the interpersonal unconscious n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Interpersonal Unconscious ??? ???? ????-???? PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Interpersonal Unconscious ??? ???? ????-????

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

The Interpersonal Unconscious ??? ???? ????-???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

The Interpersonal Unconscious הלא מודע הבין-אישי. Tel Aviv תל אביב February, 2013 פברואר 2013 David E. Scharff, M.D. ד"ר דיויד א. שארפ davidscharff@theipi.org www.theipi.org . The Interpersonal Unconscious הלא מודע הבין-אישי. Constructed Interpersonally

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'The Interpersonal Unconscious ??? ???? ????-????' - micheal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
the interpersonal unconscious
The Interpersonal Unconsciousהלא מודע הבין-אישי

Tel Aviv

תל אביב

February, 2013

פברואר 2013

David E. Scharff, M.D.

ד"ר דיויד א. שארפ

davidscharff@theipi.org

www.theipi.org

the interpersonal unconscious1
The Interpersonal Unconsciousהלא מודע הבין-אישי
 • Constructed Interpersonally
  • Via non-verbal communication in family

נוצר במרחב הבינאישי דרך תקשורת משפחתית לא מילולית

 • Expressed Interpersonally
  • Via interpersonal interaction

מתבטא במרחב הבין – אישי, דרך אינטראקציה בין - אישית

slide3

The Interpersonal Unconsciousהלא מודע הבינאישי

 • Experienced Interpersonally
  • In intimate relationships
  • In therapy

נחווה במרחב הבין – אישי :

ביחסים אינטימיים

ובטיפול

 • Actively grow in social environment

גדל באופן פעיל בסביבה החברתית

the unconscious
The Unconsciousהלא מודע

Originally an individual construction

במקור הנו מבנה אינדבידואלי

the unconscious1
The Unconsciousהלא מודע
 • Bodily expressions ביטויי הגוף -
  • of impulsesשל הדחפים -
  • Of conflict between impulses

-של קונפליקטים בין דחפים

  • of suppressed erotic feeling

- של רגשות אירוטיים מודחקים

 • Dreams as wishes to gratify

- חלומות כמשאלות הדורשים מילוי

interpersonal origin of discovery of unconscious
Interpersonal Origin of Discovery of Unconsciousהמקור הבינאישי של גילוי הלא מודע
 • Freud and Martha Bernays

פרויד ומרתה ברניס

 • Freud and Breuerפרויד וברוייאר
 • Freud and Fleissפרויד ופליס
 • Freud and Adlerפרויד ואדלר
 • Freud and Jungפרויד ויונג
anne age 10 obsessive 10
Anne, age 10, obsessiveאן, בת 10 אובססיבית
 • Anne, age 10,bright, athletic
 • אן, בת 10, מבריקה אתלטית
 • Obsessive compulsiveאובססיבית קומפולסיבית -
 • Checking for burglarsבודקת שאין פורצים -
 • Clinging to motherנצמדת לאימה -
 • Felt hatedהרגישה שנואה -
 • Anxious about nasty thoughts
 • חרדה לגבי מחשבות רעות
 • Fear of someone dyingפחד שמישהו ימות -
breakthrough
Breakthroughפריצת דרך
 • Resistance – art of names and sports
 • התנגדות - אמנות השמות ולספורט
 • Drawing of girl with camera at Niagara
 • מציירת ילדה עם מצלמה במפלי הניאגרה
 • Parachutist falling in water
 • צנחן נופל לתוך מים
breakthrough1
Breakthroughפריצת דרך
 • “Interesting”
 • "מעניין"
 • “Oh No! Not interesting!”
 • "או לא! לא מעניין!"
 • Irritation with brother, not father
 • חוסר שביעות רצון עם האח, לא עם האבא
 • Anger at mother denied
 • הכעס על האם מוכחש
anne s mother janet
Anne’s mother, Janetג'נט, אימא של אן
 • Anxious about seeing her parents
 • חרדה לבי המפגש הם הוריה
 • Angry at mother
 • כועסת על אימה
 • Sparing her father
 • חסה על אביה
 • Angry at her husband
 • כועסת על בעלה
shared unconscious conflict with mother
Shared Unconscious Conflict with Motherקונפליקט לא מודע משותף עם האם
 • Anne’s parachutist
 • הצנחן של אנה
 • In free fall from earlier generation
 • בצניחה חופשית מדורות קודמים
 • Represents her brother
 • מייצג את אחיה
shared unconscious conflict with mother1
Shared Unconscious Conflict with Motherקונפליקט לא מודע משותף עם האם
 • Going to his fate
 • ללכת בעקבות הגורל
  • Sacrificial decoy for hated mothers
  • הקרבה כהסוואה של אמהות שנואות
 • Killing males covers for anger at mother
 • הריגת הזכרים מסתירה כעס כלפי האם
 • Unconscious constellation they share
 • דפוס משותף לא מודע שלהן
unconscious transmission of anger and guilt
Unconscious Transmission of Anger and Guiltהעברה לא מודעת של כעס ואשמה
 • Janet guilty about anger at her mother
 • ג'נט אשמה על הכעס שהיא חשה כלפי אימה
 • Janet fears Anne will hate her
  • As she hated her own mother
  • ג'נט מפחדת שאן תשנא אותה כמו שהיא שנאה את אימה
unconscious transmission of anger and guilt1
Unconscious Transmission of Anger and Guiltהעברה לא מודעת של כעס ואשמה
 • So she lets Anne run roughshod
 • לכן היא מאפשרת לאן להתנהג באופן דיקטטורי
  • Anne feels guilty אן מרגישה אשמה -
  • Anne unconsciously hates Janet
  • אן שונאת את ג'נט באופן לא מודע
  • The fear is realized הפחד מומש -
  • Men are idealized and sacrificed
  • הגברים עוברים אידיאליזציה ומוקרבים
fairbairn before brain scans
Fairbairn (Before brain scans)פרברן (לפני עידן סריקות המח)
 • Pristine ego at birth eager to relate
 • אגו "טהור" בלידה להוט ליחסים
 • Mother-Infant collaborate on construction and deconstruction
 • שיתוף פעולה אם-תינוק בבנייה ופירוק
 • Other minds infuse the infant’s
 • עולמות רגשיים נוספים מפרים את התינוק
  • brain structure מבנה המח -
  • mental architecture ארכיטקטורה נפשית -
development of mind
Development of Mindהתפתחות ה"מיינד"
 • Infant brain responds to parental affect
 • מח התינוק מגיב לרגשות ההורים
 • Muscular activity, neuronal activity
 • פעילות שרירית, פעילות נויירונית
 • Reaches out for & receives signals
 • יוצר קשר ומקבל סימנים
development of mind1
Development of Mindהתפתחות ה"מיינד"
 • Increasing connectivity and pruning
 • התפתחות החיבורים והמחשבות
 • Mind matures and differentiates
 • ה"מיינד" מתבגר ומסוגל לעשות הבחנות
 • A disseminated, dynamic system
 • מערכת מורחבת ודינמית
neurological growth and affect regulation
Neurological growth and Affect Regulationגדילה נוירולוגית וויסות רגשות
 • Right brain growsמוח ימין גדל
  • in playful interaction - באינטראקציה משחקית
  • emotional exchange- בחילופי רגשות
 • Left brain grows in verbal interaction
 • מוח שמאל גדל באינטראקציה מילולית
 • Both require positive relationship context
 • לשניהם נדרש קונטקסט חיובי של יחסים
 • Progressionהתפתחות
  • from parental soothing - מהרגעה הורית
  • to co-regulation of affect - לויסות משותף של רגשות
  • to autonomous regulation- לויסות אוטונומי
effects of anxious relationship neglect and trauma
Effects of Anxious Relationship,Neglect and Traumaההשפעה של חרדה, הזנחה וטראומה ביחסים
 • Smaller brains מוח מוקטן -
 • Right brain impoverishedמוח ימין דל -
  • Constrained connectednessחיבורים מוגבלים -
 • Emotional brainמח רגשי -
  • Little flexibility גמישות מועטה
  • Little modulationמודולציה מעטה -
  • Reactivityתגובתיות -
impaired capacity to delay process review
Impaired Capacity יכולת מופחתתto delay, process, reviewלדחות, לעבד ולסקור...
 • Stimulation of right amygdala
 • גירוי של האמיגדלה הימנית
  • Danger center of brainסכנה למרכז המח -
 • No right fronto-orbital cortex inhibition
 • אין הפנמה בקורטקס הקדמי אורביטלי
impaired capacity to delay process review1
Impaired Capacity יכולת מופחתתto delay, process, reviewלדחות, לעבד ולסקור...
 • Automatic defensivenes
 • הגנתיות אוטומטית
 • Blocking incoming information
 • חסימת מידע נכנס
  • In case it will be overwhelming
  • למקרה שהוא יהיה מידע מציף
  • Cannot learn from experience
  • אין יכולת ללמוד מהנסיון
confusion as defense against unconscious guilt
Confusion as Defense againstUnconscious Guiltבלבול כהגנה בפני אשמה לא מודעת
 • Mick, 17, cheating on exam
 • ניק בן 17, מרמה בבחינות
 • Learning disabled, socially awkward
 • לקוי למידה, מוזרות חברתית
 • Sister, age 15אחות, בת 15 -
confusion as defense against unconscious guilt1
Confusion as Defense againstUnconscious Guiltבלבול כהגנה בפני אשמה לא מודעת
 • Both children have learning problems
 • לשני הילדים קשיי למידה
 • Mother has high standards
 • לאימא יש סטנדרטים גבוהים
 • Father recovering alcoholic
 • האב אלכוהוליסט בגמילה
 • Parental tension
 • מתח בין ההורים
the parents relationship
The Parents’ Relationshipהיחסים בין ההורים
 • Mother accuses father
 • האם מאשימה את האב
 • Cannot remember what she has said
 • לא יכולה לזכור מה אמרה
 • Cannot speak clearly
 • לא יכולה לדבר ברור
the parents relationship1
The Parents’ Relationshipהיחסים בין ההורים
 • Allusions to inappropriate remarks
 • רמיזות להערות לא מהוגנות
 • Therapist cannot think clearly
 • המטפל לא מצליח לחשוב בבהירות
 • Mick and sister bored, zoned out
 • מיק ואחותו משועממים ובוהים
shared unconscious confusion
Shared Unconscious Confusionבלבול משותף לא מודע
 • Parents afraid to confront issues
 • ההורים חוששים להתעמת בנושאים מסויימים
 • Children’s confusion attributed to learning disability
 • בלבול הילדים תורם ללקויות הלמידה
shared unconscious confusion1
Shared Unconscious Confusionבלבול משותף לא מודע
 • Research shows it’s “In the brain”
 • מחקרים מראים ש"זה במוח"
 • “Obfuscating” dynamic
 • דינמיקה מבלבלת ולא ברורה
 • To avoid pain and responsibility
 • על מנת למנוע כאב ואחריות
 • Children taking in confused climate
 • הילדים מפנימים את האווירה המבלבלת
father s revelation
Father’s Revelationהגילוי של אבא
 • Drinkingשותה
 • Came on to niece at strip club
 • התחיל עם האחיינית שלו במועדון חשפנות
 • No trust אין אמון
 • “I don’t pass the test”
 • "אני לא עובר את המבחן
 • Fantasy: Clear thinking leads to danger, not to safe solutions פנטזיה: חשיבה בהירה גורמת לסכנה, לא פתרון בטוח
unconscious fear of men failing the test
Unconscious Fear of Men Failing the Testפחד לא מודע מגברים שלא עוברים את המבחן
 • Symptom and learning disability
 • סמפטומים והפרעות למידה
 • Results from and contributes toנובע מ... ותורם ל...
 • Shared Unconscious state of mindלא מודע נפשי משותף
 • Expectation that men will failציפיה שגברים יאכזבו
 • In anxiety to pass, they cheat
 • מתוך חרדה לא להתקבל, הם מרמים
 • This mentality isהמנטליות הזאת היא
  • interpersonally constructed and regulated
  • נבנית בשדה הבינאישי ושם היא מווסתת
right brain the seat of the unconscious
Right Brain - The Seat of the Unconsciousמוח ימין – מקום מושבו של הלא מודע
 • Primed to read other’s minds
 • מקבל רמזים לקרא את ה"מיינד" של האחר
 • Ten times faster than left brain
 • פי עשר יותר מהיר ממוח שמאל
 • For instance in analytic empathy
 • למשל בניתוח אמפטיה
right brain the seat of the unconscious1
Right BrainThe Seat of the Unconsciousמוח ימין – מקום מושבו של הלא מודע
 • Tune the unconscious
 • מכוונן את הלא מודע
 • Verbalize the messages
 • הופך מסרים למילוליים
 • Bridge the cross-brain gap
 • מגשר על הפער בין חלקי המוח
mirror neurons
Mirror Neuronsנוירוני מראה
 • Mirror neurons in the motor cortex
 • fire in association: נוירוני המראה בקורטקס המוטורי יורים אסוציאציות
 • To an action that is done by oneself
 • לפעולה שנעשית על ידי האדם
 • To an action done by another
 • לפעולה שנעשית על ידי האחר
 • In association to sounds or smells that signify an action
 • בהקשר לקול או ריח שמסמלים פעולה
 • . . .
slide34

Mirror Neuronsנוירוני מראה

Mirror neurons create: נוירוני מראה יוצרים:

A mirror image inside the self that echoes the inside of the other

דמות מראה בתוך העצמי שמהדהדת את

פנימיותו של האחר

Mirror neurons provide: נוירוני מראה מספקים

the neurological basis for “a shared manifold of intersubjectivity”

הבסיס הנוירולוגי ל"פנים הרבות של

האינטרסובייקטיביות"

(Gallese 2005). . .

slide35

Mirror Neurons

נוירוני המראה

 • Transfer of emotional states from one mind
 • to another is ubiquitous process
 • העברת מצבים רגשיים מ"מיינד" אחד לאחר הנו תהליך המתקיים בו זמנית בכל מקום
 • Facial expression is universal component
 • of emotional states (Tompkins)
 • הבעות פנים הנן מרכיב אוניברסלי של מצבים רגשיים
 • Mirror neurons for facial muscles (Ferrari) נוירוני מראה לשרירי הפנים
slide36

Mirror Neurons

נוירוני המראה

 • Perception of emotion in the other person creates a resonant psychological state
 • תפישת הרגשות של אדם אחר יוצרת מצבים פסיכולוגיים משמעותיים
 • In long term relationships, each person affects the other’s state of brain organization
 • ביחסים לטווח ארוך. כל אדם משפיע על אופן הארגון המוחי של האחר (Tronick 1996; Schore
mirror neurons in couples families
Mirror Neurons in Couples & Familiesנוירוני המראה בזוגות ובמשפחות
 • Intimate partners’ mirror neurons fire in mutual response to each other
 • נוירוני מראה אצל שותפים אינטימיים יורים בתגובה הדדית אחד כלפי השני
  • Fire more in familiar relationships
  • יורים יותר ביחסים מוכרים
 • New pathways etched in both minds
 • נתיבים חדשים נוצרים ב"מיינדים" של שניהם
 • Basic foundation of unconscious transmission in analysis & psychotherapy
 • נוצר בסיס של יכולת העברה לא מודעת באנליזה ופסיכותרפיה
how are messages communicated
How are messages communicated?כיצד מסרים מועברים?
 • Drive dominated baby (Klein)
 • דחפים שולטים על התינוק (קליין)
  • Persecutory object, envied couple
 • Projective identificationהזדהות השלכתית
 • Projective and introjective processes
 • תהליכים השלכתיים והפנמתיים
 • Containing function of mother (Bion)
 • תפקיד האם כמיכל (ביון)
projective and introjective identification
Projective and Introjective Identificationהזדהות השלכתית והפנמתית
 • Basis of empathy, alliance, transference and countertransference
 • בסיס האמפטיה, ברית, העברה והעברה נגדית
 • Sexual resonanceהדהוד מיני
 • Intimacyאנטימיות
 • Problems when יש בעיות כאשר
  • projections fitהשלכות מתאימות
  • projections are refusedהשלכות מסורבות
  • introjections are alienהפנמות נחוות כזרות
el vincul the link pichon rivi re 1950s
El Vinculó(The Link)הקשר (פישון רבייר)(Pichon-Rivière 1950s)
 • Drew on Fairbairn, Klein, others
 • התבסס על פרברן, קליין ואחרים
 • Intermediate area between internal world & external world of interaction
 • אזור ביניים בין עולם האינטראקציות הפנימי והחיצוני
el vincul the link pichon rivi re 1950s1
El Vinculó(The Link)הקשר (פישון רבייר)(Pichon-Rivière 1950s)
 • Construct shared organization
 • בנה מבנים משותפים
 • Link organized by persons in group
 • ה"קשר" מאורגן על ידי אנשים בקבוצות
 • Link then organizes these individuals
 • ואז ה"קשר" מארגן את אותם אנשים
link definition and visualization
Link: definition and visualizationהקשר – הגדרה והמחשה
 • Intermediate area between two subjects
 • שטח ביניים בין שני סובייקטים
 • Shared interactional patterns
 • דפוסי אינטראקציה משותפים
 • Organizing the individual
 • מארגנים את האנדבידואל
link definition and visualization1
Link: definition and visualizationהקשר – הגדרה והמחשה
 • Think not of a link between thought and feeling, male and female elements as in Freud and Klein
 • אל תחשבו על חיבור בין מחשבות ורגשות, אלמנטים זכריים ונקביים כמו אצל פרויד וקליין
 • Think not of a bond or link in a chain
 • אל תחשבו על קשר או חיבור בשרשרת
 • But think of the whole chain link fence
 • אלא תחשבו על שרשרת החיבורים בגדר כולה
pichon rivi re
Pichon-Rivièreפישון רבייר -

We are born into links and we live in links

Links exist in the spaces in-between

They are in the air we move in

We breathe them in. As fish breathe the water they swim in

אנו נולדים לתוך קשרים וחיים בתוכם. קשרים קיימים במרחבים שבינינו, נמצאים באוויר בו אנו נעים, אנו נושמים אותם, כמו שדגים נושאים את המים בהם הם שוחים

pichon rivi re1
Pichon-Rivièreפישון רבייר

Two Axes שני צירים

 • Vertical: Between Generationsאנכי: בין הדורות
  • Previous generation and succeeding generations
  • הדורות הקודמים והדורות הבאים
 • Horizontal: Between Individuals & within Groups
 • אופקי: בין פרטים ובתוך קבוצות
  • Connected to מחוברים ל -
    • Familyמשפחה
    • Institutions, Schoolsמוסדות, בתי ספר,
    • Villageערים
    • Wider Societyהחברה הרחבה
    • Culture התרבות
each person is born into and lives in links
Each person is born into and lives in links: כל אדם נולד לתוך וחי בתוך קשרים

Ongoing bond

קשרים מתמשכים

 • What is interpersonal becomes intrapsychicהבין אישי הופך לתוך אישי
 • What is intrapsychic becomes interpsychic התוך אישי הופך לבין אישי

בולוניני Bolognini

the link is expressed individually in
The link is expressed individually in:הקשרים מתבטאים באופן אישי ב:
 • Dreams חלומות
 • Individual actionsפעולות אישיות
 • Symptomsסימפטומים
 • Bodily experiencesחוויות גופניות
 • This recalls Freud’s early findings
 • זה מזכיר את הממצאים הראשוניים של פרויד
concepts in the area of the link
Concepts in the Area of the Linkתפישות ב"שדה" ה"קשר"
 • Attachment theory (Fonagy)
 • תיאוריית ההתקשרות (פונגיי)
 • Joint marital personality (Dicks)
 • אישיות זוגית מאוחדת (דיקס)
 • Basic Assumptions, Containment (Bion)
 • השערות בסיסיות, הכלה (ביון)
 • Shared Family Assumptions (Zinner)
 • השערות משפחתיות (צינר)
 • Transitional Space (Winnicott)
 • מרחב מעבר (וויניקוט)

. . .

concepts in the area of the link1
Concepts in the Area of the Linkתפישות בתחום ה"קשר"
 • Communication Chain between Individuals and Groups (Foulkes)
 • שרשרת של תקשורת בין יחידים וקבוצות (פולקס)
 • Social Unconscious (Hopper)
 • הלא מודע החברתי (הופר)
 • Analytic Third (Ogden)
 • השלישי האנליטי (אוגדן)
 • Intersubjectivity (Stolorow and Atwood)
 • אינטרסובייקטיביות (סטולורו ואטווד)
interpersonal unconscious based on linking through mirror neurons
Interpersonal Unconscious based on linking throughMIRROR NEURONSלא מודע בינאישי מבוסס על חיבורים דרך נוירוניי המראה
 • Link is built into our brains & minds
 • הקשרים - בנויים בתוך המוח והמיינד שלנו
 • Emotional communication in our biology
 • תקשורת רגשית בביולוגיה שלנו
 • Bodily communication is primary
 • התקשורת גופנית היא ראשונית
 • Somatic unconscious expresses the link
 • לא מודע סומטי מתבטא בקשרים
sexual relationship expresses shared unconscious
Sexual Relationship expresses shared unconsciousיחסים מיניים מבטאים לא מודע משותף
 • Sexual conveys internal world on body‘s surfaceהמיניות מעבירה את העולם הפנימי לגוף
 • Sex is physical experienceמין הנו חוויה פיזית
  • that expresses emotional experience
  • המבטאת חוויה רגשית
 • Psychosomatic encoding of emotion
 • קידוד פסיכוסומטי של רגשות
 • Sex is colored byהמיניות נצבעת על ידי
  • internal object relations, wishes and fears
  • יחסי אובייקט מופנים, משאלות ופחדים
death anxiety in creation of shared unconscious fantasy
Death Anxiety in Creation of Shared Unconscious Fantasyחרדת המוות היא יצירה של פנטזיה משותפת לא מודעת
 • Example of a couple דוגמא של זוג
 • No sex because of Larry’s lack of desire
 • אין יחסי מין בגלל חוסר תשוקה של לארי
 • Rachel energetic and emotional
 • רחל אנרגטית ורגשית
 • Fears “Larry will die in this relationship”
 • פחדים "לארי ימות בתוך היחסים"
 • Larry immobile and depressedלארי משותק ומדוכא
 • Larry “dies” in the sessionלארי "מת" בטיפול
larry s story
Larry’s storyהסיפור של לארי
 • Loves Rachel, wants away from sex
 • אוהב את רחל, מתרחק מסקס
 • Rachel a Teflon woman, impervious
 • רחל "אשת טלפון" קשוחה
 • Feels rebuked for lack of desire
 • מרגיש ביקורת על חוסר התשוקה שלו
 • Anger at her affairs blocked his desire
 • הכעס על הרומנים שנהלה חוסם את התשוקה שלו
 • Horrible time for both of them
 • זמנים קשים עבור שניהם
 • Then her father died
 • ואז מת אביה
 • His father left when he was 11
 • אביו עזב כשהיה בן 11
 • Living close to 2 voluptuous sisters and Mom
 • גרים על יד שתי אחיות חושניות ואימן
rachel s story
Rachel’s storyהסיפור של רחל
 • Larry was sophisticated, exciting in sex
 • לארי היה מתוחכם, מרגש בסקס
 • Turned off by her playfulness
 • "כבה" בגלל שהיא מלאת חיים ויכולת משחק
 • Turned off after commitment made
 • "כבה" אחרי שהיתה מחוייבות ביניהם
 • Mother dependent on herאימה תלויה בה
 • "I take care of everyone” "אני דואגת לכולם"
 • “Who takes care of you?”"מי ידאג לי?"
 • That’s why I turned to an affair
 • לכן ניהלתי רומנים
the dead elephant in the room
The dead elephant in the roomהפיל המת בחדר
 • Sex is the dead elephant in the room
 • הסקס הנו ה"פיל המת" בחדר
 • Larry dying in the marriage
 • לארי מת בנישואין
 • Larry would die for his children
 • לארי ימות עבור ילדיו
 • Larry did die for his children
 • לארי מת עבור ילדיו
 • A second deathמוות שני
  • Died when Father leftמת כשאבא עזב
  • Killed off desire to protect Mom and sisters
  • הרג את התשוקה על מנת להגן על אימא והאחיות
  • Dad returned too late once Larry left home
  • אבא חזר מאוחר מדי אחרי שלארי עזב את הבית
interpretations of the dynamic underlying the lack of sex
Interpretations of the dynamic underlying the lack of sexפירושים של הדינמיקה העומדת בבסיס החסר בסקס
 • “Rachel, you are left by your man over and over as you, Larry, were left by your father”
 • "רחל, נעזבת על ידי הגבר שלך שוב ושוב כמו שאתה לארינעזבת על ידי אביך
 • “Larry, you put your pain of abandonment into Rachel and Rachel, you put it back into Larry by your affairs”
 • "לארי, הכנסת את כאב הנטישה שלך לתוך רחל ורחל את הכנסת את זה בחזרה לתוך לארי דרך הרומנים שניהלת"
 • “Rachel came back to you, Larry, as your father did, but too late for you to depend on him. Now you won’t depend on her either”"רחל חזרה אליך, לארי, כמו שאבא חזר, אבל מאוחר מדי מכדי שתוכל לסמוך עליו. עכשיו לא תסמוך גם עליה."
 • “You share the longing for a person who is dead to each of you"אתם שותפים בגעגוע לאדם שמת לכל אחד מכם"
an accumulating death spiral
An accumulating death spiralספירלת מוות מצטברת
 • Legacy of feeling unloved
 • מסורת של להרגיש לא אהובים
  • He by his abandoning fatherהוא על ידי אביו הנוטש
  • She by her needy motherהיא על ידי אימה התלותית
  • Transferring object hunger into sexual desire
  • העברת הרעב לאובייקט אל תוך תשוקה מינית
 • Then, spiral of excitement, commitment, death of sex, death of trust, death of intimacy, mounting resentment, increasing withdrawal, increasing desperationאז, ספירלה של התרגשות, מחוייבות, מות המיניות, מות האמון, מות האינטימיות, טינה מצטברת, ונסיגה מתגברת
 • Unconscious image of deadness and futility
 • תמונה לא מודעת של מוות וחוסר פריון
  • The “dead elephant in the room”ה"פיל המת שבחדר"
progress of treatment
Progress of treatmentהתפתחות הטיפול
 • Lively sessions and overexcitement with each other and with usפגישות מלאות חיות והתרגשות אחד עם השני ואיתנו
 • Alternating with dead time and absencesמתחלפות בזמנים מתים והעדרות
 • They stayed together butהם נשארים ביחד אבל
 • Finally killed off the treatmentבסוף הורגים את הטיפול
in the countertransference
In the Countertransferenceבהעברה הנגדית
 • We were attracted by their eagernessנמשכנו לרצונם העז
 • Felt frustrated as they didהרגשנו מתוסכלים כמותם
 • Felt sad, desperate, empty הרגשנו עצובים, מיואשים וריקים
 • Resonated with their unconscious suffering
 • הדהדנו את הסבל הלא מודע שלהם
 • Felt dropped when they interrupted
 • הרגשנו נשמטים כשהם הפריעו
 • Confronted the repetition of rejection
 • התעמתנו עם חזרתיות הדחייה
 • Suffered when they decided to terminate
 • סבלנו כאשר הם החליטו לסיים
understanding and empathy for their unconscious state of mind
Understanding and Empathy for Their Unconscious State of Mindהבנה ואמפטיה לעמדתם הלא מודעת

Their unconscious state of mind was instantiated in us through projective and introjective identification, conveyed at all levels, beginning with the mirror neurons.

עמדתם הלא מודעת הודגמה דרך התבטאותה בנו בהזדהות השלכתית והפנמתית בכל הרמות, החל בנוירוני המראה.

the examples show
The Examples show:הדוגמא מראה:
 • Individual unconscious formed & shared at all levels, from emotion to complex fantasy
 • הלא מודע האישי נוצר ומשותף בכל הרמות, מהרמה הרגשית לפנטזיה המורכבת
 • Projective & introjective processes
 • תהליכים השלכתיים והפנמתיים
 • Distorted by trauma & loss
 • עיוותים שנוצרים על ידי טראומה ואובדן
 • Carried across generations
 • מועברים בין הדורות

. . .

the examples show1
The Examples show:הדוגמא מראה:
 • Formation of shared family unconscious from interplay of individuals’ unconscious
 • תצורות של לא מודע משפחתי משותף מתוך משחק גומלין בין הלא מודע של הפרטים השונים
 • Formation of individual unconscious from shared family unconscious
 • תצורות של לא מודע אישי מתוך לא מודע משפחתי משותף
conclusion the interpersonal unconscious
Conclusion:The Interpersonal Unconsciousסיכום: הלא מודע המשותף
 • Individual unconscious forms & is molded in interaction at each developmental stage
 • לא מודע אנדבידואלי נוצר ומעוצב בתוך אינטראקציה בכל שלבי ההתפתחות
 • Interpersonally expressed in choice of mates
 • מתבטא באופן בינאישי בבחירת בן/בת הזוג
 • Modified in marriage & intimate relationships
 • משתנה בנישואין וביחסים אינטימיים

. . .

conclusion the interpersonal unconscious1
Conclusion:The Interpersonal Unconsciousמסקנות: הלא מודע הבינאישי
 • Expressed & modified in child-rearing
 • מתבטא ומשתנה בגידול הילדים
 • Expressed & modified in analysis & therapy
 • מתבטא ומשתנה באנליזה ובטיפול
 • So The Interpersonal Unconscious continues!
 • כך הלא מודע הבינאישי ממשיך!
reference
Reference

David Scharff & Jill Savege Scharff

The Interpersonal Unconscious. (2011)

Lanham, Maryland: Jason Aronson.

davidscharff@theipi.org

www.theipi.org