Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Team members: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Team members:

Team members:

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Team members:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Team members: Sivan Shuker Barak Kind Ran Maman LielHadar

  2. let see the Demo…

  3. מה ביצענו? בהתאם להערות שלכם: • הוספנוdashboard המכיל הצצה לכל הסטטיסטיקות של העסק • נעשו שיפורים ברמת ה-UI: • כפתור נפרד ובולט של "חפש הזמנה". • דף החיבור לחשבון Googleעוצב מחדש. • תיקוני שפה שונים בוצעו. בנוסף, ביצענו: • הוספת רמת דחיפות עבור כל הזמנה ואינדיקציה לחריגה בזמן הטיפול. • הוספת דף עסק המציג את פרטי העסק השונים • דירוג עסקים • הוספת דף היסטוריה ודף הזמנות שנסגרו עבור העסק

  4. לאן אפשר להמשיך? • התממשקות עם אתרים כמו eBay, amazon • שליחת SMS על שינויים בהזמנות • הוספת רובד חברתי בין המשתמשים

  5. שאלות?