slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Krajský úřad Zlínského kraje odbor právní a Krajský živnostenský úřad Zlín, květen 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Krajský úřad Zlínského kraje odbor právní a Krajský živnostenský úřad Zlín, květen 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Zlínského kraje odbor právní a Krajský živnostenský úřad Zlín, květen 2013. Základní pojmy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krajský úřad Zlínského kraje odbor právní a Krajský živnostenský úřad Zlín, květen 2013' - moriah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Krajský úřad Zlínského kraje

odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Zlín, květen 2013

z kladn pojmy
Základní pojmy
 • Informace – jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
 • Zveřejněná informace – taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána.
 • Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
poskytov n informac
Poskytování informací
 • Na základě individuálních žádostí (§ 13 až § 17)
 • Zveřejněním (§ 5)

- povinně zveřejňované informace (sazebník úhrad za poskytování informací, adresa elektronické podatelny, výroční zpráva o poskytování informací, rozhodnutí nadřízeného orgánu o úhradách)

- dobrovolně zveřejňované informace (je na rozhodnutí povinného subjektu)

Dobrovolně zveřejnit je možno takové informace, které by bylo možno poskytnout i na základě žádosti (nebyl by důvod pro odmítnutí žádosti).

vy izov n dosti o informace
Vyřizování žádosti o informace

Obecné principy

 • Princip plné informační povinnosti - poskytuje se vše, co má PS k dispozici (výjimky stanoví zákon)
 • Právo na informace má přednost
 • Otevřenost přístupu k informacím – žadatel nemusí prokazovat právní zájem na poskytnutí informací, ani nemusí prokazovat účel, pro který informace žádá
 • Princip neformálnosti – žádost o informace musí obsahovat pouze minimální obsahové náležitosti (rozdíl oproti podání ve správním řízení)
 • Princip bezplatnosti – informace se zásadně poskytují bezplatně (není stanoven žádný správní poplatek). Povinný subjekt může žádat úhradu nákladů spojených s vyřízením žádosti (dle sazebníku).
dost o poskytnut informac
Žádosto poskytnutí informací

Lze podat písemně nebo ústně, případně elektronicky (i bez zaručeného elektronického podpisu) nebo telefonicky

Ústně podaná žádost – zákonné omezení způsobu jejího vyřízení – nesouhlasí-li žadatel se způsobem vyřízení, musí podat žádost písemně.

Elektronicky podaná žádost – na adresu elektronické podatelny (není-li, tak na kteroukoliv adresu povinného subjektu).

adatel o informace
Žadatel o informace

Každá FO nebo PO

U FO může být žadatelem i cizinec nebo apolita a rovněž i nezletilá osoba

Nezletilá osoba – žádost nelze odmítnout s odkazem na to, že nebyla podána zákonným zástupcem

zp sob vy zen dosti
Způsob vyřízení žádosti
 • Poskytnutím informací /§ 14 odst. 5 písm. d)/ - lhůta 15 dnů, která může být v zákonem stanovených případech prodloužena o 10 dnů – prodloužení lhůty jen pro poskytnutí informací
 • Rozhodnutím o odmítnutí žádosti /§ 15 odst. 1/ - lhůta 15 dnů
 • Odkazem na zveřejněnou informaci /§ 6/ - lhůta 7 dnů
 • Výzvou k upřesnění nebo k doplnění žádosti /§ 14 odst. 5 písm. a) a b)/ - nedostatek údajů a nekonkrétnost žádosti
 • Odložením žádosti – nevztahují-li se informace k působnosti povinného subjektu nebo nebude-li žádost na základě výzvy upřesněna; lhůta 7 dnů
rozhodnut o odm tnut dosti
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • Je třeba je vydat ve lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů) – poslední den lhůty musí být vypraveno (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30.1.2008, č.j. 6 As 59/2006-75)
 • Musí obsahovat náležitosti stanovené správním řádem (i odůvodnění)
 • Je přípustné odvolání, o němž rozhoduje nadřízený orgán (do 15 dnů)
 • Nelze následně uplatňovat podněty k přezkumnému řízení nebo obnovu řízení; přípustné je přezkoumání rozhodnutí soudem ve správním soudnictví (soud může uložit povinnost k poskytnutí informací)
st nost na postup povinn ho subjektu
Stížnost na postup povinného subjektu

Žadatel může podat stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace (§ 16a)

 • při nečinnosti
 • neúplnému vyřízení žádosti
 • proti výši požadované úhrady
 • proti výši licenční odměny
 • proti odložení žádosti

Stížnost se podává u PS ve lhůtě do 30 dnů; nevyhoví-li PS stížnosti, musí ji do 7 dnů předat nadřízenému orgánu, který o ní rozhodne do 15 dnů. Nadřízený orgán může:

 • postup PS potvrdit
 • přikázat PS, aby žádost do max. 15 dnů vyřídil
 • vyřízení žádosti převzít na sebe (nelze u samostatné působnosti)

U úhrady nebo odměny lze na základě stížnosti a) potvrdit , b) snížit nebo c) přikázat zjednání nápravy.

10 aplikace spr vn ho du
10. Aplikace správního řádu

Rozsah aplikace stanoven v § 20 odst. 4

 • Plná aplikace

- rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- odvolací řízení

2. Částečná aplikace

- v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

- při jakémkoliv postupu dle InfZ ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, ustanovení o ochraně před nečinností a § 178

V ostatním se správní řád nepoužije!

hrada n klad za poskytnut informace 17
Úhrada nákladů za poskytnutí informace - § 17

Povinný subjekt může žádat úhradu nákladů za poskytnutí informace:

 • pořízení kopií
 • odeslání informace žadateli
 • za opatření technického nosiče dat
 • za mimořádně rozsáhlé vyhledávání

Podmínkou pro realizaci práva na úhradu nákladů je stanovení sazebníku.

Podrobností stanoví nařízení vlády č. 173/2006 Sb.

Bude-li povinný subjekt požadovat úhradu za poskytnutí informací, je jeho povinností oznámit tuto skutečnost žadateli spolu s výší úhrady před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

slide12

Kontakty:

Mgr. Blanka Durďáková, tel. 577 043 559, blanka.durdakova@kr-zlinsky.cz

Mgr. Lenka Doleželová, tel. 577 043 553, lenka.dolezelova@kr-zlinsky.cz

d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost.

Krajský úřad Zlínského kraje

odbor právní a Krajský živnostenský úřad