slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ก ารบริหารเงิน : บริการกรณีเฉพาะ อุบัติเหต PowerPoint Presentation
Download Presentation
ก ารบริหารเงิน : บริการกรณีเฉพาะ อุบัติเหต

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

ก ารบริหารเงิน : บริการกรณีเฉพาะ อุบัติเหต - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

ก ารบริหารเงิน : บริการกรณีเฉพาะ อุบัติเหตุฉุกเฉิน- ค่าใช้จ่ายสูง ปีงบประมาณ 2556. 23-24 สิงหาคม 2555 นำเสนอ ผู้รับผิดชอบ การบริหาร ทั้ง ส่วนกลาง และสาขาเขต เมืองทองธานี. การขอรับค่าใช้จ่าย บริการอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน. หลักการและเหตุผล.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ก ารบริหารเงิน : บริการกรณีเฉพาะ อุบัติเหต' - milek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การบริหารเงิน : บริการกรณีเฉพาะ

อุบัติเหตุฉุกเฉิน- ค่าใช้จ่ายสูง

ปีงบประมาณ 2556

23-24 สิงหาคม 2555

นำเสนอผู้รับผิดชอบการบริหารทั้งส่วนกลาง และสาขาเขต

เมืองทองธานี

slide2

การขอรับค่าใช้จ่าย

บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน

slide3

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยกรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกพื้นที่จังหวัด และไม่สามารถกลับเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำได้ รวมทั้งผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ ได้รับการบริการตามความจำเป็นที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

slide4

เป้าหมายการจ่ายเงิน

หน่วยบริการ/สถานบริการ ได้รับเงินชดเชยค่าบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

slide5

งบประมาณ

บาทต่อประชากร :

จำนวนประชากร : 48,445,000คน

งบประมาณที่ได้รับ :

หมายเหตุ : ใช้ตัวเลขของปีงบประมาณ 2555

slide6

หลักการบริหารเงิน (1)

 • การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ
 • (Central Reimbursement)
 • ระบบการจ่ายเงินชดเชย
 • กรณีผู้ป่วยนอก : จ่ายด้วยระบบ Point system with global
 • budget โดยคำนวณ point จากราคาเรียกเก็บ
 • กรณีผู้ป่วยใน : จ่ายด้วยระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)
slide7

หลักการบริหารเงิน (2)

 • 3.กันเงินออกจำนวนไม่เกินร้อยละ 3 สำหรับจ่ายข้อมูลล่าช้า และข้อมูลอุทธรณ์

4. คำนวณและจ่ายเงินให้หน่วยบริการรายเดือนตามรอบการตัดข้อมูล

e-Claim

5. การจ่ายเงินจะเป็นการโอนจริงตามผลงานการให้บริการ ไม่หักเงินเดือน

ไม่มีการจ่ายล่วงหน้า

slide8

บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปี 2556

ยังคงรายการบริการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินเช่นดียวกับปี 2555 ดังนี้

กรณีผู้ป่วยนอก

slide9

บริการอุบัติเหตุฉุกเฉิน ปี 2556

กรณีผู้ป่วยใน

slide10

อัตราการจ่ายเงินชดเชยอัตราการจ่ายเงินชดเชย

slide13

การขอรับค่าใช้จ่าย

บริการค่าใช้จ่ายสูง

(High Cost: HC)

slide14

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่วยบริการมีแรงจูงใจในด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นบริการค่าใช้จ่ายสูงบางรายการที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม

slide15

เป้าหมายการจ่ายเงิน

หน่วยบริการ/สถานบริการ ได้รับเงินชดเชยค่าบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

slide16

งบประมาณ

บาทต่อประชากร :

จำนวนประชากร : 48,445,000คน

งบประมาณที่ได้รับ :

slide17

หลักการบริหารเงิน (1)

 • การบริหารจัดการเป็นภาพรวมระดับประเทศ
 • (Central Reimbursement)
 • ระบบการจ่ายเงินชดเชย
 • การจ่ายค่าหัตถการและการวินิจฉัยที่มีปัญหาการเข้าถึง โดยคำนวณอัตราจ่ายที่เป็นค่ายา / ค่าใช้จ่าย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ยา ตามระบบ Point system with ceiling and global budget
slide18

หลักการบริหารเงิน (2)

 • 3.กันเงินออกจำนวนไม่เกินร้อยละ 3 สำหรับจ่ายข้อมูลล่าช้า และข้อมูลอุทธรณ์

4. คำนวณและจ่ายเงินให้หน่วยบริการรายเดือนตามรอบการตัดข้อมูล

e-Claim

5. การจ่ายเงินจะเป็นการโอนจริงตามผลงานการให้บริการ ไม่หักเงินเดือน

ไม่มีการจ่ายล่วงหน้า

slide19

บริการค่าใช้จ่ายสูง ปี 2556

ยังคงรายการบริการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินเช่นดียวกับปี 2555 ดังนี้

slide25

รายการมะเร็งตามโปรโตคอลรายการมะเร็งตามโปรโตคอล

slide30

การส่งข้อมูล

 • โปรแกรม E-Claim ยกเว้น IP ของกลุ่ม UHOSNET ใช้โปรแกรม
 • NHSO
 • ส่งข้อมูลภายใน 30 วันหลังให้บริการ
 • หากเป็นการบริการรับส่งต่อผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด (OP Refer)
 • ใช้ e-Claim OP Refer