Pos len spr vy ekonomick ch z le itost v euroz n
Download
1 / 25

Posílení správy ekonomických záležitostí v eurozóně - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Posílení správy ekonomických záležitostí v eurozóně. Eduard Oplatek, SZB Smilovice, 13. prosince 2012. Od sixpacku k twopacku Sixpack (1). Sixpack – návrh ze září 2010 čerpající do značné míry z (připravované) zprávy Task Force předsedy ER, v platnosti od prosince 2011,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Posílení správy ekonomických záležitostí v eurozóně ' - nasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pos len spr vy ekonomick ch z le itost v euroz n

Posílení správy ekonomických záležitostí v eurozóně

Eduard Oplatek, SZB

Smilovice, 13. prosince 2012


Od sixpacku k twopacku sixpack 1
Od sixpacku k twopacku v eurozóně Sixpack (1)

 • Sixpack – návrh ze září 2010 čerpající do značné míry z (připravované) zprávy Task Force předsedy ER, v platnosti od prosince 2011,

 • sekundární legislativa, týká se primárně EU 27,

 • revize SGP (preventivní i nápravná část), prevence a náprava makroekonomických nerovnováh, minimální požadavky na národní rozpočtové rámce (směrnice), vynucování SGP pro eurozónu a vynucování MIP pro eurozónu.


Od sixpacku k twopacku sixpack 2
Od sixpacku k twopacku v eurozóně Sixpack (2)

Hlavní rysy:

 • zaveden požadavek na obezřetný růst výdajů vlády, který má být obecně nižší než tempo růstu potenciálu ekonomiky,

 • za odchylky od střednědobé rozpočtové trajektorie bude moci být zemím eurozóny uložena finanční sankce v podobě úročeného vkladu uloženého u EK,

 • stanoveno pravidlo pro dostatečné tempo snižování vládního dluhu přesahujícího 60 % HDP, při jehož nedodržení bude vůči členskému státu zahájen nápravný postup (1/20 nadlimitního dluhu ročně) – tzv. aktivace dluhového kritéria,

 • sankce vůči státům eurozóny budou nově moci být aplikovány ihned při zahájení nápravného postupu a je citelně posílena jejich automatičnost,

 • zcela nově zavádí dohled nad makroekonomickými nerovnováhami.


Od sixpacku k twopacku twopack
Od sixpacku k twopacku v eurozóně Twopack

 • návrh nařízení EP a Rady o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zajišťování nápravy nadměrného schodku členských států v eurozóně (Ferreira report),

 • návrh nařízení EP a Rady o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy, ve kterých dochází k závažným obtížím, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jsou těmito obtížemi ohroženy (Gauzès report).


Twopack
Twopack v eurozóně

 • sekundární legislativa, týká se výhradně eurozóny,

 • stanovuje jednotný kalendář pro přípravu střednědobých fiskálních plánů, návrhů rozpočtů a schvalování rozpočtů,

 • zpřísňuje požadavky na rozpočtové rámce, pokud jde o nezávislé makroekonomické prognózy a nezávislé fiskální instituce,

 • posiluje vliv EK při přípravě návrhů národních rozpočtů - na základě vážného nesouladu s pravidly rozpočtového dohledu může EK doporučit přepracování rozpočtového plánu, které ovšem nemůže vynutit,

 • u zemí v problémech ohrožujících finanční stabilitu se zvyšují dohledové pravomoci EK a ECB, rozšiřuje se závaznost pravidel pro poskytnutí mezinárodní pomoci

  a zjednodušuje a sjednocuje se postup dohledu nad ČS, který přijímá mezinárodní pomoc.


Asov pr b h
Časový průběh v eurozóně

 • předloženo 23. listopadu 2011,

 • obecný přístup Rady 21. února 2012,

 • zprávy výboru ECON s pozměňovacími návrhy schváleny plénem EP 12. června 2012,

 • plénum EP nicméně nepřijalo legislativní usnesení, které formálně uzavírá 1. čtení, jednání s Radou tedy pokračují bez časového omezení v témže čtení,

 • ER Rada nabádá průběžně k dohodě, nejprve k polovině roku, nyní k závěru roku 2012…


D vod pro vznik na zen
Důvod pro vznik nařízení v eurozóně

 • potřeba zemí eurozóny jít dále za požadavky sixpacku za posílením ekonomického pilíře HMÚ,

 • velký rozsah a potenciál spill-overs => nutnost doplnit sdílení rizika o sdílení odpovědnosti a bezproblémové procedury pokrývající všechny eventuality, vč. finančních back-stops.


Pro koho
Pro koho? v eurozóně

 • nařízení o monitorování (Ferreira report) – země eurozóny, se zvláštními ustanoveními pro země v EDP,

 • nařízení pro země v potížích (Gauzès report) – země s čelící vážným problémům vzhledem k finanční stabilitě, země přijímající finanční pomoc ať už na preventivním základě nebo jako částečný či plný program pomoci, země v procesu ukončujícím příjem pomoci,

 • jde o doplnění sixpacku zavedením monitorovací procedury, která prohlubuje SGP a zajištuje plynulé sledování policy za všech rozpočtových situací.


Pr vn z klad
Právní základ v eurozóně

 • právním základem je čl. 136, který zavedla Lisabonská smlouva,

 • umožňuje zemím se společnou měnou posílit koordinaci a dohled nad jejich rozpočtovou disciplínou za účelem správného fungování HMÚ.


Nov monitorovac po adavky ferreira report 1
Nové monitorovací požadavky Ferreira report (1) v eurozóně

 • společný rozpočtový harmonogram (timeline) a společná pravidla pro nezávislé mae predikce a nezávislé fiskální rady monitorující implementaci národních rozpočtových pravidel,

 • podzimní představení návrhu rozpočtového plánu na následující rok EK a Radě – EK posoudí soulad s SGP a EU semestrem – tj. posouzení plánu před tím, než se stane zákonem.


Nov monitorovac po adavky ferreira report 2
Nové monitorovací požadavky Ferreira report (2) v eurozóně

 • pro země v EDP zavádí systém postupného sledování v zásadě jakožto doplnění SGP,

 • v závislosti na konkrétní fázi EDP bude EK pravidelně informována tak, aby mohla v kterýkoli moment posoudit riziko nesplnění termínu pro nápravu,

 • v případě shledání rizika adresuje EK doporučení, které společně s reakcí ČS následně poslouží při hodnocení ne/podniknutí efektivní akce na doporučení EDP, jež EK poskytne Radě.


Po adavky gauz s report
Požadavky Gauzès report v eurozóně

 • další zesílené požadavky pro země s potížemi, jejich hloubka se odvíjí od závažnosti situace,

 • enhanced surveillance EK ve spolupráci s ECB jde nad rámec požadavků k EDP – povinnost informovat EK a umožnit kdykoli hodnocení obsahu a směru fiskální politiky,

 • EK může dojít k závěru, že situace vyžaduje další opatření ze strany ČS a že je negativně ovlivněna finanční stabilita eurozóny – v tom případě může EK navrhnout Radě, aby doporučila dotyčnému ČS spustit přípravu makroekonomického přízpůsobovacího programu (adjustment programme).


V p pad poskytnut pomoci
V případě poskytnutí pomoci v eurozóně

 • ošetřuje přípravu a přijetí budoucích mae přizpůsobovacích procedur,

 • řeší soulad pomoci nekomunitární povahy (EFSF, ESM, IMF ..) se Smlouvou,

 • zavádí tzv. postprogramový dohled pro země, které ještě nesplatily 75% pomoci – platí pro ně řada opatření prohloubeného dohledu.


Vztah k sgp a eu semestru
Vztah k SGP a EU semestru v eurozóně

 • v rámci SGP představují ČS vždy

  na jaře EK a Radě hlavní charakteristiky plánů veřejných financí, jde o součást EU semestru,

 • Ferreira report rozšiřuje povinnost ČS o publikaci a představení návrhu rozpočtového plánu Komisi předtím, než bude přijata národním parlamentem.


Rozpo tov veto ek
Rozpočtové veto EK? v eurozóně

 • EK nemá právo rozpočtový plán vetovat,

 • dostává však možnost posoudit soulad plánu s SGP a EU semestrem před samotným přijetí rozpočtu, čímž poskytne stranám podílejícím se na přijetí národního rozpočtu informace k učinění kvalifikovanějšího rozhodnutí,

 • brzké hodnocení může být užitečným důkazem pro eventuální následné rozhodnutí o spuštění EDP.


Stability bonds
Stability bonds v eurozóně

 • současně s návrhy twopacku vydala EK Green paper on stability bonds,

 • twopack je vnímán jako nutná, ale nikoli postačující podmínka případného zavedení eurobondů,

 • fiskální koordinace a dohled by musely kvůli sdílení rizika být výrazně silnější.


Obecn p stup rady ferreira report
Obecný přístup Rady v eurozóně Ferreira report

 • předložení národních střednědobých fiskálních plánů v souladu se střednědobým fiskálním rámcem do 30. dubna (vs. 15. dubna – EK) + obsahově min. shodné s SP,

 • předložení samotného návrhu rozpočtového plánu do 15. října (jako EK),

 • EK v případě potřeby přijme stanovisko k návrhu rozpočtového plánu ASAP (max. do konce listopadu), v případě vážného nesouladu do dvou týdnů, přičemž EK veřejně požádá o revizi plánu.


Obecn p stup rady gauz s report
Obecný přístup Rady v eurozóně Gauzès report

 • zdůraznění negativních spill-overs na ostatní ČS (mj. v rozsahu),

 • větší zahrnutí ESAs a ESRB do identifikace slabých míst, stress testů, analýzy citlivosti atd.,

 • technická asistence pro implementaci mae programu přizpůsobení nejen od EK, ale i jiných ČS, IMF ..

 • vynechána možnost Rady doporučit žádost o pomoc (ESFF, ESM), zůstává doporučení spustit přípravu mae programu.


Hlavn sporn pozm ovac n vrhy ep ferreira report
Hlavní sporné pozměňovací návrhy EP v eurozóně Ferreira report

 • institut právní ochrany pro ČS ohrožené dlouhodobější neschopností splácet své závazky,

 • povinnost ohlašování věřitelů u EK pro zachování nároku na splacení dluhu,

 • možné rozvolnění cesty nápravy k MTO v případě negativního cycklického vývoje,

 • ex-ante informace pro výbor ECON EP.


Hlavn sporn pozm ovac n vrhy ep gauz s report
Hlavní sporné pozměňovací návrhy EP v eurozóně Gauzès report

 • rozšíření rozsahu nad rámec fiskálního dohledu,

 • rozvolnění číselných fiskálních pravidel zohledněním výjimečných okolností a silného hospodářského poklesu,

 • předsunutí termínu pro předkládání návrhu rozpočtových plánů o dva týdny,

 • nadměrné posílení role výboru ECON EP,

 • roadmap k eurobondům,

 • omezení odlivu kapitálu,

 • programy hospodářského partnerství,

 • fond na umořování dluhu (u zemí s dluhem nad 60%, mimo země přijímající pomoc),

 • zpráva EK o možnosti zavedení evropského dluhového orgánu.


Pr b h jedn n s ep 1
Průběh jednání s EP (1) v eurozóně

 • 17 trialogů za CY PRES,vč. 2 politických,

 • ECOFIN 10. července, 13. listopadu a 4. prosince,

 • nyní zpět na úrovni CRP (ale i ER),

 • zbývá vyřešit revizní klauzuli ve Ferreira report a deklaraci EK k zohlednění blueprintu pro postup ke skutečné HMÚ


Pr b h jedn n s ep 2
Průběh jednání s EP (2) v eurozóně

Dosavadní výsledek/úspěch CY PRES v Gauzès report:

 • vypuštění právní ochrany,

 • zmínka o daňových příjmech omezena na Gauzès report,

 • hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou omezeno na jediný marginální případ – přijetí doporučení pro nápravnou akci pro ČS v postprogramme surveillence.


Pr b h jedn n s ep 3
Průběh jednání s EP (3) v eurozóně

Dosavadní výsledek/úspěch CY PRES v Ferreira report:

 • delegovaný akt omezen na jediný případ – specifikaci obsahu zprávy o provádění rozpočtu, kterou předkládá ČS v EDP,

 • požadavky na reportovánísníženy na přijatelnou úroveň,

 • vypuštění recitálů k roadmap o posílené koordinaci hospodářské politiky, growth facility a framework on enhanced debt issuance.


Pr b h jedn n s ep 4
Průběh jednání s EP (4) v eurozóně

Revizní klauzule:

 • Before the end of 2013, the Commission shall make public its report on the quality of public spending and the scope for possible action within the boundaries of the EU framework.

 • Before the end of 2013, the Commission shall put forward a report, and if necessary proposals to the European Parliament and to the Council setting out how the ex-ante coordination of all major economic policy reforms with potential spill over effects planned by Member States will take place.


Pr b h jedn n s ep 5
Průběh jednání s EP (5) v eurozóně

Deklarace EK:

 • závazek k předložení návrhu na fond na umořování dluhu,

 • závazek k předložení návrhu na eurobondy,

 • EP údajně tlačí na termín 30. června 2012 a čeká na výsledek ER.


ad