Download
shalat sunnah n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SHALAT SUNNAH PowerPoint Presentation
Download Presentation
SHALAT SUNNAH

SHALAT SUNNAH

1578 Views Download Presentation
Download Presentation

SHALAT SUNNAH

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SHALAT SUNNAH KELAS VIII SMP NEGERI 22 BANDAR LAMPUNG

 2. Pengertian • Shalatsunnahadalahsemuashalat yang dikerjakandiluarshalat yang difardhukan. • Shalatsunnahmerupakanpelengkapshalatfardhu, artinyashalatsunnahpahalanyasebagaipelengkapshalatfardhu. Ibaratdalamsuatubangunan, shalatfardhusebagairumahnya, sedangkanshalatsunnahnyasebagaiperlengkapannya, sepertikursi, mejadansebagainya.

 3. Hadistshalat sunnah Telahdatangseorang Arab gunung, laluiaberkata, “YaRasulullah, shalatapa yang difardlukanoleh Allah atassaya?”.JawabRasulullah SAW, “Shalat lima waktu, kecualikalauengkaumaushalatsunnah”. [HSR. Bukharidan Muslim]

 4. Sebaik-baikshalatituialahshalatseseorangdirumahnyakecualishalatfardlu. [HSR. Bukharidan Muslim]

 5. Surat Huud:114 Artinya: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

 6. Macam-macam Shalat Sunnah Shalatsunnahpadadasarnyadapatdibagimenjaditiga, yaitu : a. Shalatsunnahberjamaah b. Shalatsunnahmunfarid ( sendirian ) c. Shalatsunnahberjamaahataumunfarid

 7. a. Shalatsunnahberjamaah • Shalatsunnah yang disunnahkansecara, berjamaahcontohnya : • Śalat Idul Fitri Śalat Idul Fitri adalah śalatsunnah dua rakaat yang dilaksanakan pada harirayaIdulFitripada setiaptanggal1Syawalsetelahmelaksanakanpuasa Ramadan satu bulan lamanya. Hukum melaksanakan śalat sunnah ini adalah sunnah mu’akkad (sangat dianjurkan). • Śalat Idul Adha Śalat Idul Adha adalah śalat yang dilaksanakan pada hari raya Qurban atau hari raya Idul Adha.

 8. LanjutanShalatsunnah yang disunnahkansecara, berjamaah • ŚalatKusūf (GerhanaMatahari) ŚalatSunnahkusūf (kusūfussyamsi) adalahśalatsunnah yang dilaksanakanketikaterjadigerhanamatahari. Hukummelaksanakanśalatiniadalahsunnahmuakkad. • ŚalatKhusūf (GerhanaBulan) Śalatsunnahkhusuf (khusūfulqamari) adalahśalatsunnah yang dilaksanakanketikaterjadiperistiwagerhanabulan. Hukummelaksanakanśalatiniadalahsunnahmuakkad.

 9. LanjutanShalatsunnah yang disunnahkansecara, berjamaah • ŚalatIstisqā (MemohonHujan) Śalatsunnahistisqāadalahśalatsunnahduarakaat yang dilaksanakanuntukmemohonditurunkanhujan.

 10. b. Shalatsunnahmunfarid • SalatSunnahRawatibśalatsunnahrawātibadalahśalat yang dilaksanakanmenyertaiataumengiringiśalatfar«u, baiksebelummaupunsesudahnya. • Śalat Tahiyyatul Masjid Śalat tahiyyatul masjid adalah śalat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormatimasjid. Śalat ini disunnahkanbagisetiapmuslimketikamemasuki masjid. • Śalat Istikhārah Śalat istikhārah adalah śalat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Swt.

 11. c. ŚalatSunnahBerjamaahatauMunfarīd • ŚalatTarāwih Śalattarāwihadalahśalatsunnah yang dilaksanakanpadamalambulan Ramadan. • ŚalatWitir Śalatwitiradalahśalat yang dilaksanakandenganbilanganganjil (satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, atausebelasrakaat). Hukumnyamelaksanakannyaadalahsunnahmu’akkadah.

 12. ŚalatDuhā Śalatsunnahduhāatau yang seringdisebutdenganśalatawwābinduhāadalahśalatsunnah yang dikerjakanpadawaktumataharisudahmenaiksekitarsatutombak (sekitarpukul 07.00 ataumataharisetinggisekitartujuhhasta) hinggamenjelangśalatZuhur. • ŚalatTahajjud Śalatsunnahtahajjudadalahśalatsunnahmu’akkadah yang dilaksanakanpadasebagianwaktudimalamhari. Śalattahajjudadalahbagiandariqiyāmullail (Śalatmalam) yang langsungdiperintahkanoleh Allah Swt.

 13. Setelahtakbirtujuh kali danmembacatasbihtersebutdilanjutkanmembaca surah al-Fātihāhdanmembacasalahsatu surah dalam al- Qur`ān. Namun, diutamakansurahQāfatausurah al-A’lā.

 14. ŚalatTasbih Śalatsunnahtasbihadalahśalatsunnah yang dilaksanakandenganmemperbanyakmembacatasbih. Śalattasbihinimerupakansunnahkhususdenganmembacatasbihsebanyak 300 kali didalamśalat.

 15. Tata carashalatsunnah Tata carashalatsunnahberjamaah • śalatIdulFitri • Imam memimpinpelaksanaanśalatIdulFitridiawalidenganniat yang ikhlasdidalamhati. • Padarakaatpertamasesudahmembacado’aiftitahbertakbirsambilmengangkattangansebanyaktujuh kali. • Setelahtakbirtujuh kali danmembacatasbihtersebutdilanjutkanmembacasurah al-Fātihāhdanmembacasalahsatusurahdalam al- Qur`ān. Namun, diutamakansurahQāfatausurah al-A’lā.

 16. Setelah takbir tujuh kali dan membaca tasbih tersebut dilanjutkan membaca surah al-Fātihāh dan membaca salah satu surah dalam al- Qur`ān. Namun, diutamakan surah Qāf atau surah al-A’lā. • Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir limakali sambil mengangkattangandan diantarasetiaptakbirdisunnahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah al-Fātihāh dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah al-Qamar atau surah al-Gāsyiyah. • Śalat Idul Fitri ditutup dengan salam.

 17. Setelah takbir tujuh kali dan membaca tasbih tersebut dilanjutkan membaca surah al-Fātihāh dan membaca salah satu surah dalam al- Qur`ān. Namun, diutamakan surah Qāf atau surah al-A’lā. • Pada rakaat kedua, setelah takbir berdiri kemudian membaca takbir limakali sambil mengangkattangandan diantarasetiaptakbirdisunnahkan membaca tasbih. Setelah itu membaca surah al-Fātihāh dan surah-surah pilihan. Surah yang dibaca diutamakan surah al-Qamar atau surah al-Gāsyiyah. • Śalat Idul Fitri ditutup dengan salam.

 18. Śalat Kusūf (Gerhana Matahari) • Berniat untuk śalat kusūf . • Setelah takbiratul ihram dan selesai membaca doa iftitah dilanjutkan membaca surah al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. • Rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak- banyaknya. • Iktidal dengan mengucapkan ”Sami’allahu liman hamidah” tangan kembali bersedekap di dada. • Membaca surah al-Fātihah dilanjutkan dengan membaca surah al- Qur’ān yang lain. • Kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. • Iktidal dengan mengucapkan ”Sami’allahu liman hamidah”.

 19. Sujudsepertibiasatetapisujudnyaagakdipanjangkandibandingdenganśalatpadaumumnya.Sujudsepertibiasatetapisujudnyaagakdipanjangkandibandingdenganśalatpadaumumnya. • Duduk di antara dua sujud seperti biasa. • Sujud yang keduaagakdipanjangkan. • Bangkitmenujurakaat yang kedua, kemudianmelaksanakanrakaat yang keduasebagaimanarakaat yang pertamadilaksanakan. • Padasujud yang terakhirrakaat yang keduadianjurkanuntukmemperbanyakistigfardantasbihuntukmemohonampunankepada Allah Swt. • Shalatditutupdengansalam.

 20. ŚalatKhusūf (GerhanaBulan) • Berniat untuk śalat kusūf. • Setelah takbiratul ihram dan selesai membaca doa iftitah dilanjutkan membaca surah al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surah-surah yang panjang. • Rukuk yang lama dan panjang dengan membaca tasbih sebanyak- banyaknya. • Iktidal dengan mengucapkan ”Sami’allahu liman hamidah” tangan kembali bersedekap di dada. • Membaca surah al-Fātihah dilanjutkan dengan membaca surah al- Qur’ān yang lain. • Kembali melakukan rukuk yang panjang dengan membaca tasbih yang sebanyak-banyaknya. • Iktidal dengan mengucapkan ”Sami’allahu liman hamidah”.

 21. Sujudsepertibiasatetapisujudnyaagakdipanjangkandibandingdenganśalatpadaumumnya.Sujudsepertibiasatetapisujudnyaagakdipanjangkandibandingdenganśalatpadaumumnya. • Duduk di antara dua sujud seperti biasa. • Sujud yang keduaagakdipanjangkan. • Bangkitmenujurakaat yang kedua, kemudianmelaksanakanrakaat yang keduasebagaimanarakaat yang pertamadilaksanakan. • Padasujud yang terakhirrakaat yang keduadianjurkanuntukmemperbanyakistigfardantasbihuntukmemohonampunankepada Allah Swt. • Shalatditutupdengansalam. • ŚalatIstisqā (MemohonHujan) • Setelahsemuabersiapuntukśalat, muazintidakperlumengumandangkanazāndaniqāmah.

 22. ŚalatIstisqā (MemohonHujan) • Setelahsemuabersiapuntukśalat, muazintidakperlumengumandangkanazāndaniqāmah. • Śalatsunnahdilaksanakansepertiśalatsunnah yang lainnya. Setelahmembacasurah al-Fatihahdilanjutkanmembacasurah-surah yang panjang. • Setelahsalam, khatibmembacaduakhutbah. Padakhutbah yang pertamadimulaidenganmembacaistigfarsembilan kali dan yang keduadimulaidenganmembacaistigfartujuh kali.

 23. Tata carashalatsunnahmunfarid • ŚalatRawātib • Niatmenurutwaktunya • Dikerjakantidakdidahuluidengan azan daniqamah. • Dilaksanakansecaramunfarīd (sendirian). • Bilalebihdariduarakaatgunakansatusalamsetiapduarakaat. • Membacadengansuara yang tidakdinyaringkansepertipadasaatmelaksanakanśalatZuhurdanśalatAsar. • Śalatdikerjakandenganposisiberdiri. Jikatidakmampubolehdenganduduk, ataujikamasihtidakmampubolehberbaring • Sebaiknyaberpindahsedikitdaritempatśalatfar«utetapitetapmenghadapkiblat.

 24. ŚalatTahiyyatulMasjid • Berniatśalattahiyyatulmasjid. • Setelahberniatdilanjutkandengantakbiratulihrām, membacadoaiftitāh, surah al-Fātihah, danseterusnyasampaisalam. • ŚalatIstikhārah • Bangunpadawaktupertengahanmalamdanberwu«u. • Melaksanakanśalatistikhārahdengandiawaliniat. Niatśalatharusdilakukandenganikhlasdidalamhati. • Padarakaatpertamasetelahmembacasurah al-Fātihahkemudianmembacasurah al-Kāfirun. Bacaansurah al-Kāfirunbolehlebihdarisatu kali, yaknitiga, tujuh, atausepuluh kali.

 25. Setelahśalatduarakaat, dilanjutkandenganmembacadoaistikhārah. Tata caraŚalatSunnahBerjamaahatauMunfarīd • ŚalatTarāwih • Śalattarāwihdapatdilaksanakandelapan, duapuluh, atautigapuluhenamrakaat. Kita tinggalmemilihjumlahrakaatmana yang maudanmampuuntukdilaksanakan. Perbedaanjumlahbilanganrakaatinitidakperludipermasalahkan. Yang terpentingadalahumat Islam dapatmelaksanakandengankhusyu.

 26. ŚalatWitir • Śalatwitirdilaksanakandenganbilanganganjil (satu, tiga, lima, tujuh, sembilan, atausebelasrakaat). Hukumnyamelaksanakannyaadalahsunnahmu’akkadah. AdapunwaktuśalatwitiradalahsesudahśalatIsya’ sampaimenjelangfajarśalatSubuh. • ŚalatDuhā • śalatsunnah yang dikerjakanpadawaktumataharisudahmenaiksekitarsatutombak (sekitarpukul 07.00 ataumataharisetinggisekitartujuhhasta) hinggamenjelangśalatZuhur. Kita dapatmelaksanakanśalatduhāsebanyak 2 rakaatdan paling banyak 12 rakaat. Tata carapelaksanaannyatidaklahsulit, samadengancaramelaksanakanśalatpadaumumnya.

 27. ŚalatTahajjud • DilaksanakanpadawaktusetelahśalatIsyasampaidenganfajarsidiq (menjelangwaktuSubuh) dansetelahtidur. • Jumlahrakaatnya paling sedikitduarakatdan paling banyaktidakdibatasi. • Dilaksanakansendirian (munfarīd) atauberjamaah. • Lebihutamasetiapduarakaatsalam. Apabiladilaksanakanempatrakaatjanganadatasyahudawal. • ŚalatTasbih • jikadilaksanakandimalamhari, jumlahrakaatnyaadaempatdengandua kali salam. • jikadilaksanakandisianghari, jumlahrakaatnyaadaempatdansekalisalam.

 28. Setelahmembacasurah al-Fatihahdansurat-suratpendek, membacatasbih 15 kali. • Ketikaruku’ (setelahmembacado’aruku’) membacatasbih 10 kali. • Ketikabangundariruku’ (setelahmembacado’anya) membacatasbih 10 kali. • Ketikasujudpertama (setelahmembacado’asujud) membacatasbih 10 kali. • Ketikadudukdiantaraduasujud (setelahmembacado’anya) membacatasbih 10 kali. • Ketikasujudkedua (setelahmembacado’anya) membacatasbih 10 kali. • Ketikaakanberdiriuntukrakaat yang keduadudukdulu (dudukistirahat) membacatasbih 10 kali.

 29. Manfaat Sholat Sunnah • Do’anya akan dikabulkan • Orang tersebut akan diangkat derajatnya • Akan dihapus dosa-dosanya • Akan masuk syurga • Disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya dan senantiasaakandiberikanrezekiyangcukupolehAllahSwt. • Menambah kesempurnaan śalat fardu. • Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Swt. atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari.

 30. Terimakasih