GAMVIK SKOLE - PowerPoint PPT Presentation

morty
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GAMVIK SKOLE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GAMVIK SKOLE

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation
GAMVIK SKOLE
65 Views
Download Presentation

GAMVIK SKOLE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GAMVIK SKOLE

 2. Hjem/skole - deltakelseNaturlig i det lille miljøet. Tidlig signaler om ikke for mye møtevirksomhet.Foreldre har selv kommet med innspill om foreldrestyrt dag.Kursing i LEARN (lærere, elever og nå kommer også kursing av foresatte fordi skolen ønsker å jobbe forebyggende mot mobbing sammen med foresatte)

 3. LEARN • Latter (humor, latter, gi energi) • Empati (omsorg, kjærlighet, forståelse, bry seg) • Ansvar (inkludering, se hverandre, følge felles regler) • Respekt (hilse, hensyn, folkeskikk, vi er alle ulike kroppspråk) • Nullstilling (konfliktløsning, veien videre)

 4. Utgangspunktet • En enkel arbeidsmåte for å jobbe med skolemiljøet hver dag. Dette skal hverdagen vår bære preg av..... • Fokus på handling og samtaler i skolehverdagen om hvordan vi oppfører oss (elever, foresatte og lærere)

 5. Arbeidet • Alle deltakere starter med forventninger de har til et god arbeidsmiljø (skjema). • Drøfter felles med deltakere de skriftlige tilbakemeldingene og lager en felles plan. • Hver mnd. har sitt tema som følges til diskusjon og oppsummering (inkludering, selvhevdelse, humor, kroppsspråk, omsorg....).

 6. Skoleklasser starter uka med gjennomgang av arbeidsplan, dagen i dag og drøfter med klassens periodens tema om hvordan vi konkret skal jobbe med for eksempel inkludering i perioden. • Viktig at alle føler et ansvar og at vi tydliggjør at dette også gjelder de voksne. Hver fredag drøfte vi hvordan det har gått og lage en kultur for å snakke åpent om det. • Hovedfokus er å ansvarliggjøre deltakerne gjennom refleksjoner som skal bunne ut i gode handlinger. Mange gode handlinger gir god karma. • Elevrådet skal være med å skape aksjoner/tiltak i skolehverdagen sammen med oss voksne. FNs barnekonvensjon skal forankres i arbeidet. • Synliggjør bokstavene og ordene. Spre budskapet.

 7. En elevs besvarelse i RLE • 8. En hovedregel innenfor Humanismen, burde vært LEARN. LEARN bringer opp det humanistene skriver i en bok, med et ord. Latter: Det å nyte livet, og leve godt, le sammen med familie og venner. Empati: Det å bry seg om andre slik at de føler seg trygge. Ansvar: Å ta tak i måten du selv lever på. Gleder du andre? Respekt: Noe av det viktigste for å leve i fred. Respekter andres meninger! Er han muslim og du ateist? Hvis dere hele tiden skal diskutere og krangle blir det ingen sterke bånd, men hvis dere respekterer hverandres meninger er det mulig. Nullstilling: Ikke ta med deg alt det negative. Velta han et glass melk på den nye spiderman t-skjorten din? Når dere gikk i 2. klasse? Kom igjen. Tenk positiv, det er slik du kommer langt il livet.

 8. Mål og mening • Arbeidsfokus: Upside/down (handlinger teller mer enn ord) - Learning by doing (gjentatte positive handlinger skaper en kultur) • Arbeidsinnhold: Praktisk, variert, utfordrende og relevant arbeid med det psykososiale miljøet (høres kjent ut?). • Delmål 1. Skape et felles positivt elevssyn (også i vurderingsarb.). • Delmål 2. Alle skal jobb etter fellesverdier og fellesbestemte forventningene (ikke reglene). • Delmål 3: Få involvert alle i arbeidet med LEARN (også vaktmester, vaskepersonell og andre).

 9. Foreldrestyrte dager • Hånd i hånd med LEARN. • En halv dag i mnd. • FAU, foresatte og lærere ble enig om å inkludere mer gjennom samarbeid med foresatte. • Foreldre og elever gjør seg klar til såpeboble-prosjektet.

 10. Vennskapsbånd • Klausulet er at vi skal bruke denne halvdagen til noe pedagogisk i lag med elevene. Ikke film, data eller lek i gymsalen. Stor glede og forventinger til den foreldrestyrte dagen. • Arbeidet med LEARN ble først lansert på foreldremøter hvor foreldre og lærere var til stede. • Etter det har LEARN blitt impementert i skolehverdagen. • Det er ikke noe nytt, men en samling av prinsipper for de fleste miljømodellene. • Her har elevene laget vennskapsbånd.

 11. Blitt en kultur? - på vei... • Som et resultat av arbeidet har vi fått en mer engasjert foreldregruppe. Flere spm, mer delaktighet på og vedrørende skolen. • Skolen blir en arena for alle, et sted hvor man bryr seg. • Elevene er blitt flinkere til å si ifra om noe ikke står i tråd med vanlig folkeskikk. • Bedre samtaler i kl.rommet og en god harmoni i gruppa. • Salt og is blir til iskrem

 12. Respekten skal være den samme for alle. • De største elevene er blitt flinkere til å overse de minste sine feilsteg og hjelper heller til med å fortelle hva som er bra og hva man gjør kontra ikke gjør. • Skole/hjem-samarbeidet er også blitt bedre. Det positive fokuset og en aktiv foreldregruppe som gjør skoleaktiviteter kan ha noe med dette å gjøre. • Passiv tilstedeværelse har avtatt. • LEARN er ennå i startfasen, men veien blir til mens vi går.

 13. Øver vi oss opp til å skape positivitet og se gode ting - da skjer det noe med oss.Her er et klippe bilder som har dukket opp på grunn av øyet som ser og hjernet som er vant med å lete med lommelykten etter gode øyeblikk.