jpm jankovi popovi miti nevena n miladinovi ivan t milo evi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
JPM JANKOVI Ć POPOVI Ć MITI Ć Nevena N.Miladinović Ivan T. Milo šević PowerPoint Presentation
Download Presentation
JPM JANKOVI Ć POPOVI Ć MITI Ć Nevena N.Miladinović Ivan T. Milo šević

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

JPM JANKOVI Ć POPOVI Ć MITI Ć Nevena N.Miladinović Ivan T. Milo šević - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

JPM JANKOVI Ć POPOVI Ć MITI Ć Nevena N.Miladinović Ivan T. Milo šević. Za štita podataka o ličnosti u hotelskoj industriji. Zakon o za štiti podataka o ličnosti. Zakon je usvojen u decembru 2008. godine, a primenjuje od 01.01.2009. godine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'JPM JANKOVI Ć POPOVI Ć MITI Ć Nevena N.Miladinović Ivan T. Milo šević' - neil-solomon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zakon o za titi podataka o li nosti
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
 • Zakon je usvojen u decembru 2008. godine, a primenjuje od 01.01.2009. godine
 • Sankcije za nepridržavanje odredbi Zakona se izriču od 2011. godine
 • Do sada je doneto nekoliko desetina presuda od strane Prekršajnih sudova
 • Težište primene zakona su privatne i javne organizacije koje u povećanom stepenu obrađuju podatke o ličnosti (hoteli, banke, osiguravajuća društva, bolnice, retail lanci, fakulteti, i sl.)
slide4

Pitanje primene zakona će se dodatno aktuelizovati već od početka iduće godine sa početkom pregovora o pristupanju EU

 • Proces analitičkog pregleda zakonodavstva (screening) otpočinje upravo sa prezentovanjem pravnih tekovina oblastima pravosuđa i osnovnih prava - poglavlje 23 za pregovore o pristupanju EU
 • U EU pravo na zaštitu privatnosti spada u elementarno ljudsko pravo
ta je podatak o li nosti
Šta je podatak o ličnosti?
 • U vezi sa ugostiteljskom delatnošću, podaci o ličnosti su one informacije (pored imena i prezimena i JMBG) koje oslikavaju bilo koji fizički, psihološki, mentalni, ekonomski, kulturni i socijalni identitet gosta i zaposlenog u hotelu.
 • Takvi podaci su svi oni podaci koje je hotel dužan da prikupi u skladu sa relevantnim propisima poput podataka potrebnih za vođenje knjige gostiju, ali i svi oni podaci koje hotel prikuplja kako bi gostu pružio bolju uslugu.
iz kojih sve razloga hoteli moraju i mogu da obra uju podatke o li nosti
Iz kojih sve razloga hoteli moraju i mogu da obrađuju podatke o ličnosti?
 • Ovlašćenje i dužnost za obradu na osnovu zakona
 • Hoteli mogu i moraju da obrađuju podatke o ličnosti u cilju sprovođenja Zakona o turizmu, Zakona o strancima i Zakona o prebivalištu i boravištu građana (npr. Evidencija gostiju);
 • Sa druge strane, Zakonom o radu, Zakonom o evidencijama u oblasti rada i Zakonu o porezu na dohodak građana je predviđena obrada podataka zaposlenih ili lica angažovana na osnovu ugovora o delu, ugovora o povremenim poslovima itd. (Evidencija zaposlenih, Evidencija zarada, druge evidencije u vezi sa zaposlenima);
slide7

Ovlašćenje za obradu na osnovu pristanka

 • Podaci mogu da se obrađuju i kada sama obaveza obrada nije propisana zakonom, kao na primer podaci gostiju u marketinške svrhe, u cilju poboljšanja kvaliteta pružanja hotelskih usluga, u cilju razmene podataka sa hotelima u okviru Grupe, ili podaci zaposlenih u cilju upravljanja radnom snagom na nivou Grupe. U tom slučaju potreban je pisani pristanak lica čiji se podaci obrađuju.
 • Međutim, pristanak je uvek potreban kada se obrađuju naročito osetljivi podaci o ličnosti, bez obzira da li je obaveza prikupljanja podataka predviđena zakonom ili ne (nacionalna pripadnost, rasa, pol, jezik, veroispovest, pripadnost političkoj stranci, sindikalno članstvo, zdravstveno stanje, primanje socijalne pomoći, žrtva nasilja, osuda za krivično delo i seksualni život).
obaveza vodjenja evidencija i postupci pred poverenikom
Obaveza vodjenja evidencija i postupci pred Poverenikom
 • Hoteli su, od podataka koje prikupe od gostiju i zaposlenih, dužni da obrazuju i vode zbirke podataka.
 • Zbirke koje čine podaci koji se prikupljaju na osnovu zakona, hoteli su dužni da prijave u Centralni registar zbirke podataka.
 • Sa druge strane, u slučaju da hoteli imaju nameru prikupljanja podataka za čiju obradu je potreban pristanak lica na koje se podaci odnose, hoteli su dužni da o ovoj nameri prethodno obaveste Poverenika.
slide9

U slučaju da nameravana obrada podataka o ličnosti u značajnoj meri može da dovede do povrede prava lica na koja se podaci o ličnosti odnose, Poverenik će izvršiti proveru radnji obrade na licu mesta.

 • Nakon završetka postupka prethodne provere, hotelpodnosi prijavu evidencije zbirke podataka o ličnosti.
 • I obaveštenje i evidencija se unose u Centralni registar zbirki podataka.
izno enje podataka o li nosti iz republike srbije
Iznošenje podataka o ličnosti iz Republike Srbije
 • Podaci o ličnosti se mogu iznositi iz Republike Srbije u državu članicu Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka Saveta Evrope (Konvencija), uz pristanak lica o čijim se podacima radi, u najčešćem slučaju.
 • Podaci o ličnosti se mogu iznositi iz Republike Srbije u državu koja nije članica Konvencije, u kom slučaju Poverenik utvrđuje da li su ispunjeni uslovi i sprovedene mere zaštite podataka u odnosnoj državi i izdaje dozvolu za iznošenje u drugu državu.
prava i za tita prava gostiju i zaposlenih
Prava i zaštita prava gostiju i zaposlenih
 • Pravo na obaveštenje o obradi
 • Pravo na uvid u podatke o ličnosti
 • Pravo na ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade podataka
 • Pravo na kopiju
nadzor od strane poverenika
Nadzor od strane Poverenika
 • U vršenju nadzora Poverenik postupa na osnovu saznanja do kojih je došao po službenoj dužnosti ili po prijavi ili žalbi trećeg lica.
 • Ako se prilikom obavljanja nadzora utvrdi da su povređene odredbe zakona kojima se uređuje obrada, Poverenik će upozoriti hotel na nepravilnosti u obradi.
 • Na osnovu nalaza, Poverenik može:
 • narediti da se nepravilnosti otklone u određenom roku;
 • privremeno zabraniti obradu koja se obavlja suprotno odredbama Zakona;
 • narediti brisanje podataka prikupljenih bez pravnog osnova.
slide13

Poverenik je dužan da podnese prekršajnu prijavu zbog povreda odredaba Zakona.

 • Zakonom su propisane kazne za svako kršenje odredbi Zakona od 50.000 do 1.000.000 dinara za hotel, odnosno 5.000 do 50.000 dinara za odgovorna lica.
slide14

JPM JANKOVIĆ, POPOVIĆMITIĆ

VladimiraPopovica6,

Beograd, Srbija

Telefon: +381 11 207 68 50

Fax: +381 11 207 68 99

email: office@jpm.rs; online: www.jpm.rs