G ldende regler for undervisning af elever med ordblindhed i folkeskolen
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Gældende regler for undervisning af elever med ordblindhed i folkeskolen. Ordblindeforeningens Årsmøde Lørdag den 17. maj 2008. Pædagogisk konsulent Lis Pøhler mail: lis.poehler@gmail.com. Relevante bekendtgørelser. Bek . nr. 1373 af 15/12/2005 om specialpædagogisk bistand

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - milek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
G ldende regler for undervisning af elever med ordblindhed i folkeskolen l.jpg

Gældende regler for undervisning af elever med ordblindhed i folkeskolen

Ordblindeforeningens Årsmøde

Lørdag den 17. maj 2008

Pædagogisk konsulent Lis Pøhler

mail: lis.poehler@gmail.com


Relevante bekendtg relser l.jpg
Relevante bekendtgørelser i folkeskolen

 • Bek. nr. 1373 af 15/12/2005 om specialpædagogisk bistand

  • Vejl. nr. 4 af 21/01/2008

 • BEK nr 1131 af 15/11/2006 om undervisningstimetal

  • Vejl nr. 9888 af 20/09/2007

 • Bek. nr. 703 af 23/06/2006 om elevplaner

  • Skr. 10094 af 23/06/2006

 • Bek. nr. 351 af 19/05/2005– bilag 3 om aflæggelse af prøver på særlige vilkår

  • Vejl. Nr. 9729 23/11/2005

 • Bek. nr. 1157 af om test af 24/10/2006


Hvor er de gemt l.jpg
Hvor er de gemt? i folkeskolen

Vedtagne love samt udstedte bekendtgørelser og vejledninger findes på

www.uvm.dk

– love og regler

– folkeskolen

– gældende regler

– folkeskoleloven

– herunder findes alle bekendtgørelser og vejledninger


Slide5 l.jpg

BEK nr 1131 af 15/11/2006 i folkeskolenBekendtgørelse om undervisningstimetal i folkeskolen for skoleårene 2006/07-2010/11 samt efterfølgende skoleårFokus p specialp dagogisk bistand l.jpg

Fokus på specialpædagogisk bistand i folkeskolen

Bek. nr. 1373 om folkeskolens specialpædagogiske bistand


Lov om folkeskolen 20 l.jpg
Lov om folkeskolen - §20 i folkeskolen

§ 20. Det påhviler kommunalbestyrelsen at oprette børnehaveklasser og at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. § 54.

 • Stk. 2. Desuden påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk. 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser, eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen.


20 fortsat l.jpg
§20 fortsat … i folkeskolen

 • Stk. 3 og 4 … lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

 • Stk. 5. Specialundervisning kan indrettes i dagbehandlingstilbud eller i et efter lov om social service oprettet eller godkendt anbringelsessted, jf. § 22. Specialundervisning af den i stk. 3 nævnte karakter kan endvidere indrettes i kostskoleform.

 • Stk. 6. Elever, som i løbet af skoleåret fylder 18 år, har ret til at fortsætte skolegangen i resten af skoleåret.


Bek nr 1373 om specialp dagogisk bistand l.jpg
Bek. nr. 1373 om specialpædagogisk bistand i folkeskolen

 • § 1. Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (specialpædagogisk bistand) gives til elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse inden for rammerne af den almindelige undervisning.

 • Stk. 2. Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse.


2 specialp dagogisk bistand omfatter l.jpg
§2 – specialpædagogisk bistand omfatter i folkeskolen

 • Specialpædagogisk rådgivning til forældre, lærere eller andre, hvis indsats har væsentlig betydning for elevens udvikling.

 • Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven.

 • Undervisning i folkeskolens fag og fagområder, der tilrettelægges under særlig hensyntagen til elevens indlæringsforudsætninger. For elever i børnehaveklassen omfatter specialpædagogisk bistand undervisning og træning, der tilrettelægges efter elevens særlige behov.


2 specialp dagogisk bistand omfatter12 l.jpg
§2 – specialpædagogisk bistand omfatter i folkeskolen

 • Undervisning og træning i funktionsmåder og arbejdsmetoder, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder.

 • Personlig assistance, der kan hjælpe eleven til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

 • Særligt tilrettelagte aktiviteter, der kan gives i tilslutning til elevens specialundervisning.


3 er u ndret l.jpg
§ 3 er uændret i folkeskolen

 • Klasselærer kan indstille til en pædagogisk psykologisk vurdering og forslag til foranstaltning

 • Forældre skal være enige i indstillingen

 • Forældre og barn kan bede om PPR-vurdering – og så skal den foretages

 • Skolelederen træffer afgørelse i alle spørgsmål vedrørende egen skole:

  • Giver afslag på ansøgningen

  • Henviser til specialpædagogisk bistand på egen skoler

  • Indstiller til specialpædagogisk bistand uden for egen skole

 • Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse ved placering

  uden for egen skole


4 for ldres rettigheder l.jpg
§ 4 – forældres rettigheder i folkeskolen

 • Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at henvise en elev til specialpædagogisk bistand i en anden skole i kommunen end distriktsskolen. Kommunalbestyrelsen kan også efter overenskomst med en anden kommunalbestyrelse henvise elever til specialklasser eller specialskoler i den anden kommune. Forældrenes og elevens ønske med hensyn til den skolemæssige placering skal så vidt muligt følges.

 • Stk. 5. Forældrene skal orienteres skriftligt om alle indstillinger, rapporter og beslutninger om iværksættelse af specialpædagogisk bistand efter stk. 1-4.


5 8 n sten u ndrede l.jpg
§ 5 – 8 (næsten)uændrede i folkeskolen

 • §5: specialpædagogisk bistand kan iværksættes akut – maks. 15 skoledage

 • § 6: undervisning ved regionsrådets foranstaltning

 • § 7: Skolelederen træffer mindst en gang årligt beslutning om fortsættelse, ændring eller ophør

 • § 8: Som §7 – blot på regionsrådets skoler


9 stk 1 l.jpg
§ 9 stk. 1 i folkeskolen

Specialpædagogisk bistand kan gives på følgende måder:

1) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse og deltager i den almindelige undervisning, men således at eleven modtager støtte i nogle eller alle timer.

2) Eleven bevarer tilhørsforholdet til den almindelige klasse, men således at eleven modtager særligt tilrettelagt undervisning i et eller flere fag uden for den almindelige undervisningstid. For børnehaveklassen og 1.-3. klassetrin skal dette dog ske under hensyntagen til den i folkeskolelovens § 16, stk. 3, fastsatte højeste daglige undervisningstid, jf. § 12, stk. 1.


9 stk 1 fortsat l.jpg
§ 9 stk. 1 - fortsat i folkeskolen

3) Elevens tilhørsforhold til den almindelige klasse ophører, idet hele undervisningen gives i en specialklasse, der er placeret på en almindelig folkeskole, på en specialskole eller på et regionalt undervisningstilbud.

4) Elevens har et tilhørsforhold til enten en almindelig klasse eller en specialklasse, men modtager undervisning i begge disse klasseformer.

5) Eleven undervises i et dagbehandlingstilbud eller i et anbringelsessted, jf. § 4, stk. 3.


9 stk 2 og 3 l.jpg
§ 9 stk. 2 og 3 i folkeskolen

Stk. 2. Hvis skolens leder vurderer, at en elev, der har bevaret tilhørsforholdet til den almindelige klasse i henhold til stk. 1, nr. 2, ikke får tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens almindelige undervisning i et eller flere fag, kan den særligt tilrettelagte undervisning i det pågældende fag foregå parallelt med klassens undervisning.Beslutning herom træffes af skolens leder efter samråd med forældrene.

Stk. 3. Beslutning efter stk. 2 forudsætter, at undervisningsdifferentiering, holddannelse samt rådgivning og vejledning af elevens lærere ikke i tilstrækkeligt omfang kan afhjælpe elevens vanskeligheder med at få et tilstrækkeligt udbytte af at deltage i klassens almindelige undervisning.


10 14 n sten u ndrede l.jpg
§10 – 14 (næsten) uændrede i folkeskolen

 • §10: Oprettelse af specialklasse optages i den kommunale styrelsesvedtægt

 • §11: Der fastsættes særlige timeplaner for specialklasser

 • §12: enkeltmandsundervisning

 • §13: Mulighed for fritagelse for undervisning i et fag

 • §14: Karaktergivning kan erstattes af udtalelse


Slide20 l.jpg
§ 15 i folkeskolen

 • Flytter en elev, der får specialpædagogisk bistand til en anden kommune, skal kommunalbestyrelsen sørge for, at kommunalbestyrelsen i denne kommune snarest og senest inden 4 uger fra flytningen underrettes. Underretningen sker ved, at skoleforvaltningen i den fraflyttende kommune sender en rapport over den gennemførte specialpædagogiske bistand til skoleforvaltningen i den tilflyttende kommune, som søger kontakt med elevens forældre med henblik på fortsat bistand.


Afslag p ans gning lov om offentlig forvaltning 22 24 l.jpg
Afslag på ansøgning i folkeskolenLov om offentlig forvaltning §22 - 24

 • Afgørelsen skal være skriftlig

 • Afgørelsen skal være begrundet (henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet og kort redegøre for de oplysninger, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen

 • Afgørelsen skal være ledsaget af en klagevejledning

 • Afgørelsen skal fremsendes skriftligt senest 14 dage efter meddelelsen er givet


Slide22 l.jpg

Klagemuligheder for forældre i folkeskolen

til børn med særlige behov

§ 20,2

Klage over henvisning/ikke henvisning til specialundervisning - samt indhold i og omfang af denne undervisning til kommunalbestyrelsen

§ 20,2 og § 20,3

Klage over henvisning/ikke henvisning af børn som kræver særlig hensyntagen eller støtte – samt indholdet i disse tilbud til Klagenævnet

§20

Klage over sagsbehandling til Tilsynsråd eller Ombudsmand

Tilsynsråd: Undersøger om kommunen overholder sine pligter iht. gældende lov

Ombudsmand: Undersøger om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik


Www klagenaevnet dk l.jpg
www.klagenaevnet.dk i folkeskolen


Bek om folkeskolens pr ver nr 351 af 19 maj 2005 bilag 3 l.jpg
Bek. om folkeskolens prøver i folkeskolennr. 351 af 19. maj 2005 – bilag 3

 • Aflæggelse af prøver på særlige vilkår – bestemmelser er stort set ikke ændret

 • Intention: den hjælp eleven har brug for i dagligdagen, skal også kunne tilbydes ved prøveaflæggelse - jf. dog Vejledning nr. 9729 om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

 • PPR-vurdering nødvendig, forældre skal være enige, skolelederen træffer afgørelsen


Bek 351 17 a fritagelse for pr ver l.jpg
Bek. 351,§17 a: Fritagelse for prøver i folkeskolen

 • »§ 17 a. Institutionens leder kan beslutte, at elever, for hvem prøveaflæggelse på grund af betydelig funktionsnedsættelse eller utilstrækkelige danskkundskaber ikke skønnes hensigtsmæssig, kan fritages for at aflægge folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Fritagelse kan omfatte en eller flere prøver eller delprøver. Beslutningen forudsætter, at der er taget stilling til, om eleven vil kunne aflægge prøve på særlige vilkår, jf. § 17. Beslutningen træffes på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering sammen med eleven efter samråd med elevens forældre, og der tages samtidig stilling til, hvordan elevens udbytte af undervisningen evalueres på anden vis.

 • Stk. 2. Institutionens leder skal registrere og opbevare oplysninger om fritagelse for prøver i henhold til stk. 1.

 • Stk. 3. De nærmere regler om fritagelse for prøveaflæggelse efter stk. 1 er fastsat i bilag 4.«


Bek 351 bilag 4 l.jpg
Bek. 351, bilag 4 i folkeskolen

 • Beslutning om prøvefritagelse træffes på 9. klassetrin og skal være truffet inden den 1. december.

 • Samtidigt med beslutningen om prøvefritagelse træffer skolen efter samråd med eleven og dennes forældre beslutning om, på hvilket andet grundlag elevens udbytte af undervisningen skal evalueres. Den evaluering, der skal træde i stedet for afgangsprøven, finder sted i løbet af den pågældende prøvetermin.

 • ...Obligatoriske test hj lpemidler l.jpg
Obligatoriske test: Hjælpemidler i folkeskolen

 • § 6. Elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller med andre specifikke vanskeligheder samt tosprogede elever med utilstrækkelige danskkundskaber skal tilbydes de hjælpemidler, som de på grund af deres specifikke vanskeligheder anvender i den daglige undervisning i det fag, der testes i.


Obligatoriske test fritagelse 6 stk 2 bilag 2 l.jpg
Obligatoriske test: Fritagelse i folkeskolen(§6 stk 2 + bilag 2)

 • Fritagelse kan kun besluttes, hvis forældrene og eleven er enige heri, og når der foreligger en aktuel pædagogisk-psykologisk udtalelse om, at elevens særlige vanskeligheder gør, at gennemførelse af testen ikke kan bidrage til kvalificering af den løbende evaluering.

 • … Skolens leder skal ved fritagelse for test efter samråd med forældrene - og så vidt muligt eleven - sikre, at der i stedet for testene fastlægges andre metoder til evaluering, der træder i stedet for de obligatoriske test.


Inspirationsmateriale l.jpg
Inspirationsmateriale i folkeskolen

Downloades fra www.uvm.dk eller købes (120 kr.)