Techniky tvorivého písania - PowerPoint PPT Presentation

milek
techniky tvoriv ho p sania n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Techniky tvorivého písania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Techniky tvorivého písania

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Presentation Description
346 Views
Download Presentation

Techniky tvorivého písania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Techniky tvorivého písania Bc. Eva Streitová ZŠ Kežmarská 30, Košice

 2. Techniky asociačného písania • Abecedár je založený na vytváraní sledu slov kopírujúcich poradie písmen v abecede. Môžeme ho využiť aj ako cieľovú metódu, pri ktorej ide o vytvorenie súvislého textu pozostávajúceho zo slov začínajúcich na jednotlivé písmená abecedy kde spojujúcim motívom je určená téma. Anička a jej sestra Ivan Barbora jedol cestovali z prázdnin koláč domov. len makový. F

 3. Clustering (zhlukovanie) Deti pomocou riadených asociácií vytvárajú vlastnú schému pojmov, ktoré súvisia s kľúčovým slovom. Doprostred papiera napíšu ústredný pojem, zakrúžkujú ho a čiarou alebo šípkou spoja s motivujúcim slovom. Ďalej pripisujú k tomuto slovu všetky slová, ktoré im v tej chvíli prídu na myseľ. Každé ďalšie slovo sa môže stať ústredným pojmom menšieho zhluku. Kyvadlo – obmena techniky Pracuje sa vo dvojiciach. Kyvadlo začína textom jedného z dvojice. Papier posúva partnerovi, ktorý sa pokúša doplniť zhluk predchodcu o ďalšie asociácie.

 4. Gramiáda úlohou detí je na základe predložených tvarov abecedy, pripísať ku každému písmenu nápad, čo im pripomína. E – hrable J – rúčka z dáždnika M – zlomený most A je ako Gramiádu využívame ako reb rík. prípravnú formu na tvorbu V abe cede kaligramov – obrazových básní. je to prvé písmeno. pripo mína mi pyra mídy.

 5. Písanie ako hra • Textové koláže Zábavný charakter má technika, ktorá je založená na hľadaní významových súvislostí medzi segmentami textu, ktorými môžu byť titulky z novín a časopisov, názvy kníh, výroky slávnych ľudí. Podstatou textových koláží je skladanie na prvý pohľad nesúvisiacich a rôznorodých prvkov, tak, aby vytvárali homogénny text.

 6. Lexikón Pozostáva z kľúčových slov na dané alebo zvolené písmená. V ďalšom kroku doplní pisateľ každé uvedené slovo komentárom, prečo je slovo súčasťou lexikónu. S deťmi môžeme vyrábať lexikóny triedy, školy, mesta. Obľúbený je lexikón vlastného života, ktorý sa môže priebežne dopĺňať a aktualizovať

 7. Lexikón môjho života: A – AndreaJe moja kamoška, ale minule sa hrala len s Janou a ja som sa urazila. B – BábikaDostala som novú bábiku pod stromček. Vie aj plakať a smiať sa. Môj brat Peter mi ju stále berie a smeje sa z nej. C – Cibuľa Cez prázdniny som bola chorá. Mama mi navarila cibuľový čaj. Bol odporný. D – Dedo Zo všetkých mám najradšej dedka. Ten mi všetko dovolí a máme spolu veľa tajností.

 8. Lexikón čarodejnice J - jablkoZlá čarodejnica dala Popoluške otrávené jablko. K – komín Väčšinou čarodejnice vylietavajú von cez komín. L - lietanieLietajú na metlách a tým strašia ľudí. M - mačkaV každej rozprávke má čarodejnica čiernu mačku, ktorá jej sedí na pleci. Aj ja by som chcela mačku. N - nos Každá čarodejnica má veľký nos a na konci má bradavicu.

 9. Aliterácia Cieľom je vytvoriť text, v ktorom sa zámerne nakopia určité hlásky. Môžeme začínať s hľadaním slov, v ktorých sa aspoň dvakrát zopakuje tá istá samohláska, napr. ocot, rezne, kolotoč, peceň a pod. Potom sa dá pristúpiť k tvorbe slovných spojení a jednoduchých viet, v ktorých všetky slová budú začínať na tú istú hlásku. Náročným variantom je vytvorenie súvislého textu, kde pisateľ použije iba slová začínajúce rovnakou hláskou. Ukážka: Pekná Popoluška plakala pri padajúcom perí priateľov. Dunivý drak Drevotĺk, daromne drvil drahokamy. Trpaslík trkvas tĺkol tĺčikom tajomnú truhlicu.

 10. Inzeráty Inzeráty sú žánrovo tvorivým písaním, kde cieľom je zvládnutie tvorby textu inzerátu. Dieťa sa učí kondenzovať informáciu a sústrediť sa na najpodstatnejšie znaky ponúkaného alebo hľadaného predmetu. Deťom je najjednoduchšie ponúknuť svet rozprávok. Ich úlohou je zvoliť si rozprávkového hrdinu, ktorý si vyberá z inzertnej kategórie – kúpim, predám, vymením, prenajmem, ponúkam... Pred písaním je potrebné vysvetliť deťom úspornosť vyjadrenia v inzerátoch, stručnosť.

 11. Inzeráty – práce detí • Vymením siedmich starých trpaslíkov za nových a mladších. Snehulienka • Predám výhodne drevený meč. Kúpil som si nový z nehrdzavejúcej ocele. Princ Bajaja • Kúpim lacno vysávač. Pri zametaní sa veľmi práši. Popoluška • Vymením tri zlaté vlasy deda Vševeda za počítač. Vratko

 12. Techniky štruktúrovaného písania • Akrostich Najpoužívanejšou metódou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom ide o dopĺňanie slov k zvisle napísanému menu, názvu niečoho. Slová, ktoré sa budú dopĺňať musia vyhovovať tematicky. Príklad: J – jemný O – okatý Ž – žiak K – kamarátsky O - obor

 13. Slovný cinquain Je päťveršová báseň s danou štruktúrou. 1.verš: jedno východiskové slovo 2.verš: dve prídavné mená, ktoré vystihujú východiskové slovo 3.verš: tri slovesá vyjadrujúce dej, činnosť, stav východiskového slova 4.verš: štvor-slovná veta, v ktorej prezentujeme svoj vzťah k slovu v prvom verši 5.verš: jeden synonymný výraz (asociáciu) k prvému slovu

 14. Bycikel horský, červený preteká, nesie, brzdí. Ukážem ho svojim kamarátom. Hurá!

 15. Techniky literárneho písania • 3D techniky • Dopísanie – deti vymýšľajú koniec, začiatok príbehu. • Domýšľanie – ide o fantazírovanie a rozvíjanie úvahy o budúcnosti hrdinu príbehu. Napr. Čo sa stane Jankovi Hraškovi o niekoľko rokov. • Deformácia – navodenie zmeny v okolnostiach, podmienkach príbehu. Napr. modernizácia klasických rozprávok alebo zmena deja rozprávok „Ako princeznej so zlatou hviezdou na čele narástol veľký nos.“

 16. Použitá literatúra • ELIÁŠOVÁ, V. 2006. Vymedzenie pojmu tvorivé písanie pre cudzojazyčnú výučbu. In: Zborník zo Sympózia o tvorivom písaní. Bratislava : MPC Bratislavského kraja, 2006. 137 s. ISBN 80-7164-409-9 • KLIMOVIČ, M. 2009. Tvorivé písanie v primárnej škole. 1. vyd.Prešov : PF PU, 2009. 152 s. ISBN 978-80-8068-982-7 • GAVORA, P., ŠRAJEROVÁ, H. 2009. Porozumenie textu zisťované cloze-testom vo vzťahu k niektorým charakteristikám žiakov. In: Slovo o slove, roč. 15, 2009, s. 199-207. ISBN 978-80-8068-972-8