ROKIŠĶI - PowerPoint PPT Presentation

morley
roki i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROKIŠĶI PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
227 Views
Download Presentation

ROKIŠĶI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROKIŠĶI Janina Komkiene, Rokišku rajona pašvaldības administrācija

  2. Rokišķu iedzīvotājus ar kaimiņiem latviešiem no seniem laikiem vieno Sēlijas zeme un ļaudis, kas līdzīgi savā valodā, kultūrā un vēsturē! Pašlaik cieši sadarbojamies ar Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes, Cēsu, Zasas,Bauskas, Vipes, Jelgavas, Dobeles,Daugavpils pašvaldībām.

  3. Pirmos kultūras projektus kopā ar kaimiņiem latviešiem uzsākām īstenot jau 2003. gadā. Programmas: “PHARE” un “INTERREG” III A

  4. ES 2007.-2013. gada Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbībasprogramma Rokišķu rajona pašvaldība kopā ar Latvijas pašvaldībām vienojās īstenot pat vairākus kultūras projektus:

  5. LLI -017D-R MANAGEMENT“Efektīva kultūras pasākumu organizēšanas vadība – līdzeklis pievilcīga pierobežas reģiona tēla veidošanai” • saremontēta skatītāju zāle Rokišķu kultūras centrā; • nopirkta skaņas un apgaismojuma aparatūra; • noorganizēts starptautisks teātru festivāls “INTERRAMPA”; • notikusi apmaiņa ar Daugavpils pilsētas teātra un cirka pasākumiem; • apmācīti 12 kultūras darbinieki


  6. LLI-022 Museum Access“Atraktīvu un pieejamu muzeju attīstība Zemgalē unZiemeļlietuvā / Muzeju pieejamība” • restaurēta centrālā muižas fasāde, nomainīti logi; • iestādīts rožu dārzs; • iegādāta skaņas un video sistēma • izgatavotas un izvietotas ceļazīmes un informācijas stendi; • pēc projekta pabeigšanas: mums būs apģērbs programmu vadītājiem, audio gidi un skaņas celiņš, informācijas stends ar sagatavotu materiālu.

  7. LLI-023 Mid-Baltic Crafts“Starpvalstu tīkls, lai izmantotu mākslu un amatus kā kompetences un atraktivitātes veicināšanas līdzekli starp Latvijas un Lietuvas pierobežas novadiem/Centrālās Baltijas valstu amati” • notika starptautisks kokgriezēju plenērs; • restaurēta divas klētis; • piedalījās starptautiskajās tūrisma izstādēs: “Vivattur” un “Balttur”; • nopirkta datoru aprīkojums; • izdots katalogs “Vidurio Baltijos valstu tradicionālie amati” • noorganizētas amatnieku mācības. Rokišķu iedzīvotāji tūrisma izstādē

  8. LLII-069 CELEBRATE“Kultūra Sēlijā – kopā robežas abās pusēs / SVINĒSIM” • folkloras ansamblim iegādāti jauni tērpi un instrumenti; • sarīkoti folkloras svētki Rokišķos; • folkloras ansambļi piedalījās pasākumos Viesītē un Aknīstē; • sagatavots materiāls DVD un foto bukleta izdošanai; • tiek izstrādāts brīvdabas skatuves tehniskais projekts. Lietuvieši un latvieši svin

  9. IEGUVUMS NO PROJEKTIEM • ir paplašinājušies starptautiskie sakari, ir augusi pieredze darbā ar projektiem un darbinieku kompetence; • īsā laikā ir mainījies Rokišķu kultūras centra un novada muzeja tēls; • priecājamies par audio gidu, apgaismošanas, apskaņošanas aparatūru, jauniem apģērbiem un instrumentiem; • priecājamies, ka esam sarīkojuši amatu folkloras un teātra svētkus, kokgriezēju plenēru, redzējuši cirka pasākumu.

  10. Pateicamies programmas sekretariātam un vadošajiem projektu partneriem.