1 / 14

Dřeviny - smrk (Picea abies)

Dřeviny - smrk (Picea abies). Nejčastěji používaný materiál v dřevozpracujícím průmyslu. (Truhlářská výroba, stavební výroba, výroba obalů, výroba papíru … ). Obr.2. Obr.3. Obr.1. Obr.5. Obr.4. Obr.6. Dřeviny - jedle (Abies alba).

murray
Download Presentation

Dřeviny - smrk (Picea abies)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dřeviny - smrk (Picea abies) Nejčastěji používaný materiál v dřevozpracujícím průmyslu. (Truhlářská výroba, stavební výroba, výroba obalů, výroba papíru … ) Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.5 Obr.4 Obr.6

 2. Dřeviny - jedle (Abies alba) Strom vysoký až 65 m, s válcovitým rovným kmenem o průměru až 1 m. Koruna je v mládí kuželovitá, později válcovitá. Kůra je většinou světle šedá, hladká. Jehlice 2 - 3 cm dlouhé, ploché, na svrchní straně leskle temně zelené, na rubu s dvěma lesklými proužky. Šišky jsou vzpřímené, 10 - 20 cm dlouhé, 3 - 5 cm široké, válcovité, nahoře zaoblené. Dozrávají během září a rozpadají se na stromech. Jedle bělokorá má silný kůlový kořen a větvené postranní kořeny, a proto u ní nedochází k vývratům.

 3. Dřeviny - jedle bělokorá (Abies alba) Bezjádrová dřevina s vyzrálým dřevem. Barva je šedobílá až světle hnědošedá, bez lesku, letokruhy zřetelné. Neobsahuje pryskyřici. Suky jsou malé, tmavé až černé. Dřevo je lehké, měkké, snadno se štípe a vytrhávají vlákna. Má malou odolnost proti povětrnostním vlivům ve vodě je vysoce odolné. Dnes se v pilařské výrobě téměř nevyskytuje a bývá zařazena do sortimentu smrk.

 4. Dřeviny - jedle (Abies alba) Obr.7 Obr.8

 5. Dřeviny - jedle (Abies alba) Obr.9 Obr.10

 6. Dřeviny-jedle (Abies alba) Obr.12 Obr.11

 7. Jedle - dřevo Obr.13 Obr.14

 8. Jedle - dřevo - popis

 9. Jedle - kontrolní test • Jak se liší habitus jedle rostoucího osaměle a v porostu? • Které výrobky se vyrábějí z jedle? • V čem je rozdíl mezi smrkovou a jedlovou kůrou? • Může pozorovat u jedle jádro? • Jaké vlastnosti má smrkové dřevo? • Kde můžeme u jedle ve dřevě najít pryskyřici?

 10. Jedle - kontrolní test II - popis obrázků Obr.15 Obr.17 Obr.16 Obr.19 Obr.20 Obr.18

 11. Jedle- kontrolní testvýsledky • Jak se liší habitus jedle rostoucího osaměle a v porostu? • U osaměle rostoucích stromů jsou větve až dolů. • Které výrobky se vyrábějí z jedle? • Řezivo, stavebně truhlářské výrobky, buničina, papír. V praxi se smrk a jedle nerozlišuje. • V čem je rozdíl mezi smrkovou a jedlovou kůrou? • Jedlová kůre je šedá až stříbrná, smrková je hnědá. • Může pozorovat u jedle jádro? • Nemůžeme je to dřevina se zralým dřevem. • Jaké vlastnosti má smrkové dřevo? • Je pružné, poměrně lehké ve vodě velmi trvanlivé. • Kde můžeme u jedle ve dřevě najít pryskyřici? • Nikde jedle nemá ve dřevě pryskyřici.

 12. Jedle- kontrolní test II – popis obrázkůvýsledky Dřevo jedle Příčný řez smrkovou kulatinou Příčný řez jedlovou kulatinou Obr.15 Obr.17 Obr.16 Jedlová kůra Habitus solitérní jedle Jedlová šiška Obr.19 Obr.20 Obr.18

 13. DĚKUJI ZA POZORNOST Použité zdroje: KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1999, 235 s. ISBN 80-859-2057-3. NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 540 s. ISBN 80-859-2060-3. Obr.14 HADÁMEK, Luděk. Obr. 1-13, 15-20

More Related