Download
cs36a0500 toimitusketjun kehitt misprojekti tudi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CS36A0500 Toimitusketjun kehittämisprojekti TUDI PowerPoint Presentation
Download Presentation
CS36A0500 Toimitusketjun kehittämisprojekti TUDI

CS36A0500 Toimitusketjun kehittämisprojekti TUDI

221 Views Download Presentation
Download Presentation

CS36A0500 Toimitusketjun kehittämisprojekti TUDI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CS36A0500 Toimitusketjun kehittämisprojekti TUDI Johdatus diplomi-insinöörin työhön ja diplomityöhön Petri Niemi petri.niemi@lut.fi +358 50 322 5767 PtN/09/2013

 2. Valmennuksen loppusuora - yritykseen tehtävät opinnäytetyöt Valmiudet soveltaa osaamistaan työelämässä Diplomityö Toimitusketjun kehittämisprojekti

 3. Haluamme pitää yhteyttä .. koska tarvitsemme palautetta kehittyäksemme. • Jo tieto siitä miten urasi etenee on meille arvokas tieto. • Tee profiili ja pidä sitä yllä LinkedInissä • Lähetä request to join: LUT SCM Professionals Forum • Voit laittaa palautetta. • Saat (silloin tällöin) tietoa tekemisistämme ja foorumin tapahtumista. • Voit seurata millaisiin tehtäviin samanlaisella koulutuksella on päädytty. Työelämäpalaute Opetuksen kehittäminen Opiskelija-palaute Opintojen ja tutkimuksen kehittäminen

 4. Sisältö • Opinnäytetyöt valmentavat työelämään • Mikä on opinnäytetyö? • Millainen on opinnäytetyön aihe? • Miten opinnäytetyötä tehdään? • Opinnäytetyötyypit • Opinnäytetöiden aiheet • Diplomityöprojekti • Valmistautuminen ja aloittaminen • Toimitusketjun kehittämisprojekti -kurssi • Kurssin käytännöt • Lisäesimerkkejä

 5. 1. Opinnäytetyöt valmentavat työelämään Mikä on opinnäytetyö? Millainen on opinnäytetyön aihe? Miten opinnäytetyötä tehdään? CS20A0500 Toimitusketjun kehittämisprojektiCS90A0060 Diplomityö / Toimitusketjun johtaminen

 6. Diplomi- ja erikoistyössä ei tehdä tieteellistä tutkimusta.

 7. Yritykseen tehtävän opinnäytetyön kaksi puolta Yliopiston maine OPINNÄYTETYÖ Osaamisen osoittaminen yliopistolle Hyödyttää suunnitellusti kohde-yritystä Taustalla yrityksen tavoitteet Opiskelijan pitkän ajan ”markkina-arvo” Hyvä opinnäytetyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden soveltaa ja testata oppimaansa käytännössä ja tuo samalla uutta tietoa ja osaamista yritykseen. Hyvää aihetta ei saada, se hankitaan. Opinnäyteaiheen etsiminen on osaamisen myymistä.

 8. Opiskelijan ja ohjaajan työnjako opinnäytetyössä Opinnäytetyön tekeminen Ohjaus Arvostelu

 9. Opinnäytetyön päävaiheet 1. YMMÄRRYKSEN RAKENTAMINEN ONGELMASTA 2. ONGELMAN RATKAISUN RAKENTAMINEN 3. JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN

 10. Teorian ja empirian roolit opinnäytetyössä 1. YMMÄRRYKSEN RAKENTAMINEN ONGELMASTA Mikä teoriatieto auttaa ymmärtämään ongelmaa? Yrityksessä koettu ongelmallinen tilanne Miten avainhenkilöt kuvailevat ongelmaa? Keskustelut, Haastattelut, Dokumentit Teoreettinen esiymmärrys Teoriatieto ongelman luonteesta Yleinen käytännön tieto ongelman luonteesta Mitkä teoriat/menetelmät auttavat ratkaisemaan tai jäsentämään ongelmaa? Ongelman ymmärrys ja todentaminen Mitä tietoa tarvitaan ongelman ratkaisemiseksi? 2. ONGELMAN RATKAISUN RAKENTAMINEN Teoriatieto ratkaisuista ja menetelmistä Käytännön erityistieto ja/tai numeerinen data Jäsennellyt tiedon- hankintakehikot Hyödynnettävien menetelmien valinta tai rakentaminen Tiedon kerääminen hyödynnettävää menetelmää varten Ongelmanratkaisu- menetelmä(t) 3. JOHTOPÄÄTÖSTEN TEKEMINEN Tulokset, johtopäätökset, ratkaisut ja suositukset

 11. Mitä tarkoittaa kohta ”Tutkimustapa, menetelmät ja aineisto”? • Mitkä olivat työn (=ongelman ratkaisemisen) vaiheet? • Mitä teorialähtöisiä viitekehyksiä tai menetelmiä käytettiin apuna työn eri vaiheissa? • ongelman määrittelyssä tai analysoinnissa, • käytännön tiedon hankinnassa ja jäsentelemisessä, • ratkaisujen ja kehittämisehdotusten tuottamisessa, • tulosten arvioinnissa • Mitä tietoaineistoja käytettiin työn eri vaiheissa? Esimerkiksi: • Haastattelut • Dokumentit • Numeerinen data

 12. Opinnäytetyötyypit • NYKYTILAN SELVITYSPROJEKTI • Tavoitteena selvittää nykytila (sekä esittää kehitysehdotuksia) • Mitä tietoa minun on kerättävä jotta saan luotettavan kuvan nykytilasta? Miten kuvaan tiedon hyödynnettävässä muodossa? • Mitä tiedonkeruukehyksiä ja prosessimalleja on tarjolla? Mitä aiheeseen liittyvät selvitykset kertovat? • YLEENSÄ LIIAN SUPPEA DIPLOMITYÖPROJEKTIKSI • RAKENNUSPROJEKTI • Tavoitteena rakentaa johtamis-, ohjaus-, mittaus-, tms. järjestelmä. • Millainen on hyvä järjestelmä juuri kyseiseen ympäristöön? • Millaisia sovellettavia valmiita järjestelmiä ja suosituksia rakentamisprosessiin löytyy kirjallisuudesta? • ONGELMANRATKAISUPROJEKTI • Tavoitteena ratkaista nykytilan ongelma. • Mitkä ovat ratkaisuvaihtoehdot kyseiseen ongelmaan? • Miten ongelma teorian mukaan syntyy? Mitä ratkaisuja teoria tarjoaa?

 13. Esimerkkejä opinnäytteiden aiheista • NYKYTILAN SELVITYSPROJEKTI • Varaosalogistiikan prosessinkuvaus * • Konepajan alihankintaprosessin kuvaus kehittämisen lähtökohdaksi * • Hankintatoimen nykytila-analyysi * • Varastoinnin nykytilakartoitus ABC-analyysiä hyödyntäen * • RAKENNUSPROJEKTI • Toimittaja-arviointijärjestelmän rakentaminen • Tuotekuljetusten nykytila-analyysi ja excel-ohjausmallinrakentaminen * • Tuotannonohjausmallin kehittäminen pienessä teollisuusyrityksessä • Komponenttien varastonhallintatyökalun kehittäminen • Aiheuttamisperusteisen hinnoittelumallin kehittäminen logistiikkayritykselle * • ONGELMANRATKAISUPROJEKTI • VMI-mallin käyttöönotto yrityksessä • Optimaalisen valmistuseräkoon valinta tuotteelle toimitusketjunäkökulmasta • Tuotannon tehokkuuden parantaminen LEAN-työkalujenavulla • Tuoteryhmän makeorbuy –tarkastelu • Varastonohjausparametrien määrittäminen ostonimikkeille * * - Rajaus lähinnä toimitusketjun kehittämisprojektin kokoinen

 14. Opinnäytetyön anatomia 1(2) - systemaattinen liikkeellelähtö ESIYMMÄRRYS

 15. Opinnäytetyön anatomia 2(2) – läpinäkyvä päättely Tämä ei ole työn sisällysluettelo vaan etenemismalli. Eteneminen ei läheskään aina ole näin suoraviivaista. Työhön sisältyy aina enemmän tai vähemmän iteraatiota.

 16. Esimerkki rakennusprojektista –Toimittaja-arviointijärjestelmän rakentaminen ESIYMMÄRRYS ..jatkuu

 17. Esimerkki rakennusprojektista –Toimittaja-arviointijärjestelmän rakentaminen

 18. Opinnäytetyön arvostelu Arvosana EI OLE osa-alueiden keskiarvo, kokonaisuuden voi pilata epäonnistuminen yhdelläkin osa-alueella.

 19. Hyvän opinnäytetyön ominaisuuksia

 20. Toimitusketjun kehittämisprojekti Kurssin käytännöt

 21. Kurssi lyhyesti • Johdatuskurssi diplomityössä sovellettavaan (=diplomi-insinöörin) ajattelumalliin ja työtapaan. • Aihe yrityksestä, mahdollisuus harjoitella osaamista aidossa ympäristössä. • Opiskelijat hankkivat aiheet itse. • Tehdään yksin (suositeltava) tai parina, 8 op = 200 tuntia työtä per henkilö • Työ tehdään pääsääntöisesti marras-toukokuun välisenä aikana, muustakin aikataulusta voidaan sopia. • Esitietovaatimuksena suoritetut toimitusketjun johtamisen opinnot: Tuotannon- ja materiaalinohjaus ja Toimitusketjun hallinta. • Suositellaan: Päätöksenteko toimitusketjussa ja Tuotannon ja logistiikan strateginen kehittäminen • Yritykset eivät yleensä maksa erikoistyöstä palkkaa, mutta korvaavat matkakulut (mutta mikään ei estä tekemästä työtä palkallisena). • Töitä käsitellään luottamuksellisina, raportti jää vain tarkastajan käyttöön.

 22. Kehittämisprojekti • Kehittämisprojektissa opiskelija hyödyttää yritystä soveltaen oppimaansa (=teoriaa) jaosoittaa oppineensa soveltamaan teoriaa. Nämä toteutuvat, kun • Aihe ja tavoitteet on valittu siten, että ne luovat opiskelijalle mahdollisuuden käyttää oppimaansa. • Varsinainen selvitys-, analyysi- ja/tai kehittämistyö on suunniteltu etukäteen. • Päättely on läpinäkyvää, tekijä osoittaa mihin tietoon kukin päätelmä pohjautuu. • Tekijä ei keksi pyörää uudelleen, vaan soveltaa ja yhdistelee olemassa olevaa tietoa.

 23. Työnhyväksymisenedellytykset • Työn aihe on hyväksytetty ohjaajalla ennen työn aloittamista. Jo valmiita töitä ei hyväksytä erikoistyöksi jälkikäteen. • Työn edistyminen on kuvattu vaiheittain työsuunnitelma-, väliraportointi- ja loppuraportointivaiheissa kurssin lomakkeilla ja suullisesti tapaamisissa/puhelinpalavereissa ohjaajan kanssa. • Kirjallinen loppuraportti on jätetty arvosteltavaksi sekä: • Opiskelija on tehnyt palavereista toimeksiantajan kanssa muistiot, jotka esitetään pyydettäessä työn ohjaajalle. • Parina tehdyssä työssä on loppuraportin yhteydessä kurssin lomakkeen liitteenä on annettu selvitys parin työpanoksen jakautumisesta parin kesken.

 24. Raportointi ja ohjaus työn kuluessa • Kaksi henkilökohtaista ohjaus-/raportointitilaisuutta E0. Työsuunnitelma (TKKP13_E0_..) • Kun aihe on hahmoteltu mutta rajauksessa on vielä liikkumavaraa. E1. Väliraportointi (TKKP13_E1_..) • Riippuen aiheesta: E2. Loppuraportointi (TKKP13_E2_..) • Palautetaan kirjallinen raportti + TKKP13_E2_xxx, Ennen tiedon-keruun aloitta-mista Analyysien alustavien tulosten valmis-tuttua • Muuta ohjausta aina tarvittaessa, kannattaa sopia tapaamis- /puhelinaika etukäteen sähköpostilla.

 25. Käytäntöjä Raportointi lomakkeella • Työn eteneminen raportoidaan kirjallisesti käyttäen vakiomuotoista lomaketta TKKP13_E0_1_2.doc, nimetään TKKP13_EX_Sukunimi.doc (X=0,1,2, samaa lomaketta täydennetään prosessin ajan). • Lähetä lomake ohjaajalle sähköpostilla ennen tilaisuutta sekä ehdota sopivia tapaamisaikoja. Tarvittaessa väliraportoinnin voi hoitaa puhelimitse Kirjallinen loppuraportti • Tutustu DIPPAMAPPIIN. Diplomityöstä annettuja ohjeita noudatetaan soveltuvin osin. • Raportin laajuus riippuu aiheesta, yleensä n. 20 – 40 sivua • Pituutta tärkeämpi on sisällön asiapitoisuus ja johdonmukaisuus

 26. Lisäesimerkkejä opinnäytetyöprojekteista Nykytilan selvitysprojekti Ongelmanratkaisuprojekti

 27. Esimerkki ongelmanratkaisuprojektista –Varastoon sitoutuneen pääoman alentaminen ESIYMMÄRRYS ..jatkuu

 28. Esimerkki ongelmanratkaisuprojektista –Varastoon sitoutuneen pääoman alentaminen

 29. Esimerkki nykytilan selvitysprojektista –Prosessinkuvaus kehittämisen lähtökohdaksi ..jatkuu

 30. Esimerkki nykytilan selvitysprojektista –Prosessinkuvaus kehittämisen lähtökohdaksi