planowanie zada i metody ich obrazowania l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Planowanie zadań i metody ich obrazowania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Planowanie zadań i metody ich obrazowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 633 Views
 • Uploaded on

Planowanie zadań i metody ich obrazowania. Anna Małachowska Paweł Stecura. Cel i sens planowania. Najważniejszą z przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planowanie zadań i metody ich obrazowania' - nate


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
planowanie zada i metody ich obrazowania

Planowanie zadań i metody ich obrazowania

Anna Małachowska

Paweł Stecura

BYT

cel i sens planowania
Cel i sens planowania
 • Najważniejszą z przyczyn niepowodzenia projektów jest brak czasu.

Tymczasem najbardziej znanym wymiarem planowania jest planowanie działań i czasu. Wykonuje się to przy użyciu rozmaitych technik (najbardziej popularne to WBS, PERT, wykres Gantt’a).

BYT

cel i sens planowania3
Cel i sens planowania
 • Potrzeba planowania działań jest uznawana przez większość ludzi, w praktyce natomiast często pomijana.
 • W projekcie mamy do czynienia z ogromną liczbą czynników nieznanych, nieprzewidywalnych, niemożliwych do określenia i zaplanowania na początku, jednak absolutnie nie wynika z tego, iż planowanie jest działaniem zbędnym.

BYT

jakie znaczenie ma plan projektu
Jakie znaczenie ma plan projektu?
 • Racjonalny opis zadania i sposobu wykonania
 • Narzędzie do osiągania celu (pomiar, korekty)
 • „Mapa przyszłości” – obraz tego, czego należy oczekiwać po projekcie
 • Narzędzie „kupowania” sponsora i zespołu – sposób pozyskiwania zaufania i współpracy

BYT

plan dzia a
Plan działań

Plan działań to lista zadań do wykonania, ze wskazaniem zależności merytorycznych i czasowych między nimi.

BYT

wst pny harmonogram przedsi wzi cia
Wstępny harmonogram przedsięwzięcia
 • Jest określany już w fazie strategicznej. Polega na podziale przedsięwzięcia na mniejsze zadania, określeniu terminów ich realizacji oraz zasobów niezbędnych do ich wykonania.
 • Harmonogram taki jest bardzo ogólny i musi być uszczegóławiany w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

BYT

harmonogramowanie przedsi wzi 1
Harmonogramowanie przedsięwzięć (1)
 • 1. Ustalenie kalendarza prac
  • data rozpoczęcia przedsięwzięcia
  • dni robocze i wolne w przewidywanym okresie realizacji przedsięwzięcia
  • czas pracy w poszczególnych dniach
 • 2. Podział przedsięwzięcia na elementarne zadania
  • budowanie hierarchii zadań, zadania wyższego poziomu składają się z pewnej ilości zadań poziomu niższego
  • przedsięwzięcie powinno zostać podzielone na stosunkowo małe zadania, których parametry jest dość łatwo określić

BYT

harmonogramowanie przedsi wzi 2
Harmonogramowanie przedsięwzięć (2)
 • 3. Określenie parametrów zadań
  • Parametry czasowe: czas wykonania, najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia, pożądany czas zakończenia realizacji
  • Ograniczenia kolejności: koniec-początek, koniec-koniec, początek-początek, początek-koniec
 • 4. Określenie zasobów niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań
  • Pomieszczenia, wyposażenie, infrastruktura komunikacyjna, ludzie
 • 5. Ustalenie dostępności zasobów
 • 6. Określenie kolejności i czasów wykonania zadań

BYT

wykres gantt a
Wykres Gantt’a
 • Najlepszy mechanizm do wizualizacji planowania terminów
 • Daje jasny i prosty obraz przebiegu procesu w czasie
 • Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu.Za pomocą wykresu Gantt’a można nie tylko planować i kontrolować wykonanie planu, ale także poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń uwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania.

BYT

wykres gantt a przyk ad
Wykres Gantt’a – przykład 

Wiersze – stanowiska pracy, kolumny – jednostki czasu

BYT

wykres gantt a12
Wykres Gantt’a
 • Tworzenie harmonogramu prowadzi się zwykle jako sekwencję:
  • Spisanie listy działań
  • Uwzględnienie zależności i ograniczeń (daty graniczne projektu), aż do rozplanowania zasobów z uwzględnieniem możliwości zastępowania ludzi i ich faktycznej dostępności.

BYT

wbs work breakdown structure
WBSWork Breakdown Structure
 • WBS – struktura podziału pracy
  • Jest hierarchiczną strukturą działań prowadzących do uzyskania określonych produktów. Po wyróżnieniu najważniejszych grup zadań (zadania 1. poziomu) dekomponuje się je na zadania bardziej szczegółowe (niższego rzędu), aż do uzyskania potrzebnego poziomu szczegółowości.

BYT

wbs work breakdown structure15
WBSWork Breakdown Structure
 • Pokazuje na jakie części można podzielić projekt
 • Jaki zestaw części niższego poziomu tworzy daną część wyższego poziomu
 • Definiuje projekt jako pewną hierarchię elementów związanych z produktami wytworzonymi i w trakcie realizacji projektu

BYT

wskaz wki przy tworzeniu diagramu wbs
Wskazówki przy tworzeniu diagramu WBS
 • Podział prac powinien następować według głównych produktów projektu
 • Diagram powinien koniecznie uwzględniać wszystkie czynności ryzykowne, niosące zagrożenia projektu, jak też związane z wykonawcami zewnętrznymi (np. poddostawcami, użytkownikiem)
 • Poziom szczegółowości czynności: nie za duży, nie za mały - zwykle 2 lub 3 poziomy (przy większej szczegółowości diagram staje się nieczytelny), ewentualnie z dekompozycją na WBS niższego poziomu.

BYT

ram responsibility assignment matrix
RAMResponsibility Assignment Matrix
 • Macierz RAM
  • Praktyczny sposób ustalania odpowiedzialności członków zespołu za realizowane zadania dzięki połączeniu diagramów:
   • WBS (Work Breakdown Structure)
   • OBS (Organization Breakdown Structure)
  • Każda komórka macierzy zawiera krótki opis zadania oraz potrzebne zasoby do jego wykonania

BYT

wykresy sieciowe
Wykresy sieciowe
 • Podstawą opracowania technik PERT i CMP była teoria grafów. Wynikiem zastosowania tych technik są wykresy sieciowe.
 • Sieć działań można określić jako graf skierowany działań i zależności
 • Wykresy sieciowe składają się z:
  • Czynności – działań określonych w czasie, a więc posiadających swój początek, koniec i czas trwania
  • Zdarzeń - punktów na skali czasu oznaczających fakt zakończenia poprzedniej czynności i rozpoczęcia następnej

BYT

oznaczanie zdarze
Oznaczanie zdarzeń
 • Każde zdarzenie na wykresie sieciowym zwykle oznaczane jest kółkiem zawierającym odpowiednie informacje:

BYT

wykresy sieciowe24
Wykresy sieciowe
 • Przy pomocy tej techniki wygodnie jest prowadzić analizę tzw. ścieżki krytycznej,a więc zestawu kolejnych czynności, których łączny czas realizacji daje najdłuższy przebieg projektu. Sieć daje również przejrzysty obraz zależności między poszczególnymi działaniami.

BYT

cmp critical path method
CMPCritical Path Method
 • CMP – metoda ścieżki krytycznej
  • Celem techniki CMP jest wybranie spośród elementów procesu ścieżki krytycznej.
  • Zadania, które nie mogą zostać opóźnione nazywamy zadaniami krytycznymi.

Ścieżka krytyczna, to najdłuższa droga w sieci, która określa czas całegoprzedsięwzięcia. Stądcała uwaga jest kierowana na możliwości jej skrócenia.

BYT

cmp procedura sporz dzania wykresu sieciowego 1
CMPprocedura sporządzania wykresu sieciowego (1)
 • 1. Podział projektu na zadania i czynności
 • 2. Ustalenie logicznego następstwa poszczególnych czynności
 • 3. Określenie czasu trwania czynności
 • 4. Wykreślenie sieci
 • 5. Ustalenie najwcześniejszych możliwych i najpóźniejszych dopuszczalnych terminów wystąpienia zdarzeń

BYT

cmp procedura sporz dzania wykresu sieciowego 2
CMPprocedura sporządzania wykresu sieciowego (2)
 • 6. Wyliczenie rezerw czasu
 • 7. Wykreślenie drogi krytycznej
 • 8. Interpretacja rezerw czasu
 • 9. Ewentualne udoskonalenie sieci (skrócenie ścieżki krytycznej) – powrót do punktu 4.

BYT

pert program evaluation and review technique
PERT Program Evaluation and Review Technique
 • PERT - technika oceny i kontroli programu działania
  • Celem techniki PERT jest zidentyfikowanie elementów procesu i wyznaczenie odcinków czasu, które mają największy wpływ na realizację projektu
  • Czynności przedstawione są w postaci sieci wzajemnych zależności poszczególnych zdarzeń w czasie

BYT

pert program evaluation and review technique30
PERT Program Evaluation and Review Technique
 • Technika PERT stosowana jest, gdy w wykresie sieciowym nie możemy z całą pewnością określić czasu trwania niektórych czynności. Wówczas czas taki można wyznaczyć metodą ekspercką czasy optymistyczne (A), najbardziej prawdopodobne (B)i pesymistyczne (C). Następnie wyznacza się sumę A + 4B + C i dzieli się ją przez 6. Jeżeli dane czynności powtarzały się często w przeszłości, można wykorzystać metody statystyczne.

BYT

zalety technik sieciowych
Zalety technik sieciowych
 • Skrócenie czasu realizacji projektu bez dodatkowych zmian organizacyjnych i nakładów
 • Zmniejszenie kosztów ogólnych projektowania i wdrożenia
 • Racjonalne wykorzystanie rezerw czasowych
 • Koncentrację uwagi na czynnościach krytycznych dla całego postępowania
 • Ułatwienie planowania i realistyczne ustalanie terminów zakończenia realizacji
 • Stworzenie podstaw do kontroli przebiegu prac w każdym momencie i prowadzenia

BYT

techniki komputerowe
Techniki komputerowe
 • Współcześnie na potrzeby planowania złożonych przedsięwzięć stosuje się techniki komputerowe. Pozwalają one na bieżąco kontrolować przebieg realizacji i odpowiednio wcześnie reagować na powstające opóźnienia. Przykładem programu komputerowego wykorzystywanego do zarządzania projektami jest program Microsoft Project.

BYT

podsumowanie
Podsumowanie
 • Zastosowanie technik planowania i diagramatyzacji pozwala znacznie skrócić czas realizacji projektu.
 • Jednak o jakości planu projektu nie decyduje formalna technika użyta do jego zapisania, lecz profesjonalizm jego autora oraz sama zawartość, a więc to, co jestujęte w planie i czego w nim brakuje.

BYT

literatura
Literatura
 • „Inżynieria oprogramowania” Andrzej Jaszkiewicz, Wyd. Helion
 • „Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania” Kazimierz Subieta, Wyd. PJWSTK
 • Wykłady BYT, ZPI
 • Internet

BYT