Download
cpd daearyddiaeth tgau manyleb a hydref 2012 asesiad dan reolaeth n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CPD Daearyddiaeth TGAU Manyleb A Hydref 2012 Asesiad dan Reolaeth PowerPoint Presentation
Download Presentation
CPD Daearyddiaeth TGAU Manyleb A Hydref 2012 Asesiad dan Reolaeth

CPD Daearyddiaeth TGAU Manyleb A Hydref 2012 Asesiad dan Reolaeth

330 Views Download Presentation
Download Presentation

CPD Daearyddiaeth TGAU Manyleb A Hydref 2012 Asesiad dan Reolaeth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CPD Daearyddiaeth TGAU Manyleb AHydref 2012 Asesiad dan Reolaeth Datblygu sgiliau gwneud penderfyniad

 2. Cam 1. Dewis cyd destun lle nad oes un ateb amlwg • Mae’n rhaid i ymgeiswyr ystyried gwerth y gwahanol opsiynau. • Mae’n rhaid iddynt bwyso a mesur y dystiolaeth yn hytrach na disgrifio yn unig. • Trefnu / rhidyllu/ blaenoriaethu / graddio yn fathau o sgiliau ddylai fod yn amlwg ar lefel 3 a 4.

 3. Cam 2 Dewis pwnc ble mae gan bobl wahanol farn. • Gall ymgeiswyr ymdopi gyda gwahanol farn, hyd yn oed ar y lefelau isaf, a’u defnyddio fel rhan o’r broses gwneud penderfyniad. • Ar y lefelau uwch, mae disgwyl mwy o sylwadau ar ragfarn / diddordebau gwahanol rhanddeiliaid.

 4. Annog Ymgeiswyr i arddangos eu sgiliau gwneud penderfyniad

 5. Y Cwmpawd Datblygu NATUR Sutfyddtirwedd, bywydgwyllt, ecosystemau, aerneuddŵryncaeleuheffeithio? W N ECONOMI Beth yw’rlluosyddioncadarnhaol a negyddol? Fydd y manteisionyndymorbyrneu’ndymorhir? PWY yw y: rhanddeiliaid? yboblsy’ngwneudpenderfyniadau? ceidwaidpyrth? E S CymdeithasSutfyddgwahanolgrwpiau o boblyncaeleuheffeithio?

 6. Gwahardd pysgota ar rannau o’r riff sydd wedi dioddef o orbysgota Graddio diemwnt • Aberthu un rhan ar gyfer ymwelwyr e.e. y riff yn Cancun • Gwahardd ymwelwyr o rannau o’r riff er mwyn rhoi cyfle i adfer • Rheoli y nifer sy’n deifio mewn rhai mannau bregus efallai trwy godi tâl • Cadwraeth ac adfer yn yr ecosystem. Mae hyn yn cynnwys monitro gofalus o beth yw dylanwad ymwelwyr ar y riff.. • Addysgu ymwelwyr a deifwyr i fod yn fwy sensitif i anghenion yr amgylchedd. • Cynnig mathau eraillo gyflogaeth i bysgotwyr e.e. tywyswyr ymwelwyr • Gwasgaru’r ymwelwyr dros ardal helaeth ac felly yn lleihau eu heffaith ar un rhan. • Gwneud safleoedd coedwigoedd glaw, fel Bermudian Landing,yn fwy hygyrch i ymwelwyr

 7. Dadansoddiad Cost a Budd

 8. Dilyniant chwech o hetiau meddwl (De Bono) Datblygu amcanion Amlinellu ymatebion i’r broblem. Pwy sydd wedi cal eu heffeithio a sut? Beth yw’r datrysiad? Beth yw’r manteision? Pwy sydd yn cael budd? Beth ydym yn ei wybod am y datrysiad? Beth yw’r problemau posibl ac i bwy? Pa ddatrysiad yw’r gorau? Pam?

 9. Amcan – llywodraeth yn rheoli diffeithdiriad drwy rwystro gwerthu tir ar gyfer biodanwydd.

 10. Amcan – AS (NGO) yn cefnogi ymgyrch hunan gymorth lleol yn gwneud a gwerthu stofiau • Lefel llythrennedd isel mewn rhannau gwledig o Ghana. • Cyfathrebu gwael mewn ardaloedd gwledig (e.e. diffyg ffôn a rhyngrwyd) • Lefelau uchel o dangyflogaeth yn enwedig ymysg merched • Tanwydd coed yn ddrud mewn ardaloedd trefol y n Ghana • Diffyg trydan mewn ardaloedd gwledig • LLwyddiant projectau tebyg yn Kenya • Arbenigedd staff SA (NGO)

 11. Pa mor ddefnyddiol yw dadansoddiad SWOT ? • CRYFDERAU • Dangos y gallu i drefnu • Gellir ei ddefnyddio fel cam cyntaf mewn gwneud penderfyniad. • GWENDIDAU • Nid yw ffactorau yn bwysol nac yn cael blaenoriaeth