europos s jungos strukt riniai ir sanglaudos fondai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europos Sąjungos Struktūriniai ir Sanglaudos fondai PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europos Sąjungos Struktūriniai ir Sanglaudos fondai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Europos Sąjungos Struktūriniai ir Sanglaudos fondai - PowerPoint PPT Presentation


 • 394 Views
 • Uploaded on

Europos Sąjungos Struktūriniai ir Sanglaudos fondai. Doc. dr. Danguolė Jankauskienė. EUROPOS S Ą JUNGOS REGIONIN Ė S POLITIKOS TIKSLAI -    nuosekliai ma ž inti region ų socialinius ir ekonominius skirtumus (ekonomin ė ir socialin ė s a nglauda)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Europos Sąjungos Struktūriniai ir Sanglaudos fondai' - more


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINĖS

POLITIKOS TIKSLAI

 • -   nuosekliai mažinti regionų socialinius ir ekonominius skirtumus (ekonominė ir socialinė sanglauda)
 • -  skatinti stabilią ir subalansuotą visos ESplėtrą
slide3
ES STRUKTŪRINĖS REGIONINĖS

POLITIKOS PRINCIPAI

 • Programavimas (Programming)
 • Partnerystė (Partnership)
 • Papildomumas (Additionality)
 • Koncentracija (Concentration)
 • Subsidiarumas (Subsidiarity)
 • Lankstumas (Flexibility)
 • Subalansuotumas (Sustainability)
 • Lygios galimybės (Equal opporunities)
 • Suderinamumas (Coherence)
lietuvos 2007 2013 m es strukt rin s paramos panaudojimo strategija
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija
 • patvirtinta Europos Komisijos 2007 m. balandžio 28 d.
 • nustatytas pagrindinis ES struktūrinės paramos panaudojimo tikslas
 • -sparčiai gerinti sąlygas investuoti,
 • -dirbti ir gyventi Lietuvoje,
 • - kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus Lietuvos gyventojus.
 • Veiksmų programos padės įgyvendinti strategijoje iškeltus tikslus ir uždavinius. Europos Komisijos sprendimas.
lietuvos 2007 2013 m es strukt rin s paramos panaudojimo strategija1
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija
 • ES struktūrinė parama Lietuvai 2007–2013 m. skiriama iš:
   • Europos regioninės plėtros fondo,
   • Europos socialinio fondo,
   • Sanglaudos fondo

Sudaro daugiau kaip 23 milijardus litų.

Ši suma prilygsta vienam papildomam valstybės biudžetui.

 • ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2007–2013 m. teikiama pagal Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir atskiras veiksmų programas, skirtas strategijai įgyvendinti.
slide8
EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS

FONDAS (ERDF)

 • MISIJA:

-        mažinti regioninius skirtumus

-        stabili, subalansuota plėtra 

 • INTERVENCIJOS

-  gamybinės investicijos pastovioms darbo

vietoms kurti/išsaugoti

-    infrastruktūra 

-    vidinis potencialas:

- vietinė plėtra

- smulkus ir vidutinis verslas 

-techninė pagalba

slide9
EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

(ESF)

MISIJA: žmogiškųjų resursų vystymas ir užimtumas

INTERVENCIJOS:

 •  Parama daugiamečiam nacionalinių veiksmų planui

-     darbo rinkos politika

-     lygios galimybės-socialinė integracija

-     mokymosi “visą gyvenimą” sistemos

-     mokymai inovacijų ir prisitaikymo darbo rinkoje

srityse

-     moterų dalyvavimas darbo rinkoje

 •    Vietinė plėtra-teritoriniai įdarbinimo veiksmai
 •     Informacinė visuomenė
slide10
Sanglaudos fondas
 • Valstybės, kurių BVP/gyv. mažesnis nei 90% ES vidurkio
 • Neviršijančios sutartinio biudžeto deficito (3%)
 • Graikija, Ispanija, Airija, Portugalija ir visos naujai įstojusios šalys
slide11
Sanglaudos fondas

Veiklos:

 • Aplinkosaugos projektai (geriamo vandens tiekimo, nuotekų valymo ir kietųjų atliekų šalinimo)
 • Transporto infrastruktūros projektai (transeuropiniai tinklai)

Lėšos a/b = 50%/50%

slide12
EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO ORIENTAVIMO

IR GARANTIJŲ FONDAS (EAGGF)

MISIJA: parama gamybai ir žemės ūkio struktūrų gerinimas

INTERVENCIJOS: 

- ankstyvas ūkininkų pasitraukimas iš gamybinės veiklos

- ekologinėžemdirbystė

-miškininkystė

- mažo produktyvumo teritorijos

- restruktūrizacija 

- parama jauniems ūkininkams 

- mokymai 

- rinkodara ir perdirbimas

slide13
FINANSINIS INSTRUMENTAS

ŽUVININKYSTEI REGULIUOTI (FIFG)

MISIJA: subalansuotas resursų valdymas ir konkurencingos struktūros

INTERVENCIJOS:

 • priemonės subalansuotam pasiūlos ir poreikių užtikrinimui 
 • konkurencingumo stiprinimas 
 • rinkodara
 • žuvininkystės plotų atstatymas
slide14
BENDRIJŲ INICIATYVOS

Keturios veiklos sritys:

·INTERREG – bendradarbiavimas per sieną, tarptautinis ir tarpregioninis bendradarbiavimas, siekiant subalansuotos plėtros ir erdvinio planavimo realizavimo (ERDF)

· URBAN– urbanistinis atstatymas (ERDF)

·LEADER– kaimo plėtra (EAGGF)

·EQUAL – tarptautinis bendradarbiavimas siekiant išgyvendinti diskriminaciją (rasinę ir tarp lyčių) darbo rinkoje (ESF)

slide15
INTERREG III (5,180 mlrd. eurų)
 • INTERREG IIIA – bendradarbiavimas per sieną (67%)
 • INTERREG IIIB – transnacionalinis bendradarbiavimas vieno Europos regiono rėmuose (27%)
 • INTERREG IIIC – tarpregioninis bendradarbiavimas (6%)
 • INTERACT – Interreg koordinavimas
slide16
EQUAL (2.847 mlrd. Eurų)

Bendradarbiavimas kovoje su visomis nelygybės ir diskriminacijos formomis darbo rinkoje, siekiant pilnos integracijos (1,2 ir 3 tikslai)

1. Įdarbinimas:

a) Palengvinti patekimą į darbo rinką turintiems problemų ten patekti ar grįžti

b) Priemonės prieš rasizmą darbe

2. Verslumas:

a) Sudaryti galimybes pradėti verslą

b)remti darbo kokybės plėtrą

slide17
EQUAL

3. Prisitaikymas:

a) Mokymasis visą gyvenimą asmenims, kenčiantiems nuo diskriminacijos ir nelygių galimybių

b) Prisitaikymo prie ekonominių pokyčių ir naujų technologijų rėmimas

4. Lygios galimybės vyrams ir moterims

a) Naujos darbo galimybės (laiko ir vietos prasme)

b) Užmokesčio skirtumų tarp lyčių mažinimas

slide18
LEADER + , 2.020 mlrd. Eurų

URBAN II, 900 mln. eurų (1,2 ir 3 tikslai)

 • Inovacinės strategijos subalansuotai ekonominei ir socialinei regeneracijai vidutinio dydžio miestuose (apie 20 000 gyv.)
 • Patirties perdavimas subalansuotos urbanistinės regeneracijos srityje
slide19
Inovacinės priemonės

ERDF lėšomis :

 • žinių ir technologinės inovacijos
 • Informacinė visuomenė
 • Regioninis identitetas ir tvari plėtra
es sf finansuojami tikslai ir bendrij iniciatyvos
ES SF finansuojami Tikslai ir Bendrijų iniciatyvos

1

Tikslas

Už 1

Tikslo

2

Tikslas

3

Tikslas

INTER

REG III

URBAN

II

LEADER

+

EQUAL

ERDF

X

X

X

X

ESF

X

X

X

X

EAGGF

X

X

X

FIFG

X

X

slide21
Europos investicijų bankas
 • Įsteigtas Romos sutartimi
 • Autonomiška ES finansinė, pelno nesiekianti institucija, finansuojanti ilgalaikius kapitalo investavimo projektus, siekiant užtikrinti subalansuotą ekonominę ES plėtrą, sanglaudą ir integraciją
 • Kapitalą formuoja ES šalys narės (2001 m. – 100 mlrd. Eurų)
 • Paskolos 7-12 metų laikotarpiui
slide22
Europos rekonstrukcijos ir plėtros

bankas

 • Įstegtas siekiant Vidurio ir Rytų Europos valstybėse paspartinti ekonomines reformas
 • Tikslas : remti VRE ir NVS šalių rinkos ekonomikos kūrimą
 • 2001 m. Kapitalas – 20 mlrd. Eurų
 • Lietuva narė nuo 1992 m., akcinio kapitalo dalis – 10 mln. Eurų
slide23
EUROPOS SĄJUNGOS

PROGRAMOS

 • ESPRIT
 • LEONARDO DA VINCI
 • SOCRATES
slide24
ESPRIT
 • Paramos moksliniams tyrimams programa
 • Uždaviniai: skatinti transnacionalinius ryšius, diegti bendrus standartus ir bendradarbiavimo be sienų nuostatą
 • Kryptys: mikroelektronika, kompiuterių programų technologijos, informacijos apdorojimas
 • Finansuoja universitetus ie mokslinio tyrimo institutus
slide25
LEONARDO DA VINCI
 • ES profesinio mokymo rėmimo programa (nuo 1987 m.), skirta kvalifikacijos kėlimui mažinant nedarbą ir skatinant konkurenciją
 • Tikslas: skatinti piliečius nuolat gilinti žinias ir tobulinti profesinį pasirengimą, gerinti įvairių mokymo programų kokybę ir diegti naujoves
 • 2000-2006m. 2.15 mlrd. Eurų
 • Nuo 1995 m. Įjungta programa COMETT
slide26
COMETT
 • ES programa, skirta švietimui ir mokymui technologijų srityje (nuo 1987 m.)
 • Tikslas: kad ES valstybės galėtų parengti pakankamai aukštos kvalifikacijos inžinierių ir technikų
 • Veiklos: tarptautinės praktinės programos, seminarai, duomenų bankai, kvalifikacijos kėlimas
 • Nuo 1995 m. Įtraukta į Leonardo Da Vinci
slide27
SOCRATES
 • Siekia švietimo politiką padaryti veiksmingesnę
 • Skirta švietimo institucijoms, studentams, mokiniams, mokytojams, studentų, mokytojų ir dėstytojų asociacijoms
 • Sudėtinės dalys (programos):
 • ERASMUS – ES valstybių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo projektai
 • COMENIUS – mokyklų partnerystės programa
 • LINGUA – Europos kalbų mokymo tobulinimas
slide28
SOCRATES
 • GRUNDTVIG – suaugusiųjų švietimo ir nuotolinio mokymo projektai
 • MINERVA – švietimo informacinės ir komunikacijų technologijos
 • Švietimo sistemų bei politikos priežiūra ir naujovės
 • Bendri veiksmai su kitomis Europos programomis
 • Parama asociacijoms ir leidiniams, bendradarbiavimo skatinimas
slide29
EUROPOS SĄJUNGOS

STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOS

 • 1989-1993 68 mlrd. ECU
 • 1994-1999 177 mlrd. ECU
 • 2000-2006 213 mlrd. eurų
 • 2007-2013 336 mlrd. Eurų

2004 m. kainomis

es finansin s paramos efektas
ES Finansinės paramos efektas
 • ES BVP padidėjimas (1989) 0.27%

BVP padidėjimas (1999) 0.46%

 • Graikijoje ir Portugalijoje virš 10% investicijų
es strukt rin s politikos efektas portugalijoje 1986 2002 m

ES Struktūrinės politikos efektas Portugalijoje 1986-2002 m.

30 proc. plėtros

15 proc. sumažėję tarpregioniniai skirtumai

180 000 darbo vietų (4 proc. bendro sk.)

Nuo 12.8 iki 2.8 sumažėjo infliacija

1 proc. į metus BVP/gyv. artėja prie ES vid.

Kvalifikacija ir technologijos

slide32
PLANAVIMAS

1 TIKSLAS:

 • Bendrijos paramos planas (CSF) ir veiklos programa (OP) kiekvienam regionui (arba Bendrasis programinis dokumentas (SPD), jei parama mažesnė nei 1 mlrd. Eurų)
 • Finansavimo šaltiniai – ERDF, ESF, FIFG, EAGGF

2 TIKSLAS: 

 • Bendrasis programinis dokumentas (SPD) kiekvienam NUTS II lygio regionui
 • Finansavimo šaltiniai – ERDF ir ESF

3 TIKSLAS: 

 • Bendrasis programinis dokumentas visai šaliai
 • Finansavimo šaltinis - ESF
slide33
Tikslai 2007-2013 m.

1 Tikslas – NUTS 2, pastarųjų 3 metų BVP/gyv. nesudaro 75 proc. EU25 vidurkio arba yra tarp 75 proc. EU25 ir EU15, mažiau nei 90 proc. EU25 BNP vidurkio Sanglaudos fondui (iki 80 proc. struktūrinės paramos)

2 Tikslas – likusi teritorija (regionai)

3 Tikslas – NUTS 3, egzistuojančios INTERREG bendrijų iniciatyvos bazėje (apie 4 proc, struktūrinės paramos)

slide34
EU biudžetas 2004-2006 m.

Iki 108,5 mlrd. E per metus (EU25), iš kurių 37 mlrd. E struktūriniams veiksmams

Finansinė parama 2007-2013 m.

Iki 146,4 mlrd. E per metus (EU27), iš kurių 48 mlrd. E struktūriniams veiksmams (išskyrus ž.ū. plėtrą)

Visos sumos 2004 m. kainomis

slide35
Sanglaudos politika 2007-2013 m.
 • 34 proc. ES biudžeto (336 mlrd. E 2007-2013 m. periodui 2004 m. kainomis)
 • Apie 0,41 proc. ES BVP (su ž.ū. plėtra ir žuvininkyste 0,46 proc.)
 • 50-50 proc. paskirstymas tarp senųjų ir naujųjų šalių narių
slide36
Paramos stojimui instrumentai

PHARE

PHARE CBC

PHARE ESC

ISPA

SAPARD

slide37
PHARE 1989-2006

Viena iš trijų stojimo paramos finansinių instrumentų (kartu su ISPA ir SAPARD), skirtas teikti paramą Centrinės Europos šalims

Įsteigtas 1989 m. paremti reformas Lenkijoje ir Vengrijoje, šiandien apima 10 šalių – Bulgariją, Čekiją, Estiją, Vengriją, Latviją, Lietuvą, Lenkiją, Rumunoją, Slovakiją, Slovėniją

Iki 2000 m. rėmė ir Albaniją, Bosniją ir Hercogoviną, Makedoniją

Dabar Balkanams - CARDS

slide38
1989 – parama Centrinės Europos šalims politinių virsmų ir ekonominės restruktūrizacijos laikotarpiu

1997 – parama pasirengimo stojimui prioritetams įgyvendinti (po 1993 m. Kopenhagos Tarybos)

1999 – suplanavus ISPA ir SAPARD:

 • šalių kandidačių administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, rengiant pastarąsias darbui ES (dvynių projektai (twinning), viešojo administravimo reforma)
 • suartėjimo su ES teisės normomis skatinimas, siekiant mažinti pereinamuosius laikotarpius
 • ekonominės ir socialinės sanglaudos skatinimas

2000-2006 m. – 11 mlrd. E

slide39
Institucijų ir viešojo administravimo reforma (30 proc. PHARE lėšų)

Siekiama pritaikyti ir stiprinti demokratines institucijas, viešąjį administravimą ir organizacijas, atsakingas už bendrijos teisės aktų įgyvendinimą

Dvynių programa: žemės ūkis, aplinkosauga, finansai, teisingumas ir vidaus reikalai, socialinė ir regioninė politika bei kitos aquis sritys

Projektų trukmė iki 24 mėn.

slide40
Institucijų ir viešojo administravimo reforma

Viešojo administravimo reformos tikslas -

siekti, kad naujos šalys narės sugebėtų veikti ES (viešųjų paslaugų kultūra, korupcijos ir korupcinių galimybių mažinimas, tarpžinybinė koordinacija, acquis reikalavimų tenkinimas)

slide41
Investicinė parama

Tikslas – naujos šalys narės turi pasiekti, kad įmonės ir infrastruktūra tenkintų Bendrijos normas ir standartus

Priemonės – Bendrijos taisyklių įvedimas aplinkosaugoje, branduolinėje saugoje, susisiekimo saugume, darbo saugoje, maisto produktų prekyboje, vartotojų informavime ir teisių kontrolėje

Specialios investicijos į matavimo ir kontrolės įrangą, laboratorijas, garantuojančias vartotojo apsaugą