strategi och styrning introduktionsf rel sning n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning PowerPoint Presentation
Download Presentation
Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning. Gunilla Söderberg 2013-05-06. Dagens två föreläsningar. Att ge en introduktion till området strategi och styrning:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Strategi och styrning: Introduktionsföreläsning' - morela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Dagens två föreläsningar

Att ge en introduktion till området strategi och styrning:

 • Jag hoppas att ni fick en inspirerande introduktion till strategifältet av Per Åman. Jag kommer nu att ta över stafettpinnen och introducera styrningsfältet.
 • Jag kommer att fokusera några av kursens centrala begrepp:
  • Konkurrenskraft
  • Värdeskapande
  • Styrning
  • Strategisk kongruens
  • Integrerad styrning
tre klassiska studier
Tre klassiska studier
 • • Burns and Stalker (1961) – The Management of Innovation.
 • - 20 tillverkande företag i olika branscher.
 • - Olika typer av omgivning: dynamisk och stabil.
 • - Organisk organisation (decentraliserat beslutsfattande).
 • Mekanisk organisation (centraliserat beslutsfattande).
 • • Lawrence and Lorsch (1967) – Organization and Environment
 • - 10 företag i olika branscher.
 • - Olika sätt att organisera verksamheten inom samma företag.
 • - FoU funktionen var alltid verksam i en turbulent omgivning.
 • Mindre formaliserad styrning, otydliga mål etc.
 • • Thompson (1967) – Organizations in Action
 • - Deduktivt resonemang.
 • - Omgivningens stabilitet / antalet element (leverantörer, kunder etc.).
 • - Låg stabilitet / interaktion med många element leder till stor osäkerhet.
 • - Buffert nödvändigt för den ”tekniska kärnan” = produktionen.
 • - Exempel på en viktigt buffert är inköpsavdelningen.
contingencyteorin k lla f rel sning av f nilsson
Contingencyteorin, (källa: föreläsning av F. Nilsson)
 • Företag verkar i olika typer av omgivning – därför måste företagen organiseras och styras på olika sätt.
 • Det finns inget ”bästa sätt” att organisera och styra – situationen är avgörande.
 • Omgivningen är en helt central s k contingencyfaktor, dvs en variabel med stor betydelse för hur företaget väljer att organisera och styra sin verksamhet.
 • För att ett företag skall bli framgångsrikt är det viktigt att hantera den osäkerhet som omgivningen skapar, exempelvis i form av snabbt förändrade efterfrågemönster.
 • Strategin är den plan som skall visa hur företaget skall agera i sin omgivning.
v rdeskapande

KUNDER

 • AKTIEÄGARE
 • Intäkter
 • Kapital
 • Kommersiella marknaden
 • Kapital-
 • marknaden
 • Värdet av produkter och tjänster
 • TSR
 • (Utdelning och värdestegring på aktier)
 • Kompensation och självförverkligande
 • Arbets-
 • marknaden
 • ANSTÄLLDA
Värdeskapande
 • Källa:Donovan et al., 1998, The Value Enterprise (modifierad), s. 19.
vad p verkar v rdeskapande k lla f rel sning av f nilsson
Vad påverkar värdeskapande?, (källa: föreläsning av F. Nilsson)
 • Drivare
 • Potentiella konkurrenter
 • Kundernas förhandlingsstyrka
 • Marknads-fundamenta

Aktieägar-

avkastning

Förväntningar

på framtida

kassaflöden

 • Strategiska initiativ
 • Styrning och organisation
 • Lednings-effektivitet
strategic managament tre klassiska studier
Strategic Managament - Tre klassiska studier
 • • Chandler (1962) – Strategy and Structure
 • - Amerikansk ekonomisk historia.
 • - Visade hur stora amerikanska företag diversifierade sin verksamhet.
 • - Visade hur nya strategier påverkar organisation och styrning.
 • - Divisionalisering och decentralisering.
 • Införde begreppet struktur.
 • • Andrews (1965) – Business Policy
 • - Normativ lärobok.
 • - Anpassa företagets interna struktur till omgivningens krav.
 • Lanserade SWOT-analysen.
 • • Ansoff (1965) – Corporate Strategy
 • - Normativ lärobok.
 • - Anpassa företagets interna struktur till omgivningens krav.
exempel p andra modeller ni kan anv nda er av
Exempel på andra modeller ni kan använda er av:
 • BSC
 • Ursprungligen en artikel av R.S Kaplan &D.S Norton publicerad i Harvard Business Review, boken utkom första gången 1996. BSC länkar den mer kortsiktiga ekonomistyrningen till mer långsiktiga planer och den strategiska planeringen.
 • Bostonmatrisen
 • En av de mer välkända modellerna för portföljanalys utvecklades under 1960-talet av Boston Consulting Group. Med utgångspunkt i erfarenhetskurvan togs den s k “Bostonmatrisen”fram.
 • 5 konkurrenskrafter
 • Porter lanserade 1980 modellen “5 konkurrenskrafter”. Den analyserar dynamiken i en
 • bransch i förhållande till fem faktorer som bestämmer det förändringstryck företagen är utsatta för.
bsc balanserat styrkort
BSC, Balanserat styrkort
 • Igår
 • Idag
 • Imorgon
grundl ggande begrepp aff rsid vision och m l k lla f rel sning av f nilsson
Grundläggande begrepp – Affärsidé, vision och mål, (källa: föreläsning av F. Nilsson)
 • Visionen uttrycker ett tidlöst övergripande mål för verksamheten där företagets
 • intressenter lyfts fram. Affärsidén anger företagets verksamhetsinriktning.
 • Exempel från SAS (Vår utmaning – sammanfattning av SAS-koncernens Strategi 2011):
 • Affärsidé
 • SAS koncernen ska genom samverkande flygbolag erbjuda smidiga och prisvärda
 • flygresor med stor valfrihet till såväl affärs- och privatresenärer i norra Europa.
 • Vision
 • Det självklara valet.
 • Mål
 • Det övergripande målet är att skapa värde för ägarna.
 • -CFROI > 25 %
 • - EBT-marginal 7 %
fr n aff rsid till ekonomisk styrning k lla olve samuelson 2008 controllerhandboken s 655
Från affärsidé till ekonomisk styrning, Källa: Olve & Samuelson, 2008, Controllerhandboken, s. 655.
slide13

Strategier och styrsystem måste samordnas!, (källa: föreläsning av F. Nilsson)

 • Företagets
 • strategi
 • Företagets
 • styrsystem
slide14

Strategisk

 • planering
 • Strategisk
 • planering
 • Ekonomisk
 • styrning
 • Ekonomisk
 • styrning
 • Operativ
 • styrning
 • Operativ
 • styrning
 • NU
 • Förändringar i företagens styrsystem
 • Källa: Olve & Samuelson, 2008, Controllerhandboken, s. 690.
organisationens planerings och uppf ljningssystem
Organisationens planerings- och uppföljningssystem
 • Strategisk nivå
 • Strategisk
 • formulering
 • Mål och strategier
 • Taktisk nivå
 • Ekonomisk styrning
 • Implementering av strategier
 • Operativ styrning
 • Operativ nivå
 • Fokus på aktiviteter, produktivitet och effektivitet
 • Källa:Anthony & Govindarajan, 2004, Management Control Systems (modifierad), s. 7.
nilsson rapp 2005 definierar ekonomistyrning som
Nilsson & Rapp (2005) definierar ekonomistyrning som:

”By management control we mean the formalized, information-based routines, structures and processes used by management to formulate strategies and to implement them by influencing employee behavior”

vad best r ekonomistyrning av
Vad består ekonomistyrning av?
 • Budget
 • Kapitalbudget
 • Personalbudget
 • Långsiktsplan
 • Men det räcker inte längre…
 • Miljöstyrning
 • Produktionsstyrning
 • Kvalitetsstyrning
 • Projektstyrning
planering och uppf ljning r viktiga delar i ekonomistyrningen
Planering och uppföljning är viktiga delar i ekonomistyrningen

Illustrativ bild

Styrverktyg

Strategiprocessen

Budget

Uppföljning

Utvärdering

Nyckeltal

Belöningssystem

Kalkyler

Prissättningsmodeller

Samhällsekonomiska

antaganden

slide19

Problem med traditionell ekonomistyrning, (källa: föreläsning av F. Nilsson)

 • Bristande samspel mellan mål, strategier och mått
 • För många resultatmått
 • Måtten är inte förankrade och kommunicerade i organisationen
 • Kostnaden för precision är högre än nyttan
 • Data samlas in och rapporteras för ofta
 • Fokus på de mått som är lätta att mäta – inte de mått som är viktiga
 • Måtten ändras inte i samma takt som verksamheten förändras
slide20

Vad påverkar strategier och styrsystem?

 • Källa:Nilsson, Olve och Parment, Styrning för konkurrenskraft
slide21
Integrerad styrning – ett exempel, Källa: Olve & Samuelsson, 2008, Controllerhandboken, s. 662 (modifierad av F. Nilsson).