MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY - PowerPoint PPT Presentation

mazowiecki klaster chemiczny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY

play fullscreen
1 / 21
MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY
146 Views
Download Presentation
miach
Download Presentation

MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY Koordynator Klastra: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny Spółka Akcyjna.

 2. Początki utworzenia klastra Powołanie Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest wynikiem spotkań i pracy grupy branżowej „Chemia” w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Wsparcie inicjatyw klastrowych” w ramach działania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie Innowacji (MSODI). Głównym celem projektu było stymulowanie rozwoju idei clusteringu, poprzez wsparcie instytucji zaangażowanych w realizację polityki klastrowej w odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów koncentracji klastrowych na Mazowszu. Efektem tych działań jest powołany Mazowiecki Klaster Chemiczny, którego koordynatorem został wybrany Płocki Park Przemysłowo- Technologiczny S.A.

 3. Członkowie Założyciele Mazowieckiego Klastra Chemicznego List intencyjny w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego został podpisany w dniu 26 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. List intencyjny popisało 11 podmiotów (członkowie założyciele). Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o. ChemTech Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Łukasiewicza w Warszawie Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie COBRO – Instytut Badań Opakowań Politechnika Warszawska Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 4. Cel działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego Celem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest poprawa konkurencyjności oraz wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw z branży chemicznej poprzez współpracę, wymianę wiedzy i doświadczeń ze sferą B+R oraz współpracę z firmami powiązanymi i kooperującymi z branżą chemiczną (np. firmy transportowe, logistyczne, recyklingowe, szkoleniowe, świadczące usługi inżynieryjno-projektowe, czy IT) w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści biznesowych dla uczestników klastra.

 5. Przedmiot działania Mazowieckiego Klastra Chemicznego Budowanie struktur i powiązań pomiędzy członkami; Budowanie struktur i powiązań pomiędzy Klastrem a podmiotami zewnętrznymi, w tym także organizacjami z UE; Definiowanie obszarów i tematów badawczych przyczyniających się do rozwoju technologii i produktów z branży chemicznej; Tworzenie zespołów i grup roboczych zajmujących się określonymi działaniami rozwojowymi; Składanie wniosków o dofinansowanie działań Klastra; Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w tym wspólne projekty i badania, tworzenie laboratoriów, zakup i sprzedaż know-how, technologii, zakup i sprzedaż maszyn oraz oprogramowania, współpraca w łańcuchu dostaw (dostawca-odbiorca) i udostępnienie infrastruktury; Gromadzenie informacji i wiedzy z zakresu zainteresowania członków Klastra oraz prowadzenie konsultacji i szkoleń; Promocja członków Klastra poprzez wspólne przygotowanie oferty marketingowej oraz udział w targach, sympozjach i konferencjach; Edukacja przez różne formy upowszechniania produktów i technologii chemicznych.

 6. W skład Mazowieckiego Klastra Chemicznego wchodzi 65 podmiotów: • Sektor biznesu ( 43 podmioty gospodarcze) • Sektor badawczy (6 instytutów badawczych) • Sektor nauki (7 jednostek naukowych) • Sektor administracji/instytucji otoczenia biznesu/organizacje pozarządowe (9 podmiotów). Umowa partnerska w zakresie powołania Mazowieckiego Klastra Chemicznego została podpisana 14 maja 2014 r. w siedzibie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.

 7. CZŁONKOWIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA CHEMICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena Aroma” Sp. z o.o. 2. ChemTechKrzysztof Januszkiewicz 3. PaChemTechSp. z o.o. 4. Kosmetyki DLA Sp. z o.o. 5 . NanoVelosSp. z o.o. 6. Interplussp. z o.o. 7. KTI Poland S. A. 8. Galwa-Kor Sp. z o.o. 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Petrotex” B. Maciejewski, R. Maciejewski, Sp.J. 10. MaroneySp. z o.o. S.K. 11. Rafał Wieczorek Brand Klinika Technologii 12. Pol-Spec-Tech-Service Sp. z o.o. 13. Taurus Sp. z o.o. 14. PEKAES S.A. 15. AlplaNDM Sp. z o.o. 16. As. Sp. z o.o. 17. Grupa Doradczo-Szkoleniowa AW 65 18. Stalmech 19. Infoplus Sp. z o.o. 20. Zakład Chemiczny Bochem Sp. z o.o.

 8. CZŁONKOWIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA CHEMICZNEGOPRZEDSIĘBIORSTWA 21. Semi Serwis S.A. 22. Opeus Sp. z o.o. S.K.A. 23. Entelo Sp. z o.o. • Drukpol.FlexoSp. z o.o. S.K. • Wiwax Sp. z o.o. • Modern Technologies and Filtrations Sp. z o.o. • Ozon Food • Centrum Edukacji Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa PKN Orlen S.A.) • P.P.H Fasing Energia Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa Fasing S.A.) • Szkło-Bud Sp. z o.o. S.K. • Drukarnia Agpress • Dermaglin • P.P.H.U Bato • Estelligence Sp. z o.o. • HR Effects • Konsorcjum Onesta Sp. z o.o. • Polska Energetyka Odnawialna S.A. • Verona Proucts Professional Sp. z o.o. • E-Integra Sp. z o.o. • Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita • Pro-mil s.c. • Quest ChangeManagers Sp. z o.o. • S i A Pietrucha Sp. z o.o.

 9. CZŁONKOWIE MAZOWIECKIEGO KLASTRA CHEMICZNEGO JEDNOSTKI NAUKOWE 1. Politechnika Warszawska 2. Uniwersytet Warszawski wraz z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW 3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 4. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 5. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie • Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku • Centrum Badań i Innowacji – Pro Akademia INSTYTUTY BADAWCZE 1. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie 2. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie 3. Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie 4. COBRO – Instytut Badań Opakowań 5. Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. 6. Instytut Mechaniki Precyzyjnej ADMINISTRACJA/ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU/ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 1. Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. 2. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 3. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej 4. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego 5. Stowarzyszenie Klaster Przemysłowy Dolina Polimerowa • Stowarzyszenie Academia Economica • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku • Fundacja Instytut Rozwoju Technologii Stosowanych • Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o.

 10. Władze Klastra Komitet Sterujący Klastra Michał Luczewski - Przewodniczący Komitetu Sterującego – Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. Piotr Popik - Sekretarz Komitetu Sterującego – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Członkowie Komitetu Sterującego Maciej Żuber – Fabryka Substancji Zapachowych „Pollena-Aroma” Sp. z o.o - Członek prof. dr hab. Andrzej Chmielewski – Instytut Chemii i Techniki Jądrowej oraz Mazowiecka Dolina Zielonej Chemii – Członek Artur Około-Zubkowski – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej - Członek prof. dr hab. Ewa Bulska – Uniwersytet Warszawski (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW) - Członek dr inż. Andrzej Zagórski – Politechnika Warszawska - Członek Rada Członków Klastra - po 1 reprezentancie każdego z podmiotów Klastra Rafał Borkowski - Przewodniczący Rady Członków Klastra – Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A.

 11. Potencjał rozwojowy Mazowieckiego Klastra Chemicznego Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny Spółka Akcyjna będący Koordynatorem Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest współautorem założeń programu sektorowego Innochemprzeznaczonego dla branży chemicznej. Celem programu Innochem jest zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym oraz wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw w obszarze badawczo-rozwojowym polskiego sektora chemicznego. Wstępne założenia do programu Innochem zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym krokiem jest podjęcie wspólnych działań projektowych wraz z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego zmierzających do ustanowienia programów oraz ogłoszenia pierwszych konkursów. Przewidywana alokacja środków finansowych w ramach programu: 500 mln PLN

 12. Potencjał rozwojowy Mazowieckiego Klastra Chemicznego Koordynator Mazowieckiego Klastra Chemicznego jest także współautorem założeń do programu ChemBR. Program ten to wspólne działania PKN ORLEN S.A. i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz opracowania i wdrożenia innowacyjnych technologii, urządzeń, materiałów i wyrobów. Mają one służyć zwiększeniu konkurencyjności polskiej branży rafineryjno-petrochemicznej i umocnić jej pozycję jako uczestnika globalnego rynku. Wstępne założenia do programu ChemBR zostały pozytywnie przyjęte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kolejnym krokiem jest podjęcie wspólnych działań projektowych zmierzających do ustanowienia programów oraz ogłoszenia pierwszych konkursów. Przewidywana alokacja środków finansowych w ramach programu: 200 mln PLN.

 13. Współpraca z Europejską Siecią Regionów Chemicznych (ECRN) Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny ma swojego przedstawiciela w Radzie Projektowej ECRN zamiennie z przedstawicielem Politechniki Warszawskiej – Filii w Płocku. Udział PPP-T i PW w Płocku w pracach Rady Projektowej ECRN podyktowany jest kooperacją sektora biznesu i nauki w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dla branży chemicznej. Sekretarz Komitetu Sterującego Mazowieckiego Klastra Chemicznegopełni funkcję członka zarządu Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN). Zadaniem Rady jest kreowanie międzynarodowych powiązań pomiędzy wiodącymi podmiotami branży chemicznej w regionach członkowskich Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych. Rada stanowi forum identyfikacji wyzwań stojących przed branżą chemiczną, a także platformę wymiany dobrych praktyk. Nowo powołana struktura pełni funkcję brokera projektów i inicjatyw na poziomie europejskim.

 14. Współpraca The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC Koordynator Mazowieckiego Klastra Chemicznego (PPP-T S.A.) podpisał list intencyjny z Klastrem Przemysłu Przetwórczego Północno-Wschodniej Anglii (ang. The North East of England Process Industry Cluster – NEPIC), którego celem jest podjęcie wspólnych działań na rzecz tworzenia i rozwoju procesów gospodarczych opartych na nowoczesnych technologiach, innowacyjnych projektach badawczo-rozwojowych, efektywnego zarządzania klastrami oraz budowa trwałego partnerstwa międzynarodowego oraz podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych poprzez ich internacjonalizację.

 15. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 większość podmiotów gospodarczych chcąc aplikować o środki finansowe będzie musiała występować w roli konsorcjanta (konsorcjum projektowe) lub w ramach członka zrzeszeń przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych np. w formie klastrów. Również w ramach przyjętych polityk regionalnych i krajowych klastry będą mogły korzystać ze środków finansowych z RPO, PO IR, PO WER, Horyzont 2020 w ramach Regionalnych Klastrów Kluczowych lub Krajowych Klastrów Kluczowych wpisujących się w inteligentne specjalizacje np. branża chemiczna, a także zostaną objęte tzw. „systemem parasola” polegającym na przydzielaniu dodatkowych punktów klastrom przy ocenie merytorycznej w ramach złożonych wniosków o finansowanie projektu.

 16. Założenia systemowe wsparcia klastrów w Polsce Założenia polityki klastrowej przewidują dwa kierunki oddziaływania: a) wspieranie istniejących i tworzących się klastrów poprzez dofinansowanie (głównie z poziomu regionalnego) koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych; W ten sposób zapewnione zostanie funkcjonowanie instytucji pełniących kluczową rolę dla rozwoju współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach skupisk działalności gospodarczej, a tym samym podnoszenia ich konkurencyjności i innowacyjności. b) zintegrowanie dostępnego wsparcia publicznego wokół wybranych klastrów o kluczowym znaczeniu i potencjale konkurencyjnym dla gospodarki kraju (KKK- Krajowe Klastry Kluczowe - wsparcie centralne) i poszczególnych regionów (RKK- Regionalne Klastry Kluczowe – wsparcie regionalne), wpisujących się w inteligentne specjalizacje krajowe i regionalne.

 17. Regionalne i ogólnopolskie oddziaływanie klastra Mazowiecki Klaster Chemiczny działający w ramach formuły otwartej wraz z ponadregionalnym oddziaływaniem wpisuje się w przyjęte kryteria RKK - Regionalnych Klastrów Kluczowych (z możliwością finansowania działań klastra z regionalnych środków zewnętrznych w tym RPO), a także poprzez oddziaływanie ogólnokrajowe i zgodność z wstępnymi kryteriami administracji centralnej (Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) wpisuje się w KKK – Krajowych Klastrów Kluczowych z możliwością finansowania zewnętrznego z m.in. PO IR, PO WER.

 18. Przykładowe działania dla RKK i KKK: Tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych, pozyskiwanie partnerów zagranicznych do współpracy w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów/usług; Wymiana specjalistów w międzynarodowych zespołach badawczych; Realizacja misji zagranicznych; Dofinansowanie do udziału w giełdach technologii, warsztatach, konferencjach związanych z profilem działalności klastra; Mapowanie technologiczne klastra; Włączenie wzornictwa/design do procesów projektowych i produkcji; Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych w tym działania marketingowe dot. opracowania materiałów i przygotowanie oferty klastra na arenie międzynarodowej; Szkolenia: zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami B+R, zarządzanie produktem (design management).

 19. Przystąpienie do Mazowieckiego Klastra Chemicznego Wszystkie podmioty zainteresowane włączeniem się w struktury i prace Mazowieckiego Klastra Chemicznego zapraszamy do wypełnienia deklaracji przystąpienia nowego członka i zapoznanie się z treścią Umowy Partnerskiej Mazowieckiego Klastra Chemicznego. Szczegółowe informacje: www.klasterchemiczny.com

 20. MAZOWIECKI KLASTER CHEMICZNY www.klasterchemiczny.com www.pppt.pl Michał Luczewski – Prezes Zarządu PPP-T S.A. (Przewodniczący Komitetu Sterującego Klastra)michal.luczewski@pppt.pl, tel. (+48) 24 364 03 50 Rafał Borkowski – Kierownik ds. Projektów i Rozwoju PPP-T S.A. (Przewodniczący Rady Członków Klastra) rafal.borkowski@pppt.pl, tel. (+48) 24 364 45 30