1 / 12

Úvodní slovo generálního sekretáře PhDr. M. Kopicové Jednání Rady pro inovace Ostrava 20.11. 2013

Úvodní slovo generálního sekretáře PhDr. M. Kopicové Jednání Rady pro inovace Ostrava 20.11. 2013. Rada pro fondy SSR. Rada pro fondy SSR – nadresortní zastřešující řídicí platforma: Plní pro přípravu i fázi realizace programového období 2014-2020 roli Řídicího a koordinačního výboru

nedra
Download Presentation

Úvodní slovo generálního sekretáře PhDr. M. Kopicové Jednání Rady pro inovace Ostrava 20.11. 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Úvodní slovo generálního sekretářePhDr. M. KopicovéJednání Rady pro inovaceOstrava20.11. 2013

 2. Rada pro fondy SSR • Rada pro fondy SSR – nadresortní zastřešující řídicí platforma: • Plní pro přípravu i fázi realizace programového období 2014-2020 roli Řídicího a koordinačního výboru • Konzultuje věcné zaměření intervencí všech fondů SSR v ČR v programovém období 2014–2020 • Na pracovní úrovni Rady zřízeny pracovní skupiny podle tematického zaměření - v čele generální sekretáři/generální zmocněnec: • PS pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání (M. Kopicová) • PS pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou (J. Vitula) • PS pro páteřní infrastrukturu (P. Moos) • PS pro integrovaný rozvoj území (D. Sventek) • PS pro inovativní finanční nástroje (M. Hanzlík)

 3. Generální sekretáři a generální zmocněnec • Klíčové role: • Navrhují strategické vize pro programové období 2014–2020 • Navrhují hlavní strategické směry a odborně koordinují práce na daných tématech • Komunikují strategické cíle a záměry pro programové období 2014–2020 a nalézají konsenzus.

 4. Hlavní aktuální úkoly generálních sekretářů • Pomáhat nalézat konsensus v problematických tématech (hraniční oblasti operačních programů) • Identifikovat synergie a komplementarity operačních programů • Sledovat soulad připravovaných dokumentů s hlavními strategickými směry • Přispívat ke zpracování analytické části Dohody o partnerství • Vnášet nadresortní odborný pohled

 5. Hlavní posuny pro nové období 2014 - 2020 • Od základní infrastruktury k podpoře konkurenceschopnosti • Od podpory všeho ke koncentraci na priority • Od dotací k návratným finančním nástrojům • Od plošné podpory k respektování území • Od izolovaných projektů k integrovaným plánům

 6. Od základní infrastruktury k podpoře konkurenceschopnosti

 7. Koncentrování podpory do největších priorit

 8. Méně dotací, více finančních nástrojů

 9. Správné typy intervencí do správného území

 10. Od izolovaných projektů k integrovaným plánům

 11. PS pro konkurenceschopné podniky, výzkum, inovace, efektivní veřejnou správu a zaměstnanost a vzdělávání KLÍČOVÁ TÉMATA K ŘEŠENÍ:Konkurenceschopnost založená na znalostech a inovacích:- Vzdělaná pracovní síla – zvýšení kvality a relevance vzdělávání- Produkce kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformace do inovací a konkurenční výhody českých firem- Zvýšení inovační výkonnosti země- Chytrá specializace regionů- Kvalitní veřejná správa

 12. Díky za pozornostTým GS ... v zájmu rozvoje a růstu České republiky

More Related