d tsk h i t bezpe nostn a hygienick p edpisy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy. Ing.Ludmila Antošová Ing. Taťána Pašiaková Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín. Zařízení dětských hřišť.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d tsk h i t bezpe nostn a hygienick p edpisy

Dětská hřiště – bezpečnostní a hygienické předpisy

Ing.Ludmila Antošová

Ing. Taťána Pašiaková

Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín

za zen d tsk ch h i
Zařízení dětských hřišť
 • Definice: zařízení a konstrukce, se kterými nebo na kterých si děti mohou hrát venku nebo uvnitř, individuálně nebo ve skupinách, podle svých vlastních pravidel či důvodů ke hře
typy za zen d tsk ch h i
hrací povrchy

průlezky, žebříky, schody

rampy, plošiny,

houpačky zavěšené i vahadlové, kolébačky

skluzavky, tunely

hrazdy, požárnické tyče

lana houpací a šplhací

lanové dráhy

Kolotoče aj.

Typy zařízení dětských hřišť:
z kladn po adavek na d tsk h i t
Základní požadavek na dětská hřiště:
 • BEZPEČNOST
 • HYGIENICKÁ NEZÁVADNOST
bezpe nost souvisej c legislativa
Bezpečnost:související legislativa
 • Zákon č. 22/1997 Sb.

o technických požadavcích na výrobky

  • způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí
  • práva a povinnosti osob, které takové uvádějí na trh nebo distribuují
  • práva a povinnosti autorizovaných osob
bezpe nost souvisej c legislativa1
Bezpečnost:související legislativa
 • Nařízení vlády č. 173/1997 Sb.

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody (novelizace - NV č. 329/2002 Sb.)

  • Stanovené výrobky jsou výrobky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 k NV 173
  • Požadavky na zařízení dětských hřišť jsou uvedeny v položce č. 7 z přílohy č. 2 - prostředky lidové zábavy
hygiena souvisej c legislativa
HygienaSouvisející legislativa :
 • Zákon č.258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících předpisů

§13 - provozovatel venkovní hrací plochy (plocha pro hry a sport dětí a mladistvých, která byla k tomuto účelu kolaudována) je povinen zajistit, aby písekužívaný ke hrám dětí v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené prováděcím předpisem (vyhláška MZ č. 135/2004 Sb.)

hygiena souvisej c legislativa1
HygienaSouvisející legislativa
 • Vyhláška č. 135/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

  • Hygienické limity pro vybrané indikátory mikrobiologického a parazitologického znečištění
  • Hygienické limity vybraných ukazatelů chemického znečištění
   • limity vybraných chemických prvků
   • limity vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků
z kladn po adavky na vybaven d tsk ch h i
Základní požadavky na vybavení dětských hřišť
 • Za splnění základních požadavků na výrobky sepovažuje splnění odpovídajících ustanovení českých technických norem. V současný době platí v ČR i EU pro zařízení dětských hřišť tyto dvě normy:

ČSN EN 1176, ČSN EN 1177.

 • Normy obsahují technické specifikace a další kriteria pro materiály, výrobky, postupy a služby tak, aby vyhovovaly danému účelu.
 • V případě dětských hřišť jsou kvalifikovaným doporučením podchycující předvídatelná rizika a přispívajícím ke zvýšení bezpečnosti prostor určených ke hře dětí
 • Dodržování norem je dobrovolné.
sn en 1176 1 za zen d tsk ch h i st 1 v eobecn bezpe nostn po adavky a zku ebn metody
ČSN EN 1176-1Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
 • materiály:
  • musí být zpracovány po řemeslné stránce odborně
  • nesmí být použity materiály způsobující vznícení povrchu
  • části z řeziva musí být navrženy tak, aby dešťová voda mohla volně odtékat
  • kovové části musí být odolné povětrnostním vlivům musí být splněny požadavky na plasty vyztužené sklem
  • syntetické materiály mají být odolné ultrafialovému záření
  • nesmí být použity nebezpečné látky (Směrnice 76/769/EEC), které obsahují např.azbest, olovo, formaldehyd,dehtové silice, napuštěné karbolem a polychlorované bifenyly(PCB).
sn en 1176 1 za zen d tsk ch h i st 1 v eobecn bezpe nostn po adavky a zku ebn metody1
konstrukce a výroba

soudržnost konstrukce zařízení, včetně stability

přístupnost pro dospělé

ochrana proti pádu

pohyblivé části

ochrana proti zachycení

zóny (stanovení zón)

prostředky přístupu, spoje

součásti podléhající opotřebení

lana, řetězy, základy

Informace dodané výrobcem/dodavatelem

všeobecné informace o výrobku

předběžné informace

informace o montáži

informace o kontrole a údržbě

značení

ČSN EN 1176-1Zařízení dětských hřišť – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
sn en 1176 st 2 4
ČSN EN 1176 část 2 - 4
 • ČSN EN 1176-2Zařízení dětských hřišť – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky
 • ČSN EN 1176-3Zařízení dětských hřišť – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky
 • ČSN EN 1176-4Zařízení dětských hřišť – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanové dráhy
sn en 1176 st 5 7
ČSN EN 1176 část 5 - 7
 • ČSN EN 1176-5Zařízení dětských hřišť – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče
 • ČSN EN 1176-6Zařízení dětských hřišť – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
 • ČSN EN 1176-7Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz
posouzen shody podle nv 173 za asti autorizovan osoby
Posouzení shodypodle NV 173za účasti Autorizované osoby
 • Posouzení shody vzorku výrobku autorizovanou osobou ve smyslu §3 odst. 4 NV 173.
 • Pokud vzorek odpovídá požadavkům v § 1 odst. 2 NV 173, konkretizovaných v některé z částí ČSN EN 1176, vystaví AO certifikát typu výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci. Certifikát obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis, popřípadě zobrazení výrobku, nezbytné pro její identifikaci. Součástí certifikátu je jeho identifikační číslo, datum vydání a datum platnosti (viz §6, odst. 1, písm. f).
 • Výrobce nebo dovozce vydá prohlášení o shodě.
 • Stabilita jakosti -výrobce nebo dovozce zajišťuje, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, odpovídaly certifikovanému typu
dodr ov n hyg p arametr p sku podle z kon 258 2000 a vyhl 1 3 5 2004
Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č.258/2000 a vyhl. 135/2004
 • Péče o pískoviště v návaznosti na leg. předpisy:
  • provádění preventivní údržby písku
   • pravidelný úklid pískoviště + překopání, prosívání příp. propaření písku. Pro písek je nevhodná chemická dezinfekce pískoviště (nelze zabránit požití písku dítětem)
   • zdravotní nezávadnost písku – doklad kompetentní laboratoře o obsahu látek v rozsahu přílohy 10 vyhlášky 135/2004 Sb.
dodr ov n hyg p arametr p sku podle z kon 258 2000 a vyhl 1 3 5 20041
Dodržování hyg. parametrů písku podle zákon č.258/2000 a vyhl. 135/2004
 • snížení rizik kontaminace
  • zakrytí pískoviště vhodným materiálem
  • pravidelná výměna písku
 • opatření při zjištění závad písku
  • vyřazení pískoviště z provozu až do okamžiku odstranění závad (výměna písku nebo dekontaminace)
kontrola d tsk ch h i
Kontrola dětských hřišť
 • Organizace provozující dětská hřiště jsou povinny provádět kontrolu dětských hřišť oprávněnou osobou v intervalu min. 1 x ročně ve smyslu normy:

ČSN EN 1176-7 – Zařízení dětských hřišť – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

inspekce d tsk ch h i
Inspekce dětských hřišť

ITC nabízí službu – inspekci dětských hřišť – zahrnující:

 • povinnou roční prohlídku se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví v rozsahu ČSN EN 1176-7
 • odbornou a technickou kontrolu dětských hřišť a sportovišť uvedených do provozu před novelizací NV 173/1997 Sb.
 • screeningovou inspekci - základní prověření bezpečnostního stavu většího počtu hřišť (zpravidla všech hřišť v obci), jejímž výstupem je souhrnná zpráva s kategorizací a doporučením dalšího postupu.
inspekce d tsk ch h i1
Inspekce dětských hřišť
 • Provedení zkoušek tlumících povrchů tříosým akcelerometrem. Výsledkem zkoušeky je výška pádu, při které by nemělo dojít na daném povrchu k závažnějšímu poranění hlavy dítěte.
 • Provedení zkoušek ověřujících mikrobiologické, parazitologické a chemické znečištění
 • poradenství v oblasti legislativy, informace o normách a jejich požadavcích, doporučení pro správné rozmístění a instalaci nového vybavení dětských hřišť.
dobrovoln zna en bezpe n h i t
Dobrovolné značení Bezpečné hřiště
 • Služba je určena pro subjekty, mající zájem o komplexní servis zahrnující dlouhodobý nezávislý dohled nad bezpečností a hygienou provozovaného hřiště nebo více hřišť
 • Podmínkou udělení licence na užívání dobrovolného značení„Bezpečné hřiště“ je realizace komplexního nezávislého dohledu ITC Zlín zahrnujícího:
  • pravidelnoukontrola min. 2 x ročně v rozsahu ČSN EN 1176-7
  • provedení vybraných zkoušek ověřujících mikrobiologické, parazitologické a chemické znečištění
 • Provozovatel hřiště uzavírá s ITC licenci na používání tabule se značkou „Bezpečné hřiště“, informujícího veřejnost o zajištění pravidelném dohledu.
d kujeme za pozornost
Děkujemeza pozornost
 • Ing. Ludmila Antošová

specialista pro oblast hraček

výrobků pro děti a vybavení dětských hřišť

lantosova@itczlin.cz

 • Ing. Taťána Pašiaková

marketing a péče o klienty

marketing@itczlin.cz

www.itczlin.cz