Componenta 2 Control intern si audit - PowerPoint PPT Presentation

componenta 2 control intern si audit n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Componenta 2 Control intern si audit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Componenta 2 Control intern si audit

play fullscreen
1 / 8
Componenta 2 Control intern si audit
184 Views
Download Presentation
bisa
Download Presentation

Componenta 2 Control intern si audit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Componenta 2 Control intern si audit

  2. Activităţi realizate 1. Strategia de dezvoltare a Controlului Financiar Public Intern (CFPI), HG nr.74 din 29.01.2008 2. Titlul IX1 Control financiar public intern din Legeaprivind sistemul şi procesul bugetar nr. 847 din 24 .05.1996, introdus prin modificările operate prin Legea nr. 172-XVI din 10.07.2008 3. Proiectul legii CFPI remis Guvernului 4. Capitolul XIII “Audit intern” din Legea privind administraţia publică locală 4. Codul Etic al Auditorului Intern şi Carta de Audit 6. Standardele Naţionale de Audit Intern (SNAI) 7. Normele metodologice de aplicare a SNAI

  3. Activităţi realizate 8. Directia centrala de armonizare a fost creata si transferata in Ministerul Finantelor 9. De catre Serviciul control financiar si revizie (SCFR) au fost realizate 20 audite interne, inclusiv comune cu Serviciul vamal si CNAS 10. In SCFR a fost creata sectia de audit intern si incadrate 15 persoane 11. Instruirea s-a relizat prin asistenta la locul de lucru 12. Seminare de constientizare organizate in Ministerul Finantelor, CNAS, MPSFC

  4. Activitati ulterioare conform contractului 1. Elaborarea si testarea metodologiei de management financiar si control 2. Elaborarea metodologiei avansate de audit intern (performantei si TI) 3. Elaborarea metodologiei de raportare a unitatilor de audit-DCA si DCA-Guvernului 4. Asistenta unitatilor de audit 5. Elaborarea materialelor de instruire

  5. Dificultati intimpinate • Personalul DCA s-a shimbat • Proiectul de lege nesita imbunatatiri si solutii mai clare • Crearea sectiilor de audit intern in cadrul implementarii proiectului • La momentul elaborarii proiectului se considera ca revizia financiara va disparea, iar realitatile arata necesitatea pastrarii sistemului actual de control centralizat pina la introducerea si buna functionare a controlului intern • Implementarea managementului financiar si controlului necesita timp, testare, pilotare, si corelare • Sistem durabil pentru Instruirea auditorilor si conducatorilor

  6. Provocari • Reglementarea expresa in legislatie a modului de creare a unitatilor de audit intern si stabilirea criteriilor pentru aceasta • Fortificarea capacitatilor DCA • Sint necesare solutii privind activitatea de mai departe a reviziei (inspectiei) financiare si ajustarea acesteia in contextul noului sistem CFPI • Schimbarea mentalitatii si consolidarea raspunderii manageriale pentru control intern

  7. Provocari • Instruirea complexa pentru auditori si pentru conducatori in domeniul organizarii controlului intern, nu este prevazuta in contractul actual • Este necesara Asistenta practica si ghidare in implementarea managementului financiar si controlului in autoritatile publice

  8. Concluzii Reformarea sistemului de control actual si introducerea sistemului nou conform modelului european CFPI este un proces ce necesita: • Trainning pentru toate partile implicate • Abilitati practice formate • Conexiune cu reformarea sistemului bugetar, in general • Schimbarea culturii si… • !!!TIMP