slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Atbalsta pretendents PowerPoint Presentation
Download Presentation
Atbalsta pretendents

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Atbalsta pretendents - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai ( ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu ) Inga Ostrovska, Latgales Lauku konsultāciju biroja Ludzas biznesa grupas administratore, 11.12.2008. Atbalsta pretendents.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Atbalsta pretendents' - morgan-vazquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)Inga Ostrovska, Latgales Lauku konsultāciju biroja Ludzas biznesa grupas administratore,11.12.2008.

atbalsta pretendents
Atbalsta pretendents
 • Fiziska persona, kura vēlas dibināt jaunu mikrouzņēmumu, kas atbilst mikrouzņēmuma definīcijai
 • Juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vairāk nekā 75 % privāta kapitāla daļu, kas atbilst mikrouzņēmuma definīcijai.
 • Mikrouzņēmums – ja tam ir mazāk nekā 10 darbinieku un tā gada apgrozījums vai kopējā gada bilance nepārsniedz 2 milj./EUR jeb 1,405 milj./LVL
 • Kritērijos pēc kuriem nosaka uzņēmuma kategoriju, izmanto 3 rādītājus: darbinieku skaits, gada apgrozījums, kopējā gada bilance.
pas kuma m r is
Pasākuma mērķis
 • Mērķis - veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu komercdarbību vai nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos.
aktivit tes
Aktivitātes
 • Pasākuma ietvaros atbalsta šādas aktivitātes:
  • jaunu mikrouzņēmumu radīšana;
  • esošo uzņēmumu attīstība;
  • kurināmā ražošana no lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem esošā uzņēmumā, izņemot biogāzes iegūšanu un tās transformēšanu siltumenerģijā.

Starp projektā iespējamām ieviešamām nozarēm (skatīt izdales materiālu), galvenokārt tiek atbalstīta ražošana.

 Vienā projekta iesniegumā iekļauj vienu aktivitāti.

steno anas vieta
Īstenošanas vieta
 • Pasākumu īsteno visā Latvijas teritorijā, izņemot republikas pilsētas, rajonu centrus un Rīgas rajonu.

Juridiskas personas juridiskai adresei ir jāatrodas projekta īstenošanas vietā, fiziskas personas deklarētā adrese var atšķirties no projekta īstenošanas vietas.

nosac jumi publisk finans juma sa em anai
Nosacījumi publiskā finansējuma saņemšanai

Atbalsta pretendentam:

 • īstenojot projektu, jāsasniedz attiecīgā pasākuma mērķi;
 • ja paredzēts radīt jaunu mikrouzņēmumu, jaunnodibinātajā uzņēmumā atbalsta pretendentam pieder vismaz 51 % uzņēmuma kapitāldaļu;
 • jānodrošina vismaz vienu no prasībām:
  • jaunu darba vietu radīšana;
  • esošo darba vietu saglabāšana;
  • uzņēmuma saimnieciskās darbības attīstība un paplašināšana.
 • sagatavojot projekta iesniegumu jāpierāda ekonomisko dzīvotspēju.
ekonomisk s dz votsp jas krit riji
Ekonomiskās dzīvotspējas kritēriji
 • Jāsagatavo biznesa plāns vismaz trijiem gadiem, kur norāda: uzņēmuma sākotnējo situāciju; vadības sistēmu; pašreizējo darbību; veicamās aktivitātes; sasniedzamos mērķus un to sasniegšanas laika grafiku; informāciju par nepieciešamajām investīcijām; tirgus izpēti un nozares analīzi; konkurenci; realizācijas sistēmu; uzņēmuma stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi, finanšu analīzi, finanšu plānu un naudas plūsmu.
 • Ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas.
 • Esošajiem uzņēmumiem gadā pēc projekta īstenošanas ienākumiem no saimnieciskās darbības jāpalielinās vismaz par 3 % vai izdevumiem jāsamazinās par 3 %, salīdzinot ar pēdējo noslēgto gadu.
 • Norādītā naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas demonstrē iespēju projektu ieviest un sasniegt mērķi.
nosac jumi atbalsta sa em anai
Nosacījumi atbalsta saņemšanai
 • Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:
 • projekta iesniegumu (divos eksemplāros), tajā skaitā biznesa plānu (arī elektroniski);
 • deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā uzņēmuma kategorijai;
 • VID izziņu par nodokļu samaksu un vidējo un uzņēmumā strādājošo darbinieku skaitu pēdējos divos pārskata gados atsevišķi pa gadiem;
 • kredītiestādes izziņu par gatavību izskatīt kredīta piešķiršanu;
 • gada pārskatu;
 • ienākuma deklarāciju “Ieņēmumi no saimnieciskās darbības” par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas;
 • izglītību apliecinošu dokumentu;
 • zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu vai zemesgrāmatas apliecību, vai ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas – par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu;
 • iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus;
 • apliecinājuma karte;
 • plānošanas un arhitektūras uzdevums;
 • akceptēts būvprojekts;
 • būvatļauja.
publisk finans juma veids un apm rs
Publiskā finansējuma veids un apmērs.

Atbalsta intensitāte ir 40 % no kopējās attiecināmo izmaksu summas.

Visā 2007. – 2013. gada periodā vienam atbalsta pretendentam kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz:

 • jaunu uzņēmumu radīšanai – 35 000 latu;
 • esošu uzņēmumu attīstībai – 70 000 latu;
 • kurināmā ražošanai – 245 000 latu.

Ja atbalsta pretendents ir pieteicies aktivitātes īstenošanai un to ir ieviesis, tad pēc viena gada no pēdējā maksājuma veikšanas dienas, iespējams pretendēt uz publiskā finansējuma saņemšanu.

Ja atbalsta pretendents, kurš ir iesniedzis projekta iesniegumu un aktivitāti gada laikā neievieš, tas nevar pieteikties uz publiskā finansējuma saņemšanu.

Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas – atbalsta saņēmējs nedrīkst mainīt projekta īstenošanas vietu!!!

atlases krit riji
Atlases kritēriji

Projekta iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem. Ja projektu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšrocības saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kurš darbojas pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu.

Galvenie kritēriji pēc kuriem notiek atlase:

 • izglītība;
 • projekta īstenošanas vieta;
 • projekta darbības virziens (ražošana vai pakalpojumi).

Prioritāte tiek dota ražošanai!!!