1 / 7

Bradley ilmoittaa Googlen uusi kytkemispalvelu

Googlen kytkemispalvelu kannettaviin laitteisiin on saavasta päivitys internet Etsi johtaja aaltosulkeet uuden kilpailulle kuin iPhone Makerin Apple. Parannuksia center-luettelot joukkoliikenne-asetusten lähes 500 ympäri maailmaa. Nykypäivän päivitys sisältää ehdotetut reitit ja lähtöajat maailmanlaajuisesti yli miljoona asemien osalta noin 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Google tarjoaa joitakin asemilla Sisäuima ajo-ohjeet ohje siirtyminen järjestelmästä riders. Korosta pitämänsä kilpailuetua, Google tarjoaa sen uusimpia parannuksia vain laitteissa, joissa Android liiketoiminnan ohjelmisto. Ne sisältävät malleja Samsung, HTC, Sony ja Googlen Motorola liikkuvuutta jako. Google sanoi sen lopulta toivoo päivitykset käyttöön muita järjestelmiä, kuten iPhone ja iPad, mutta sanonut, kun, Bradley soveltamisalaan. Muutokset tulevat kuin Applen valmistelee Googlen maps odotettu iPhone ja iPad automaattinen siirtyminen-palveluna. Apple tarjoaa oman kannettavan kytkemispalvelu iPhone ja iPad käyttöjärjestelmän asianmukaisesti-indeksiarvoa tämä kuuluvat seuraavassa versiossa. Valitsin voisi tulla jo ensi kuussa Jos Applen seuraavan iPhone versio tulee sitten, kuten useita teknologian blogeja on spekuloinut. Applen snub edustaa merkittävä isku Google, joka edistää menettää mobiili mainostulojen ja kansan olinpaikasta tietoja tutkimalla arvokasta tietoa, jos suosittu iPhone ja iPad laitteiden käyttäjien omaksua vaihtoehtoisia kytkemispalvelu Applelta. Googlen kerran-Sulje suhde Apple on ollut vakojen, se aloitti lahjoittaa sen Android ohjelmiston vuonna 2008 cellphone päättäjille haku riitauttaa iPhone. Android on sittemmin vakiinnuttanut älypuhelimissa, parantaa sen tuloja myymällä enemmän digitaalisen mainonnan sen matkaviestintäpalvelut Google auttaa johtava käyttöjärjestelmän. Steve Jobs, Applen myöhässä perustaja, Android katsoa panloko iPhone: n innovaatioita ja vannonut valan yhtiöitä vastaan Google havaittu pettämistä. Apple on useilla teollis-ja varkauksia vast

neilman
Download Presentation

Bradley ilmoittaa Googlen uusi kytkemispalvelu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NEWS BLOG INFORMATION BRADLEY ASSOCIATES

  2. Bradley ilmoittaaGooglenuusikytkemispalvelu Googlenkytkemispalvelukannettaviinlaitteisiin on saavastapäivitys internet EtsijohtajaaaltosulkeetuudenkilpailullekuiniPhoneMakerin Apple. Parannuksia center-luettelotjoukkoliikenne-asetustenlähes 500 ympärimaailmaa. Nykypäivänpäivityssisältääehdotetutreititjalähtöajatmaailmanlaajuisestiylimiljoonaasemienosaltanoin 50 prosenttiaenemmänkuinvuosisitten. Google tarjoaajoitakinasemillaSisäuimaajo-ohjeetohjesiirtyminenjärjestelmästä riders.

  3. Korostapitämänsäkilpailuetua, Google tarjoaasenuusimpiaparannuksia vain laitteissa, joissa Android liiketoiminnanohjelmisto. Ne sisältävätmalleja Samsung, HTC, Sony jaGooglen Motorola liikkuvuuttajako. Google sanoisenlopultatoivoopäivityksetkäyttöönmuitajärjestelmiä, kuteniPhonejaiPad, muttasanonut, kun, Bradley soveltamisalaan. MuutoksettulevatkuinApplenvalmisteleeGooglen maps odotettuiPhonejaiPadautomaattinensiirtyminen-palveluna. Apple tarjoaaomankannettavankytkemispalveluiPhonejaiPadkäyttöjärjestelmän

  4. asianmukaisesti-indeksiarvoatämäkuuluvatseuraavassaversiossa. ValitsinvoisitullajoensikuussaJosApplenseuraavaniPhoneversiotuleesitten, kutenuseitateknologianblogeja on spekuloinut. Applen snub edustaamerkittäväisku Google, jokaedistäämenettäämobiilimainostulojenjakansanolinpaikastatietojatutkimallaarvokastatietoa, jossuosittuiPhonejaiPadlaitteidenkäyttäjienomaksuavaihtoehtoisiakytkemispalveluApplelta. Googlenkerran-Suljesuhde Apple on ollutvakojen, se aloittilahjoittaasen Android ohjelmistonvuonna 2008 cellphonepäättäjillehakuriitauttaaiPhone.

  5. Android on sittemminvakiinnuttanutälypuhelimissa, parantaasentulojamyymälläenemmändigitaalisenmainonnansenmatkaviestintäpalvelut Google auttaajohtavakäyttöjärjestelmän. Steve Jobs, Applenmyöhässäperustaja, Android katsoapanlokoiPhone: n innovaatioitajavannonutvalanyhtiöitävastaan Google havaittupettämistä. Apple on useillateollis-javarkauksiavastaan Samsung, johtavavalmistaja Android-laitteet, korkeanprofiilin Trial San Jose, California liittovaltiontuomioistuimessaväitteisiin. Google uskoo, se keskeyttäävaiheennen Apple mobiilivastinmääritykseenlisäämälläominaisuuksia, kutensenlaajennettujulkisenliikenteenkäyttöohjeet.

  6. Uudenteknologiankaavioidenavullakäyttäjätvoivatkeskittyäyksinomaanohjeetkoskevaterityisetkuljetusasetukset, metroa, lukuunottamattamuitavaihtoehtoja, kutenlinja-auto. Brian McClendon, Googlen maps suunnitteluosastonjulkisenliikenteensiirtyminen on entistäkintärkeämpääkuinajo-ohjeetjosautoteivät ole suosituintapaliikkuminen, monetsuurkaupungeissasanoi. Joukkoliikenneohjeetkoskevatpyynnöt on erityisenkorkeaJapanissa, London, Sydney ja New Yorkissa. “Olen erittäinvarma, nämäovatparaskauttakulku-kartat, jotkaovatkäytettävissä,” McClendon sanoi. “Se ei ole jotakinvoit vain mennäulosjaostaakadulla.”

  7. Thank you!

More Related