slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
John Hegarty Banka Bot ë rore 20 Dhjetor, 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
John Hegarty Banka Bot ë rore 20 Dhjetor, 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

John Hegarty Banka Bot ë rore 20 Dhjetor, 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit Përvoja e Bankës Botërore nga programi ROSC. John Hegarty Banka Bot ë rore 20 Dhjetor, 2005. ROSC-Kontabiliteti dhe Auditimi. Raportet mbi Vëzhgimin e Standardeve dhe Kodeve

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'John Hegarty Banka Bot ë rore 20 Dhjetor, 2005' - naida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit Përvoja e Bankës Botërore nga programi ROSC

John Hegarty

Banka Botërore

20 Dhjetor, 2005

rosc kontabiliteti dhe auditimi
ROSC-Kontabiliteti dhe Auditimi
 • Raportet mbi Vëzhgimin e Standardeve dhe Kodeve
 • Nje pjesë e Bankës Botërore / Puna e FMN mbi arkitekturën financiare ndërkombëtare, iniciativën e standardeve ndërkombëtare, Programi i vlerësimit të sektorit financiar (FSAP)
 • SNRF/SNK dhe SNA përdorën si indikatorë vlerësues
 • Vlerësimet mbulojnë kornizat kombëtare institucionale për kontabilitet dhe auditim, krahasueshmëri të standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare, pajtueshmëri me standardet kombëtare
 • 51 ROSC vlerësime për Kontabilitet dhe auditim të përfunduara më 30 Qershor, 2005, të kufizuara për vendet e “Pjesën II”
 • ëëë.ëorldbank.org/ifa/
far do t thot t miratosh standardet nd rkomb tare
Çfarë do të thotë të “miratosh standardet ndërkombëtare”?
 • Paraqitja e praktikave “moderne” të kontabilitetit dhe auditimit
 • Një prej “transformimeve” të pasqyrave financiare të përgatituta duke përdorur standardet kombëtare
 • Zhvillimi i standardeve kombëtare “bazuar në” SNRF/SNK dhe SNA
 • Miratimi i vetëm-një-herë i standardeve ndërkombëtare pa ose me azhurim të dobët pasues
 • Adoptimi i nëndegëve të selektuara të standardeve kombëtare
 • Programi i “konvergjencës’ midis standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare me kalimin e kohës
 • IASB dhe IFAC materiali promovues nuk është gjithmonë ndihmues
 • A nuk do të thotë pajtueshmëria “të gjitha or asgjë”?
mekanizmat p r t dh n autoritetet komb tare n standardet nd rkomb tare
Mekanizmat për të dhënë autoritetet kombëtare në standardet ndërkombëtare
 • Pa fuqi apo ligj/rregullativ, standardet “ndërkombëtare: bëhen standarde “të jashtme”
 • Pengesat në dhurimin e autoritetit publik kombëtar në standardet private ndërkombëtare
 • Mbështetja për proceset e përcaktimit të standardeve apo për standardet individuale, të mbahen të azhuruara
 • Përkthimi, të drejtat e autorit, gazeta
 • Roli i legjislacionit kundrejt standardeve
 • Ligji i kompanisë apo rregullat e sigurisë si bazë ligjore për kërkesa të kontabilitetit dhe auditimit
lidhjet midis q llimit t p rgjitsh m dhe raportimit rregullativ
Lidhjet midis qëllimit të përgjitshëm dhe raportimit rregullativ
 • Qëllimet e politikave të standardeve ndërkombëtare dhe regjimit të raportimit rregullativ nuk është gjithmonë e rradhitur
 • Rreziku i konflikteve kur standardet ndërkombëtare miratohen nepërmjet mekanizmave të raportimit rregullativ
 • Megjithatë, organet speciale rregullative mund të luajnë një rol të madh dhe pozitiv në mbikëqyrjen/monitorimin/zbatimin
 • Menjanimi plotësisht sistemteve paralele, inkurajimi i miratimit të qëllimeve të zakonshme të përgjithshme të platformës raportuese, mbaj çështjet a pajtimit në minimum dhe shfrytëzi mbikëqyrjen/monitorimin/zbatimin e kapacitetit të rregullatorëve
sfera e aplikimit t standardeve nd rkomb tare
Sfera e aplikimit të standardeve ndërkombëtare
 • Rreziqe të ashpëra të kulturës së pajtueshmërisë kur sfera e aplikimeve është e papërshtatshme
 • IFRS/IAS nuk është e përshtatshme për përdorim nga të gjitha ndërmarrjet
 • Qëllimi i përgjithshëm i shpërndarë i obligimeve të raportimit për ndërmarrje të tjera veç“entiteteve me interes publik”
 • Menaxhimi i dallimit të“ GAAP të madh / GAAP të vogël”
 • E ardhmja e (“vetëm GAAP të vogël”) përcaktuesve të standardeve kombëtare
 • ISA e përshtatshme për të gjitha auditimet
 • Rreziqet e një kërkese të gjërë të auditimit ligjor
 • Adresimi i zbrazëtirave/dobësive në standardet ndërkombëtare
mjedisi mund sues
Mjedisi mundësues

Kërkesa e tregut për standarde ndërkombëtare

 • Roli i shpalosjeve në qeverisje dhe regjime rregullative
 • Qasja publike tek pasqyrat financiare të audituara
 • Modeli i ndërmjetësimit financiar dhe pronësia e ndërmarrjeve
 • Rëndësia e investimeve të huaja direkte dhe portfolio të huaja
 • Kostoja politike e ekonomisë dhe dobitë e transparencës

Kapaciteti për të qenë në pajtueshmëri

 • Shkollim, trajnimi dhe përvoja
 • Të qasurit e masës kritike të kërkesës për aftësi relevante
 • Qëndrueshmëria financiare e mekanizmave të kapacitetit të zhvillimit
 • Fuqia e burimeve në një shkallë kombëtare
mbik qyrja monitorimi zbatimi
Mbikëqyrja, monitorimi, zbatimi
 • Paaftësia e shfrytëzuesve të palës së tretë për të vëzhguar pajtueshmërinë
 • Mbështetje në agjentë me reputacion; kufizime të vetë-rregullativave
 • Përcaktimi i rolit të mbikëqyrjes/monitorimit/organeve rregullative
 • Mungesa e modeleve të praktikave ndërkombëtare më të mira
 • Mungesa e mandateve të përshtatshme, burimeve, metodologjisë
 • Mungesa e fuqisë kur rregullatorët specialist nuk janë të brengosur me qëllimin e përgjitshëm të raportimit financiar
 • Problemet e zenies rregullative, efektshmëria e sistemeve juridike, makro qeverisjes
 • Rrjeti i firmave audituese ndërkombëtare nuk dërgojnë në mënyrë të vazhdueshme kualitet të lartë në arenën ndërkombëtare, dhe prandaj nuk mund të mbështeten në kompenzim për dobësi në rezhime rregullative kombëtare
mbushja e zbraztis rregullative
Mbushja e zbraztisë rregullative

Nevoja për një konsensus ndërkombëtar të një kornize gjithëpërfshirëse të parimeve për rregullimin e kontabilitetit dhe auditimit

 • IFRS/IAS dhe ISA nuk janë korniza komplete
 • Bërja e qartë e supozimeve të patundura për parakushtet ligjore, institucionale dhe politike që i nënshtrohet standardeve ndërkombëtare
 • Modelet kombëtare/rajonale nuk janë medoemos kopje ndërkombëtare
 • Ndërtimi i lidhjeve me standarde dhe kode të tjera
 • IOSCO / Basel Komitetit /IAIS Modeli i përbashkët i forumit
 • Monitorimi global i përparimit
nxerrja e drejt e parakushteve ligjore institucionale dhe politike
Nxerrja e drejtë e parakushteve ligjore, institucionale dhe politike
 • Qartësia kërkohet sa i përket kutpimit të“miratimit”
 • Balanci i përshtatshëm i kapacitetit dhe nxitjeve institucionale të nevojitura për sigurim të implementimit të suksesshëm
 • Mekanizmat efektive legjislative dhe rregullative duhet të jenë të vendosura për të dhuruar autoritetin kombëtar në standarde ndërkombëtare dhe të mbikëqyr/monitoroj/zbatoj pajtueshmërinë
 • Sfera e aplikimeve të standardeve ndërkombëtare duhet të jetë e pëtshtatshme
 • Rrjetet e firmave audituese ndërkombëtare nuk mund të kompenzojnë për dobesitë e rregullativave kombëtare
 • IFRS/IAS dhe ISA nuk përbëjnë një kornize gjithëpërfshirëse të parimeve për të rregulluar kontabilitetin dhe auditimin
 • Puna e nevojitur për të mbushur zbraztësinë e kornizës, monitorimi i përparimit
slide11

Implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit Mësimet e mësuara nga Programi ORSC i Bankës Botërore

slide12

Implementimi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Auditimit Përvoja e Bankës Botërore nga programi ROSC

John Hegarty

Banka Botërore

20 Dhjetor, 2005