Informačné a komunikačné systémy v logistike - PowerPoint PPT Presentation

informa n a komunika n syst my v logistike n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Informačné a komunikačné systémy v logistike PowerPoint Presentation
Download Presentation
Informačné a komunikačné systémy v logistike

play fullscreen
1 / 10
Informačné a komunikačné systémy v logistike
120 Views
Download Presentation
nakia
Download Presentation

Informačné a komunikačné systémy v logistike

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Informačné a komunikačné systémy v logistike Inovácia informačného a komunikačného systému na základe aplikácie najmodernejších informačných a komunikačných technológií ponúka často väčší prínos ako inovácia manipulačnej techniky alebo technológie. Informácie sa postupne stali logistickým výrobným činiteľom. Nedostatok aktuálnych informácií spôsobuje neistotu u odberateľa spochybnením dodržania termínov dodacích lehôt i neistotu u dodávateľa spochybnením veľkosti dodávok jednotlivým zákazníkom. Každý materiálový tok môže fungovať iba vtedy, ak správne informácie prichádzajú spoľahlivo a presne na správne miesto v správnom čase

  2. Aby mohol podnik operatívne reagovať na požiadavky trhu, potrebuje zvýšiť: • transparentnosť – mať k dispozícii aktuálne údaje o stavoch a zmenách, • pružnosť - rýchly prenos aktuálnych údajov o požiadavkách trhu do výrobných • plánov a systematickú verifikáciu predpovedí o budúcich požiadavkách trhu, • efektívnosť - mať k dispozícii aktuálne údaje o nákladoch pracovných procesov a • systematicky kontrolovať a upravovať plán finančného toku. Informačné a komunikačné systémy zabezpečujú zber, ukladanie, spracovanie a prenos údajov. Vyznačujú sa hierarchickou štruktúrou a vysokým stupňom automatizácie pomocou prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky, ktoré sú navzájom prepojené do siete. Logistické informačné a komunikačné systémy sú určené na podporu (plánovanie, organizovanie, riadenie, kontrolu) logistických procesov. Informačná sieť podniku, ktorá začína dennými požiadavkami zákazníkov sa rozvetvuje cez distribučnú sieť, výrobu, montáž a až k dodávateľom.

  3. Tieto systémy sa z hľadiska funkcie času obyčajne delia do troch skupín: • Informačné systémy na podporu dlhodobého strategického rozhodovania • (plánovania), b) Informačné systémy na podporu strednodobého až krátkodobého rozhodovania, c) Informačné systémy na podporu riadenia denných operatívnych úloh Vertikálna integrácia - väzby medzi strategickými, taktickými a operatívnymi systémami. Horizontálnymi väzbami sa rozumejú väzby jednotlivých úloh a procesov v taktických a operatívnych systémoch. Počítače a terminály sa spájajú do tzv. lokálnych sietí LAN - Local Area Network, vzdialené miesta sa spájajú globálnou komunikačnou sieťou WAN - Wide Area Network, ktorá obyčajne využíva verejnú telekomunikačnú sieť.

  4. terminál kábel hostiteľský počítač a) PC emulovaný terminál telefónna linka modem modem hostiteľský počítač b) Externé informácie a externé informačné prostredie je prostredie ponukového a odberateľského trhu, všeobecne v dimenziách celého sveta. Interné informácie, interné informačné prostredie je prostredím, v ktorom informácie využívame pre zabezpečenie kontinuity výrobného procesu, pre potreby plánovania, organizovania, riadenia a kontroly výrobných a obslužných procesov, všeobecne v dimenziách teritoriálnych hraníc výrobného podniku a vlastných logistických závodov. c) Pripojenie na sieť prostredníctvom a) pevnej, b) komutovanej linky, c) satelitný prenos

  5. Internet, charakteristika a aplikačné možnosti Technickú stránku pojmu Internet vyjadruje spojenie všetkých počítačov na svete, ktoré spolu komunikujú cez jej dva hlavné prvky - Transmission Control Protokol (TCP) a Internet Protocol (IP). Internetové technológie Internet chápeme ako počítačovú sieť, komunikačné, informačné a transakčné médium, ktorého hlavným cieľom je synergický efekt dosiahnutý prostredníctvom spájania najmodernejších technológií výpočtovej techniky a počítačových sietí s telekomunikačnými a masovokomunikačnými médiami. Intranet znamená aplikáciu internetových technológií v lokálnej počítačovej sieti vo vnútri firmy alebo inštitúcie, nemusí však byť pripojený do Internetu.Intranet teda predstavuje „interný internet“ s rovnakým transakčným protokolom HTTP (HyperText Transfer Protocol – slúži na distribúciu hypertextových dokumentov), založený na Client/Server architektúre. Extranet označuje spojenie viacerých intranetov alebo spojenie intranetu a koncových internetových uzlov prostredníctvom prenosovej infraštruktúry Internetu. Extranetové služby využívajú existujúcu internetovú infraštruktúru.

  6. Jednou z najväčších vymoženosti Internetu sú jeho úplné nové možnosti komunikácie medzi obchodnými partnermi. K týmto možnostiam zaraďujeme: - elektronickú poštu (E - mail), - emuláciu terminálu (Telnet), - prenos údajov (FTP), - diskusné fórum (NetNews), - diskusné skupiny (Mailing Lists), - informačný hľadací systém – WAIS, - služba Talk a Internet Relay Chat (IRC), - world wide web (www). Komerčné využitie internetu počnúc elektronickým obchodovaním na trhu koncových užívateľov – Business to Consumer – B2C pokračujúc obchodovaním medzi podnikmi – Business to Business – B2B vedie ku elektronizácii trhu – e Market s lokálnymi a globálnymi obchodmi. Uvedené modernizačné vplyvy urýchlia rozpad a transformáciu klasických firiem na firmy špecializované na jednotlivé dielčie časti procesu obsluhy zákazníka. Pri analýze hospodárnosti pracovných procesov sa zistilo, že výsledný efekt výroby podľa objednávok je priaznivejší, než výroba podľa predpovedaných údajov.

  7. Elektronická výmena údajov (informácií) EDI Realizačné formy, spôsob výmeny informácií v podobe správ medzi odberateľmi a dodávateľmi majú svoju históriu (pošta, fax, diaľnopis, atď). • Zjednotenie dokumentov, v ktorých je presné definované aké informácie obsahujú a na akom mieste v dokumente sa nachádzajúbol jeden z prvých racionalizačných krokov, ako urýchliť a uľahčiť dodávateľsko - odberateľské vzťahy a to najskôr v medzinárodnom obchode. • Transformácia papierovej výmeny informácií do elektronickej výmeny štruktúrovaných údajov medzi heterogénnymi počítačovými systémami obchodných partnerov bez zásahu človeka tzv. Electronic Data Interchange (EDI). • EDI eliminuje dĺžku trvania procesu odosielania a prijímania dokumentov prostredníctvom klasickej pošty, zvyšuje kvalitu procesu a umožňuje odoslané informácie spracovať na počítači príjemcu bez opätovného zadávania údajov

  8. Typické programové vybavenie pre EDI pozostáva z týchto zložiek: • Interface pre aplikačné programové vybavenie. • Programové vybavenie pre konverziu • Programové vybavenie pre komunikáciu. • Programové vybavenie pre kryptografické zabezpečenie správ. Prínosy EDI môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov: • Úspora práce - obchodovanie bez papierových dokumentov pripravené v jednom počítačovom systéme môžu byť prenesené do počítačového systému obchodného partnera. Je to okamžitý prenos zo zdroja informácie na miesto určenia s minimálnym zásahom človeka. • Úspora času - transakcie EDI sú okamžité, umožnia lepšie plánovať produkciu, zvyšujú produktivitu výroby, znižujú zásoby, a tým znižujú celkové náklady. Podniky sa nemusia spoliehať na poštu, ktorá EDI nedokáže konkurovať. • Redukcia chýb - vylúčia sa chyby zapríčinené poštou a redukujú sa chyby vyplývajúce z prípravy údajov. Zvýši sa úroveň profesionality obchodných vzťahov na základe kompetentných informácií. Dochádza k celkovému zvýšeniu údajovej presnosti a jednoznačnosti.

  9. Zlepšenie služieb pre zákazníkov - elektronické prostredie na komunikáciu skracuje časy vybavovania , umožňuje realizovať netradičné formy služieb ako je napr. elektronický styk s bankou (prevod peňazí, výpisy z účtov a pod.). Organizácia sa stáva pružnejšou k potrebám zákazníkov zvýšením komunikačnej pohotovosti s obchodnými partnermi, zlepšuje si svoj imidž voči konkurencii, ktorá pracuje klasickými metódami. • Rozšírenie podnikateľských možnosti - EDI ponúka organizáciám možnosť rozšíriť ich podnikateľské aktivity do väčšieho priestoru bez toho ,aby sa im predĺžil čas ohlasu, čo umožňuje komunikácia v rámci elektronickej siete i medzi sieťami navzájom. Urýchľuje sa príprava a realizácia spolupráce dodávateľských a odberateľských podnikoch na báze koncepcie JIT (Just in Time). • Rozšírenie funkčných charakteristík informačných systémov - EDI v rámci integrácie informačných logistických systémov umožňuje jeho priame spojenie s celým interným informačným a komunikačným systémom vrátane systému na báze čiarových kódov.

  10. elektronický styk s bankami urýchlenie prípravy a realizácie spolupráce na báze koncepcie JIT obchodovanie bez papierových dokumentov kompetentné profesionálne obchodovanie podpora používania čiarových kódov Výhody EDI zvýšenie údajovej presnosti a jednoznačnosti zvýšenie produktivity priame napojenie na interný informačný systém zníženie zásob zvýšenie komunikačnej úrovne s obchodnými partnermi