Download
zemes reformas pabeig anas process pils t s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zemes reformas pabeigšanas process pilsētās PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zemes reformas pabeigšanas process pilsētās

Zemes reformas pabeigšanas process pilsētās

391 Views Download Presentation
Download Presentation

Zemes reformas pabeigšanas process pilsētās

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zemes reformas pabeigšanas process pilsētās • Judīte Mierkalne • Rīga, 04.01.2011

 2. Līdz 2012.gada 30.novembrim attiecīgā pašvaldība sagatavo un iesniedz Valsts zemes dienestam paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu un pārskatu par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi. Likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 6.pants Normatīvo aktu pamatojums

 3. Paziņojums

 4. Pārskatā par zemes reformu reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto darbu izpildi norāda: zemes platības, uz kurām īpašuma tiesības saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” nostiprināmas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda; zemes platības un personas, kuras noslēgušas zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu ar Latvijas Hipotēku un zemes banku; zemes platības un personas, kurām atjaunotas zemes īpašuma tiesības; informāciju par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto un neizmantoto zemi. Pārskats

 5. Paziņojuma mērķis • Nodot Valsts zemes dienestam informāciju par zemes reformas pabeigšanas rīkojuma projekta sagatavošanu attiecīgajā pilsētā, kā arī par zemes reformas laikā konstatētajām problēmām.

 6. Sakārtot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas (turpmāk NĪVKIS) datus par zemes vienībām reģistrētajiem statusiem un zemes vienību piederību (piekritību), kuras nav reģistrētas zemesgrāmatā. Pārskata mērķis

 7. Dati: Par zemi, par kuru pieņemti zemes komisiju atzinumi par īpašuma tiesību atjaunošanu; Par pašvaldībai piederīgo (piekritīgo) zemi; Par valstij piederīgo (piekritīgo) zemi; Par zemi, par kuru noslēgti zemes izpirkuma (pirkuma) līgumi ar Latvijas Hipotēku un zemes banku; Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto zemi; Par rezerves zemes fonda un publisko ūdeņu zemi. NĪVKIS datu grupēšanas princips

 8. 1.Valsts zemes dienests sagatavo datu atlasi par attiecīgo grupu zemes vienībām (ietverot zemes vienības kadastra apzīmējumu, platību un attiecīgos dokumentus) un nosūta Reģionālajām nodaļām. 2.Reģionālās nodaļas salīdzina atlases ar nodaļā esošo informāciju. 3. Valsts zemes dienesta centrālā struktūrvienība nosūta NIVKIS datus pašvaldībām izvērtēšanai. Darba gaita (1)

 9. Darba gaita (2) 4.Pašvaldības izvērtē nosūtītās datu atlases. Pārliecinās par to, ka nosūtītie dati atbilst pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem Atbilst Neatbilst Nosūta apstiprinājumu par pašvaldības rīcībā esošo datu atbilstību uz VZD Centrālo struktūrvienību (uz e-pastu kpd@vzd.gov.lv) Iesniedz Reģionālajā nodaļā dokumentus, kas apliecina, ka attiecīgā zemes vienība: 1-pieder (piekrīt) valstij, pašvaldībai vai citai personai; 2- par to, ka nav pieņemts lēmums par tās piederību (piekritību) vai 3-par to, ka tā ir ieskaitīta līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā

 10. Darba gaita (3) 5. Valsts zemes dienesta Reģionālās nodaļas saņem no pašvaldībām dokumentus. Uz saņemto dokumentu pamata veic datu aktualizāciju NĪVKIS Informē pašvaldību par veikto datu aktualizācija Informē VZD Centrālo struktūrvienību par datu atbilstību pašvaldības rīcībā esošajiem dokumentiem (uz e-pastu kpd@vzd.gov.lv)

 11. Darba gaita (4) 6.Pēc apstiprinājumu saņemšanas no visām pašvaldībām Valsts zemes dienests sagatavo pašvaldībām pārskata projektu, informē par pārskata saskaņošanu un paziņojuma iesniegšanas vietu.

 12. Darba gaita (4) 7.Pašvaldības iesniedz Valsts zemes dienestam pārskatu un paziņojumu par zemes reformas pabeigšanu. 8.Valsts zemes dienests apkopo pašvaldību iesniegtos pārskatus un paziņojumus, un sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās.

 13. Izpildes termiņi pašvaldībām

 14. Paldies par uzmanību!