slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
M A K R O E K O N O M I A PowerPoint Presentation
Download Presentation
M A K R O E K O N O M I A

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

M A K R O E K O N O M I A - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

1. M A K R O E K O N O M I A. RYNEK. DÓBR. INWESTYCYJNYCH. 2. INWESTYCJE - DEFINICJA (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'M A K R O E K O N O M I A' - naida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1

M A K R O E K O N O M I A

RYNEK

DÓBR

INWESTYCYJNYCH

slide2

2

INWESTYCJE - DEFINICJA (1)

Nakłady inwestycyjne (inwestycje w sensie makroekonomicznym) to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja) istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji.

 • Rocznik statystyczny RP 1999
 • Dział XXIII. Inwestycje. Środki trwałe
 • Uwagi ogólne, s. 511

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide3

3

INWESTYCJE - DEFINICJA (2)

 • Nakłady na środki trwałe są to nakłady na:
 • budynki i budowle, w tym m.in. roboty budowlano-montażowe, dokumentacje projektowo-kosztorysowe,
 • maszyny, urządzania techniczne i narzędzia (łącznie z przyrządami, ruchomościami i wyposażeniem),
 • środki transportu,
 • inne, tj.: melioracje szczegółowe, koszty ponoszone przy nabyciu gruntów i używanych środków trwałych oraz od 1995 r. inwentarz żywy i zasadzenia wieloletnie, a ponadto odsetki od kredytów i pożyczek inwestycyjnych za okres realizacji inwestycji.
 • Pozostałe nakłady są to nakłady na tzw. pierwsze wyposażenie inwestycji oraz inne koszty związane z realizacją inwestycji. Nakłady te nie powiększają wartości środków trwałych.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide4

4

INWESTYCJE - WARUNKI RÓWNOWAGI

Inwestycje

Możliwości inwestycyjne

Podaż dóbr inwestycyjnych

oszczędności w gospodarce, akumulacja kapitału

muszą istnieć podmioty gospodarcze, które dostarczają na rynek dóbr inwestycyjnych

Skłonność do inwestycji

klimat gospodarczy (stopy procentowe, podatki itp.),

perspektywy rozwoju sektora

perspektywy rozwoju gospodarki

umiejętności menedżerskie

posiadany poziom kapitału

wielkość zatrudnienia

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide5

5

ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI

Decyzje inwestycyjne będą podejmowane wówczas, gdy przyrost dochodu wynikający z rozszerzenia produkcji w efekcie inwestycji będzie większy lub równy kosztom związanym z jej realizacją.

przychód marginalny = koszt marginalny

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide6

Funkcja produkcji Cobba-Douglasa

produkcja

Y(K,N)

Im więcej kapitału, tym większa produkcja

kapitał

Malejąca krańcowa produktywność kapitału

produktywność krańcowa

Im więcej kapitału, tym wolniej rośnie produkcja

MPK(K)

kapitał

6

ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: PRODUKTYWNOŚĆ KAPITAŁU

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide7

Funkcja całkowitego kosztu kapitału

koszt kapitału

KK(K)=K+r•K

Im więcej kapitału, tym większy koszt

kapitał

Stały krańcowy koszt kapitału

krańcowy koszt kapitału

1+r

MKK(K)=1+r

kapitał

7

ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: KOSZTY KAPITAŁU (1)

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide8

8

ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: KOSZTY KAPITAŁU (2)

Na marginalny koszt kapitału składają się:

 • stopa procentowa (obrazująca koszt pozyskania kapitału)
 • koszt deprecjacji majątku (stopa amortyzacji)
 • cena nabycia dóbr kapitałowych
 • inflacyjny wzrost cen dóbr kapitałowych

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide9

Y, KK

Y(K,N)

KK(K)

K

K*

MPK, MKK

MKK(K)

1+r

MPK(K)

K

K*

9

ZŁOTA REGUŁA OPTIMUM PRODUKCJI: PRODUKTYWNOŚĆ I KOSZTY

K* to optymalna (pożądana) wielkość kapitału

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide10

MPK, MKK

1+r

MKK(K)

MPK(K)

K0

K*

K

10

OPTIMUM KAPITAŁU A WIELKOŚĆ INWESTYCJI

Jeżeli gospodarka dysponuje wielkością K0 kapitału,

a pożądana wielkość kapitału to K*,

to konieczne będzie zwiększenie kapitału od K0 do K* poprzez inwestycje równe brakującej różnicy:

I = K*-K0 = K

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide11

MPK, MKK

1+r0

MKK(K)

1+r1

MPK(K)

K

K0

K0*

K1*

11

WPŁYW STOPY PROCENTOWEJ NA INWESTYCJE (1)

Jeżeli spada stopa procentowa (z r0 do r1), maleje krańcowy koszt kapitału,

pożądana wielkość kapitału rośnie, a więc rosną konieczne inwestycje.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide12

MPK, MKK

1+r1

1+r0

MKK(K)

MPK(K)

K

K0

K0*

K1*

12

WPŁYW STOPY PROCENTOWEJ NA INWESTYCJE (2)

Jeżeli rośnie stopa procentowa (z r0 do r1), rośnie krańcowy koszt kapitału,

pożądana wielkość kapitału maleje, a więc maleją konieczne inwestycje.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide13

MKK

r

1+r0

MKK(K)

r0

1+r1

r1

I(r)

MPK(K)

K

I

K0

K0*

K1*

I0

I1

13

WPŁYW STOPY PROCENTOWEJ NA INWESTYCJE (3)

Przy stopie r0 inwestycje wynoszą I0 = K0* - K0

Przy stopie r1 (niższej) inwestycje wynoszą I1 = K1* - K0 (wyższe)

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide14

r

r1+r

r1

I

r0+r

I(r)

r0

I1’

I1

I0’

I0

14

WRAŻLIWOŚĆ INWESTYCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ

Przy wysokiej stopie procentowej wzrost stopy procentowej powoduje relatywnie mały spadek inwestycji.

Przy niskiej stopie procentowej wzrost stopy procentowej powoduje relatywnie duży spadek inwestycji.

Oznacza to, że inwestycje są bardziej wrażliwe na zmiany stóp procentowych przy niskich stopach oraz mało wrażliwe przy wysokich stopach procentowych:

I(r) = Io-b(r)•r

Współczynnik wrażliwości b(r) nie jest stały!

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide15

MPK, MKK

MPK, MKK

1+r0

1+r0

MKK(K)

MKK(K)

MPK(K)

MPK(K)

K

K

K0

K0

K0*

K1*

K0*

15

WPŁYW DOCHODU NA INWESTYCJE (1)

Jeżeli rośnie dochód, wzrasta marginalna produktywność kapitału,

pożądana wielkość kapitału rośnie, a więc rosną konieczne inwestycje.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide16

MPK, MKK

1+r0

MKK(K)

MPK(K)

K

K0

K0*

K1*

16

WPŁYW DOCHODU NA INWESTYCJE (2)

Jeżeli maleje dochód, maleje marginalna produktywność kapitału,

pożądana wielkość kapitału maleje, a więc maleją konieczne inwestycje.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide17

odbywa się poprzez inwestycje

 • jest rozłożone w czasie

wywołane wzrostem dochodu lub spadkiem stopy procentowej

(czas trwania procesu zależy od elastyczności cenowej dóbr kapitałowych)

 • musi uwzględniać zmiany cen dóbr

kapitałowych

17

DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (1)

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide18

PK

PK

S(r0)

PK(0)

D(r0)

K*

K*

K0

18

DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (2)

A

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide19

PK

S(r0)

A

PK(0)

D(r1)

D(r0)

K*

K0

K0’

19

DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (3)

spadek stopy procentowej wywołuje wzrost popytu na dobra kapitałowe

A’

PK(0)

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide20

PK

S(r0)

PK(1)

A

A’

PK(0)

D(r1)

D(r0)

K*

K0

K1

K0’

20

DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (4)

mało elastyczna podaż rośnie w niewielkim stopniu – równocześnie następuje wzrost cen dóbr kapitałowych

B

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide21

PK

S(r0)

B

PK(1)

PK(2)

A’

PK(0)

D(r1)

K*

K1

K2

K0’

21

DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (5)

wzrost rentowności produkcji dóbr kapitałowych przyczynia się do wzrostu podaży tych dóbr

C

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide22

PK

S(r0)

PK(1)

PK(N)

PK(0)

D(r1)

K*

K1

KN

K0’

22

DOSTOSOWANIE KAPITAŁU DO WIELKOŚCI POŻĄDANEJ (6)

dostosowanie kapitału istniejącego do pożądanego następuje na poziomie niższym niż K0’

N

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide23

23

WZROST CEN A PRODUKTYWNOŚĆ MARGINALNA INWESTYCJI (1)

Realizując inwestycje, zaczynamy od projektów najbardziej efektywnych, czyli przynoszących największy dochód.

Przy spadku wymogów efektywnościowych (wywołanych spadkiem stopy procentowej) sięgamy po projekty mniej efektywne.

Gdyby ceny dóbr kapitałowych były stałe, to marginalna produktywność inwestycji byłaby taka sama jak marginalna produktywność kapitału.

Gdyby ceny dóbr kapitałowych były stałe, jedyną przyczyną zmian marginalnej produktywności inwestycji i kapitału byłby spadek stopy procentowej.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide24

r

r

marginalna produktywność inwestycji dla cen stałych

marginalna produktywność kapitału dla cen stałych

A

A

r0

A’

A’

I

K

I0

I0’

K0

K0’

24

WZROST CEN A PRODUKTYWNOŚĆ MARGINALNA INWESTYCJI (2)

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide25

r

r

A

A

r0

A’

A’

B

B

r1

K

I

I0

I1

I0’

K0

K1

K0’

25

WZROST CEN A PRODUKTYWNOŚĆ MARGINALNA INWESTYCJI (3)

Wzrost cen stanowi dodatkowy czynnik (obok zmniejszenia wymogów efektywnościowych) zmniejszający efektywność marginalną inwestycji – krzywa jest silniej malejąca.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide26

26

WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (1)

Decydując się na inwestycje, należy uwzględniać koszt kapitału, wyrażony najpełniej przez stopę procentową.

Niezależnie od kosztów kapitału w trakcie uruchamiania inwestycji inwestor ponosi dodatkowe koszty obejmujące:

 • zakłócenia w dotychczasowym procesie produkcji
 • proces nabywania przez pracowników umiejętności efektywnej obsługi nowych maszyn i urządzeń (szkolenia, czas niezbędny do osiągnięcia odpowiednich kwalifikacji)
 • zakłócenia w procesie zarządzania na poziomie operacyjnym (efekt Penrose)

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide27

27

WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (2)

Współczynnik q-Tobina pozwala określić poziom pożądanego kapitału przy uwzględnieniu wszystkich kosztów inwestycji (nie tylko kosztu kapitału).

Jeśli źródłem finansowania inwestycji jest kredyt bankowy, kolejne jednostki tego kredytu są coraz droższe, bo wzrasta ryzyko związane z jego udzieleniem.

Marginalny koszt inwestycji – w przeciwieństwie do kosztu kapitału – wykazuje więc tendencję rosnącą.

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide28

przychód i koszt marginalny

marginalny koszt inwestycji

marginalny koszt kapitału

marginalna produktywność kapitału

q

r0

(I/K)*

(I/K)2

(I/K)0

28

WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (3)

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide29

q =

q =

29

WSPÓŁCZYNNIK q-TOBINA (4)

marginalny przychód z kapitału

marginalny koszt kapitału

wartość rynkowa kapitału

wartość odtworzeniowa kapitału

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

slide30

30

M A K R O E K O N O M I A

Ufff... Koniec

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH