Download
kelas satu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Solat Sunnah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Solat Sunnah

Solat Sunnah

590 Views Download Presentation
Download Presentation

Solat Sunnah

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kelassatu SolatSunnah

 2. SolatHari Raya

 3. SunnahSebelumSolatHari Raya IdulFitri • MandiDahuluSebelumShalat ‘Ied • DisunnahkanMemakaiMinyak Wangi • MengenakanPakaian yang Paling Bagus, bukan yang Paling Baru. • DisunnahkanMakanKurma (ataukue-kue) SebelumBerangkatShalat ‘IedulFitri. • Berjalan kaki dengantenangdankhusyu’ menujutempatshalat. • DisunnahkanShalat ‘Ied di Tanah lapang

 4. Dianjurkan agar berbedajalanketikaberangkatdanpulangshalat ‘Ied. • BertakbirKetikaBerangkatDenganSuaraKeras • TidakMelakukanShalatSunnatSebelumdanSesudahShalat ‘Ied. • Tidak Ada AdzandanIqamatDalamShalat ‘Ied. • Para WanitaHarusMemakai Hijab danDilarangMenggunakanParfum. • MengucapkanSelamatHari Raya (TaqabalallahuMinnaWaMinkum)

 5. SunnahSebelumSolatHari Raya IdulAdha • MandisebelumberangkatshalatIdulAdha • MemakaipakaianterbaikuntukshalatIdulAdha • Memakaiminyakwangi • MembacatakbirsejakberangkatshalatIdulAdha • MenghindarimakansebelumshalatIdulAdha

 6. BerangkatshalatIdulAdhaseawalmungkin • Menempuhjalan yang berbedaantarapergidanpulangshalatIdulAdha • Jikamemungkinkan, disunnahkanberjalan kaki menujulapangantempatshalatIdulAdha • ShalatIdulAdhadanmengajaksertaanak-anakdanwanitamengikutinya • MenyembelihqurbansetelahshalatIdulAdha

 7. "Rasulullahbiasaberangkatshalat id padahariIdulFitridanBeliaumakanterlebihdahulu.SedangpadahariIdulAdhaRasulullahtakmakanlebihdahulu, kecualisepulangdarishalat Id, baruBeliaumenyantaphasilQurbannya."(HR.TirmidzidanIbnuMajah).

 8. Mengapadisunnahkanmakansebelusolatidulfitri??? • Karenapadahariitu Allah memberikanberbagaimacamkebaikan yang kepadakitasebagaihambaNya. DiantarakebaikanituadalahberbukasetelahadanyalaranganmakandanminumselamabulansuciRomadhan.

 9. Mengapadisunnahkantidakmakansebelumsolatiduladha? • Karenahendaknyadiamakandarihewankurbannyajikadiamenyembelihhewankurban, jikadiatidakmemilikihewankurban, makatidakmengapadiamakansebelumshalat Id.

 10. Cara MengerjakanSolatI’ed • Sepertisolatsunnahbiasahanyasajaadabeberapaperbedaan : • Tidakada azan • Setelahtakbiratu ihram bacaiftitah • Takbir 7 kali, setiapsetelahtakbirmembacaسبحا ن الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر • Baca al-fatihah, sunnahbaca Al-Ala

 11. Selesairakaatpertama, rakaatkedua, takbir 5 kali • Lalumembacaalfatihah, sunnahmembaca Al-ghasyiah • Lalusolatsepertibiasa • Sesudahsolat da 2 khutbah

 12. Syarat, rukun, danisiKhutbah • Syrat, rukunkhutbahharirayasaadengansyaratdanrukunkhutbahhariJum’at, hanyasedikitberbeda : Setelahbilalmenyerukanbilalannyakhotibterusberkhutbah, tidakadadudukdantidakada azan

 13. Kapandisunnahkanmembacatakbir?

 14. SolatIstisqo • Di Lapanganbersamapemimpindaerahtersebut • Bukan di dalam masjid

 15. PersyaratanSebelumSolatIstisqo • Tigahariberpuasasebelumsolatistisqo • Harike 4, pendudukdanhewanternakkeluardanberkumpul di lapangan • Tidakberhias • Banyakmembacaistighfar

 16. WaktuMengerjakanSolatIstisqo • Pagiharisesudahmatahariterbit

 17. Niat shalat ini adalah • أصلى سنة الإستسقاء ركعتين مأموما لله تعالى

 18. Cara MengerjakanSolatIstisqo

 19. Tidakada azan daniqomah • Ada 2 khutbahsetelahsolat • Permulaankhutbahdenganistighfar

 20. Cara BerkhutbahIstisqo • Sunnahkhotibmemakaiselendang (rida’) • Isi khutbah : 1. Anjuranistighfar 2. Merendahkandiri 3. Yakinkanbahwa Allah mahapengampun

 21. c. Doamemintahujandanmengangkattangan • Di pertengahan 2khutbah, khotibmenghadapkiblat (membelakangimakmum) • Ketikaberpaling, khotibmerubahselendangnya (rida’), yang di kanankekiridan yang ataskebawah.

 22. DoaSetelahSolatIstisqo • اللَّهُمَّ اسْقِنا الغَيْثَ وَلا تَجْعَلْنا مِنَ القَانِطِينَ • اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنا غَيْثاً مُغِيثاً هَنِيئاً مَرِيئاً غَدَقاً مُجَلِّلاً سَحّاً عامّاً طَبَقاً دَائِماً

 23. Doa Ketika Hujan Telah Turun • اللّهُمَّ اجْعَلهُ صَيِّبَاً هَنِيئاً نافعاً. اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. وَيَقُوْلُوْنَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ • Ya Allah jadikanhujan yang menyejahterakandanbermanfaat. Ya Allah turunkan di sekeliling kami bukanadzabbagi kami. Dan jamaahmengucapkan:” Hujanturundengankaruniadanrahmat Allah.

 24. Setelahhujanturun, disunnahkanuntukberwudhudengan air hujantersebut.

 25. PerintahSolatGerhana • إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَر َ آيَتَانِ مِنْ ايَاتِ اللهِ لاَيَخْسِفَان ِ لِمَوت ِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا • “Sesungguhnyamataharidanbulanadalahduamacamtandadaritanda-tandakekuasaan Allah. Terjadinyagerhanamatahariataubulanitubukanlahkeranakematianseseorangataukehidupannya. Makajikalaukamumelihatnya, berdoalahkepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlahsertabersolatlah.”

 26. SolatGerhana(kusuuf) • SolatGerhanaadalahsolatpadasaatgerhanamatahariataubulan • Hukumnyasunnahmuakad • Dikerjakansendiriatauberjama’ah.

 27. SolatGerhanaMatahari

 28. SolatSunatKusuf / GerhanaMatahariwaktunyabermulaketikaternyatasedangberlakunyagerhanamataharisehinggaselesaigerhanamataharitersebut.

 29. SolatGerhanaBulan

 30. Waktuuntukmengerjakanshalatgerhanaadalahterbentangsejakmulainyagerhanahinggagerhanaberakhir(bulankembalikekondisisemula).Waktuuntukmengerjakanshalatgerhanaadalahterbentangsejakmulainyagerhanahinggagerhanaberakhir(bulankembalikekondisisemula).

 31. Cara SolatGerhana

 32. Niatnya

 33. RakaatPertama • Takbiratul Ihram. • Membacadoaiftitah. • MembacaTa`awudz. تعاوز ) • Membaca surah al-Fatihah. • Membacamana-manasurah,yangterlebihafdhal surah Abaqarah

 34. Ruku’ danmembacatasbih. • Iktidal (AllahuAkbar)sertamembaca surah al-Fatihahdanmembacaali-Imran atausurah yang lain. • Rukudanganmembacatasbih. • Iktidal.(SamiAllahulimanHamidah) • Sujuddanmembacatasbih. • Dudukantara 2 sujud. • Sujudkembali. • Berdirikerakaatkedua.

 35. Rakaatkedua • Membaca surah al-Fatihah. • Membacasurah al-Nisa’ atausurah yang lain. • Ruku’ danmembacatasbih. • Iktidal(AllahuAkbar) sertamembaca surah al-Fatihahdanmembaca surah Al-Maidahatausurah yang lain. • Rukudanganmembacatasbih.

 36. Iktidal.(SamiAllahulimanHamidah) • Sujuddanmembacatasbih. • Dudukantara 2 sujud. • Sujudkembali. • Membacatasyahudakhir. • Memberisalam.

 37. Disunnahkan : • Tiadaiqamahtapicukupsekadarucapan : ( الصِّلاَةُ جَامِعَةً ) • SunatmenyaringkansuarapadabacaanFatihahdan surah ketikasolatsunatgerhanabulandanperlahanketikasolatsunatgerhanamatahari. • Disunatkanmandiuntuksolatgerhana, sepertihendaksolatJumaat.

 38. Khutbah di SolatGerhana • Setelahsolatgerhana • Isinyamengenaisebabterjadinyagerhana, menjelaskanbahwagerhanaadalahkekuaaan Allah anjuranbertaubatdanberbuatkebaikan.

 39. SalatDalamKekhawtiran (khauf) • Solatkhauf (atausolatketakutan) ialahsolat yang ditunaikandalamkeadaansuasanapeperangandenganpihakmusuh. • SolatKhaufbolehdilakukandimanasaja, tanpamengiramasa, tempatdankeadaan. • Bolehdilakukansamaadasecaraberlari, berjalan, meniarapatauberkenderaan. • Rukukdansujuddilakukandenganisyarat. • Bolehmelakukansolattanpamenghadapkiblat.

 40. Perkara-perkara yang membatalkan Solat Khauf: 1) Terbatalwudu’ ketikasedangsolat 2) Menjeritdanmelaung (sekiranyatidakdiperlukan) 3) Melakukanbanyakpergerakan yang tiadakaitandenganpeperangan 4) Keluardarah yang banyaktidakmenjejaskansolat (di sisimazhab Maliki tetapi imam Syafieiamembatalkansolatkecualikeranaterpaksaataudarurat) makaianyadimaafkan.

 41. SafSolatKhauf • Imam perlumembahagikananggotatenterakepadaduakumpulan,Sekurang-kurangnyaadatiga orang dalamsetiapkumpulan.

 42. Duakumpulanakanmembuatsaf di belakang imam, setiapkumpulantersebutbolehterdiridaribeberapasaf.

 43. Musuh Berada di Arah Qiblat (perang ’Asfan)

 44. Cara Menegerjakannya • Imam akanmembagikantentarakepadaduakumpulan; kumpulan yang pertamaakansolatbersamanyadankumpulan yang keduaakanmengawasikeadaan. • Imam padapermulaannyaakansolatbersamakumpulan yang pertamauntukrakaat yang pertamasolatnyahanyaduarakaat di-qasar. • Sesudahitu imam akanbangkituntukrakaatseterusnyadanberdiribagimenunggukumpulan yang kedua. • Kumpulan pertamaakanniatberpisahdengan imam (niatmufaraqah) danmenamatkansolatmasing-masingsecarabersendirian, kemudianbergerakmanggantikantempatkumpulankedua yang tadinyamengawasikeadaan

 45. Kumpulan yang kedua pula akanmemulakansolatbersama imam (yang mana imam sedangberada di rakaatnya) hinggalahsampaiketahiyyatakhir (bagi imam). • Imam akanmemanjangkandoadalamtahiyyatakhiruntukmenunggukumpulankeduamenyempurnakanrakaatmerekamasing-masingsehinggamerekajugasampai di tahiyyatakhirdan imam akanmemberisalambersama-samadenganmereka. • Kumpulan pertamaakanmendapatkelebihan (fadhilat) takbirratul-ihram bersama-samadangan imam, dankumpulankedua pula mendapatkelebihanmemberisalambersama-sama imam.

 46. Musuh Bukan Dari Arah Qiblat (perang Dzaturriqa’)

 47. Cara mengerjakannya • Imam akanmemulaikansolatdenganmengadapkearahQiblatbersamadengankedua-duakumpulan. • Apabilatibapadarukuk di rakaat yang pertama, hanyakumpulanpertamasaja yang akanturutrukukbersama imam. • Kumpulan yang kedua pula terusberdiri (dalamkeadaaniktidal) untukmemantaukeadaansekelilingdanmenjagapertahanan, kalau-kalauadagerakanbaruatauserangandaripihakmusuh. • Setelah imam danbagianpertamabangkituntukrakaat yang kedua, merekaterusberdiri (dalamkeadaaniktidal) untukmemantaudanmenjagapertahanankeadaansekeliling.

 48. Kumpulan kedua pula akanturunmenyempurnakanrakaatpertamasecarasendiri-sendirisampaimerekamendapatkan imam semulapadarakaat yang kedua. • Padarakaatini, imam akanrukukdiikutidengankumpulan yang keduasaja yang akanturutbersama–samadengan imam, dankumpulan yang pertamatadiakantetapberdiri (iktidal). • Apabilaimam dankumpulan yang keduasampaiketahiyyatakhir, barulahmerekaakanmenyempurnakanrakaat yang keduasecarabersendiriandanmendapatkan imam di tahiyyatakhir (yang mana imam hendaklahmenunggukumpulanpertamadenganmemanjangdoa). • Terakhir imam akanmemberisalambersama-samadengankedua-duakumpulantersebut.