uued ppekavad toetavad nii ettev tlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete l imumist n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Uued õppekavad toetavad nii ettevõtlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete lõimumist PowerPoint Presentation
Download Presentation
Uued õppekavad toetavad nii ettevõtlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete lõimumist

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Uued õppekavad toetavad nii ettevõtlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete lõimumist - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Uued õppekavad toetavad nii ettevõtlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete lõimumist. Irene Käosaar Jõhvi 26.10.2010. Milline on ettevõtlik laps?. Mis on ettevõtlikkus?. Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uued õppekavad toetavad nii ettevõtlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete lõimumist' - nakeisha-johnson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uued ppekavad toetavad nii ettev tlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete l imumist

Uued õppekavad toetavad nii ettevõtlikkuse arendamist kui keskkonna teemat ja ainete lõimumist

Irene Käosaar

Jõhvi

26.10.2010

mis on ettev tlikkus
Mis on ettevõtlikkus?

Ettevõtlikkus viitab inimese võimele mõtteid tegudeks muuta.

See eeldab loomingulisust, uuendusmeelsust ja riskivalmidust, samuti oskust kavandada ja läbi viia oma eesmärkide saavutamist võimaldavaid projekte. See pädevus tuleb kasuks igaühele nii koduses kui ühiskondlikus elus, aitab töötajatel mõista oma töö konteksti ja kasutada ära võimalusi ning on aluseks konkreetsematele oskustele ja teadmistele, mida ettevõtjad sotsiaalses või äritegevuses vajavad.

Euroopa parlamendi ja nõukogu soovitused võtmepädevusteo kohta elukestvas õppes (18.12.06)

ppekavade uuendamine
Õppekavade uuendamine
 • Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava uuendamine toimus 2008 kinnitatud lähteülesande alusel, mis koostati lähtudes ühiskonna aruteludest ning uuringutest
 • Koostati eraldi põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava
 • Vabariigi Valitsus kinnitas uuendatud põhikooli riikliku õppekava ja gümnaasiumi riikliku õppekava 2010. aasta jaanuaris
 • 2010. aasta juunis võttis riigikogu vastu uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
ppekava sihiseade
Õppekava sihiseade
 • Põhikoolis
 • tagada õpilase eakohane tunnetuslik, kõlbeline, füüsiline ja sotsiaalne areng ning tervikliku maailmapildi kujunemine
 • luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õpikeskkond
 • Gümnaasiumis
 • et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda enda edasine haridustee (õpitee kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes)
ppimise ja petamise k situs pr kis
Õppimise ja õpetamise käsitus PRÕKis
 • Põhikooli riiklikus õppekavas käsitatakse õppimist väljundipõhiselt, rõhutades muutusi õpilase või õpilaste rühma käitumisvõimes. Konkreetsemalt tähendab see selliste teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtushoiakute ja -hinnangute omandamist, mis on vajalikud igapäevaelus toimetulekuks.
 • Riiklikus õppekavas mõistetakse õpetamist kui õpikeskkonna ja õppetegevuse organiseerimist viisil, mis seab õpilase tema arengule vastavate, kuid pingutust nõudvate ülesannete ette, mille kaudu tal on võimalik omandada kavandatud õpitulemused.
ppimise k situs gr kis
Õppimise käsitus GRÕKis
 • Gümnaasiumi riiklikus õppekavas käsitatakse õppimist õpilase aktiivse ja sihipärase tegevusena, mis on suunatud tajutava informatsiooni mõtestamisele ja tõlgendamisele vastastikuses toimes teiste õpilaste, õpetajate, vanemate ja üldisema elukeskkonnaga, toetudes juba olemasolevatele teadmisstruktuuridele.
 • Õppimises on kesksel kohal õpilaste aktiivne teadmiste konstrueerimise protsess.
pikeskkond
Õpikeskkond

Sotsiaalse ja vaimse keskkonna kujundamisel:

 • jagatakse asjakohaselt ja selgelt otsustusõigus ja vastutus;
 • märgatakse ja tunnustatakse kõigi õpilaste pingutusi ja õpiedu
 • luuakse õpilastele võimalusi näidata initsiatiivi, osaleda otsustamises ning tegutseda nii üksi kui ka koos kaaslastega;
 • luuakse õhkkond, mida iseloomustab abivalmidus ning üksteise toetamine õpi- ja eluraskuste puhul
ldp devused
Üldpädevused

Pädevus asjakohaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kogum, mis tagab suutlikkuse teatud tegevusalal või -valdkonnas tulemuslikult toimida

Lisaks valdkondlikele pädevustele on RÕKdes välja toodud üldpädevused - aine- ja valdkonnaülesed pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel:

1) väärtuspädevus

2) sotsiaalne pädevus

3) enesemääratluspädevus

4) õpipädevus

5) suhtluspädevus;

6) matemaatikapädevus

7) ettevõtlikkuspädevus

ettev tlikkusp devus
Ettevõtlikkuspädevus

Ettevõtlikkuspädevus üldpädevustena uues PRÕKis ja GRÕKis (2010) on:

suutlikkus ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevus-valdkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia; korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest; reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

l bivad teemad
Läbivad teemad
 • Läbivad teemad on üld- ja valdkonna-pädevuste, õppeainete ja ainevaldkondade lõimingu vahendiks ning neid arvestatakse koolikeskkonna kujundamisel. Läbivad teemad on aineülesed ja ühiskonnas tähtsustatud ning võimaldavad luua ettekujutuse ühiskonna kui terviku arengust, toetades õpilase suutlikkust oma teadmisi erinevates olukordades rakendada.
l bivad teemad1
Läbivad teemad
 • keskkond ja jätkusuutlik areng
 • elukestev õpe ja karjääri planeerimine
 • tehnoloogia ja innovatsioon
 • teabekeskkond
 • tervis ja ohutus
 • kodanikualgatus ja ettevõtlikkus
 • kultuuriline identiteet
 • väärtused ja kõlblus
valikkursused r ks etten htud valdkondades ja ppeainetes
Valikkursused RÕKs ettenähtud valdkondades ja õppeainetes

Gümnaasiumi õppekorraldus

keel ja kirjandus 4

võõrkeeled 6

matemaatika kool võimaldab laia matemaatika 14 kursust

loodusained 8

sotsiaalained 7

kehaline kasvatus 2

usundiõpetus 2

riigikaitse 2

majandus- ja ettevõtlusõpe 2

uurimistöö alused 1

majandus ja ettev tlus pe gr ki lisa 10
Majandus- ja ettevõtlusõpe GRÕKi lisa 10
 • Jaguneb kaheks kursuseks: majandusõpe ja ettevõtlusõpe
 • Need kursused võivad olla nii õppesuundades kui õpilase jaoks vabalt valitavad
 • Kool võimaldab kursuse ka ühe õpilase soovil.
 • Kool võib valikkursusi kavandada ja läbi viia koostöös teiste koolide ja organisatsioonidega, sealhulgas kasutades võrgustikke ja infotehnoloogilisi lahendusi