koeficijent K se može prikazati: Za lopataste, propelerne i turbinske miješalice jednadžba kriterija snage je:

 14. Prema tome je općenito:

 15. Rezultati ispitivanja pokaziju da za laminarno strujanje je a=1 (a’=0) pa je l=K2/Re, pa je: Produkt KK2 konstantna veličina za određeni tip mješalice. Snaga potrebna za miješanje geomertijski sličnih mješalica pri turbulentnom strujanju:

 16. Kod velikih vrijednosti Re-broja što se postiže ugradnjom odraznih pregrada u npr.reaktor vrijednost je a=0 Snaga geometrijski sličnih mješalica kod potpune turbulencije (visoki Re i vrtlozi) je: Navedene jednadžbe su za miješanje njutnovskih kapljevina i koriste se za određivanje snage lopatastih, propelernih i turbinskih mješalica.

 17. Posuda sa bez odraznih pregrada koje stvaraju vrtloge i sa odraznim pregradama-White –lopataste mješalice Turbulentno gibanje i veliki Re-broj Re>104: Turbulentno gibanje i Re<104 ređe se susreće:

 18. Laminarno strujanje Re<50: Za odnose Prema tome je:

 19. Re>104 (pogreška do 15%): STOOPS -PROPELERNE MJEŠELICE S TRI PROPELERA • Re = 102 do 105

 20. Kriterij snage je za propelerne mješalice: Turbinske miješalice (do 15%) Re=100 do 105 (Olney):

 21. Vrijednost koeficijenta K3za mješalice s da = 3 dm ; zt = da ; h = 0,25 dm

 22. OPTIMALNI BROJ OKRETAJA MJEŠALICE • Ovisi o svrsi miješanja, vrsti mješalice i linearnim dimezijama • Pripravljanje suspenzija.Optimalni broj okretaja je onaj broj kod kojeg čestica krute faze ima radijalnu komponentu brzine vr jednaku ili nešto veću od brzine taloženja čestice.

 23. Re=5x102 do1,3 x105 ; Ar = 2,4 x104 do 4,1 x1011; dč/dm=2,33 x10-4 do 1,2 x10-2za jednadžbu:

 24. Pripremanje emulzija • Pripravljanje emulzija od kapljevina koje se međusobno ne otapaju-optimalni broj okretaja miješalice : Modificirani Weber-ov broj Re= 500 do 1x105; Ar = 8900 do 3,4x1010; Re/We = (6,15-1,18)x107

 25. Brzina miješanja • Volumen posude je V (m3) • Masena koncentracija Cm po čitavom volumenu • U posudu se dovodi i iz njeizvodi V’(m3/s) kapljevine • Indikator se uvodi u nekom vremenu da bi se definiralo vrijeme miješanja kapljevine • U elementu vremena dt koncentracija indikatora poraste za dCm pa se poveća za V dCm

 26. Povečanje količine indikatora u podusi je jednako razlici količine indikatora koji se u vremanu dt uvodi u posudu V’Cmodt i izvodi V’Cmdt iz posude: Integracijom u granicama t=0 i Cm=0 do Cm dobiva se jdnadžba za određivanje koncentracije kapljevine: Vrijeme zadržavanja kapljevine u posudi:

 27. Uvrštavanjem tsu jednadžbu za koncentracijukapljevine na izlazu iz spremnika dobije se: Kod t=ts dobije se Cm=0,632Cmo

 28. Vrijeme miješanja za propelene miješalice za Re=10000 do 106 je: Kod Re=100 do 10000:

 29. Miješanje kapljevina i plinova • Zrak se može uvoditi u kapljevinu kroz mješalicu uslijed stvaranja podtlaka iza lopatica • Snaga za miješanje kapljevine i plina je gotovo jednaka onoj koja se troši na miješanje same kapljevine • Srednji promjer mjehuriča plina d ovisi o broju okretaja miješalice n i linearnim dimenzijama mješalice, dinamičkoj viskoznosti kapljevine i plina, te gustoći i površinskoj napetosti kapljevine

 30. Flower je pokusima ustanovio da je promjer mjehurića plina: K5-konstanta, vrijednost ovisi o vrsti mješalice

 31. Miješanje kapljevine se može vršiti i propuhivanjem sitnih mjehurića plina ili pare – zove se barbotiranjem

 32. Mješalice

 33. Tangencijalno gibanje kapljevine -karakteristično za lopataste miješalice, -lopatice mješalice tlače kapljevinu , dio kapljevine optiče rub lopatice i miješa se sa okolnom kapljevinom, a dio čini krug u smjeru rotacije mješalice -na stražnjoj strani lopatice nastaje podtlak , zbog toga dolazi do usisavanja kapljevine iz okoline, a kao rezultat optijecanja kapljevine oko lopatice i usisa u okolišu lopatice nastaju turbulentni vrtlozi

 34. Kod radijalnog gibanja kapljevina se giba kod miješanja prema stijenci spremnika i od stijenke prema mješalici

 35. Aksijalno gibanje kapljevine je paralelno osi rotacije mješalice, svojstveno propelernim mješalicama

 36. Ovisno o smjeru rotacije lopatica propelera (lijevi ili desni vijak)razlikuje se: Mješalice koje usisavaju kapljevinu s površine i tlače je prema dnu Mješalice, koje usisavaju kapljevinu s dna i tlače je k površini posude Moguće je ostvariti različite kombinacije tri prethodno opisana tipa gibanja kapljevine kod miješanja

 37. Tipovi mješalica

 38. Lopataste mješaliceLopataste mješalice sa ravnim lopaticama • To su sa ravnim lopaticama (sl.) • Postavlja se okomito ili pod nekim kutem • Potpuno se miješa mali dio kapljevine u neposrednoj blizini • Za mješanje u spremnicima manjih dimenzija ili volumena • Mali usisni efekt i neznatno akijalno gibanje kapljevine • Za miješanje kapljevina do m=1 Pa s

 39. Lopatasta mješalica s lopaticama pod kutem • Miješa suspenzije koje imaju talog • Ako talog teži da padne na dno spremnika koriste se one s lopaticama pod kutem većim od 90o u odnosu na površinu kapljevine • Ako talog teži da ispliva na površinu kapljevine koriste se one s lopaticama pod kutem manjim od 90o u odnosu na površinu kapljevine

 40. Okvirne mješalice • Za suspenzije koje se griju ili hlade i iz kojih se izdvaja talog na stijenkama duplikatora (sl. na web) • Vanjska kontura lopatice nalazi se tik uz podnice ili plašt uređaja

 41. Planetarna mješalica (slika) • Rotacija oko osi i istovremeno pomoću zupčanika prijenosa oko osi spremnika • Za miješanje velikih volumena kapljevine

 42. Trakaste mješalice (sl.) • Miješanje viskoznih kapljevina • Pri rotacije lopatice taru o stijenku autoklava i uklanjaju izdvojeni talog sprečavajući zagorijevanje kod grijanja

 43. Propelerne (slika) • Lapatice su dio geometrije vijka, a površina dio vijčane površine • Obično ima tri lopatice • Broj propelere zavistan je o visini kapljevine koja se miješa, • Bolje miješanje ako se vratilo postavi pod nekim kutem

 44. korak ili visina lopatice: r- polumjer kruga kojega opisuju lopatice (m); a- kut priklona lopatice Promjer vijka propelera je 2r iznosi 0,25 -0,33 promjera spremnika u kojem se vrši mješanje

 45. Promjenjiv korak - intenzivno miješanje samo u neposrednoj blizini propelera • Propeler sa stalnim korakom potpuno miješa, jer uzrokuje gibanje kapljevine po cijelom volumenu uslijed nejdnolike brzine gibanja kapljevine i višekratne promjene smjera strujanja prije udara u dno spremnika i slobodnu površinu kapljevine

More Related