metody a techniky v zkumu ve ejn ho m n n l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metody a techniky výzkumu veřejného mínění PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metody a techniky výzkumu veřejného mínění

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Metody a techniky výzkumu veřejného mínění - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Metody a techniky výzkumu veřejného mínění. Kombinované studium - II. cyklus LS 2007/08 Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK. Kvantitativní výzkum. Výběrové procedury Strandardizované dotazování Dotazování za pomoci počítače Typy otázek v dotazníku Dramaturgie dotazníku. 1. Výběrové procedury.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Metody a techniky výzkumu veřejného mínění


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
metody a techniky v zkumu ve ejn ho m n n

Metody a techniky výzkumu veřejného mínění

Kombinované studium - II. cyklus

LS 2007/08

Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK

kvantitativn v zkum
Kvantitativní výzkum
 • Výběrové procedury
 • Strandardizované dotazování
 • Dotazování za pomoci počítače
 • Typy otázek v dotazníku
 • Dramaturgie dotazníku
1 v b rov procedury
1. Výběrové procedury
 • Základní soubor (populace) – soubor jednotek, o nichž předpokládáme, že jsou pro ně závěry výzkumu platné
 • Výběrový soubor (vzorek) - skupina jednotek, které skutečně zkoumáme
 • Vyčerpávající výzkum – úplná shoda vzorku a populace
 • Reprezentativní výzkum
reprezentativn v zkum
Reprezentativní výzkum
 • Výsledky platné pro výběrový soubor jsou zobecnitelné na základní soubor
 • Shoda základního a výběrového souboru - struktura vzorku musí imitovat složení populace co nejpřesněji
metody v b ru
Metody výběru

1. Kvótní výběr (quota sampling)

2. Náhodný (pravděpodobnostní) výběr (probability sampling)

kv tn v b r
Kvótní výběr

Imituje ve struktuře vzorku známé vlastnosti populace

 • Ve výběru je odpovídající podíl známých vlastností jako v populaci
 • Lze použít jen pro populace, o jejichž struktuře máme dostatek informací
 • Zdroje informací: statistické informace, zejména sčítání lidu, další dosažitelné přehledy
kv tn p edpis
Kvótní předpis

Instrukce pro tazatele, podle jakých charakteristik dotázané vybírat

 • Jednoduché kvóty
 • Kombinované (vázané) kvóty
praxe
Praxe:
 • Jen málo charakteristik
 • Výběr takových, které jsou dobře viditelné, zjistitelné, dotázaný je ochoten je uvést
 • Regionální charakteristiky - zpravidla velikost obce, region – zajištěny konstrukcí sítě
 • Sociodemografické charakteristiky - zpravidla věk, pohlaví, vzdělání/povolání
v hody nev hody kv tn ho v b ru
Výhody

Rychlý

Pružný

Anonymní dotazování

Menší náklady

Nevýhody

Velký vliv tazatele

Obtížná kontrola jeho práce

Výhody – nevýhody kvótního výběru
n hodn v b r pravd podobnostn
Náhodný výběr(pravděpodobnostní)
 • Každá jednotka populace má stejnou pravděpodobnost, že bude vybrána
 • Reprezentuje všechny známé i neznámé vlastnosti populace
 • Lze odhadnout, jak se vzorek liší od populace
druhy n hodn ho v b ru
Druhy náhodného výběru
 • Prostý náhodný
 • Náhodný stratifikovaný
 • Vícestupňový
prost n hodn v b r
Prostý náhodný výběr
 • Podle tabulky náhodných čísel
 • Losováním
 • Systematický výběr – zahrnuta každá n-tá jednotka ze seznamu

Určení velikosti kroku (algoritmu)

(Riziko - systematičnost v seznamech)

n hodn stratifikovan v b r
Náhodný stratifikovaný výběr
 • Populace rozdělena do skupin homogenních podle nějakého kritéria
 • Jedinci vybírání náhodně z těchto skupin
v cestup ov n hodn v b r
Vícestupňový náhodný výběr

Ve dvou nebo více krocích:

1. Nejprve náhodně vybrána přirozená seskupení

2. Náhodný výběr jedinců v tomto seskupení

v hody nev hody n hodn ho v b ru
Výhody

Kontrolovatelnost tazatelů

Možnost mezinárodního srovnání

Nevýhody

Vysoké náklady

Závislost na opoře výběru

Nízká návratnost

Nutnost vážení

Výhody – nevýhody náhodného výběru
n hodn proch zka random route
Náhodná procházka „random route“
 • Východisko v sídelní struktuře
 • Stanovení kroku (algoritmu), podle něhož jsou vybírání dotázaní
anketa
Anketa
 • Tzv. samovýběr – není reprezentativní, problematický
 • Výběr jedinců je založen na rozhodnutí respondenta odpovědět na anketu
 • Nelze definovat populaci, na níž se výsledky vztahují
2 standardizovan dotazov n
2. Standardizované dotazování
 • Dotazování „face-to-face“ – provádějí tazatelé v přímém kontaktu s dotázaným (papírový dotazník nebo elektronicky -CAPI)
 • Telefonické dotazování
 • Metoda CATI – telefonické dotazování za pomoci počítače
 • Metoda CAWI – dotazování s využitím internetu
z kladn principy pr ce tazatele
Základní principy práce tazatele

Platí obecně pro „face to face“ i telefonické dotazování

 • Vstupní část rozhovoru - vytvoření přátelské a bezpečné atmosféry pro dotázaného
 • Rozhovor a vyplňování dotazníku - striktní dodržování předpisů, textu otázek i variant odpovědí

TAZATEL JE ŽIVÝ MAGNETOFON

vstupn st rozhovoru
Vstupní část rozhovoru
 • Tazatel se představí (legitimace)
 • Představí organizaci
 • Stručně vyjádří obsah a význam výzkumu
 • Stručně vysvětlí výběrovou metodu
 • Vysvětlí důvěrnost údajů a anonymitu dotazování
rozhovor a vypl ov n dotazn ku
Rozhovor a vyplňování dotazníku

Tazatel musí:

 • Klást otázky v předepsané formulaci
 • V předepsaném pořadí

Nesmí:

 • Vysvětlovat, doplňovat
 • Měnit pořadí otázek
kontrola pr ce tazatel
Kontrola práce tazatelů
 • Správnost a úplnost vyplnění dotazníků
 • Dodržování pokynů v dotazníku
 • Kontrola zápisu odpovědí na otevřené otázky (výstižnost, přesnost, riziko stylizace)
 • Následné kontroly u respondentů – korespondenční, telefonická (v případě známých adres respondentů)
3 dotazov n za pomoci po ta e
3. Dotazování za pomoci počítače
 • CAPI - Computer Assisted Personal Interviewing – face to face rozhovor za pomoci notebooku
 • CAWI - Computer Assisted Web Interviewing - dotazování pomocí internetu (email nebo web)
 • CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing – telefonický rozhovor za pomoci počítače
slide24
CATI

CATI studio

 • Speciálně vyškolení operátoři-tazatelé
 • Pracovníci náslechu – kontrola tazatelů
 • Vícestupňový náhodný výběr
postup p i v b ru respondenta
Postup při výběru respondenta
 • Počítač náhodně volí předčíslí
 • Náhodně generuje potřebný počet čísel
 • Ozve-li se účastník, nastupuje tazatel

a) Zjistí vhodnost účastníka pro výzkum

b) Provádí rozhovor

4 typy ot zek v dotazn ku
4. Typy otázek v dotazníku
 • Uzavřené
 • Otevřené
 • Polouzavřené (s otevřeným koncem - „open-ended“)
uzav en ot zky
Uzavřené otázky
 • Standardizované odpovědi
 • Kritéria pro tvorbu uzavřených otázek:
 • Musí představovat soubor vyčerpávající všechny možné alternativy odpovědí
 • Všechny kategorie odpovědí se musí vzájemně vylučovat
uzav en ot zky28
Uzavřené otázky
 • Rizika široce vymezených kategorií odpovědí - překrývání, nemožnost podrobnější analýzy
 • Vhodné podrobnější členění – lze následně seskupovat do hrubších kategorií
 • U hodnotících otázky – varianty +/- musí být vyvážené
uzav en ot zky29
Uzavřené otázky

1. Jednoduché

 • Alternativní (dichotomické) - odpovědi (ano/ne, muž/žena)
 • Širší škála odpovědí

2. Možnost více výběrů

3. Otázky složené, výčtové (baterie)

otev en ot zky
Otevřené otázky
 • Dotázaný formuluje odpověď zcela sám
 • Tazatel zapíše odpověď – stručně a výstižně
 • Další zpracování otevřených odpovědí:

kódují se při zpracování dotazníků podle tzv. kódového klíče

Kódový klíč na základě analýzy části dotazníků

polouzav en ot zky
Polouzavřené otázky

Ve variantách odpovědí i možnost:

„jiná odpověď“

Lépe:

„jiná odpověď, uveďte: .……………..…

Procento výběrů varianty

Dodatečná analýza

filtrovan filtra n ot zky
Filtrované (filtrační) otázky
 • Kladou se pouze části dotázaných
 • Nutno vědět, co je 100 % - riziko zkreslení informací při interpretaci, zejména v časových řadách
 • Jednoduché nebo vícenásobné filtry
nep m projektivn ot zky
Nepřímé (projektivní) otázky
 • Projektivní otázky – identifikace s osobou, se skupinou, většinou
 • Test nedokončených vět – doplňování dialogů
 • Používání obrázků - bublinkový test (riziko individuálních charakteristik kresby)
5 dramaturgie dotazn ku
5. Dramaturgie dotazníku
 • Úvod s několika jednoduchými otázkami
 • Obecné otázky
 • Specifické otázky (princip trychtýře)
 • Citlivé a obtížné otázky až v průběhu rozhovoru
 • Otázky s velkým rizikem odmítnutí ke konci
dom c kol ii
Domácí úkol II

Na základě zpracovaného projektu výzkumu:

 • Stanovte a zdůvodněte výběrovou proceduru
 • Vypracujte návrh dotazníku

V dotazníku použijte otázky uzavřené (popř. polouzavřené), výčtové, otevřené, filtrační