1 / 8

Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi

Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi. Sami Yli-Pentilä 2011. JAKSON JA TUNTIEN SUUNNITTELU. JAKSON TAVOITE. JAKSON OSATAITOJA JA –TAVOITTEITA, YDINASIOITA - - - - - - - -. 4. TUNTSARI. 4. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - - -. 2. TUNTSARI. 3. TUNTSARI.

myra-joseph
Download Presentation

Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Liikunnanopetuksen suunnittelun hahmottamisen tueksi Sami Yli-Pentilä 2011

  2. JAKSON JA TUNTIEN SUUNNITTELU JAKSON TAVOITE JAKSON OSATAITOJA JA –TAVOITTEITA, YDINASIOITA - - - - - - - - 4. TUNTSARI 4. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - - - 2. TUNTSARI 3. TUNTSARI 3. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - - - 1. TUNTSARI 1. TUNNIN OSATAIDOT JA -TAVOITTEET - - - 2. TUNNIN OSATAIDOT JA –TAVOITTEET - - - ALKU

  3. KUVAUKSIA tuntsarin tekstien sisällöistä

  4. TERMIEN SELITYKSIÄ ”Ydinasiat” = ne päätavoitteet, joiden ympärille muita asioita kasataan (vrt. ”mustknow”) ”mustknow” = ensimmäisen tason tavoite, jonka kaikki saavuttavat tunnin aikana (tai viimeistään seuraavalla kerralla) ”shouldknow” = toisen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa arvosanaa 8 ”nice to know” = kolmannen tason tavoite, jossa osaaminen vastaa arvosanoja 9-10 ”PM” = psykomotorinen eli liikkumiseen ja liikkeeseen kohdistuva oppimis- tai taitotavoite ”K” = kognitiivinen eli tiedollinen oppimistavoite ”S-A” = sosiaalis-affektiivinen eli tois(t)en kanssa toimimisen, tunne- ja elämyskokemusten oppimistavoite (vrt. sosioemotionaalinen)

  5. LIIKUNNAN TUNTISUUNNITELMAPOHJA ryhmä:___ aika:___________ paikka:____________ TUNNIN PÄÄTAVOITE:______________________________________________________ Tavoitteet Sisältö/harjoitteet Organisointi+aika Arviointi+Palaute

  6. Opetus-/kasvatusfilosofian peili (vrt. käyttöteoria) TAVOITTEELLISTA, MIELEKÄSTÄ TOIMINTAA SUUNITTELU > TOTEUTUS > ARVIOINTI > (MUUTOKSET) > SUUNNITTELU > TOTEUTUS … • VALINTOJA: • PALAUTTEENANNON MUOTO • ERIYTTÄMISRATKAISUT • ONGELMIEN RATKAISEMINEN • RESURSSIEN KOHDISTAMINEN (ESIM. HEIKOIN KOLMANNES) Ohjaus ja harjoittelu auttavat toteuttamaan käytännön työssä näitä SUUNNITTELU: TAV. SIS. ORG. ARV. MENETELMÄT MÄÄRÄ? LAATU? Suunnitel-massa eläminen

  7. OPETTAJUUDEN RAKENTAMISEN PALIKOITA Kokemukset koulusta ja opetuksesta Käsitys oppimisesta … Käsitys tiedosta Oma opetusfilosofia, oma opettajuus, oma käyttöteoria Eettiset ja moraaliset periaatteet Uskonto-suhde Arvot Ihmis-käsitys

  8. Opiskelijan aktiivinen rooli opiskelujen ja ohjauksen aikana: • OMA OPETUSFILOSOFIA, KÄYTTÖTEORIA, …

More Related