Ekologick organizace
Download
1 / 45

EKOLOGICKÉ ORGANIZACE - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

EKOLOGICKÉ ORGANIZACE. EKOLOGICAL ORGANIZATIONS. V NAŠEM OKOLÍ JSOU TYTO ORGANIZACE. NESEHNUTÍ HLAS ZEMĚ NADACE PARTNERSTVÍ REZEKVÍTEK HNUTÍ DUHA VERONICA. PRO-BIO LIPKA BRONTOSAURUS EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS SPOLEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA. THERE ARE THESE ORGANIZATION IN THE VICINITY.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKOLOGICKÉ ORGANIZACE' - nay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekologick organizace
EKOLOGICKÉ ORGANIZACE

EKOLOGICAL ORGANIZATIONS


V na em okol jsou tyto organizace
V NAŠEM OKOLÍ JSOU TYTO ORGANIZACE

 • NESEHNUTÍ

 • HLAS ZEMĚ

 • NADACE PARTNERSTVÍ

 • REZEKVÍTEK

 • HNUTÍ DUHA

 • VERONICA

 • PRO-BIO

 • LIPKA

 • BRONTOSAURUS

 • EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS

 • SPOLEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA


There are these organization in the vicinity
THERE ARE THESE ORGANIZATION IN THE VICINITY

 • NESEHNUTÍ

 • HLAS ZEMĚ

 • NADACE PARTNERSTVÍ

 • REZEKVÍTEK

 • HNUTÍ DUHA

 • EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS

 • SPOLEK PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA

 • PRO-BIO

 • LIPKA

 • VERONICA

 • BRONTOSAURUS


Nesehnut
NESEHNUTÍ

 • nezávislé sociálně ekologické hnutí

 • zabývá se problémy v oblasti ochrany lidských práv, životního prostředí a práv zvířat

 • klade důraz také na dobré mezilidské vztahy

 • vzniklo na podzim 1997 v Brně


Nesehnut1
NESEHNUTÍ

 • indenpendetsocial-environmentalmovement

 • focusing on problemsofprotectionofhumanrights, theenvironmentandanimalrights

 • established in autumn 1997 in Brno

 • emphasizing good human relations


Aktivity nesehnut
AKTIVITY NESEHNUTÍ

 • ZAOSTŘENO NA HYPERMARKETY

  tato kampaň reaguje na expanzi obřích nákupních řetězců, které s sebou přináší řadu negativních jevů

 • EKOPORADNA

  je to poradna v otázkách ekologie

 • ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA

  od svého vzniku jsou aktivity kampaně zaměřeny na spoluvytváření prostoru, v němž by se měnily postoje k otázkám spojeným se stereotypními představami o roli žen a mužů ve společnosti a řešily se problémy z toho vyplývající


Activities of nesehnut
ACTIVITIES OF NESEHNUTÍ

 • FOCUSED ON HYPERMARKETS

  this camping reacts to the expansion of the chain of giant supermarkets which brings a lot of negative phenomena

 • ECOCONSULTANCY

  they advise people on environmental issues

 • WOMEN RIGHTS AND HUMAN RIGHTS

  from his development are activities compaing concentration on together creation area in which have to change stand on question associated with stereotype omage of patz female and man in company and they solved with problems there of ensue from


Hlas zem
HLAS ZEMĚ

 • dobrovolné, nevládní, neziskové občanské sdružení

 • vzniklo v červenci 2000 v Brně

 • zabývá se zejména ochranou životního prostředí a přírody, lidských práv a práv zvířat, propagací kulturních a umělckých aktivit


Hlas zem1
HLAS ZEMĚ

 • voluntary, nongovernmental, non-profit association

 • established in July 2000 in Brno

 • focusing on protection of the environment and nature, human and animal rights, publicity of cultural and artistic activities


Activity od roku 1999
ACTIVITY OD ROKU 1999

 • BRNĚNSKÁ POULIČNÍ SLAVNOST

  upozorňuje na téma, která se týkají každého z nás originálním způsobem spojuje nenásilný politický protest a kreativní zábavu

 • ČASOPIS HLAS ZEMĚ

  informační list o kampani proti globalizaci

 • DEN BEZ AUT

  happeningy proti špatně parkujícím autům


Activities since 1999
ACTIVITIES SINCE 1999

 • BRNO´S STREET FESTIVAL

  drawingtheattention to theissueswhicHconcerneachofusconnectingnonviolentpolitical protest withcreativeentertainment in anoriginalway

 • VOICE OF THE COUNTRY JOURNAL

  informativepaperabout a campaignagainsttheglobalization

 • DAY WITHOUT CAR

  actioncontrarywrong parking cars


Nadace partnerstv
NADACE PARTNERSTVÍ

 • nejvýznamnější česká nadace podporující projekty rozvoje ve všech regionech české republiky

 • založena roku 1991

 • pomáhá nevládním organizacím v péči oživotní prostředí, stimuluje trvale udržitelný rozvoj, a účast občanů na věcech veřejných


Nadace partnerstv1
NADACE PARTNERSTVÍ

 • most considerable Czech foundation supporting plans of development in all regions of Czech Republic

 • rised in 1991

 • help non-governmental organizations in care of the environment, stimulate petnament development and citizens participation in public issues


Aktivity
AKTIVITY

 • STROM ŽIVOTA

  posláním programu je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a pěkné prostředí pro každodenní život. Zejména prostřednictvím výsadeb stromů motivujeme širokou veřejnost aktivně se zapojit do péče o krajinu

 • ZELENÉ STEZKY GREENWAYS

  program Zelené stezky Greenways se zaměřuje na projekty, které v sobě integrují řešení několika oblastí, s cílem zlepšení kvality života obyvatel měst i obcí. Hlavní témata programu jsou místní a regionální rozvoj, šetrná a bezpečná doprava, šetrná turistika, zdravý životní styl

 • ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

  posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí


Activities
ACTIVITIES

 • TREE OF LIFE

  the mission of this programme is to help non-governmental organizations, villages and other partners to create healthy and nice environment for daily life

 • GREEN FOOTPATH GREENWAYS

  this programme is focused on the projects which integrate solution for several areas with the aimto improve the quality of city and village life. The main programe topics are local and regional development, eco-friendly and safe transport, tourism and healthy lifestyle

 • SCHOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

  this programme mission is education in the area of sustainable development and the general public participation in activities tending to improve the environment


Rezekv tek
REZEKVÍTEK

 • občanské sdružení, jehož posláním je sdružovat občany, kteří se dobrovolně věnují ekologické výchově a ochraně přírody snaží se přispívat ke zvyšování pedagogické i odborné úrovně této práce a všestranně své členy v této činnosti podporovat

 • vzniklo v roce 1991


Rezekv tek1
REZEKVÍTEK

 • citizensassociationwiththegoal to associatepeopleehovoluntarilyattend to environmentaleducationandnatureconservation. Theytryimprovingpedagogicalandprofessionalqualityofthisworkand support theirmembers in thisactivity.

 • established in 1991


Aktivity1
AKTIVITY

 • VÝUKOVÉ PROGRAMY-EKOPORADNA DO ŠKOL

  projekt realizovaný přímo v brněnských školách vzdělávací a osvětové akce s tématikou ekologické výchovy a ochrany přírody, např. kurzy, semináře, prázdninové školy terénní exkurzemi a poznávací zájezdy, besedy apod. tvorba, vydávání a šíření knih a dalších materiálů pro praktickou ekologickou výchovu, včetně učebních pomůcek, počítačových výukových programů aj.

 • VÁNOČNÍ JEDLIČKY V KVĚTINÁČI

  akce na podporu snahy neničit kvůli vánočním svátkům spoustu mladých stromků, ale naopak využít tradice Vánoc k podpoře městské zeleně a lesa výsadbou původní dřeviny, jedle bělokoré


Activities1
ACTIVITIES

 • TUTORIAL PROGRAMME ECOLOGICAL CONSULTANCY TO SCHOOL

project realized in brno school educational and cultural actions with the themes of environmental education and nature conservation, for example: courses, seminars, holiday school, trips and sightseeing tours, discussion tec. creating, printing and propagation of books and other materials for practical environmental eduation, including educational materials, computer educational programmes etc.

 • CHRISTMAS FIR IN A PLANT POT

  activity supporting the effort not to destroy planty of small trees because of Christmas. On the contrary, use the Christmas tradition to support urban greenery and forests by planting original species, silver fir


Hnut duha
HNUTÍ DUHA

 • prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás

 • patří mezi nejvlivnější organizace v zemi

 • vzniklo v roce 1993

 • zabývá se problematikou v oblasti enrgetiky, ekonomiky, zemědělství, globálních změn podnebí, ochrany přírody a občanských práv


Hnut duha1
HNUTÍ DUHA

 • advanceecologicalmeasureswhichprovidehealthyandcleanenvironmentforlife

 • oneofthe most powerfulorganizations in our country

 • dealwithproblemsofenergetics, economics, agriculture, globalclimatechange, natureconservationand civil rights


Aktivity2
AKTIVITY

 • ČASOPIS SEDMÁ GENERACE

  společenskoekologický časopis, obsahuje rozhovory, návrhy na ekologická řešení, diskuse, články ohledně řešení problému životního prostředí apod.

 • PUBLIKACE HNUTÍ DUHA

  nejrůznější populární i specializované publikace – brožurky s tipy pro domácnosti, odborné studie pro experty, přehledné informační listy pro novináře i další

 • HLÍDÁNÍ ZNEČIŠŤOVATELŮ I POLITIKŮ

  pravidelné kontroly provozu průmyslových firem. Sledování, jak politici rozhodují o ekologických problémech, které se týkají života každého z nás.

 • ZAPOJUJÍ DO SVÉ PRÁCE VEŘEJNOST


Activities2
ACTIVITIES

 • JOURNAL SEVEN GENERATION

  socialenvironmentaljournal, containsinterviewssuggestionsofecologicalmeasures, discussion, articlesaboutsolutionofenvironmentalproblems

 • PUBLICATION OF THE ORGANIZATION HNUTÍ DUHA

  variouspopularandspecializedpublicationsbookletswithhiuseholdtips, profesionalstudiesfor expert, tabularinformativesheetsforjournalistandothers.

 • MONITORING POLLUTERS AND POLITICS

  regularly controls plant industrials companys. monitoring, how politics tell about ecological problems, which are concern to live of everyone

 • THEY INVOLVE GENERAL PUBLIC INTO THEIR ACTIVITIES


Brontosaurus
BRONTOSAURUS

 • přitahuje převážně studenty středních i vysokých škol a otevírá jim cestu za poznáním ochrany životního prostředí, přírodního kulturního dědictví či památek

 • vzniklo již roku 1974

 • nevládní, nezisková organizace


Brontosaurus1
BRONTOSAURUS

 • attracting especially high school and university students and leading them to the knowledge of the environment protection and cultural legacy conservation

 • nongovernmental, non-profit organization

 • established in 1974


Aktivity3
AKTIVITY

 • AKCE PŘÍRODA

  program zaměřený na péči o přírodu, v akci příroda nalezneme řadu tradičních, ale i nových projektů a myšlenek, kterým se brontosauři věnují

 • EKOFÓR

  Ekofór je soutěž kresleného ekologického humoru pořádaná Hnutím Brontosaurus. Jeho cílem je zapojit veřejnost a hlavně děti do tvůrčích aktivit zaměřených na ztvárnění ekologických témat vtipným podáním a zvýšit touto formou u veřejnosti a především u mladých lidí zájem o životní prostředí.

 • PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM

  2 týdenní tábor s ekologickým zaměřením


Activities3
ACTIVITIES

 • ACTION NATURAL

  programmefocused on natureconservation. Thisactivtycontains a lot oftraditionalandalsonewprojectsandideas

 • EKOFÓR

  Ekofór is a competitionofecological humor organized by Hnutí Brontosaurus. It´s goalis to involvepeople, especiallychildren, in creativeactivities on ecologicaltopicandmakepeople more interested in theenvironment.

 • HOLIDAY WITH BRONTOSAUR

  two-weekenvironmentallyoriented camp


Ekologick pr vn servis
EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS

 • vznikl roku 1997

 • zábývá se ochranou životního prostředí a lidských práv

 • je čelenem Asociace českých nevládních ekologických organizací Zelený kruh, mezinárodní sítě organizací OECD Watch a zastupujícím členem České republiky V ECCJ


Ekologick pr vn servis1
EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS

 • member of Association of Czech non-governmental environmental organizations Zelený kruh, a member of international organizations network OECD Watch and a member of ECCJ representing Czech Republic

 • established in 1997

 • engaged in protection of the environment and human rights


Aktivity4
AKTIVITY

 • poskytuje bezplatnou právní pomoc jednotlivcům i komunitám v případech, kdy je ohrožováno nebo poškozováno jejich životní prostředí

 • řeší závažné právní případy podporující rozšiřování možností účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí

 • spolupracuje s právníky z jiných profesí a studenty právnických fakult s cílem ovlivnit jejich nazírání na využívání práva pro ochranu veřejných zájmů a lidských práv

 • pracuje na případech z oblasti ochrany diskriminovaných zaměstnanců a ochrany spotřebitele

 • právními prostředky se snaží o prosazování efektivní ochrany národních parků, chráněných krajinných oblastí, rezervací atd.

 • pomáhá lidem, kteří jsou postiženi negativními dopady globalizace, zaměřujeme se na problematiku působení nadnárodních korporací


Activities4
ACTIVITIES

 • they grant free legal aidto individuals and communites in cases when the environment is destroyed or threatened

 • they solve serious legal cases supporting the general public participation in environmental issues

 • they cooperate with lawyers from other fields and Faculty of law students to influence their attitude to the use of law in protection of public interests and human rights

 • they work on cases of discriminated employes and consumer protection

 • they legally try to implement effective protection of national parks, nature conservation areas, reserves, etc.

 • They help people hit by negative effects of globalization and focuse on problems of multinational corporations


Veronica
VERONICA

 • založena v roce 1992

 • největší moravská nadace zaměřená na ochranu přírody, krajiny a životního prostředí

 • je členem prestižní organizace Fórum dárců České republiky

 • patronkou je mezzosopranistka Magdalena Kožená


Veronica1
VERONICA

 • established in 1992

 • the biggest Moravian foundation focused on protection of nature, landscape and the environment

 • member of the prestigious organization Forum of donors of Czech Republick

 • It´s supporter is Czech mezzo-soprano Magdalena Kožená


Aktivity5
AKTIVITY

 • FESTIVAL EKOBIOGRAF

  přehlídka filmů s ekologicko společenskou tématikou , kterou od roku 2006 pořádá ve spolupráci s Hnutím Duha na jaře pro školy a veřejnost v Brně a Jihomoravském kraji

 • ČERNOVICKÝ HÁJEČEK

  je naprosto unikátní území - jedná se poslední část lužního lesa v Brně. Nadace Veronica usiluje o zachování této rarity a podporuje vybudování 40 ha biocentra

 • BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL

  vznikla v roce 2003 spontánně jako snaha získat peníze na záchranu a výkup původního stoletého jedlovo-bukového lesa v Bílých Karpatech na Valašsku

 • " U VERONICI " NADAČNÍ OBCHŮDEK


Activities5
ACTIVITIES

 • ECO-CINEMA FESTIVAL

  filmswithenvironmental-socialthemeswhich has beenheldsince 2006, in cooperationwith Hnutí Duha, forschoolsandthe public in Brno andsouthMoravia

 • ČERNOVICKÝ HÁJEČEK

  isunique area - the last part ofalluvialforest in Brno. Veronicastrivesforconservationofthis rarity andsupportsbuildingupof 40ha eco-center

 • BENEFIT AUCTION OF ARTWORK

  izcameinto existence spontaneously in 2003 as aneffort to get money fortherescueofindigenous, hundred-yearold, fir-beechforest in theCarpathianMountains

 • “AT VERONICA“ FUND SHOP


Pro bio
PRO-BIO

 • společnost vznikla v létě roku 1992 se statutem obchodní společnost s ručením omezeným

 • zabývá se především výkupem a zpracováním bioproduktů rostlinného původu

 • pěstování jejich plodin se řídí přísnými normami s velkým ohledem na ekologii


Pro bio1
PRO-BIO

 • the company was established in 1992 as limited liability company

 • dealing with purchase and processing of organic food of vegetable origin

 • growing of the crops keeps strict standards with regard to the environment


Lipka
LIPKA

 • vznikla v roce 1991 jako brněnské školské zařízení

 • zakladateli Lipky byli lidé, kteří se dlouhodobě věnovali dobrovolné mimoškolní ekologické výchově

 • od roku 1996 je Lipka členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.


Lipka1
LIPKA

 • established in 1991 as Brno educationalfacility

 • the Lipka founderswerepeoplewhopursued a voluntaryafter-schoolenvironmentaleducation

 • since 1996 Lipka has been a memberofAssociationofenvironmentaleducationalcentres Pavučina


Aktivity6
AKTIVITY

 • AKTIVITY LIPKY LZE ROZDĚLIT DO NĚKOLIKA OBLASTÍ:

 • menší vzdělávací projekty, zaměřeny převážně na školy (např. Krajina za humny)

 • projekty zaměřené na další profesní vzdělávání, zejména pedagogů (např. Kolej Aleše zaváského-programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, Legislavita a dobrá praxe v činnosti podniků a institucí)

 • investiční projekty

 • síťové projekty a projekty národního charakteru realizované společně s dalšími partnery

 • síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji, M.R.K.E.V., Ekoškola


Aktivities
AKTIVITIES

 • LIPKA ACTIVITIES VAN BE DEVIDED INTO SEVERAL AREAS

 • smaller educational projects mainly oriented on schools

 • projects focused on further professional education, especially for teachers (for example Kolej Aleše Zaveského programmes of further education of teachers.Legislation and good practice in activities of companies and istitutions

 • investments projects

 • network projects and national projects realized in cooperation with other partners

 • environmental education network in south Moravia, M.R.K.E.V., Eco-school


Z v re n zpr va
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

1. VELKÁ SKUPINA – Centra volného času-zabývají se ekologickou výchovou dětí (pobyty v přírodě)

2. ORGANIZACE ZAMĚŘENÉ NA OSVĚTU

pořádání přednášek, vydávání tiskovin a propagačních materiálů

3. ORGANIZACE USILUJÍCÍ O OCHRANU PŘÍRODY

Rezekvítek, Český svaz ochránců přírody

4. PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE

projekty, kampaně (Den bez aut), podpora


Final report
FINAL REPORT

1. LARGE GROUP – the Centre of leisure time-engaged with the environmental awareness of children (stays in nature)

2. ORGANIZATIONS FOCUSED ON EDUCATION

organizing lectures, issuing publications and promotional materials

3.ORGANIZATION PROMOTING NATURE CONSERVATION

Rezekvítek, Czech Association for Nature Conservation

4. PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

projects, campaigns (Day without cars), support


Sektory

VEŘEJNÝ A PRÁVNÍ

-JM kraj

-město

-divadlo

NEZISKOVÉ ORGANIZACE

-nezávislé na městě

-financování z grantů a dotací

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

-výroba

-obchod

(ekologické zemědělství)

SEKTORY


Sectors

PUBLIC AND LEGAL

-SM region

-city

-theater

NON-PROFIT ORGANIZATIONS

-independent on the city

-funding from grants and subsidies

BUSINESS SECTOR

-production

-business

(organic farming)

SECTORS


ad