pilota owy program aktywny samorz d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” PowerPoint Presentation
Download Presentation
PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

play fullscreen
1 / 27

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

124 Views Download Presentation
Download Presentation

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 2. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Cele szczegółowe programu: • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych, • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie, • poprawienie szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji, • wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

 3. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 4. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Obszar A – likwidacja bariery transportowej: Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 5. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Poprzez oprzyrządowanie samochodu należy rozumieć dostosowanie do indywidualnych potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia (montowane fabrycznie lub dodatkowo) oraz wyposażenie, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę z dysfunkcją narządu ruchu lub przewożenie osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu np.:

 6. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” • podnośnik lub najazd do wózka inwalidzkiego, • dodatkowe pasy i uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie, • specjalne siedzenia, • niestandardowe akcesoria i urządzenia wspomagające kierowaniem samochodem, w tym: • automatyczną skrzynię biegów, • sprzęgło automatyczne, • ręczny sterownik sprzęgła, • ręczny gaz – hamulec, • elektroniczną obręcz przyspieszania

 7. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” oraz urządzenia pomocnicze: • przedłużenie pedałów, • przeniesienie przełączników, • system wspomagania parkowania, • sterowanie elektroniczne, • elektrohydrauliczne mechanizmy do obniżania i podnoszenia nadwozia itp. Oprzyrządowanie może być zamontowane w posiadanym samochodzie lub w samochodzie, który Wnioskodawca zamierza zakupić.

 8. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

 9. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, • Adresatem programu jest: • osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzorku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 10. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” W ramach programu można ubiegać się między innymi o: • podstawowy sprzęt komputerowy i oprogramowanie (np. zestaw komputerowy z monitorem, jednostką centralną, klawiaturą, myszą lub komputera przenośnego oraz urządzeń peryferyjnych: drukarki, skaner, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania typu: edytor tekstów, arkusze kalkulacyjne, przeglądarki internetowe itp.), • specjalistyczny sprzęt komputerowy, elektroniczny oraz oprogramowanie (powiększalniki komputerowe, syntezatory mowy, programy obsługujące monitory brajlowskie, programy powiększające, programy do syntezy mowy, programy rozpoznające mowę itp.),

 11. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” • specjalistyczne elektroniczne urządzenia brajlowskie (np. notatniki brajlowskie, drukarki brajlowskie), • urządzenia lektorskie – umożliwiające zautomatyzowanie przetwarzania tekstu na mowę syntetyczną. • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

 12. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 13. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, Adresatem programu jest: osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 14. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, Zadanie4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, Adresatem programu w zadaniu 3 i 4 jest: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

 15. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” • Poprzez protezę kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne należy rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protezy;

 16. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” • Poziom jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć: • poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej, • poziom IV - proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi;

 17. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” • Poziom jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć: • poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową; • poziom IV - grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów;

 18. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. Adresatem programu jest: Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

 19. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym Poprzez szkołę wyższąnależy rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe; Poprzez szkołę policealną należy rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

 20. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Poprzez naukę w szkole wyższejnależy rozumieć studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

 21. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wysokość maksymalnego dofinansowania ze środków PFRON w 2013 roku – Moduł I:

 22. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 23. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 24. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

 25. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” Wysokość minimalnego udziału własnego osoby niepełnosprawnej:

 26. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

 27. PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ