1 / 29

Dagens möte

Dagens möte. Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare – presentation av nya kontaktvägar och samverkansformer. Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år.

mizell
Download Presentation

Dagens möte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dagens möte • Regeländringar i sjukförsäkringen – hur påverkar det dig som arbetsgivare • Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare – presentation av nya kontaktvägar och samverkansformer

 2. Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år • Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan

 3. Regeringen vill… ”…effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete.” Proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

 4. Jan Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 • Införande av rehabiliteringskedja • Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning • Tidsbegränsad sjukersättning upphör • Nya kriterier för rätten till sjukersättning

 5. Rehabiliteringskedjan Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.

 6. Sjukskrivningsperioder läggs samman • Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras • Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” – från och med 1 januari 2009

 7. Ettårsgräns för sjukpenning • Sjukpenning i högst 364 dagar under en ”ramtid” på 450 dagar • Fortsatt sjukpenning kan beviljas efter ansökan(synnerliga skäl) • Ersättningsnivå 80 %

 8. Förlängd sjukpenning • Förlängd sjukpenning kan beviljas i högst 550 dagar efter ansökan • Ersättningsnivå 75 %

 9. Rehabiliteringsersättning • Tidsgränser – 3 månader och 1 år • Begränsning enligt sjukpenning och förlängd sjukpenning

 10. Rehabiliteringsersättning • Begränsning enligt tidsgränser i rehabiliteringskedjan

 11. Övergångsbestämmelser för sjukpenning • Äldre bestämmelser vid bedömning av arbetsförmåga gäller längst till och med 31 december 2008 • För sjukperioder som varat i mer än 364 dagar den 1 juli beviljas förlängd sjukpenning med automatik

 12. Kraven skärps för att få sjukersättning • Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga • Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda • Särskilda skäl ska inte beaktas

 13. Tidsbegränsad sjukersättning upphör • Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder • Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012

 14. Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? • Arbetsrättsligt ingen förändring • Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår • Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag 91-180 även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Fortsättning…

 15. Fortsättning… • Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod • Arbetsgivarutlåtande begärs via den anställda • Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst

 16. Arbetsgivarutlåtande Gäller från och med 1 januari 2009 • Begärs via den sjukskrivna/anställda • Liknande uppgifter som i ”rehabiliteringsutredningen” • Begärs enbart om uppgifterna behövs

 17. Vad sker under hösten 2008? • Försäkringskassan kontaktar arbetsgivare för att utreda sjukfall som började före 1 juli 2008 • Parallellt kommer nya sjukfall att utredas enligt nya reglerna

 18. Strategin för partnersamverkan

 19. Nya Försäkringskassan – nya förutsättningar Samverkan med partners har varit olika i olika delar av landet Partners har framfört krav på ökad tillgänglighet Ny organisation i nya Försäkringskassan ”Enkelt, snabbt och rätt” Behov av nya kontaktvägar Krav på effektiv samverkan med partners

 20. Enkelt, snabbt och rätt för partners Vad innebär strategi för partnersamverkan? Partners möter ”en Försäkringskassa” i hela landet Enkel och snabb kontakt genom nya kontaktvägar anpassade till partners Särskilt stöd erbjuds till prioriterade arbetsgivare och vårdenheter för att minska ohälsan Idag Imorgon

 21. Enkel och snabb kontakt genom nya kontaktvägar

 22. Självbetjäning för tillgänglighet dygnet runt • Generell information • Enklare tjänster, till exempel anmälningar av sjukfrånvaro och vård av barn • Nedladdningar av blanketter Fördelar för partners: Enkelt Tillgängligt dygnet runt Nya tjänster utvecklas, exempelvis rapportering, komplettering och status i ärende

 23. Kundcenter när personlig kontakt önskas • Generella frågor om sjuk- och socialförsäkringen • Viss service i individärenden, till exempel upplysningar och möjlighet till kompletteringar • Användarstöd till självbetjäningstjänsterna • Förmedlar kontakt till handläggare och samverkansansvariga Fördelar för partners: Ett nummer för att nå hela Försäkringskassan, 0771-179000 Handläggarna är specialiserade på frågor från partners

 24. Samverkansansvarig för strukturell samverkan Generell information och utbildning om nya regler och arbetssätt Samverkansöverenskommelser för arbetsgivare och vårdenheter med behov av stöd Samverkansprojekt med kommuner, vården arbetsförmedling Fördelar för partners: Fokus på ohälsa Fokus på att förbättra samverkan En resurs dedikerad för samverkan

 25. Fördjupad samverkan för minskad ohälsa Samverkanskoncept för arbetsgivare och vården med behov av extra stöd för att minska ohälsan

 26. Fördjupning av samverkanskoncept – åtgärdsprogram

 27. Grundläggande principer i individärenden • All dialog/planering i individärenden ska ske vid ett avstämningsmöte där individen medverkar • Ingen personlig handläggare ska handlägga/diskutera en annan personlig handläggares ärende • Individen ska vara delaktig

 28. Fördelar för alla parter • Lätt att få kontakt med Försäkringskassan • Partnerspecialiserade kontaktvägar • Fokus på samverkan genom samverkansansvariga • Arbetsgivare/vårdenheter med hög ohälsa får särskild hjälp och stöd • Samma stöd och hjälp i hela landet

 29. Partnersamverkan införs under 2008 Kundcenter för partners öppnar för vården och arbetsgivare Samverkans-ansvariga är färdigutbildade Samverkanskonceptet klart för arbetsgivare 1 april 1 maj 1 juni 1 september 1 november Kundcenter för partners öppnar för Arbetsförmedlingen, kommunerna, Kronofogdemyndigheten och försäkringsbolag Samverkans-ansvariga finns på plats

More Related