etik moral m nniskosyn
Download
Skip this Video
Download Presentation
Etik – Moral - Människosyn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Etik – Moral - Människosyn - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Uploaded on

Etik – Moral - Människosyn. Etik är ett grekiskt ord som betyder sed, vana. Moral har samma betydelse på latin. Man brukar dock i vårt språkbruk skilja mellan etik och moral. Etik är de tankar, regler och lagar som människan grundar sina handlingar på.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etik – Moral - Människosyn' - nani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etik moral m nniskosyn
Etik – Moral - Människosyn

Etik är ett grekiskt ord som betyder sed, vana.

Moral har samma betydelse på latin.

Man brukar dock i vårt språkbruk skilja mellan etik och moral.

Etik är de tankar, regler och lagar som människan grundar sina handlingar på.

Moral är kopplat till förmågan att kunna tänka i begrepp som rätt och orätt, gott och ont och att kunna fråga varför.

etik moral
Etik - Moral
 • Etik är läran om moralen eller människans reflektion över sin moral.
 • Det vi säger visar upp vår etik medan vårt agerande avslöjar vår moral.
v rderingar normsystem
Värderingar -Normsystem

Vad vi uppfattar som rätt och orätt styrs inte bara av lagar eller regler.

Alla har något slags inre värde- och normsystem, som talar om vad som är rätt och orätt och hur vi bör handla i olika situationer.

Detta system grundas på en uppsättning principer för vårt handlande.

Vårt värdesystem eller normsystem kan ses som en uppsättning färdiga åsikter, som används för att ange kompassriktning i vårt beslutsfattande.

v rdering handling
Värdering - Handling
 • Man kan, i princip, tycka en sak
 • Men handla på ett annat sätt
 • Attityder och ageranden bygger intealltid på logiska överväganden
 • Grundläggande värderingar och attityder formas tidigt under uppväxten
v rdering handling5
Värdering - handling
 • Kan man vara fördomsfull utan att veta om det?
 • Många grundläggande reaktionsmönster baseras på omedvetna värderingar som man tidigt lärt in.
v rdering handling6
Värdering - handling
 • Alla har fördomar
 • Enda sättet att minska fördomar är att bli medveten om dem
m nniskosyn
Människosyn
 • Våra föreställningar om hurdana människor är till sin natur.

Skiljer sig mellan

 • Olika individer
 • Olikalika religioner och religiösa inriktningar
 • Olika Ideologier
m nniskosyn8
Människosyn
 • Måste diskuteras
 • Kan inte dikteras
 • Men den värdegrund och de förhållningssätt som skall gälla för en verksamhet måste beslutas av ledning i samspel med medarbetare.
m nniskosyn fr gest llningar
MänniskosynFrågeställningar
 • Människans värde i relation till annat levande?
 • Människors inbördes värde – lika/olika?
 • Determinism/Fria val
 • Själen ande eller materia?
 • Meningen med livet?
 • Föreställningar om livet och döden?
m nniskosyn fr gest llningar10
MänniskosynFrågeställningar
 • Könsroller?
 • Individualism/kolektivism?
 • Konkurens/solidaritet?
 • Vad är lycka/olycka?
 • Vad behöver/behöver inte människor?
humanistisk grundsyn
Humanistisk grundsyn

Alla människor har lika värde

Alla människor har lika rättigheter

Alla människor är olika, med olika

förutsättningar till förändring och utveckling

Alla människor är aktiva subjekt som själva har

förmåga till ansvar och konstruktiva val

empati
Empati
 • Förmåga till medvetande om andra personers känslor och upplevelser, samt att kunna handla i enlighet med denna medvetenhet.
 • Förutsätter medkänsla och inlevelseförmåga.
 • Kräver också ”distans”
empati13
Empati
 • Bara medkänsla och inlevelse kan leda till överidentifikation.
 • Bara förstå kan leda till kyla och manipulation.
empati14
Empati
 • Både medfödd och förvärvad
 • Spegelneuron
 • Att själv ha mött empati
 • Kan tränas upp
 • Kan minskas av utbildning
v rdens m l och ramar
Vårdens mål och ramar
 • De värden som skall styra oss inom missbruksvården måste överensstämma med andemeningen i de lagar och förordningar som styr verksamheten.
 • Uppdragens yttersta ramar beslutats av regering och riksdag. Pekar därmed ut de grundläggande värderingar som bör råda
 • .
 • Samtidigt ställs vårdsanställda dagligen inför svåra etiska frågor i ställningstaganden till prioriteringar och förhållningssätt där övergripande regler inte alltid ger tydlig vägledning.
 • Lagar och förordningar ger ramar, men vi i verksamheten måste ta ställning till hur vi skall kunna leva upp till intensionerna.
exempel h lso och sjukv rdslagen
Exempel: Hälso och sjukvårdslagen
 • Behandling skall baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet
exempel h lso och sjukv rdslagen17
Exempel: Hälso och sjukvårdslagen
 • Hälso- och sjukvården skall:
  • ge den som har det största behovet av hälso- och sjukvård företräde
  • vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet
  • vara lätt tillgänglig
  • bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
  • främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen.
  • arbeta för att förebygga ohälsa
slide18
Hälso- och sjukvården har skyldighet att stärka patientens ställning bland annat i form av:
  • individuellt anpassad information
  • möjlighet att välja behandlingsalternativ
  • rätten till förnyad medicinsk bedömning (second opinion) vid livshotande eller annan särskilt allvarlig sjukdom eller skada.
verksamhet v rdegrund v rdestyrning
Verksamhet - Värdegrund - Värdestyrning
 • Alla verksamheter styrs av medvetna och/eller omedvetna värderingar.
 • I en organisation med oklarhet kring vilka värderingar som råder vet inte medarbetare vad som förväntas av dem. Det kan då komma att bli viktigare vem som bestämmer än vad som är bestämt.
 • I en organisation med tydliga värderingar och visioner är det lättare att förstå och se sammanhangen.
v rdegrund verksamhet
Värdegrund - verksamhet
 • De grundläggande värderingarna måste innefattas av alla medarbetare och skall genomsyra hela verksamheten.
 • De grundläggande värdena måste kunna omsättas i praktiken genom en ständigt pågående dialog om de praktiska konsekvenserna.
 • Ett värdedokument kan aldrig vara definitivt utan bör granskas och utvecklas kontinuerligt.
v rdegrund
Värdegrund
 • Grundläggande ”humanistiska” värden som respekt, tolerans, tillit till och omsorg om andra bör inte bara gälla vid vård av brukare, utan också organisationens anställda.
 • Värdegrunden bör genomsyra ledningsarbetet såväl som det dagliga arbetet och arbetsmiljön.
 • Skapar man inte ett bra arbetsklimat kan man heller inte skapa ett bra vårdklimat.
 • Skapar man inte en bra vårdmiljö så blir också arbetsmiljön dålig.
exempel p punkter i v rdegrundsdokument inom beroendekliniken
Exempel på punkter i värdegrundsdokument inom Beroendekliniken
 • Habilitering och handikappstöd har lika stort värde som rehabilitering och behandling.
 • Den som har störst behov av vård skall prioriteras
 • Allt behandlingsarbete måste, i största möjliga utsträckning, respektera patientens integritet
 • Behandling ska underlätta naturliga utvecklingsprocesser i en människas liv och förstärka förutsättningar för förändring.
 • Behandling och stödåtgärder skall, i möjligaste mån, involvera anhöriga och nätverk
 • Behandling och utredning av missbruk/beroende kräver multidisciplinärt samarbete.
v rdegrund beroendekliniken
Värdegrund - Beroendekliniken
 • Allt behandlingsarbete måste möta patienten där han/hon är i sitt liv
 • All behandling skall utvärderas och ha definierade mål som går att utvärdera
 • Krav skall ställas efter patientens förmåga
 • Behandling syftande till rehabilitering skall ha definierad början och slut.
 • Stöd- och underhållsbehandling kan vara livslång
v rdegrund beroendekliniken24
Värdegrund - Beroendekliniken
 • Personalen är verksamhetens viktigaste resurs
  • All personal skall vara/göras delaktig i vårdens och verksamhetens utveckling.
  • All personal skall ges stöd och möjligheter att utvecklas inom de uppgifter de ålagts.
  • All personal skall ges möjlighet till adekvat kompetensutveckling.
  • All personal är lika viktig för verksamheten.
  • Personalens arbetsmiljö är avgörande också för att kunna erbjuda patienterna god vård.
v rdegrund beroendekliniken25
Värdegrund - Beroendekliniken
 • Beroendeklinikens ledningsarbete skall baseras på den gemensamma värdegrunden
  • Chefer har att tillse att verksamhet och utveckling vid enheten baseras på klinikens värdegrund.
  • Chefer skall eftersträva tydlighet, dialog och samverkan inom och utom kliniken.
  • Etiska frågor skall integreras i verksamhetens utveckling
  • Utvecklings- och kvalitetsfrågor skall vara en del av verksamhetens rutiner
  • Chefer skall arbeta för implementering av ny kunskap och för att overksamma eller skadliga metoder avförs från verksamheten.
  • Chefer skall eftersträva att verksamhet och organisation förändras och utvecklas i enlighet med förändrade vårdbehov.
ad