Zmiany w prawie oświatowym
Download
1 / 34

Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej. Narady przed rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 Wydział Strategii i Kadr. Ocenianie i klasyfikowanie….

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej' - moke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

Zmiany w prawie oświatowym od VIII 2010 roku – konsekwencje wskazane dla tworzonej dokumentacji wewnątrzszkolnej

Narady przed rozpoczęciemroku szkolnego 2011/2012

Wydział Strategii i Kadr


Ocenianie i klasyfikowanie l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych zostało zmienione:

20 sierpnia 2010 r. - (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)

17 listopada 2010 r. - (Dz. U. Nr 228, poz. 1491)

16 lutego 2011 r. - (Dz. U. Nr 35, poz. 178)


Ocenianie i klasyfikowanie3 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • definicja pojęcia „specyficzne trudności w uczeniu się", która odnosi się do uczniów w normie intelektualnej, właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy wykazują trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych;

 • uściślono termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, który miałby się odbywać najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;


Ocenianie i klasyfikowanie4 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • zwolniono ucznia z nauki drugiego języka obcego następuje do końca danego etapu edukacyjnego (dotychczas takie zwolnienie mogło dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły); do powodów uzasadniających zwolnienie z obowiązku nauki drugiego języka obcego zaliczono afazję oraz zespół Aspergera;

 • dookreślono, co powinna zawierać roczna opisowa ocena klasyfikacyjna w klasach I-III szkoły podstawowej – informację na temat poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej i wskazaniena potrzeby ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;


Ocenianie i klasyfikowanie5 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • dopuszczono opinię niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe (dotychczas wpływ na tę ocenę miała tylko opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej);

 • rada pedagogiczna ma kompetencję w zakresie decydowania o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjnąco najmniej dwa razy z rzędu w danej szkole (zrezygnowano z obligatoryjnego niepromowania lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono ocenę naganną zachowania);


Ocenianie i klasyfikowanie6 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • dodano nazwy zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne i zajęcia artystyczne (w gimnazjach) oraz zajęcia komputerowe (w szkołach podstawowych w klasach I - III);

 • ustalono, że egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza się tylko z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; uczeń ten ma też możliwość skorzystania z terminu dodatkowego, jeśli nie przystąpił w terminie właściwymz przyczyn usprawiedliwionych;

 • doprecyzowano termin przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej – najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń;


Ocenianie i klasyfikowanie7 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • odstąpiono od obowiązku uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości śródrocznego promowania ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej (dotychczas przepisy umożliwiały promowanie ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznejna wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców);

 • zrezygnowano z konieczności uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przy możliwości postanowienia przez radę pedagogiczną o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej (rada pedagogiczna będzie podejmowała decyzję w tej sprawie na podstawie opinii nauczyciela lub nauczycieli uczących);


Ocenianie i klasyfikowanie8 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • również laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawoweji gimnazjum, a także laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnaz-jalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych ocenę celującą;

 • wprowadzono możliwość zdawania przez ucznia do dwóch egzaminów poprawkowych, taki egzamin może być też przeprowadzony z zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i ma wtedy formę zadań praktycznych;

 • dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; jednocześnie określono, że egzamin poprawkowy będzie przeprowadzany w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu rocznych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego;


Ocenianie i klasyfikowanie9 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • również w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej rada pedagogiczna (jeden raz w ciągu tego etapu kształcenia) może podjąć decyzję o promowaniu do klasy programowo wyższej (semestru programowo wyższego w szkołach policealnych) ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jednakpod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne,są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowanew klasie (semestrze) programowo wyższej;

 • wprowadzono dla uczniów gimnazjum obowiązek realizacji projektu edukacyjnego; każda szkoła powinna wypracować zasady realizacji projektu edukacyjnego we własnym zakresie, dostosowując je do swoich możliwości organizacyjnych oraz potrzeb uczniów; obowiązek realizacji projektu edukacyjnego w trakcie nauki w gimnazjum dotyczy uczniów klas,w których obowiązuje nowa podstawa programowa; udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego jest brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia;


Ocenianie i klasyfikowanie10 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;


Ocenianie i klasyfikowanie11 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

Dostosowanie c.d.:

2)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

3)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie w/w przepisów,


Ocenianie i klasyfikowanie12 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

Dostosowanie cd:

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wspomnianych wcześniej który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie tych przepisów.


Ocenianie i klasyfikowanie13 l.jpg
Ocenianie i klasyfikowanie…

 • klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (od roku 2012/2013)

 • dookreślono zasady udziału w egzaminach zewnętrznych z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb i warunków dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, posiadających opinię poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się, objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkoleze względu na trudności adaptacyjne związanez wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej albo sytuację kryzysowąlub traumatyczną, która miała miejsce w roku zdawania tego egzaminu (od roku 2012/2013)


Slide14 l.jpg
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmiana ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 678)

Podtrzymuje nałożone na MEN, podlegające mu instytucje oraz szkołyi placówki obowiązki rozwijania oraz popierania działalności edukacyjnej oraz zapobiegawczej, podejmowane w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii – elementy w programach nauczania, profilaktyce, itp….


System informacji o wiatowej l.jpg
System Informacji Oświatowej przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 678)

Ustawa o systemie informacji oświatowej z 15 IV 2011 roku (Dz. U. Nr 139, poz.814) zastąpi obecną 30 IV 2012 roku.

Zakłada powstanie nowej bazy SIO - centralnego zbioru danych w skład którego wejdą:

1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych

- Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych,

2) zbiory inne niż dane rejestrowe o szkołach i placówkach oświatowych, zwane zbiorami danych szkół i placówek oświatowych,

3) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących,

zadania z zakresu oświaty, zwane zbiorami danych jednostek

4) zbiory danych o uczniach,

5) zbiory danych o nauczycielach.


Slide16 l.jpg

Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczychi opiekuńczych oraz programów nauczania(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23)

Nauczycielowi przysługuje nieodpłatnie wyposażenie w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki danej szkoły. Szczegółowy wykaz materiałów ustala dyrektor szkoły.


Slide17 l.jpg

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołachi placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniówjest obowiązkiem dyrektora przedszkola, szkoły i placówki przy pomocy ogółu zatrudnionych nauczycieli, głównie uczących danego ucznia, oraz z możliwym wykorzystanie specjalistów zewnętrznych.


Pomoc psychologiczno pedagogiczna l.jpg
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Za zespół nauczycieli pracujących z uczniem należy uznać wszystkich nauczycieli realizujących zadania edukacyjnez uczniami na wszystkich etapach i na wszystkich poziomach edukacyjnych (w kolejnych klasach), na prowadzonych zgodnie z ramowymi programami nauczania przedmiotami wynikającymi z podstaw programowych oraz prowadzących zajęcia dodatkowe, jak również specjalistów prowadzących zajęcia, np. korekcyjno-kompensacyjne, czy rewalidacyjne.

Dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który nie posiada orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno -pedagogicznych dyrektor tworzy zespół niezwłoczniepo przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.


Pomoc psychologiczno pedagogiczna19 l.jpg
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej dyrektor tworzy zespół nauczycieli niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii, a także powołuje koordynatora pracy zespołu.

Pracą kilku zespołów może koordynować jedna osoba. Zasadnym jest wpisanie zasad tworzenia zespołów do statutów. Zespół, na podstawie posiadanych dokumentów i obserwacji proponuje formy i wymiar pomocy, określa wstępnie jej ramy czasowe oraz sposób kontroli/oceny skutków podejmowanych działań.

Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki, na podstawie zaleceń zespołu wpisanych do Karty potrzeb, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.


Pomoc psychologiczno pedagogiczna20 l.jpg
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Od 1 września 2011 r. pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona na zasadach w/w przepisów jest organizowana przez dyrektorów przedszkoli i gimnazjów wszystkich typów, dyrektorów placówek (młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych), jak również dyrektorów szkół specjalnych podstawowychi ponadgimnazjalnych oraz dyrektorów tych szkół ogólnodostępnych - podstawowych i ponadgimnazjalnych,w których są zorganizowane oddziały specjalne.


Pomoc psychologiczno pedagogiczna21 l.jpg
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Po zatwierdzeniu przez organy prowadzące arkuszy organizacji na rok szkolny 2011/2012 dyrektorzy poinformują rodziców uczniów albo pełnoletnich uczniów (na piśmie) o planowanej od 1 września 2011 r. dla ucznia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym o ustalonych formach, sposobach i okresach udzielania oraz wymiarze godzin poszczególnych form pomocy.

W terminie do dnia 30 września 2011 r. zespoły nauczycieli opracują dla uczniów plany działań wspierających realizowane w roku szkolnym 2011/2012.

Dyrektorzy szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych utworzą zespoły w terminie do dnia 31 marca 2012 r. Wyjątkiem w tym wypadku są szkoły podstawowe i szkoły ponadgimnazjalne specjalne oraz szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne ogólnodostępne, które w związku z funkcjonowaniem w nich oddziałów specjalnych miały obowiązek utworzenia zespołów w terminie do 31 marca 2010 r.


Poradnie psychologiczno pedagogiczne l.jpg
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej – konieczność dostosowania treści statutów i zadań do zmian w systemie sprawowania opieki i kształcenia uczniów.


Kszta cenie niepe nosprawnych i niedostosowanych spo ecznie l.jpg
Kształcenie niepełnosprawnych zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołachi niedostosowanych społecznie

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołachi oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych(Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r.w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społeczniew specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałachoraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz.1489)


Slide24 l.jpg

Przedszkola specjalne, w tym przedszkola specjalne działające w ośrodkach, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych, szkoły specjalne, w tym szkoły specjalne działające w ośrodkach, oraz oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych zapewniają:

- odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistycznyi środki dydaktyczne,

- realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

- realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności i stopnia upośledzenia umysłowego, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,


Slide25 l.jpg

- wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi,

- udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) dziecii młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju,

- integrację ze środowiskiem rówieśniczym,

- przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.


Slide26 l.jpg

Nauczyciele są ucznia dokonywaną na danym etapie edukacyjnym, nie rzadziej niż raz w roku, przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, będącą podstawą opracowania zobowiązani w pracy z uczniamiz niepełnosprawnościami do opracowaniai realizacji indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,na podstawie zaleceń wynikających z orzeczeńo potrzebie kształcenia specjalnego.


M odzie owy o rodek wychowawczy m odzie owy o rodek socjoterapii l.jpg
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Rozporządzenie MEN z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6 z 2011 r., poz.41) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii.


Szkolnictwo zawodowe l.jpg
Szkolnictwo zawodowe Socjoterapii

Opublikowano podpisane15 grudnia 2010 r. w Dzienniku Ustaw Nr 244 z 2010 r., poz. 1626 rozporządzenie MENw sprawie praktycznej nauki zawodu, które doprecyzowało obowiązki szkół i organów prowadzących w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu poza szkołą oraz obowiązki potencjalnych pracodawców, z którymi szkoła podpisuje stosowne umowy.

Opublikowano podpisane 21 stycznia 2011 w Dzienniku Ustaw Nr 35, poz.177 rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – doszły standardy kolejnych 8 zawodów.


Kolejne rozporz dzenia w sprawie podstaw programowych kszta cenia w zawodach l.jpg
Kolejne rozporządzenia w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach

z dnia 4 lipca 2011 r.: technik awionik, technik budownictwa okrętowego, technik eksploatacji portów i terminali, technik logistyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik spedytor, technik żeglugi śródlądowej;

z dnia 15 czerwca 2011 r.: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwiei wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych;


Podstawy programowe kszta cenia w zawodach l.jpg
Podstawy programowe kształcenia w zawodach… kształcenia w zawodach

 • z dnia 15 czerwca 2011 r.:monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych;

 • 3 listopada 2010 r.: operator maszyn w przemyśle włókienniczym, operator urządzeń przemysłu ceramicznego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, rękodzielnik wyrobów włókienniczych, technik analityk, technik garbarz, technik technologii ceramicznej, technik technologii chemicznej, technik technologii szkła i technik włókiennik,


Podstawy programowe kszta cenia w zawodach31 l.jpg
Podstawy programowe kształcenia w zawodach… kształcenia w zawodach

 • 30 września 2010 r.: betoniarz-zbrojarz, fryzjer, kamieniarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, technik geolog, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i zdun

 • dnia 30 września 2010r: drukarz, introligator, mechanik maszyn i urządzeń drogowych, technik administracji, technik drogownictwa, technik ekonomista, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik pojazdów samochodowych, technik poligraf i technik turystyki wiejskiej


Podstawy programowe kszta cenia w zawodach32 l.jpg
Podstawy programowe kształcenia w zawodach… kształcenia w zawodach

 • z dnia 19 kwietnia 2011 r.: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 • z dnia 21 stycznia 2011 r.: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii,


Organizacja roku szkolnego l.jpg
Organizacja roku szkolnego kształcenia w zawodach

Rozporządzenie MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) wprowadzające możliwość korzystania z dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ale z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.


Planowane konferencje wsik l.jpg
Planowane konferencje WSiK kształcenia w zawodach

Odpowiedzialność dyrektora za kwestie bezpieczeństwa uczniów

Szkoła jako organizator wypoczynku – rajdy, wycieczki, półkolonie, kolonie, „zielone szkoły”

Nowa ustawa o SIO

Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczycieli

Dokumentowanie przebiegu nauczania

Dziękuję Państwu za uwagę.

Wydział Strategii i Kadr Kuratorium

[email protected]


ad