slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan PowerPoint Presentation
Download Presentation
Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan. Virksomhetsidé Hva er vårt oppdrag, vår misjon som menighet? Prioriteringer kan formuleres i en virksomhetsstrategi som inneholder kort og presis beskrivelse av:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Valgt til å lede Menighetsrådet som styringsorgan' - morty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Valgt til å lede

Menighetsrådet som styringsorgan

slide2

Virksomhetsidé

Hva er vårt oppdrag, vår misjon som menighet?

Prioriteringer kan formuleres i en virksomhetsstrategi som inneholder kort og presis beskrivelse av:

HVA vi vil gjøre, for HVEM skal vi gjøre det,HVORDAN vil vi gjøre det og NÅR skal vi gjøre det?

slide3
Visjon og strategiplan

for Den norske kirke 2009 – 2014

vedtatt av Kirkemøtet:

I Kristus, nær livet

en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke

Hva innebærer denne visjonen for

virksomheten i vår menighet?

slide4

Din plass i menighetsrådet

 • Hvilke tanker har DU i forhold til ditt engasjement i menigheten og menighetsrådet?
 • Hvilke oppgaver ser DU som viktige?
 • Hva ønsker DU å bidra med i menighetsrådet?
 • Hva ønsker DU å prioritere i MR de neste to årene?
slide5
Virksomhetsledelse

Et hellig ansvar, et annerledes styre, med en åndelig dimensjon.

Menighetsrådet er menighetens styringsorgan og strategiorgan.

Under de strategiske valg bør det ligge visjoner om hvor vi vil.

Visjoner uten strategiske konsekvenser er ikke mye verdt.

Strategiske valg uten visjonære begrunnelser skaper liten begeistring.

slide7

1278 sokn/menigheter

424 kirkelige fellesråd

11 bispedømmer

104 prostier

1600 kirker

8000 ansatte

Nøkkeltall fra 2008-statistikken (ca-tall):

Medlemmer av Den norske kirke: 3,9 mill.

Døpte: 43 000

Konfirmanter: 42 000

Kirkelige vigsler: 10 000

Gravferder: 38 000

Totalt antall gudstjenester: 67 500

Utmeldte: 7 000

Innmeldte: 1 000

slide8
Menighetsrådets formålsparagraf

Kirkeloven § 9:

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv, særlig at Guds ord blir rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet».

slide9
Menighetsrådets oppgaver og ansvar

Menighetsrådet er styrings- og strategiorgan med

ansvar for det kristelige livet i soknet.

Blant de aller viktigste oppgavene er:

Kirkelig undervisning

Diakoni

Kirkemusikk

Gudstjenesteliv i samarbeid med prest

Barne- og ungdomsarbeid

Rekruttering og organisering av frivillige

slide10

Menighetsrådets konkrete oppgaver

i følge kirkeloven:

 • Bestemme hva kirkeofringene skal gå til
 • Opprette stillinger (med fellesrådets godkjenning)
 • Avgi uttalelse ved tilsetting av prest, prost og biskop
 • Føre fortegnelse over kirkens inventar og utstyr
 • Vedta utleie av kirken
 • Forberede og gi innstilling i saker til menighetsmøtet
 • Forberede og gjennomføre kirkevalget
 • Avgi rapporter og lignende til kirkelige myndigheter
slide11

Kirkelig fellesråd (FR)

 • Et serviceorgan som sørger for gode

rammevilkår for soknenes virksomhet

Ulike modeller for organisering

 • Et fellesråd i hver kommune, med representanter for alle menighetsråd
 • Ettsogns kommuner er både MR og FR
 • Sammenslåing av FR-funksjonen i flere kommuner, i prostistyrer, regionsstyrer eller kirkestyrer.
slide12

Fellesrådets oppgaver og ansvar:

 • Administrative og økonomiske oppgaver
 • Mål og planer for den kirkelige virksomhet
 • i kommunen
 • Arbeidsgiveransvar (tilsettinger, stillingsbeskrivelser osv)
 • Fremme samarbeid mellom soknene og

ivareta soknenes ansvar overfor kommunen

 • Bygging, drift og vedlikehold av kirker
 • Forvaltning av kirkegårder
slide13

Forholdet mellom

 • menighetsråd og kirkelig fellesråd
 • Hvordan kan vi i MR på best mulig måte bruke fellesrådet?
 • Hvordan kan vi gjøre fellesrådet til en arena for fellesløsninger og felles ressursforvaltning?
 • Hvordan skal vi i MR kommunisere hva vi ønsker å prioritere og satse på?
 • Hvordan kan vi skille mellom de ulike oppgavene i MR og FR?
 • Hvordan kan vi som MR og FR ivareta de ulike funksjonene på best mulig måte?
slide14

Sokneprestens oppgaver/ansvar

 • Soknepresten leder prestetjenesten i soknet, og prosten leder prestetjenesten i prostiet
 • Ansvar for forkynnelsen og sakramentforvaltningen
 • Holde forordnede gudstjenester og forrette kirkelige handlinger
 • Utføre dåps- og konfirmasjonsopplæring
 • Utøve sjelesorg og veiledning, gå med dødsbud, reise i soknebud og besøke syke
 • Utføre forkynnerarbeid
 • Annet menighetsbyggende arbeid
slide17
Satsingsområder 2009-2014

Diakoni – ny plan fra 2008

Bærekraftreform – styrking av Dnksengasjement for miljø, klima og rettferd

Trosopplæringsreform –ny plan 2009

Kirke for 18-30 år –”Myndig tro – mangfoldig fellesskap”

Gudstjenesteliv –gudstjenestereform

Samisk kirkeliv – ny plan 2010

Kirkemusikk – plan vedtatt 2008

Kultur – ”Kunsten å være kirke”

Demokratireformen - avklaring forholdet stat/kirke

slide18
Tverrgående perspektiver som skal prege

alt lokalt planarbeid:

Misjon – gå og lær dem –størst av alt!

Menneskeverd og menneskerettigheter

Kjønn og likestilling

Kulturelt mangfold og urfolks rettigheter

Kontakt og samarbeid med andre kirker

Vår plass i den verdensvide kirke

Tilrettelegging for, og inkludering av mennesker med fysiske funksjonshemminger og utviklingshemminger

Rekruttering og frivillighet

slide19
Styrking av det frivillige arbeidet

Menighetsrådet er et viktig frivillighetsarbeid!

Bevisstgjøring rundt frivillighet - kartlegging

Det er få ansatte i kirken, arbeidet er avhengig av ulike frivillige medarbeidere

Hvordan oppmuntre, ivareta og utruste frivillige medarbeidere?

Tidsbegrenset engasjement og medarbeiderfester kan oppmuntre til frivillig medarbeiderskap

Ingen menighet kan gjøre alt på en gang, men vær åpen for og konstruktiv i møte med initiativ fra frivillige

slide20
Møter i menighetsrådet

De grunnleggende regler som gjelder for rådet finnes i

kirkeloven §§ 8, 9, 28, 30 og 38 og i virksomhetsreglene (Vedlegg i Håndboka)

slide21
Møteteknikk

En god møtestruktur er avgjørende for gode møter

Unngå ørkenvandling, sørg for framdrift i møtet

Innkalling og sakspapirer

Tidspunkt og sted som passer for alle

Et møterom hvor alle blir sett og hørt

Bruk Arbeidsutvalget (AU) aktivt til saksforberedelser

Drøft med jevne mellomrom hvordan rådsmedlemmene synes møteopplegg, saksliste og møteledelse fungerer

slide22

Møter i menighetsrådet

 • Tenk på forholdet mellom saksbehandling og strategisk ledelse
 • Vær opptatt av at også mindretallets anliggender skal ivaretas
 • Konsensus-prinsippet

Rådet bør arbeide seg fram til standpunkter og strategivalg hele menighetsrådet kan stille seg bak

slide23
Starten på arbeidet for menighetsrådet

Hva er rådets ansvar og hovedoppgaver?

Hva var satsingsområder i forrige periode?

Hva er behovet i vår menighet nå?

Har det skjedd endringer i vårt lokalsamfunn den siste tiden som utfordrer oss spesielt?

Hvordan skal vi involvere de ansatte i vårt arbeid?

Kartlegg kompetansen til rådets medlemmer

slide24

Mer informasjon:

 • Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd
 • Den norske kirkes lovsamling
 • www.kirken.no