Download
misverstanden over pv installaties n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Misverstanden over PV installaties PowerPoint Presentation
Download Presentation
Misverstanden over PV installaties

Misverstanden over PV installaties

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Misverstanden over PV installaties

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Misverstanden over PV installaties

 2. Er is te weinig zon in België • Niet waar. Over een volledig jaar levert in België de zon per m² ongeveer 1000 kWh aan lichtenergie. Dat is omgerekend ongeveer 100 liter stookolie per m². Ruim de helft daarvan komt uit indirect zonlicht (zonlicht bij bewolkte hemel). • Een doorsnee fotovoltaïsch systeem met een gemiddeld rendement van 11% haalt dus uit het zonlicht 110 kWh nuttige zonnestroom per jaar en per m2. Met een dak van 30 tot 40 m² kan een gezin het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik helemaal zelf produceren.

 3. Zouden we niet beter wachten tot het rendement van zonnepanelen verbeterd • Nee, want marktgroei en verbeterde techniek gaan hand in hand. Met de inkomsten uit de verkoop van zonnepanelen kan de industrie investeren in onderzoek en ontwikkeling. Bovendien is het belangrijk om een redelijk goed rendement tegen een lage kostprijs aan te bieden, dan zeer goede maar dure panelen die niemand wil aanschaffen. • Als de spoorwegen in de negentiende eeuw gewacht hadden tot de hogesnelheidstrein uitgevonden was, lagen er nu geen sporen. • Zoals je kan wachten op digitale fototoestellen met een hogere resolutie, maar ondertussen trek je geen foto's.

 4. Zonnepanelen maken vraagt meer energie dan ze opwekken • Niet waar, de totale energie om alle onderdelen van een volledige PV- installatie (panelen, structuur, kabels, omvormer) te produceren wordt op ongeveer 3 jaar terugverdiend. Meer zelfs, dit gebeurt door de productie van milieuvriendelijke groene stroom. • De levensduur van een zonnepaneel bedraagt minstens 25 jaar, zodat het dus nog zeker 20 jaar netto groene stroom oplevert. • Dunnefilm zonnepanelen hebben zelfs een energetische terugverdientijd van 1,5 jaar. In de toekomst zal deze terugverdientijd van alle zonnepanelen nog dalen, door zuiniger materiaalgebruik en betere productieprocessen. • Zonnepanelen zullen meer en meer gemaakt worden door de stroom die ze zelf opwekken en aldus is de kring rond.

 5. De productie van zonnepanelen gebeurt in zeer vervuilende industrie • Niet waar, de fabricage van de siliciumschijfjes voor zonnecellen gebeurt in de metaalindustrie, voor de bewerking tot zonnecellen zijn allerlei chemische processen nodig. Al deze bewerking gebeuren onder strikt gecontroleerde voorwaarden die voldoen aan de geldende milieunormen. Bovendien werken meer en meer zonnecelfabrieken op groene energie. • Het smelten van zand tot siliciumschijfjes bijvoorbeeld gebeurt in Noorwegen met stroom uit waterkracht.

 6. Zonnepanelen zijn na 10 jaar versleten • Niet waar, bij kristallijne zonnepanelen is er wel een lichte vermindering van het vermogen mogelijk. Daarom geven de fabrikanten een vermogensgarantie van 80% na 25 jaar werking. Dat is een zeer voorzichtige ondergrens, er zijn panelen bekend die na 30 jaar nog ruim 90% van het oorspronkelijke vermogen halen. • Een studie aan het Duitse "Frauhofer Institute for Solar Energy Systems" in Freiburg toonde zelfs aan dat PV-installatie van 20 jaar oud de laatste 5 jaar zelfs geen vermogensvermindering lieten optekenen. • Wel kan de omvormer eventueel defect gaan na 10 jaar, voornamelijk door het verslijten van de elektronische onderdelen. • Op dat ogenblik kan de omvormer dan tegen een zeer aanvaardbare kost vervangen of zelfs hersteld worden.

 7. Zonnepanelen zorgen voor veel afval • Aan het einde van hun lange levensduur kunnen zonnepanelen bijna volledig gerecycleerd worden. Alle onderdelen worden gescheiden en apart verwerkt (glas, kunststof, metaal, zonnecellen). De zonnecellen zelf kunnen terug omgesmolten en bewerkt worden tot perfect werkende nieuwe zonnecellen. De zonnecelindustrie heeft zelf een vrijwillig terugnamesysteem uitgewerkt.

 8. Moeten zonnepanelen regelmatig schoongemaakt worden ? • Dat is meestal niet nodig, regelmatige regen op het zonnepaneel spoelt de eventuele vervuiling weg, zoals op een dakvlakvenster. • Uitwerpselen van vogels zullen door de hoge oppervlaktetemperatuur van het zonnepaneel verbranden, verkruimelen en wegwaaien. • Alleen in een vervuilende industriële omgeving kan regelmatig reinigen aangewezen zijn.

 9. Teveel zonnestroom kan het elektriciteitsnet niet opvangen. • Op dit moment vormt zonnestroom geen enkel probleem voor het elektriciteitsnet. De omvormer is voldoende beveiligd om zichzelf snel uit te schakelen als de spanning te hoog oploopt, wat schadelijk zou kunnen zijn voor elektrische apparaten. • Een groter toekomstig aandeel van zonnestroom in het net kan goed ingepast worden door het distributienet te moderniseren (via zogenaamde smart grids). Dat is niet alleen goed voor zonne-energie, maar biedt allerlei voordelen voor netbeheerder en gebruiker.

 10. De subsidies voor PV-installatie kosten teveel geld • In Vlaanderen komen de twee belangrijkste steunmaatregelen niet uit overheidsbudgetten. De groenestroomcertificaten per 1000 kWh worden betaald door de netbeheerders en uiteindelijk doorgerekend aan alle stroomverbruikers. • De terugdraaiende kilowattuurteller is gewoon een besparing op de factuur. Zonnestroom vermijdt immers het aankopen van klassieke stroom bij de stroomleverancier. • De meerkost van alle groenestroomcertificaten van alle PV-systemen die eind 2009 in Vlaanderen geïnstalleerd stonden, bedraagt per kWh ongeveer 0,25 eurocent. • Dat komt voor een gemiddeld gezin per jaar uit op 10 euro (bij een verbruik van 4000 kWh). • In 2020 zal dat bedrag slechts stijgen tot 20 euro per gezin per jaar, door de elk jaar dalende prijs van de groenestroomcertificaten (voor nieuwe systemen). • De belastingvermindering voor zonnepanelen betekent minder inkomsten voor de federale overheid. Maar de installatie van zonnepanelen zorgt ook voor extra indirecte- en directe belastingsikomsten uit BTW en de groeiende tewerkstellingin de sector. • Hier misschien toch ook vermelden dat de totale energiefactuur voor bedrijven en gezinnen voor ongeveer 40 % uit taksen en belastingen bestaat. Merkelijk meer dus dan de subsidies voor PV.

 11. Er is te weinig plaats voor zonnepanelen in Vlaanderen • Open ruimte is schaars en moet behouden blijven in Vlaanderen. Maar de dichte bebouwing heeft als voordeel dat er veel dakoppervlakte beschikbaar is voor het opstellen van zonnepanelen. • Volgens een berekening van het Internationaal Energieagentschap is in West-Europese landen statistisch een oppervlakte van 18m2 per inwoner beschikbaar, dit na aftrek van ongunstige oriëntaties en ongeschikte daken (schaduw). • De helft van deze oppervlakte is hellend, de helft plat dak. Daarnaast is statistisch nog 6,5 m2 per inwoner bruikbaar op gevels. • De totale zonnestroomproductie per inwoner is dan ongeveer 2700 kWh per jaar, of ruim 30% van het huidige totale Belgische stroomverbruik, inclusief de industrie.

 12. Gespecialiseerd in het plaatsen van zonnepanelen, zonneboilers met het hoogste rendement aan zonne-energie. Prijs Zonnepanelen. Kosten zonnepanelen info? Installateur van zonne panelen en zonneboilers, Wetteren. • http://www.mini-energietechniek.be