lok ln ekologie ve m st n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lokální ekologie ve městě

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Lokální ekologie ve městě - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Lokální ekologie ve městě. Alžběta Škodová 4.11.2013 Toulcův dvůr. Ekocentrum Koniklec. ekologické výukové programy (EVP) od roku 2002 21 vnitřních a 20 terénních EVP (MŠ, ZŠ, SŠ) Akce pro veřejnost, exkurze do provozů… Projekt „Počítáme s vodou“ Projekt „Město do kapsy“. Dnešní dílna.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokální ekologie ve městě' - muncel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lok ln ekologie ve m st

Lokální ekologie ve městě

Alžběta Škodová

4.11.2013

Toulcův dvůr

ekocentrum koniklec
Ekocentrum Koniklec
 • ekologické výukové programy (EVP) od roku 2002
 • 21 vnitřních a 20 terénních EVP (MŠ, ZŠ, SŠ)
 • Akce pro veřejnost, exkurze do provozů…
 • Projekt „Počítáme s vodou“
 • Projekt „Město do kapsy“
dne n d lna
Dnešní dílna

Cíle:

 • seznámit se s konceptem „learning outside the classroom“, badatelsky orientovanou výukou, společné vysvětlení pojmu lokální ekologie
 • představení projektu „Město do kapsy“ a ukázka 3 projektových dní
 • vyzkoušení si přípravy vlastního projektového dne
 • prezentace návrhů
learning outside the classroom
„Learningoutsidetheclassroom“
  • Jaké výhody a nevýhody přináší dle Vašeho názoru výuka mimo učebnu?
  • Využívám možnosti výuky mimo učebnu ve své pedagogické praxi? Jak často a za jakým účelem?

Shrnutí

 • Není důležité jen to, co se učíme, ale především, jak a kde se učíme.
 • Cílem výuky mimo učebnu je rozvíjet dovednosti, formovat hodnoty žáků, působit na jejich osobnostní a sociální rozvoj, růst motivace k učení.
 • Učení, které probíhá prostřednictvím získávání znalostí a dovedností v reálném životě (prostřednictvím praktické činnosti).
 • Zvyšuje atraktivitu hodin a zvyšuje zájem studentů. Výsledkem je zvýšená koncentrace a lepší výsledky.

Další informace naleznete na :

http://www.lotc.org.uk/

http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/teaching-activities/teaching-outside-the-classroom/

badatelsky orientovan v uka
„Badatelsky orientovaná výuka“
 • český ekvivalent anglického „IBSE = Inquiry Based Science Education“
 • učení se skrze bádání, zkoumání, pídění se po odpovědi
 • vzdělávací směr v přírodovědných předmětech (Science), který využívá metody aktivního učení
 • nedostatečná dovednost českých žáků aplikovat nabyté znalosti v přírodovědných předmětech (PISA, 2006)
 • nejen v exteriéru, ale také v interiéru
 • Další informace na: www.badatele.cz (Sdružení Tereza)
lok ln ekologie
„Lokální ekologie“
 • Lokální
 • týkající se nejbližšího okolí, ve kterém se žáci pohybují, tendence EVVO od globálních problémů, po ty lokální, které můžeme nejsnadněji ovlivnit,
 • Princip/zásada subsidiarity- rovněž politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům.
 • Vztah k místu- jedno z klíčových témat Akčního plánu strategie VUR 2008 -2015
 • Ekologie
 • Věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem (Haeckel, 1866)
 • V širším významu chápáno jako životní/přírodní prostředí a jeho ochrana
lok ln ekologie1
„Lokální ekologie“
 • Co všechno spadá do životního/přírodního prostředí na lokální úrovni?
m sto do kapsy
Město do kapsy
 • 10 projektových dní, jejichž prostřednictvím se žáci blíže seznamují s městem či městskou částí, ve které se škola nachází
 • žáci získávají nejen nové znalosti o daném ekoregionu z pohledu deseti různých témat, ale učí se i novým dovednostem
 • prostřednictvím práce v terénu žáci mapují danou problematiku, plní zadaný úkol a navrhují řešení konkrétního problému
 • svá zjištění zpracovávají elektronicky do textové podoby a společně s fotografiemi ukládají do „elektronických kapes“ webových stránek projektu- www.mestodokapsy.cz
m sto do kapsy1
MĚSTO DO KAPSY

Kvalita ovzduší

Nakládání s odpady

Kulturní paměť

Potravinové zdroje

Biologičtí škůdci

Estetika a rekreace

Využití prostoru

Funkce zeleně

Bariérovost prostředí

Voda ve městě

m sto do kapsy2
Město do kapsy
 • vychází ze zprávy „Hodnocení ekosystémů k miléniu 2003 – 2006“ (OSN)
 • Ekosystémové služby- jsou přínosy, které lidé získávají od ekosystémů – mají vliv na životní úroveň lidí

Témata projektu „Město do kapsy“ pokrývají:

 • zásobovací ekosystémové služby (téma Samozásobování potravinovými zdroji, Zdroje pitné a užitkové vody, Využití prostoru, Funkce zeleně),
 • regulační ekosystémové služby (téma Biologičtí škůdci, Nakládání s odpady, Kvalita ovzduší)
 • kulturní ekosystémové služby (Hodnoty kulturního dědictví, Estetická a rekreační funkce, Bariérovost prostředí).
nakl d n s odpady
Nakládání s odpady

CÍLE PROGRAMU

 • Žák vlastními slovy vyjádří, co je to odpad.
 • Žák seřadí způsoby nakládání s odpady podle hierarchie nakládání s odpady.
 • Žák uvede alespoň 5 příkladů vytříditelných složek z komunálního odpadu.
 • Žák vysvětlí, co je to materiálové využití odpadu.
 • Žák odůvodní, proč je žádoucí třídit odpad a materiálově jej využívat.
 • Žák prokáže dovednost používat měřící pásmo nebo krokoměr
 • Žák předvede vyhledání nejbližšího sběrného dvora na internetové síti a vyhledá také termíny a místa přistavení velkoobjemových kontejnerů.
 • Žák navrhne a obhájí řešení problémů, které vyplynuly z práce z terénu.
 • Žák se naučí samostatně hovořit k danému tématu před ostatními žáky a před videokamerou
nakl d n s odpady ot zky
Nakládání s odpady- otázky
 • Je pro mě snadné definovat, co to je odpad?
 • Myslím si, že v městské části Praha 2 není problém se svozem a tříděním odpadu, že sběrná místa jsou čistá a kontejnerů je dostatek?
 • Vím, co je to donášková vzdálenost a jaká by měla být?
 • Není pro mě problém mluvit před ostatními žáky a kamerou ke konkrétnímu tématu?
nakl d n s odpady aktivity
Nakládání s odpady- aktivity
 • Do mapy zaznamenat všechna sběrná hnízda v okolí školy
 • Do pracovního listu zaznamenat nečistoty v separovaném sběru, vytříditelné složky z komunálního odpadu, pořádek v okolí sběrných míst, zaplněnost kontejnerů
 • Pomocí mapy určit a následně změřit nejdelší „donáškovou vzdálenost“
 • Dotazníky- zda občané třídí odpad, jaký odpad netřídí a proč, zda vědí, kde se nachází nejbližší sběrný dvůr a zda jsou spokojeni s komunálními službami v jejich městské části
nakl d n s odpady role
Nakládání s odpady- role
 • Fotograf – průběžně pořizuje fotografie z terénu, vyfotí fotek raději více, aby bylo později z čeho vybírat, celkem vybere 4 fotografie: fotka celé skupiny, fotka sociologa během výzkumu, práce skupiny u kontejnerů nebo při měření vzdálenosti, nejznečištěnější sběrné místo
 • Analytik – má na starosti důkladně prozkoumat jednotlivá sběrná místa, spolupracuje úzce se zapisovatelem a spolu doplňují pracovní list, má na starosti spolu se zapisovatelem určit a změřit nejdelší donáškovou vzdálenost ve vytyčené oblasti
 • Kartograf- vede skupinu podle mapy, hlídá, aby se skupiny pohybovala ve vyznačeném území, do mapy zakresluje umístění jednotlivých sběrných míst, zaznamenává trasu, spolu s analytikem a zapisovatelem zkoumá jednotlivá sběrná místa
 • Zapisovatel- má na starosti vyplnění pracovního listu u jednotlivých sběrných míst, zkoumá spolu s analytikem jednotlivá sběrná místa, spolupracuje s analytikem na určení a změření nejdelší donáškové vzdálenosti
 • Sociolog- má za úkol ve spolupráci s počítačovým expertem vyplnit 10 dotazníků týkající se nakládání s odpady, snaží se pokrýt všechny sociální skupiny (ženy, muže, mladé, staré)
 • Počítačový expert- spolupracuje se sociologem a pomáhá mu vyplnit 10 dotazníků týkajících se nakládání s odpady
funkce zelen
Funkcezeleně

CÍLE PROGRAMU

 • Žák vlastními slovy vyjádří princip fotosyntézy.
 • Žák vlastními slovy vyjádří, co je památný strom, zdůvodní, proč se vyhlašuje, a na mapě městské části ukáže, kde se jaký druh nachází.
 • Žák vyjmenuje alespoň 5 ze 6 základních funkcí zeleně ve městě.
 • Žák uvede alespoň 3 zákazy a příkazy, které platí v městské zeleni.
 • Žák ve skupině vybere podle předem stanovených kritérií dva stromy z parkové zeleně, vytvoří jeho fotografickou a výtvarnou dokumentaci.
 • Žák ve skupině vytvoří pomocí vlastních fotografií, informací z určovacího klíče a internetu 2 dendrologické tabule s vybranými stromy.
 • Žák ve skupině prezentuje ostatním žákům své výstupy a fotografie z terénu
funkce zelen ot zky
Funkce zeleně- otázky
 • Vím co je to fotosyntéza a dokážu vlastními slovy vyjádřit její princip?
 • Vím, co je to památný strom a znám památné stromy, které se nacházejí v naší městské části?
 • Dokážu vyjmenovat alespoň 3 funkce zeleně ve městě?
 • Není pro mě problém pomocí klíče určit, o který strom se jedná?
 • Není pro mě problém mluvit před ostatními žáky a kamerou ke konkrétnímu tématu?
funkce zelen aktivity
Funkce zeleně- aktivity
 • Návštěva památného stromu
 • Určení dvou druhů stromů
 • Měření obvodu kmene, zaznamenávání stromů do mapy, obkreslování kůry, zjišťování informací o daném druhu
 • Výroba naučných tabulí
 • Vytvoření dendrologické stezky
 • Prezentace
funkce zelen role
Funkce zeleně- role
 • Fotograf – fotí v průběhu programu, v závěrečné fázi fotky stahuje, píše popisky, odevzdá 1 skupinovou fotku z exkurze, 1 fotku skupiny během práce v terénu, 2 fotky celých stromů, jež si skupina vybrala
 • Dendrolog – dostane klíč, podle něhož v terénu určí druh stromu, krejčovský metr, kterým změří obvod stromu ve výšce 150 cm a v počítačové učebně spolu se zapisovatelem vytváří dendrologické tabule, předpoklad počítačově zručné osoby!
 • Kartograf – dostane papírově mapu a v terénu vyznačí do ní dva, skupinou vybrané stromy a v počítačové učebně spolu s ostatními kartografy vytvoří elektronickou mapu dendrologické stezky
 • Zapisovatel – pravá ruka dendrologa, v terénu do pracovního listu zapisuje informace o daném stromu, jež mu sdělí dendrolog a v počítačové učebně s dendrologem vytváří 2 tabule
 • Výtvarník – pomocí uhlu překresluje v terénu na papír kůru jednotlivých stromů a v počítačové učebně vypomáhá s dendrologickými tabulemi
bari rovost prost ed
Bariérovost prostředí

CÍLE PROGRAMU

 • Žák vlastními slovy vysvětlí, co je to zdravotní postižení.
 • Žák vyjmenuje druhy zdravotního postižení a jeho nejčastější.
 • Žák vlastními slovy vysvětlí, co to jsou kompenzační pomůcky a uvede jejich příklady.
 • Žák popíše časté předsudky o lidech se zrakovým postižením.
 • Žák vysvětlí, jak správně nevidomému nabídnout pomoc, jak ho vést, jak mu pomoci při nástupu do MHD apod.
 • Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké.
 • Žák vyjmenuje alespoň 3 architektonické bariéry pro lidi na vozíku.
 • Žák vyjmenuje základní úpravy používané ve veřejné dopravě a veřejných institucích, které umožňují lepší orientaci a pohyb lidem s postižením.
bari rovost prost ed ot zky
Bariérovost prostředí - otázky
 • Vím, co to je kompenzační pomůcka a znám alespoň dva příklady?
 • Vím, jak správně nevidomému nabídnout pomoc, jak ho vést a jak mu pomoci při nástupu do MHD?
 • Vím, jaké jsou nejčastější architektonické bariéry pro nevidomé a slabozraké?
 •  Vím, jaké jsou nejčastější architektonické bariéry pro lidi na vozíku?
 • Dokážu vyjmenovat některé úpravy používané ve veřejné dopravě a ve veřejných institucích, které umožňují lepší orientaci a pohyb lidem s postižením?
bari rovost prost ed aktivity
Bariérovost prostředí - aktivity
 • Chůze s bílou holí, jízda na vozíku
 • Mapa s vyznačenými objekty, MHD, chodníky- žáci zaznamenávají barvami problematičnost přístupu
 • Zhodnocení problematických lokalit, návrhy zlepšení problematických míst
bari rovost prost ed role
Bariérovost prostředí - role

1.Figurant/ka: v terénu představuje nevidomého nebo vozíčkáře - pohybuje se s bílou holí nebo na vozíku. Po návratu do třídy sepisuje spolu s asistentem zprávu.

2.Asistent/ka: pomáhá figurantovi jako asistent vozíčkáře nebo průvodce nevidomého (například při přecházení). Hlídá, aby se figurant nezranil. Po návratu do třídy sepisuje spolu s figurantem zprávu.

3. Zapisovatel/ka: zapisuje si postřehy figuranta i ostatních, vyplňuje informace k jednotlivým objektům, zastávkám MHD a poznamenává si cokoli, co je důležité ke zmapování lokality. Po návratu do třídy tvoří spolu s kartorafem mapu.

4. Fotograf/ka: má za úkol focení v terénu. Odevzdá tři fotografie: práce skupiny v terénu, 2 fotografie míst: nejhorší (nebezpečné nebo naprosto nevhodné) a nejlepší (bez bariér). Fotky stáhne do počítače a přejmenuje.

historie projektu
Historie projektu

2010 ZŠ Chmelnice, ZŠ Londýnská

 • ZŠ Resslova, ZŠ Lupáčova, ZŠ Sázavská, ZŠ U

Krčského lesa, ZŠ Meteorologická, ZŠ Prof. Švejcara

 • „Voda, my a Praha 2“ – ZŠ Sázavská (kapsa Voda –

rozpracovaná do 4 projektových dní)

 • „Voda, my a Praha 3“ – ZŠ Jeseniova, „Voda, my a

Praha 12“ ZŠ Na Beránku

2013/14 „Mikroklima okolí školy“ (3 kapsy – zeleň, voda,

ovzduší, na 22 ZŠ v Praze – možnost se nyní zapojit

do projektu)

skupinov pr ce
Skupinová práce

-Ve skupinách připravit návrh programu využívajícího principu LOTC a BOV

Možné tematické bloky:

-ochrana jednotlivých složek ŽP v okolí školy- voda, ovzduší, odpady, půda

-městská infrastruktura - využití území, kulturní památky, doprava, architektura, parky

-městská flora a fauna - stromy, rostliny, živočichové

-lidé a jejich chování ve městě- bariérovost, potraviny…

doporu en postup pr ce
Doporučený postup práce

Od cíle k prostředkům

 • téma

-rostliny rostoucí v okolí školy

2) cíle

-cílem je zmapovat, jaké rostliny rostou v okolí školy a určit, zda jsou chráněné či nikoli

 • motivace

-prohlídka herbáře/ochutnávka bylinného čaje

 • metody + formy

- metody: brainstorming, terénní práce, práce s textem, práce s obrazem, experimentování, metody řešení problémů...), formy (skupinová/kooperativní výuka, hromadná/frontální výuka, týmová práce, individualizovaná výuka)

 • aktivity

-rozdělení do rolí, práce s klíčem, vyplnění pracovního listu

 • teoretický základ

-k rostlinám a jejich zařazení dle stupňů ochrany

 • Pomůcky

-určovací klíče, pracovní listy

tvorba posteru
Tvorba posteru

pomůcky

teorie

cíle

téma

motivace

aktivity

metody/ formy

z v r a zhodnocen d lny
Závěr a zhodnocení dílny
 • Zdá se mi tento koncept výuky (LOTC/BOV) využitelný?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto konceptu?